PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo I - HPOP0011
Anglický název: Business Law I
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, KZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Mgr. Jan Flídr, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
doc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Petr Tomášek, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0012, HPOP0107
Je prerekvizitou pro: HXPV0005, HXPV0013
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0300, HSZK0310, HSZK0320
Anotace
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Obchodní právo II a Obchodní právo III.

Předmětem výuky je právní režim podnikatele a podnikání jako základních institutů obchodního práva a dále právní regulace obchodních korporací – právnických osob přednostně určených k provozování podnikatelské činnosti. Na právní regulaci obchodních korporací je částečně zaměřen i předmět Obchodní právo II.

Studenti si v rámci předmětu Obchodní právo I osvojí zejména tyto znalosti: zásady obchodního práva, specifika jeho právní úpravy, znaky podnikání, vymezení osob jako podnikatelů, právní režim typických atributů podnikatele (zejména obchodní firmy a sídla podnikatele), veřejnoprávní regulaci podnikatelské činnosti (zejména podmínky provozování živnosti), právní úpravu zastoupení podnikatele obchodními zmocněnci a právní režim obchodního rejstříku jakožto veřejného rejstříku zabezpečujícího transparentnost podnikatelů.

Podstatná část výuky je zaměřena na osvojení znalosti obecné úpravy obchodních společností a družstev podle zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů. V rámci přednášek získají studenti znalosti o obchodních korporacích (jejich povaze, znacích, třídění, evropské regulaci), obecných otázkách práva obchodních korporací (vzniku a zániku obchodních korporací, postavení společníků obchodních společností a členů družstev, postavení členů volených orgánů obchodních korporací). Výklad horizontální (po formách obchodních korporací) je kombinován s výkladem vertikálním (po právních institutech). Důraz je kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Základní znalosti jsou obsaženy v nahraných přednáškách, které jsou studentům dostupné jako učební pomůcka prostřednictvím odkazů v SIS. Prezenční nenahrávané přednášky se rovněž zaměřují na základní instituty obecné části obchodního práva a práva obchodních korporací; nejde však o opakování nahraných přednášek, nýbrž o přiblížení základních institutů z jiného úhlu tak, abychom studentům problematiku, na níž je předmět Obchodní právo I zaměřen, co nejvíce přiblížili.

V rámci seminární výuky jsou tyto znalosti dále prohlubovány zejména s využitím judikatury a doktrinálních výkladů k jednotlivým problematickým otázkám vymezení podnikatele, regulace podnikání, zastoupení podnikatele a právního režimu obchodních korporací. Důraz je kladen na samostatnou přípravu studentů na seminární výuku, jejich práci s právními předpisy a dalšími určenými nebo samostatně vyhledanými odbornými zdroji (před výukou i v jejím průběhu). Rozvíjena je především jejich dovednost s těmito zdroji pracovat – orientovat se v právním předpise, vyhledat relevantní úpravu, řádně ji vyložit a aplikovat na konkrétní skutkové situace zadávané na semináři, vyhledat v soudním rozhodnutí relevantní právní závěry a vhodně je aplikovat. Řádná interpretace a aplikace norem obchodního práva a zejména práva obchodních korporací (například rozlišení norem kogentních a dispozitivních) se nemůže zakládat jen na znění právních předpisů, ale musí vycházet i z výkladu teleologického. Proto si studenti v rámci předmětu osvojují znalost účelu regulace podnikání a účelu jednotlivých institutů obchodních korporací.

Do předmětu Obchodní právo I není zahrnuta problematika práva podnikatelských seskupení, práva přeměn obchodních korporací, detailní problematika financování obchodních korporací za dobu jejich trvání (vlastní a cizí zdroje, nabývání vlastních podílů/akcií, rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, změny základního kapitálu), právní úprava veřejné akciové společnosti a unijních forem obchodních korporací. Tato část práva obchodních korporací je součástí předmětu Obchodní právo II.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
Metody výuky

I. SEMINÁŘE - bonusové body

Bonusové body

Celkem lze na semináři získat nejvýše 12 bonusových bodů.

 

Čech Petr 

Zhruba týden před každým seminářem obdrží studenti zadání domácí přípravy (přehled textů a judikátů k přečtení). Kvalitu jejího zpracování a nabytých znalostí prověří krátký dílčí test na počátku každého semináře (včetně hned prvního, tj. 20., resp. 21. února 2024). Za jeho úspěšné absolvování (2/3 otázek správně zodpovězených) získá student 1 bonusový bod, který se mu na konci semináře přičte k výsledku seminárního zápočtového testu. Zodpoví-li student v dílčím testu správně všechny otázky, získá za takový test nikoliv 1, nýbrž 2 bonusové body. Celkem takto může student v průběhu semestru v semináři získat maximálně 12 bonusových bodů. Při zpracování dílčího testu nelze používat právní předpisy. 

Eichlerová Kateřina 

1 bod za každých 30 bodů získaných v úvodních a kontrolních testech; maximálně 6 bodů. Testy se vyplňují v moodlu. Úvodní testy jsou otevřené den před seminářem, tj. v neděli, v čase 18 až 22 hodin a kontrolní testy se otvírají den po semináři, tj. v úterý, a zavírají dva dny před dalším seminářem, tj. v sobotu. 

1 bod za každé 3 body získaných v průběžných testech (průběžné testy budou 3 a za každý lze získat až 2 body), maximálně 6 bodů. 

Průběžné testy budou obsahovat zadání 3 příkladů, každého se dvěma otázkami. Ke každé otázce bude nabídnut výběr správných řešení, který musí být doplněn odkazem na zákonná ustanovení zdůvodňující správnosti vybrané možnosti. Průběžné testy se budou psát na konci semináře a bude na ně 15 minut. Za každou správně zodpovězenou otázku u příkladu lze získat 1 bod, tj. za výběr správné možností s označením správných zákonných ustanovení (bez výběru správné možnosti odkaz na zákonná ustanovení nemá význam, rovněž výběr správné možnosti bez doplnění zákonného ustanovení je neúplnou, a tudíž nesprávnou odpovědí). Termíny průběžných testů budou sděleny na začátku výuky. 

Neúčast na testech nelze nahradit. 

Flídr Jan

a) aktivita na semináři – až 8 bodů,

b) vypracování domácích prací – až 6 bodů

Horáček Tomáš

až 4 body za průběžnou přípravu na seminář a aktivitu na něm; podmínkou je min. 2/3 docházka (důvody neúčasti nebudou zkoumány)

až 4 body za průběžný písemný test zahranující otevřené otázky; neúčast na testu nelze nahradit

až 4 body za průběžný písemný test na řešení praktického příkladu; neúčast na testu nelze nahradit

Hurychová Klára 

1/ příprava na seminář a výrazná aktivita na něm (až 8 bodů) – takovou aktivitou rozumějte aktivní, věcné a produktivní zapojení se do diskuse v rámci seminární výuky, přičemž za jeden seminář lze získat 1 bod. 

2/ vypracování průběžných testů (až 4 body) – za každý úspěšně zodpovězený test (správnost al. 60 %) lze získat 1 bod.

Neúčast na testech nelze nahradit. 

Josková Lucie

1) 8x úvodní test (test na začátku hodiny, prověřuje připravenost na seminář) - 5 otázek ze základů materie, možné využití předpisů, za 5 správných odpovědí získá student 1 bod, nižší počet správných odpovědí zůstane bez bodu, za testy je možné získat max. 6 bodů  

2) 1x test z probraného učiva (midtermtest) - multiple-choice test z probraného učiva, 30 otázek, možné využití předpisů, max. 6 bodů (30-28 správných odpovědí – 6 bodů, 27-25 správných odpovědí – 5 bodů, 24-21 správných odpovědí – 4 body, 20-17 správných odpovědí – 3 body, 16-13 správných odpovědí – 2 body, 12-9 správných odpovědí – 1 bod) 

Liška Petr

Za správné odpovědi na domácí úkoly bude možné získat až 12 bodů.

Patěk Daniel

1/ příprava na seminář (úvodní testy a základní orientace v probírané materii) – až 6 bodů 

2/ aktivita na semináři – až 3 body (výjimečně 6 bodů)

Pelikán Robert

Bonusové body budou přidělovány za aktivní zapojení do průběhu semináře na základě dostatečné domácí přípravy.

Tomášek Petr

až 4 body za průběžnou přípravu na seminář a aktivitu na něm; podmínkou je min. 2/3 docházka (důvody neúčasti nebudou zkoumány)

až 4 body za písemný test zahranující mj. detailní znalost judikatury (judikatura probíraná na seminářích + judikatura uvedená v publikaci Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů); test se uskuteční 11. 4. 2024 a neúčast na něm nelze nahradit

až 4 body za řádné zpracování rozhodnutí Nejvyššího soudu dle zadání

Alternativně (nikoli nad rámec výše uvedeného či v kombinaci s ním) lze získat až 12 bodů za "předběžnou zkoušku" odpovídající celému sylabu předmětu (4 body za znalosti "dobré", 8 bodů za "velmi dobré", 12 bodů za "výborné").

II. PŘEDNÁŠKY

Přednášky budou probíhat v úterý od 14 hod. v místnosti č. 319, a to ve dny uvedené v rozpisu výuky. Přednášky budou konány výlučně prezenčně a bez současného nahrávání.

Rozpis přednášek:

1. Podnikatel a podnikání jako centrální pojmy obchodního práva (vymezení a význam pro právo obchodních korporací a závazkové právo) prof. Pelikánová 20. 2.
2. Ústavněprávní základy obchodního práva dr. Tomášek 27.2.
3. Zastoupení podnikatele I doc. Eichlerová 5.3.
4. Zastoupení podnikatele II doc. Eichlerová 12.3.
5. Regulace podnikání (živnostenské, neživnostenské, včetně zvláštního režimu obchodních korporací pro specifické oblasti hospodářství) dr. Hurychová 19.3.
6. Rejstříkové právo dr. Flídr 26.3.
7. Transparentnost podnikatele (včetně srovnání s transparentností právnických osob veřejného práva a SOEs) doc. Eichlerová 2.4.
8. Základní charakteristika obchodních korporací a jejich srovnání s jinými druhy právnických osob doc. Eichlerová 9.4.
9. Zakladatelské právní jednání jako ústava obchodní korporace dr. Josková 16.4.
10. Financování obchodní korporace prof. Černá 23.4.
11. Konflikty v obchodní korporaci, jejich předcházení a řešení dr. Pelikán 30.4.
12. Aktuální judikatura v právu obchodních korporací dr. Čech 7.5.

Vedle rozvržených přednášek jsou studentům k dispozici nahrané přednášky na následující témata:

1. Obchodní právo (pojem, povaha, předmět, systém, prameny a perspektiva) – prof. Pelikánová

https://www.youtube.com/watch?v=kff_mlE-xiM&feature=youtu.be

2. Právní postavení podnikatele – prof. Černá
https://youtu.be/JKyXNLo8C9I

3. Obchodní firma a sídlo podnikatele – doc. Eichlerová
https://youtu.be/VUuWJXS5p_M

4. Zastoupení podnikatele – doc. Eichlerová
https://youtu.be/u2GK97CFOmA

Aktualizace k přednášce Zastoupení podnikatele

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 19. 12. 2023, sp. zn. 27 ICdo 65/2023, ve věci APPi ONLINE s.r.o. v likvidaci přiklonil k závěru, že vstupem právnické osoby do likvidace nedochází k omezení její právní subjektivity, ani k omezení věcného rozsahu zástupčího oprávnění všech jejich zástupců, nýbrž k novému vymezení zájmu právnické osoby.

Velký senát Nejvyššího soudu se v rozsudku ze dne 5. 10. 2022, sp. zn. 31 Cdo 1640/2022, zabýval otázkou střetu zájmů v případě samokontrakce jednatele společnosti s ručením omezeným. Mimo jiné se zabýval otázkou interpretace § 437 odst. 2 první věta obč. zák., v němž je stanoveno, že jedná-li zástupce, jehož zájem je v rozporu se zájmem zastoupeného, s třetí osobou a veděla-li třetí osoba o této okolnosti nebo musela-li o ní vědět, může se toho zastoupený dovolat. Podle dosavadní  doktríny a judikatury był výklad obratu „dovolat se” takový, že zastoupený má právo dovolat se neplatnosti právního jednání učiněného za něj zástupcem ve střetu zájmů jednající s třetí osobou, která nebyla v dobré víře. Od tohoto přístupu se Nejvyšší soud odklonil a dovodil, že dovolat se znamená být pasivní, tj. nevyužít práva dodatečně schválit právní jednání (ratihabovat) podle § 440 odst. 1 obč. zák. Jde o významnou změnu přístupu. Do tohoto rozhodnutí se vycházelo z toho, že zastoupený byl z jednání zástupce jednajícího ve střetu zájmů s nedobrověrnou osobou zavázánledaže se dovolal neplatnosti jím učiněného právního jednání. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu plyne, že zastoupený z takového jednání zavázán není, ledaže jej v souladu s § 440 obč. zák. schválí.

5. Obchodní rejstřík – doc. Patěk
https://youtu.be/ZkDKf3SCtC0

Aktualizace k přednášce Rejstříkové právo

Novelou č. 416/2022  byla dána do souladu se zněním směrnice 2017/1132 o některých aspektech práva obchodních společností dikce § 8 odst. 2 rejstříkového zákona. Slova „do šestnáctého dne” byla nahrazena slovy „do uplynutí patnáctého dne”.

6. Veřejnoprávní regulace podmínek podnikání (zejména živnostenské právo) – dr. Hurychová

https://youtu.be/3oc4K_DurwI

7. Obecné otázky obchodních korporací I a II - prof. Černá a prof. Pelikánová
https://www.youtube.com/watch?v=MPtaClo88yQ
https://youtu.be/zvY2RU4kkII

8. Osobní obchodní společnosti - prof. Černá
https://www.youtube.com/watch?v=SZYEyK8qgiw

9. Akciová společnost I a II – dr. Josková
https://youtu.be/DibmFasg-Q4
https://youtu.be/sv6iaPhmT8I

10. Společnost s ručením omezeným I a II – doc. Eichlerová
https://youtu.be/U4o-BAZV42c
https://youtu.be/dNUOiNgaybs

11. Družstvo – dr. Josková
https://youtu.be/bK44plMiNZo

12. Postavení člena obchodní korporace – doc. Eichlerová

https://www.youtube.com/watch?v=mkJo8IEAk0k

13. Člen voleného orgánu obchodní korporace – dr. Josková

https://www.youtube.com/watch?v=VDv-e_uq1xg

14. Nejvyšší orgán obchodní korporace – doc. Patěk (odkaz bude doplněn)

Poslední úprava: Hurychová Klára, JUDr., Ph.D. (09.05.2024)
Požadavky ke zkoušce

1.    Klasifikovaný zápočet je udělován na základě výsledků testu. K jeho výsledku lze před klasifikací přičíst bonusové body za aktivitu během seminární výuky.

2.    Bonusové body za aktivitu na semináři

-      V rámci seminární výuky mohou studenti získat až 12 bonusových bodů.

-      O přidělení bonusových bodů rozhoduje vedoucí semináře na základě aktivity studentů (příprava na seminář a aktivita na něm, vypracování domácích úkolů, výsledky průběžných testů a další kvalifikované formy aktivity určené vedoucím semináře).

Zápočtový test

3.    Na konci seminární výuky proběhne v rámci každé seminární skupiny zápočtový test, jehož se mohou zúčastnit studenti zapsaní v dané seminární skupině.

4.    Dále bude možné absolvovat celokatederní zápočtový test. Tento test se bude konat ve dvou termínech a studenti se na něj musí řádně a včas přihlásit.

5.    Otázky zápočtového testu jsou zadávány z materie uvedené v sylabu tohoto předmětu (podnikatel a podnikání, veřejnoprávní rámec podnikání, zastupování podnikatele, právo obchodních korporací).

6.    Na vypracování zápočtového testu mají studenti 60 minut.

7.    Při zápočtovém testu je přípustné používat („základní“ i „ostatní“) právní předpisy uvedené v části Literatura (studijní opory).

8.    Za zápočtový test je možné získat vždy maximálně 60 bodů.

Klasifikovaný zápočet

9.    Hodnocení studentů se určuje na základě výsledku zápočtové testu (seminárního nebo celokatederního) po připočtení případných bonusových bodů.

10.  Studenti jsou klasifikovaní stupněm "výborně" (1) při dosažení 54 až 60 (72) bodů, "velmi dobře" (2) při dosažení 45 až 53 bodů, "dobře" (3) při dosažení 36 až 44 bodů nebo "neprospěl/a" (4) při dosažení 35 a méně bodů.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.07.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-          Podnikatel a podnikání

-          Veřejnoprávní rámec podnikání (zejména úprava živnostenského podnikání)

-          Obchodní rejstřík

-          Zastoupení podnikatele

-          Obecné otázky obchodních korporací (základní charakteristika obchodní korporace, vývojové fáze obchodní korporace, zakladatelské právní jednání, organizační struktura, ochrana věřitelů)

-          Osobní obchodní společnosti (základní charakteristika, postavení společníků)

-          Akciová společnost (základní charakteristika, organizační struktura, postavení akcionářů, postavení členů volených orgánů, akcie)

-          Společnost s ručením omezeným (základní charakteristika, organizační struktura, postavení společníků, postavení členů volených orgánů, vtělený a nevtělený podíl)

-          Družstvo (základní charakteristika, organizační struktura, postavení členů  družstva, postavení členů volených orgánů, družstevní podíl)

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.07.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.         Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

2.         Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2. vydání, 2021.

3.         Publikace Povinné předpisy ke studiu: Obchodní právo předepsané katedrou obchodního práva PF UK. Praha: Leges, 2023, 512 s.

Ostatní literatura:

1.         Bejček, J., Kotásek, J., Ondrejová, D. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2023.

2.         Černá S. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: Wolters Kluwer, 5. vydání, 2018.

3.         Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M. Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů. Praha: Karolinum, 2016.

4.         Pelikánová, I.: Obchodní právo I. Praha: Wolters Kluwer, 2. vydání, 2010.

5.         Pokorná, J., Lasák, J., Kotásek, J. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2022.

6.         Obchodní právo I – interaktivní učební pomůcka pro studenty. Dostupná v Moodle: Ostatní kurzy/ Inovace OP I (pozn.: nejlépe vyhledávat zadáním slova "interaktivní")

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.         Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2.         Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

3.         Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.         Směrnice EP a Rady č. 2017/1132/EU o některých aspektech práva obchodních společností

2.         Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

3.         Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

4.         Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Úterý20.02.2024Podnikatel a podnikání jako centrální pojmy obchodního práva (vymezení a význam pro právo obchodních korporací a závazkové právo)prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Úterý27.02.2024Ústavněprávní základy obchodního právaJUDr. Petr Tomášek, LL.M., Ph.D. 
Úterý05.03.2024Zastoupení podnikatele Idoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý12.03.2024Zastoupení podnikatele IIdoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý19.03.2024Regulace podnikání (živnostenské, neživnostenské, včetně zvláštního režimu obchodních korporací pro specifické oblasti hospodářství)JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 
Úterý26.03.2024Rejstříkové právoMgr. Jan Flídr, Ph.D. 
Úterý02.04.2024Transparentnost podnikatele (včetně srovnání s transparentností právnických osob veřejného práva a SOEs)doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý09.04.2024Základní charakteristika obchodních korporací a jejich srovnání s jinými druhy právnických osobdoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý16.04.2024Zakladatelské právní jednání jako ústava obchodní korporacedoc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Úterý23.04.2024Financování obchodní korporaceprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Úterý30.04.2024Konflikty v obchodní korporaci, jejich předcházení a řešeníJUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
Úterý07.05.2024Aktuální judikatura v právu obchodních korporacíJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK