PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemná část státní závěrečné zkoušky z občanského práva - HSZK3310
Anglický název: Written Part of the Final State Examination in Civil Law
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Korekvizity : {Povinné předměty občanské právo}
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0681
Požadavky ke zkoušce

Zkušební okruhy

 

Občanské právo hmotné

1. Zásady, normy a systém soukromého práva

2. Občanskoprávní skutečnosti

3. Osoby fyzické

4. Osoby právnické

5. Spotřebitel a jeho ochrana v občanském zákoníku

6. Zastoupení

7. Subjektivní právo a subjektivní povinnost

8. Předmět v občanském právu

9. Promlčení, prekluze a vydržení

10. Zásady, normy a systematika rodinného práva

11. Manželské právo osobní

12. Manželské právo majetkové

13. Určování rodičovství

14. Osvojení

15. Rodiče a děti

16. Náhradní péče o dítě

17. Vyživovací povinnost a právo na výživné

18. Věcná práva jako právní institut

19. Držba a její ochrana

20. Vlastnické právo a jeho ochrana

21. Pluralitní modality spoluvlastnictví

22. Právo stavby a věcná břemena

23. Zástavní právo a zadržovací právo

24. Správa cizího majetku a svěřenský fond

25. Dědické právo a jeho zásady

26. Právo na pozůstalost a přechod pozůstalosti na dědice

27. Pořízení pro případ smrti

28. Odkaz

29. Dědění ze zákona

30. Nepominutelný dědic, povinný díl a započtení v dědickém právu

31. Právo některých osob na zaopatření

32. Zcizení dědictví

33. Závazkové právo a jeho zásady

34. Závazek a jeho obsah

35. Smlouva a další způsoby vzniku závazku

36. Společné dluhy a pohledávky

37. Změny závazku

38. Zajištění a utvrzení dluhu

39. Zánik závazku

40. Závazky z právních jednání

41. Závazky z deliktů

42. Závazky z jiných právních důvodů

43. Autorské právo

 

 

Občanské právo procesní

  

01)  Civilní proces, pojem, druhy, prameny

02)  Soudy a soudci

03)  Další instituce justičního systému

04)  Právo na spravedlivý proces

05)  Principy civilního procesu

06)  Subjekty civilního procesu

07)  Dispoziční úkony účastníků

08)  Procesní úkony, lhůty, doručování

09)   Procesní podmínky

10)   Smírčí a zjišťovací řízení

11)  Sporné řízení

12)   Zahájení řízení, žaloba

13)  Dokazování

14)   Náklady řízení

15)   Soudní rozhodnutí, soudní smír

16)  Nesporná řízení

17)  Opravné systémy, opravné prostředky

18)  Soudní výkon rozhodnutí

20)  Exekuce

21)  Insolvenční řízení

22)  Soudní přezkum rozhodnutí veřejné správy

23)  Alternativní řešení sporů

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (25.09.2023)
Studijní opory

Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh

Občanské právo hmotné

 

1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2. zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

 

 

Občanské právo procesní

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1549 Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 14. srpnu 2023, zvláště

1.         zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

2.         zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

3.         zákon č. 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1537 Exekuční řád, Veřejné dražby, vydavatel: Sagit, a. s.,

podle stavu ke 20. únoru 2023, zvláště

4.         zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Právní předpisy, které jsou obsahem  ÚZ  č.  1504  Insolvence,  vydavatel:  Sagit,  a. s.,  podle  stavu k 1. říjnu 2022

5.         zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (25.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK