PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mediace I - HDPV0133
Anglický název: Mediation I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/14, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681, HV1499
Je korekvizitou pro: HDPV0163
Je neslučitelnost pro: HV1499
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0029, HMOD0029
Anotace
Poslední úprava: Bc. Tereza Šenoltová (02.10.2023)
Výuka proběhne blokově.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA SE STUDENTY SE BUDE KONAT čtvrtek 12. 10. od 18:00 v učebně č. 348.

Vzhledem k pokračujícímu přetížení obecných soudů a ke značné délce soudního řízení se nejen celosvětově, ale v posledních letech také v České republice stále častěji užívají a rozvíjejí různé alternativní způsoby řešení sporů.
Studenti se v předmětu dozvědí základní informace o různých metodách, které mohou vést nebo mohou alespoň napomoci stranám k urovnání vzniklého sporu. Jde o metody, jejichž podstata nespočívá v autoritativním rozhodnutí sporu, ale které jsou zaměřeny spíše na podporu či dokonce obnovení komunikace mezi stranami sporu. Mezi těmito metodami přitom jak celosvětově, tak i v evropském kontextu (a také postupně v České republice) hraje rozhodující úlohu mediace. Proto také hlavní část výuky bude směřována na otázku využití mediace v moderní společnosti.

Výuka se nejprve dotkne širších kontextů historického vývoje a užití různých alternativních metod řešení sporů. Studenti získají základní informace o různých přístupech a řešení společenských i mezilidských konfliktů (negociace, konciliace, facilitace, mini trial, expertisa, med-arb a mediace). V souvislosti s výukou mediace bude pozornost zaměřena především na právní aspekty mediace v širším kontextu. Výklad se velmi stručně dotkne i zákona č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě ČR, a to ve vazbě na využití mediace v konceptu tzv. restorativní justice.

Hlavní pozornost však bude věnována problematice aplikace mediace v soukromoprávních sporech, tj. ve sporech z oblasti občanského, pracovního, obchodního a rodinného práva. Výklad bude zaměřen především na rozbor platné právní úpravy představované v České republice zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci. Dostatečná pozornost bude věnována i mezinárodním kontextům a možnostem využití mediace při řešení přeshraničních sporů, jakož i právní úpravě mediace ve vybraných západoevropských zemích.

Předmět má charakter dovednostního předmětu. Po teoretickém základu se výuka orientuje již na praktický nácvik mediačních technik, a to v jednotlivých fázích mediace. Na závěr výuky budou studenti již schopni v základu realizovat celé mediační jednání, i když komplexní nácvik celé mediace bude obsahem až navazujícího dovednostního předmětu Mediace II.

S ohledem na dovednostní charakter předmětu bude výuka probíhat blokově, tedy po dvě soboty v čase od 9.00 hod. do cca 15.00 hod.

Studenti splněním předmětu rozvíjejí právní dovednosti, zejména pak:
- schopnost orientace v alternativních metodách řešení sporů
- schopnost odlišení jednotlivých metod a pochopení jejich výhod pro určité druhy sporů
- schopnost aplikace mediačních technik
- schopnost definovat jednotlivé fáze mediace a mediační techniky, které se v dané fázi užívají

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

1.      Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba předvést konkrétní fázi mediace v modelové mediační kauze se schopností sebehodnocení.

2.      U kontroly studia je možné používat právní předpisy.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Obsahem předmětu je v prvé řadě obecné vymezení alternativních řešení sporů. Dále je pozornost orientována na fáze mediace a na mediační techniky, které jsou v rámci jednotlivých fází využívány. Mediační techniky jsou procvičovány na řadě praktických příkladů.

Výuka bude zahrnovat zejména tato témata:

-        Úvodní vymezení alternativních způsobů řešení sporů

-        Rozhodčí řízení – základní charakteristika

-        Specifika řešení sporů se spotřebitelem (konciliace)

-        Historie mediace

-        Mediační styly a jejich specifika

-        Fáze mediace

-        Mediační techniky

-        Nácvik mediačních technik a jejich propojení v rámci jednotlivých fází mediace

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Základní literatura:

1.      Brzobohatý, R., Poláková, L., Horáček, T.: Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016.

2.      Horáček, T., Svatoš, M., Olík, M.: Zákon o mediaci. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

Ostatní literatura:

1.      Fisher, R., Ury, W., Patton, B.: Getting to yes (Dohoda jistá). Praha: Management Press, 1991.

2.      Holá, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2011.

3.      Plamínek, J.: Mediace – nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada Publishing, 2013.

4.      Svatoš, M.: Tajemství mediace aneb Řešení sporů od A do Z, Praha: Art Francesco, 2020.

Právní předpisy:

1.      zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

2.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3.      zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

4.      směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2013/11/EU ze dne 21. 5. 2013, o alternativním řešení spotřebitelských sporů

5.      nařízení Rady č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů (ADR-ODR)

6.      zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení

7.      zákon č. 99/1963 S., občanský soudní řád

8.      zákona č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě ČR

9.      vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK