PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I - HPOP0018
Anglický název: Private international law and international trade law I
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Vyučující: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
Mgr. Ondřej Čech, LL.M.
Mgr. David Línek
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0104, HPOP0019
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0300, HSZK0310, HSZK0320
Anotace
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II.

Mezinárodní právo soukromé je odvětví právního řádu, které obsahuje právní normy, jež výlučně upravují soukromoprávní poměry (tzn. poměry občanského a obchodního práva), ve kterých se vyskytuje tzv. mezinárodní prvek. Zároveň zahrnuje i normy mezinárodního civilního procesního práva, které upravují postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o soukromoprávních věcech, v němž je mezinárodní prvek. Jde tedy o právní poměry, které mají vztah k více než jednomu právnímu řádu. 

Předmět vychází z pojmového vymezení a osvětlení zvláštních druhů norem a způsobů úpravy soukromoprávních poměrů, v nichž se vyskytuje mezinárodní prvek. Specifické jsou rovněž prameny právní úpravy, jejichž systém je ve srovnání s jinými odvětvími platného práva mimořádně komplikovaný. Výuka se zaměřuje na kolizní normy a přímé normy a jejich vzájemný vztah, jakož i na zvláštní imperativní normy. Speciálními otázkami obecné části jsou kvalifikace, zpětný odkaz, výhrada veřejného pořádku a aplikace zahraničního práva. Zvláštní část zahrnuje subjekty, závazkové právo, věcná práva, rodinné a dědické právo v poměrech s mezinárodním prvkem a specifika postavení cizinců. Rovněž je zařazen úvod do mezinárodního civilního procesního práva se zvláštním zaměřením na otázky pravomoci a příslušnosti, dále na právní pomoc ve styku s cizinou a na uznání a výkon cizích rozhodnutí.

Studenti se v rámci předmětu zaměří na identifikaci mezinárodního prvku v soukromoprávních poměrech, na osvojení základních pojmů mezinárodního práva soukromého, orientaci v pramenech úpravy a na další otázky obecné části mezinárodního práva soukromého, která je sice poměrně úzká, ale dost specifická ve srovnání s jinými odvětvími platného práva. Své znalosti si procvičují na řešení příkladů z praxe, a to jak rozborem rozhodnutí českých soudů, zejména Nejvyššího soudu ČR, tak rozborem rozsudků Soudního dvora Evropské unie. Důraz je kladen na posilování jejich samostatného hodnocení a kritického myšlení při rozboru judikatury, které ovšem musí být argumentačně podloženo. Studenti by si měli osvojit základní mechanismus přístupu k řešení soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem, který je odlišný od řešení vztahů čistě vnitrostátních. Jedná se o problémy, při jejichž řešení praxe často chybuje.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla mezinárodního práva soukromého (kolizní a přímé normy) v konfrontaci s normami práva vnitrostátního; rovněž jsou schopni v základních krocích řešit případy s mezinárodním prvkem z procesního hlediska (určení pravomoci, určení podmínek pro uznání a výkon cizího rozhodnutí).
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Metody výuky

 

 Přednášky

Přednášky budou nahrávány a ukládány do Moodle.


Semináře

Komunikační kanál se studenty – Moodle.

Semináře budou probíhat kontaktně. V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím MS Teams / ZOOM.

Studentům budou zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v Moodle / MS Teams.

Písemný zápočtový test v případě nemožnosti jeho konání kontaktně proběhne bezkontaktně v Moodle.

 

Poslední úprava: Pauknerová Monika, prof. JUDr., CSc., DSc. (13.10.2022)
Požadavky ke zkoušce

1.      Klasifikovaný zápočet je udělován seminárním vyučujícím na základě seminárního testu. V odůvodněných případech (zdravotní důvody, studijní pobyt v zahraničí apod.) může být výjimečně udělen na základě celokatederního testu.

2.      Okruhy otázek odpovídají tématům přednášeným v zimním semestru (sylabus, viz výše).

3.      Zápočet je udělován seminárním vyučujícím na základě složení seminárního nebo celokatederního testu a případně na základě bonusových bodů.

Seminární test

4.      Pro konání seminárního testu je seminárním vyučujícím stanoven jeden termín, který bude studentům sdělen seminárním vyučujícím nejpozději do 20.11.2023.

5.      Seminární test se skládá z deseti uzavřených otázek s uvedením možností odpovědí a deseti otázek, na které jsou odpovědi ANO-NE.  Ze seminárního testu je možné získat max. 20 bodů, pro úspěšné absolvování je třeba získat nejméně 14 bodů, resp. 12 bodů + 2 body bonifikace.

6.   Seminární vyučující může bonifikovat maximálně v rozsahu 2 bonusových bodů aktivitu studenta v rámci výuky (diskuse na hodinách, průběžné testy, domácí příprava apod.) avšak pouze za podmínky, že student absolvoval minimálně 4 semináře. Udělení bonusových bodů je věcí každého vyučujícího. Případné udělení bonusových bodů sdělí vyučující studentům na konci posledního semináře. Bonusové body se přičítají k bodům získaným ze seminárního testu (maximálně však do celkové výše 20 bodů).

7.      Pro seminární test je stanoven časový limit 20 minut.

8.      Klasifikace je následující: 20-19 bodů výborně, 18-16 bodů velmi dobře, 15-14 bodů dobře, méně než 14 bodů neprospěl(a).

9.      Při testu není možné používat právní předpisy, ani jiné zdroje (včetně mobilních telefonů).

10.   Student, který neuspěl u seminárního testu, má možnost se dvakrát účastnit celokatederního testu, tj. celkem má tři pokusy. Student se může z účasti na seminárním testu omluvit vedoucímu semináře pouze ze závažných důvodů (zdravotní důvody, studijní pobyt v zahraničí apod.). Nedostaví-li se student bez předchozí omluvy k seminárnímu testu, pokus propadá.

Celokatederní test

11.   Pro konání celokatederního testu stanoví katedra čtyři termíny.

12.   Celokatederní test se skládá z deseti uzavřených otázek s uvedením možností odpovědí a deseti otázek, na které jsou odpovědi ANO-NE. Z celokatederního testu je možné získat max. 20 bodů, pro úspěšné absolvování je třeba získat nejméně 14 bodů. Zápočet uděluje seminární vyučující.

13.   Pro celokatederní test je stanoven časový limit 20 minut.

14.  Studentovi se k bodům získaným v celokatederním testu přičítají bonusové body získané na semináři (viz odst. 6.) pouze v případě, kdy je celokatederní test prvním pokusem studenta o absolvování zápočtového testu.

15.   Klasifikace je následující: 20-19 bodů výborně, 18-16 bodů velmi dobře, 15-14 bodů dobře, méně než 14 bodů neprospěl(a).

16.   Při testu není možné používat právní předpisy, ani jiné zdroje (včetně mobilních telefonů).

17.   Student, který se neúčastnil seminárního testu, může celokatederní test dvakrát opakovat, tj. celkem má tři pokusy.

18.   Student, který neuspěl u seminárního testu, má možnost se dvakrát účastnit celokatederního testu, může tedy celokatederní test jedenkrát opakovat, tj. celkem má tři pokusy.

19.   Student se může z účasti na celokatederním testu omluvit pouze ze závažných důvodů (zdravotní důvody, studijní pobyt v zahraničí apod.). Nedostaví-li se student bez předchozí omluvy k celokatedernímu testu, pokus propadá.

 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.07.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Pojem, předmět, druhy norem a prameny MPS, způsoby úpravy soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem, unifikace MPS, evropské mezinárodní právo soukromé 

- Pojem a předmět MPS 

- Pohled do historie 

- Druhy norem MPS a způsoby úpravy soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem 

- Prameny MPS 

- ZMPS – zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

- Unifikace MPS a srovnávací MPS 

- Evropské mezinárodní právo soukromé (EMPS) 

- Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovatelé 

- Vymezení kolizních norem 

- Prameny kolizních norem a oblast použití kolizních norem 

- Třídění kolizních norem  

- Hraniční určovatelé – kolizní kritéria 

- Perspektivy kolizní úpravy 

- Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkaz 

- Důvody vzniku kvalifikačního problému 

- Způsoby řešení kvalifikačního problému 

- Úprava v českém právu 

- Důvody aplikace zahraničního práva v ČR 

- Způsoby aplikace zahraničního práva v ČR 

- Výhrada veřejného pořádku 

- Zpětný a další odkaz 

- Úprava zpětného a dalšího odkazu v právu EU a ČR 

- Úvod do mezinárodního civilního procesního práva I 

- Mezinárodní prvek v procesním právu 

- Prameny úpravy 

- Příslušnost/pravomoc soudů 

- Úprava v nařízeních Brusel I bis, Brusel II bis (Brusel II ter), o výživném, o evropském platebním rozkazu, o drobných nárocích, o nesporných pohledávkách, o dědictví, o majetkových poměrech v manželství  

- Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní, imperativní předpisy s významem pro MPS 

- Vymezení přímých norem 

- Prameny přímých norem a aplikace přímých norem 

- Vztah přímé metody a kolizní metody 

- Vymezení imperativních norem 

- Aplikace imperativních norem 

- Závěry – výhledy do budoucna  

- Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrech 

- Vymezení pojmu cizinec 

- Cizinecký režim 

- Státní občanství a zamezení dvojího státního občanství 

- Úprava postavení cizinců v českém právním řádu 

- Zaměstnávání cizinců 

- Zvláštní postavení uprchlíků 

- Subjekty v MPS, právní jednání, zastoupení, promlčení 

- Subjekty soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem 

- Právní jednání 

- Zastoupení, plná moc a prokura 

- Promlčení 

- Kolizní úprava závazkového práva 

- Základní charakteristika úpravy závazkových právních poměrů a její prameny 

- Obligační statut a meze jeho použití 

- Nařízení Řím I s důrazem na jeho stěžejní rysy (volba práva, kolizní pravidla při absenci volby, ochrana slabších stran) 

- Stručné představení Nařízení Řím II a úprava v ZMPS (§ 101) 

- Kolizní úprava věcných práv 

- Určování věcného statutu 

- Úprava v ZMPS 

- Úprava v EU a v mezinárodních smlouvách 

- Vydržení 

- Svěřenský fond 

- Kolizní úprava věcných práv v zahraničí 

- Právo duševního vlastnictví 

- Mezinárodní rodinné právo 

- Úvod do mezinárodního práva rodinného – vymezení pojmů 

- Obecná charakteristika kolizní úpravy rodinného práva – základní hraniční určovatelé 

- Přehled pramenů úpravy 

- Kolizní úprava v nařízeních EU – výživné, majetkové režimy manželů a registrovaných partnerů, rozvod manželství, 

- Kolizní úprava v mnohostranných smlouvách – rodičovská odpovědnost 

- Kolizní úprava v ZMPS – manželství, registrované partnerství, určení a popření rodičovství, osvojení 

- Kolizní úprava ve dvoustranných smlouvách o právní pomoci 

- Mezinárodní příslušnost soudu v rodinných věcech 

- Mezinárodní dědické právo 

- Prameny právní úpravy a jejich vzájemný vztah 

- Dědický statut a jeho určení 

- Zpětný a další odkaz a výhrada veřejného pořádku 

- Kolizní úprava přípustnosti a platnosti pořízení pro případ smrti 

- Mezinárodní příslušnost soudu v dědických věcech 

- Úvod do mezinárodního civilního procesního práva II 

- Postavení cizinců, procesní způsobilost 

- Osvobození cizinců od soudních poplatků, záloh a jistoty na náklady řízení 

- Právní pomoc podle nařízení a mezinárodních smluv 

- Formy právní pomoci 

- Styky mezi orgány při poskytování právní pomoci 

- Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí 

- Úprava v nařízeních a mezinárodních smlouvách 

- Důvody odepření uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ, Magdalena PFEIFFER, Květoslav RŮŽIČKA, Petr VYBÍRAL. Mezinárodní právo soukromé. 9. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-889-1.

Ostatní literatura:

1.      PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-504-6.

2.      PAUKNEROVÁ, Monika, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Marta ZAVADILOVÁ a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-368-5.

3.      BŘÍZA, Petr, Tomáš BŘICHÁČEK, Zuzana FIŠEROVÁ, Pavel HORÁK, Luboš PTÁČEK, Jiří SVOBODA. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-528-2.

4.      KUČERA, Zdeněk. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentované vydání s důvodovou zprávou a souvisejícími předpisy. Brno: Doplněk, 2014. ISBN 978-80-7239-317-6.

5.      PAUKNEROVÁ, Monika a Květoslav RŮŽIČKA. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. Scripta iuridica. ISBN 978-80-87146-94.

6.      PFEIFFER, Magdalena. Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-798-1.

7.      BŘÍZA, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. V Praze: C.H. Beck, 2012. Právní praxe. ISBN 978-80-7179-606-0.

8.      PFEIFFER, Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-87576-84-7.

9.      TICHÝ, Luboš. Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy Řím II: komentář. Praha: C.H. Beck, 2018. Beckovy komentáře. ISBN 9788074007163.

10.   ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 9788075981233.

11.   ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788075526991.

12.   ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-501-7.

13.   VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-412-4.

14.   ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim, Masarykova univerzita, Brno 2010

15.  BRODEC, Jan. Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého, Wolters Kluwer, Praha 2020

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

2.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) – nařízení Brusel I bis

3.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy – nařízení Řím II

4.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy – nařízení Řím I

5.      nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění nařízení Brusel II bis) – účinnost od 1.8.2022 – nařízení Brusel II ter

6.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení;

7.      Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ("Luganská úmluva") (Lugano, 30. 10. 2007, text dostupný v ÚV. EU L 147, 10. 6. 2009, s. 1–43)

8.      Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody, Haag, 4. 5. 1971, č. 130/1976 Sb.

9.      Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, Haag, 19. 10. 1996, č. 141/2001 Sb. m. s.

Další právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností;

3.      nařízení Rady (EU) č. 2016/1103 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství; Česká republika se nařízení účastní;

4.      nařízení Rady (EU) č. 2016/1104 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství; Česká republika se nařízení účastní;

5.      nařízení EP a Rady (EU) 2020/1784 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění);

6.      nařízení EP a Rady (EU) č. 2020/1783 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění);

7.      nařízení Rady (EU) č. 1259/2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (nařízení Řím III). Česká republika se nařízení neúčastní.

8.      nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012;

9.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (přepracované znění)      

10.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky

11.   nařízení EP a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu [ve znění nařízení EP a Rady (EU) 2015/2421, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu]

12.   nařízení EP a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích [ve znění nařízení EP a Rady (EU) 2015/2421, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu]

13.   Úmluva o dohodách o volbě soudu (Haag, 30. 6. 2005, text dostupný v ÚV EU L 131, 29. 5. 2009, s. 1–13)

14.   Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím, 19. 6. 1980, sdělení č. 64/2006 Sb.m.s.)

15.   Protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti, Haag, 23. 11. 2007, ÚV EU L 331, 16. 12. 2009

16.   Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, sdělení č. 45/1999 Sb.)

17.   zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

18.  Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Haag, 2.7.2019)

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.07.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Úterý03.10.2023Mezinárodní právo soukromé, pojem, předmět, prameny, unifikaceprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý10.10.2023Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovateléprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý17.10.2023Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní, imperativní předpisyprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý24.10.2023Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkazdoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý31.10.2023Úvod do mezinárodního civilního procesního práva Idoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý07.11.2023Úvod do mezinárodního civilního procesního práva IIdoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý14.11.2023Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrechdoc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Úterý21.11.2023Subjekty MPS, právní jednání, zastoupení, promlčeníprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý28.11.2023Kolizní úprava věcných právdoc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Úterý05.12.2023Kolizní úprava závazkového právaJUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D. 
Úterý12.12.2023Mezinárodní rodinné právoJUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 
Úterý19.12.2023Mezinárodní dědické právodoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK