PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie práva I - HP0681
Anglický název: Theory of Law I
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 68
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D.
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Jan Chmel
Mgr. Valeria Kolářová
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Je korekvizitou pro: HP0002, HP0682, HP0003
Je neslučitelnost pro: HV3726, HV3704, HV3811, HV4050, AAN120007, AVR100014
Je prerekvizitou pro: HV3054, HV3053, HV3603
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)
Teorie práva I. si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty a se základy právní argumentace a právního myšlení. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními obory a odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná seminární výuka, v rámci které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých, povětšinou právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)

Studentům je v seminářích udělován zápočet, jenž je jednou z podmínek - vedle vykonání zápočtu z Teorie práva II - pro přistoupení ke zkoušce z Teorie práva II.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)

1. Pojem práva, právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené; sociologický  přístup k právu; právo a právní vědomí; právo a právní věda

2. Právní normy - pojem, obecné a specifické rysy právních norem, jejich struktura

3. Právní normy - působnost, klasifikace        

4. Právní normy a právní principy (pojem právního principu, význam právních principů v recentním právu, jejich klasifikace, vztah k právním normám)

5. Prameny práva - pojem, klasifikace

6. Prameny práva (právní řád) České republiky    

7. Tvorba práva v České republice

8. Typy právní kultury (kontinentální, angloamerický, islámský) 

9. Systém práva; jednota a diferenciace na právní odvětví. Právo soukromé a právo veřejné, právo hmotné a  právo procesní

10. Vztah práva národního a mezinárodního; právo Evropské unie                              

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)

Povinná literatura:

Gerloch, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 

 

Doporučená literatura:

 

Beran, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012.

Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013.

Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004.

Gerloch, A., Beran, K. a kol.. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: Leges, 2014.

Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P. Beran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008.

Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.

Gerloch, A., Žák Krzyžanková, K. (eds.). Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002.

Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008.

Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha: Leges 2012.

Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci při aplikaci práva, Praha: Auditorium. 2010.

Večeřa, M., Gerloch, A., Beran, K., Rudenko, S. Všeobecná teória práva. Plzeň: Čeněk. 2017.

Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva, Praha: Auditorium 2013.

Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 2006.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK