PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Introduction to US Law - HOPV0048
Anglický název: Introduction to US Law
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Předmět je pořádán ve spolupráci s NOVA Southeastern University (Florida, USA) a je organizován na bázi blokové výuky v letním semestru (cca 8x2 hodiny během dvou týdnů v dubnu/květnu příslušného letního semestru). Vyučujícím je profesor z této partnerské univerzity v USA.

Hlavním cílem předmětu je především to, aby se studenti mohli seznámit s odlišným právním řádem tzv. Common Law a osvojili si tak (vedle znalosti určité oblasti právního řádu USA) rovněž základní schopnost komparativního přístupu k právu. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět je možno si za předpokladu jeho úspěšného absolvování zapsat pouze jednou, je vhodné, aby se kurzu účastnili především studenti vyšších ročníků, kteří již mají dostatečnou znalost českého práva, právního rámce EU a principů mezinárodního práva a mohou tak plně využít této příležitosti ke komparativnímu studiu. Rovněž s ohledem na skutečnost, že k zahraničnímu pobytu na NOVA Southeastern University může být nominováno pouze několik nejlepších studentů, je výhodou si předmět zapsat až ve vyšším ročníku.

Zvláštní možností spojenou s úspěšnou účastí v kurzu je, že několik nejúspěšnějších studentů podle výsledků zkoušky a hodnocení práce v hodinách (cca. 2-3 studenti i s přihlédnutím k jejich dosavadním studijním výsledkům na PF UK) bude osloveno s nabídkou jednosemestrálního studijního pobytu na NOVA Southeastern University s odpuštěním školného. Předpokládá se rovněž poskytnutí finanční podpory ze strany PF UK ve formě stipendia z tzv. institucionálního rozvojového plánu na podporu mobility studentů k částečnému pokrytí nákladů pobytu (v závislosti na aktuálních finančních možnostech PF UK, nelze bezvýhradně garantovat).

V současnosti je vyjednávána možnost pro absolventy tohoto studijního pobytu dokončit (po absolutoriu na PF UK) studium J.D. na NOVA Southeastern University za zvýhodněných podmínek.

Výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce, je proto nutné, aby studenti, kteří si předmět zapíší, ovládali tento jazyk na vysoké úrovni jak při mluveném projevu (očekává se velmi interaktivní systém výuky ze strany amerických profesorů – především metodou tzv. case study, diskuzí), tak písmem (závěrečná zkouška je skládána písemně a hodnocena přímo americkým vyučujícím). V tomto směru má předmět rovněž sloužit jako jedna z možností přípravy studentů pro jejich případný výjezd ke studiu v anglickém jazyce na zahraničních univerzitách.

Hostující profesoři jsou zvyklí na americký způsob přípravy (tj. včasnost a důkladné studium všech judikátů a dalších zadaných materiálů). Výuka navazuje na zadanou přípravu, bez průběžné přípravy na výuku nelze předmět úspěšně absolvovat.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Zkouška probíhá v anglickém jazyce 

2. Zkouška spočívá v provedení písemné analýzy zadaného případu, sepsání eseje na téma dohodnuté s vyučujícím předmětu apod.  

3. Při zpracování písemné analýzy a eseje je možné používat veškeré právní předpisy. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Obsahově bude předmět zaměřen na některou konkrétní oblast práva USA (pro letní semestr tohoto akademického roku nám zatím nebylo konkrétní zaměření americkou stranou oznámeno – v uplynulých letech byl zaměřen na občanská práva/pracovní právo/ústavní právo atd.) s tím, že v jeho rámci bude kladen důraz i na představení hlavních institutů a obecného způsobu fungování Common Law systému jako takového v USA. 

 

Výuka probíhá podle informací zahraničního oddělení, tzn. po vyjednání příjezdu zahraničního lektora. V minulých letech byla výuka též jen v on-line podobě a nebo kombinovaná. O termínu výuky obecně platí, že je v dubnu či v květnu v bloku, tzn. v rozmezí 1 max. 2 týdnů. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Materiály ke studiu budou zadány vyučujícím z Nova Southeastern University alespoň dva týdny před začátkem výuky.  
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK