PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Právo životního prostředí Evropské unie - HOPV0064
Anglický název: Environmental Law of the EU
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0001, HMOD0011, HMOD0011
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)
Předmětnavazuje na výuku předmětů povinného základu Evropské právo I a Evropské právo II a velmi úzce souvisí s předměty povinného základu Právo životního prostředí I a Právo životního prostředí II.

Právo životního prostředí je v Evropské unii považováno za samostatný právní obor. V současné době je nejen velmi rozsáhlým souborem environmentálních norem, ale také nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím národní legislativu v oblasti práva životního prostředí ve členských státech. Lze se dokonce setkat s diskusemi na téma, zda má v současné době národní zákonodárce ještě vůbec prostor pro formulování vlastních norem práva životního prostředí či zda se tvorba environmentálního práva v členských zemích prakticky zúžila na transpozici evropského práva. V souvislosti s tím se objevuje celá řada problémů. Z tohoto důvodu je potřeba při studiu práva životního prostředí věnovat právu životního prostředí v EU náležitou pozornost, protože bez znalostí těchto souvislostí lze jen stěží pochopit národní legislativu v této oblasti.

Předmět je zaměřen na zakotvení ochrany životního prostředí v primárním evropském právu, na vývoj a stav ekologické politiky EU a význam jednotlivých evropských institucí při ochraně životního prostředí. Dále se zabývá právní úpravou základních oblastí ochrany životního prostředí s důrazem na klíčové instituty a judikaturu SD EU.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

1. Zkouška se skládá z patnácti „otevřenýchotázek, z nichž každá je hodnocena max. 2 body (0-1-2). Celkem je možné získat 30 bodů.  

2. Hodnocení: 

1: 27-30 bodů 

2: 23–26 bodů 

3: 18–22 bodů 

4 (neprospěl): 17 bodů a méně 

3. Časová dotace na zkoušku je 75 minut. 

5. U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné zdroje.  

 

6. Seznam zkušebních okruhů 

1. Předmět, význam a postavení práva životního prostředí v právu EU včetně vztahu kpolitikám EU a základním svobodám. 

2. Primární prameny práva EU z hlediska ochrany ŽP.  

3. Cíle, základní principy, podmínky a nástroje ochrany ŽP v právu EU.  

4. Prameny práva ŽP, legislativní proces.  

5. Vynucování práva, význam judikatury SD EU 

6. Orgány EU a organizace a jejich působnost v oblasti práva ŽP.  

7. Ekologicko-právní odpovědnost.  

8. Právo na informace a přístup veřejnosti do řízení o ŽP.  

9. Posuzování vlivů na životní prostředí.  

10. Ochrana přírody a biodiverzity. 

11. Obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin.  

12. Posuzování vlivů na soustavu NATURA 2000.  

13. Ochrana vod.  

14. Nakládání sodpady.  

15. Nakládání s vybranými výrobky 

16. Ochrana ovzduší a klimatického systému Země. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Prameny práva ŽP, instituce, nástroje ochrany, legislativní proces, vynucování práva, význam judikatury SD EU.  

- Ekologická politika EU a její postavení ve vztahu k ostatním unijním politikám.  

- Význam, principy a postavení práva EU jako nástroje ekologické politiky.  

- Ekologicko-právní odpovědnost v právu EU.  

- Právo na informace a účast veřejnosti.  

- Posuzování vlivů na životní prostředí.  

- Právní úprava ochrany ovzduší a klimatického systému Země.  

- Právní úprava ochrany vod.  

- Právní úprava odpadového hospodářství.  

- Právní úprava ochrany přírody a biodiverzity.  

- Posuzování vlivů na soustavu NATURA 2000.  

- Právní úprava regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy.  

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

Základní literatura: 

1. DAMOHORSKÝ M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H.Beck Praha 2010 

2. JANS, J.H. – VEDDER, H.H.B.: European Environmental Law: after Lisbon. 4. Vydání, Europa Law Publishing, Groningen 2012 

Ostatní literatura: 

1. TICHÝ, L. - ARNOLD, R. ZEMÁNEK, J. - KRÁL, R. a DUMBROVSKÝ, T.: Evropské právo. 5. přepracované vydání, C.H.Beck Praha 2014 

2. VAN CALSTER, G. – REINS, L.: EU Environmental Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc, 2017 

3. KRUŽÍKOVÁ E., ADAMOVÁ, E., KOMÁREK, J.: Právo životního prostředí ES – praktický průvodce. Nakladatelství Linde Praha 2003. 

4. SMOLEK, M., TICHÁ, T.: Prameny práva životního prostředí. 1.-3.díl. IFEC Praha 2002 (jen úvodní předmluvy). 

5. STEJSKAL, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Linde Praha, 2006. 

6. SMOLEK, M.: Prosazování práva životního prostředí. AUCI č.1/2005 

7. SAGIT: ÚZ č. 1311 Evropské právo 

Základní právní předpisy (v aktuálním znění): 

1. Smlouva o fungování Evropské unie (vybraná ustanovení) 

2. Smlouva o Evropské unii (vybraná ustanovení) 

3. Listina základních práv Evropské unie (vybraná ustanovení) 

4. Směrnice EP a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím oživotním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS 

5. Směrnice EP a Rady 2011/92/ES ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí  

6. Směrnice EP a Rady 2010/75/ES ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)  

7. Směrnice EP a Rady 2000/60/ES ze den 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

8. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

9. Směrnice EP a Rady 2009/147 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků 

10. Směrnice EP a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší ačistším ovzduší pro Evropu 

11. Směrnice EP a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu o odpadech a o zrušení některých směrnic 

12. Směrnice EP a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí 

Ostatní právní předpisy (v aktuálním znění): 

1. Směrnice EP a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí  

2. Směrnice EP a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech 

3. Směrnice EP a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství  

4. Směrnice EP a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí   

5. Nařízení Rady (ES) 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi     

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK