PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu - HPOP3104
Anglický název: Diploma seminar II - Private International Law and International Trade Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HPOP0104
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Korekvizity : HPOP3018, HPOP3019, HPOP3099, HSZK0104, HSZK0204
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3101, HPOP3102, HPOP3103, HPOP3105, HPOP3106, HPOP3107, HPOP3108, HPOP3109, HPOP3110, HPOP3111, HPOP3112, HPOP3113, HPOP3114, HPOP3115, HPOP3116, HPOP3117, HPOP3118, HP0681
Je neslučitelnost pro: HPOP3102, HPOP3118, HPOP3105, HPOP3106, HPOP3107, HPOP3108, HPOP3109, HPOP3110, HPOP3111, HPOP3112, HPOP3113, HPOP3114, HPOP3115, HPOP3116, HPOP3117, HPOP3103
Anotace
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I.

Předmět je veden příslušným vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Požadavky ke zkoušce

Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student představí osnovu diplomové práce a pracovní verzi vybrané části diplomové práce, jejíž rozsah zpravidla činí 10 normostran a jež je svou kvalitou v zásadě způsobilá být součástí finální diplomové práce. O obsahové způsobilosti předložené části rozhoduje vedoucí diplomové práce.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Sylabus

Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studentem a vedoucím diplomové práce.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Studijní opory

Obecně:

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Předběžný seznam zdrojů diplomové práce předkládá student již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Základní literatura:

1.         Vučka, J. Právní psaní. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022.

2.         Zbíral, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009.

Ostatní literatura:

1.         Garner, A. B. Právní psaní srozumitelným jazykem. Brno: Nugis Finem Publishing, 2021.

2.         Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských větách. Praha: SLON, 2007. 

Ostatní studijní opory:

1.         Sdělení katedry k vypracování diplomové práce (zveřejněno v SIS na kartě předmětu).

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK