PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evropské právo II - HPOP0048
Anglický název: European Law II
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Vyučující: JUDr. Jaroslav Denemark
JUDr. Jan Exner, Ph.D.
JUDr. Barbora Havlíková
Mgr. Miroslav Jakab
prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Mgr. Adéla Martínková
JUDr. Michal Říha, Ph.D.
prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
doc. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Korekvizity : HPOP0047
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0101
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0201, HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Rozpis přednášek LS 23-24.pdf Rozpis přednášek 23-24 JUDr. Michal Říha, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (01.02.2023)
Předmět se soustřeďuje na hmotněprávní matérii a na unijní soudnictví. Hmotněprávní matérie je rozdělena na dva okruhy: na okruh právních vztahů založených na ekonomickém prvku, což jsou hlavně vnitřní trh, hospodářská soutěž a hospodářská a měnová unie; dále na pojednání o právních vztazích, založených na občanském prvku, které zahrnují nejen pojmy a instituty jako je občanství Evropské unie, ale též oblast základních práv a svobod, nebo dynamicky se rozvíjející agendu prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni se orientovat v problematice fungování vnitřního trhu EU (včetně základů soutěžního práva), rozumějí fungování unijního soudnictví a rovněž se orientují v problematice hospodářské a měnové unie, prostoru svobody, bezpečnosti a práva, jakož i vnějších vztahů a společné zahraniční a bezpečnostní politice EU.

V rámci seminární výuky studenti řeší mimo jiné i praktické příklady aplikace unijního práva. Příklady zpracovávají na základě aplikace práva primárního, jakož i relevantní judikatury Soudního dvora EU. Studenti se tak učí vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy a soudní rozhodnutí. Rovněž se také učí analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argumenty a protiargumenty. Jinými slovy řečeno, studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího studovat nejen příslušné právní předpisy, nýbrž i předepsanou judikaturu k probíraným tématům, kterou blíže rozebírají v seminářích.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (01.02.2023)

Obecná pravidla

1.      Písemnou a ústní část zkoušky je nutné složit ve stejném úseku studia (zpravidla akademickém roce).

Písemná část kombinované zkoušky

2.      První termín písemné části zkoušky vykoná student v rámci semináře, do něhož se přihlásí na počátku letního semestru.

3.      Předmětem písemné části zkoušky je fiktivní soudní případ sestavený podle judikatury Soudního dvora EU předepsané ke studiu, k němuž budou položeny otázky pro účely rozboru.

4.      V rámci písemné části je možné získat max. 100 bodů.

5.      Student je klasifikován v návaznosti na počet získaných bodů takto:

 

Počet %

Klasifikace

alespoň 90

Výborně

alespoň 75

velmi dobře

alespoň 60

dobře

méně než 60

neprospěl/a

 

6.      Hodnocení písemné části postupové zkoušky z předmětu klasifikačním stupněm „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2) nebo „dobře“ (3) znamená možnost pokračovat ve zkoušce položením ústní otázky.

7.      Klasifikace písemné části zkoušky stupněm „neprospěl/a“ (4) znamená klasifikaci celé zkoušky stupněm „neprospěl/a“ (4).

8.      Kromě řádného termínu písemné části zkoušky z předmětu evropské právo v rámci semináře vyhlásí katedra evropského práva I. opravný termín v první polovině června a II. opravný termín v první polovině září.

9.      V rámci písemné části zkoušky studenti mohou používat ÚZ č. 1311 - Evropské právo.

Ústní část kombinované zkoušky

10.   K ústní části zkoušky z předmětu Evropské právo II bude student připuštěn po úspěšném absolvování písemné části zkoušky [tj. je-li z písemné části zkoušky klasifikován známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), nebo "dobře" (3)].

11.   Ústní část zkoušky proběhne formou odpovědi na jednu otázku, kterou si zkoušený vylosuje ze seznamu otázek.

12.   Obecně k vymezení zkouškových otázek:

-        U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní části kombinované zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají.

-        Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají.

-        Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky.

13.   Při ústní části zkoušce se vyžaduje rovněž znalost judikátů v rozsahu jejich seznamu zveřejněného katedrou evropského práva.

14.   Během ústní části zkoušky ani během přípravy není možné používat žádné právní předpisy.

15. Zkouškové otázky (bez podokruhů):

1.       Vývojová stádia evropské integrace a význam jednotlivých smluv

2.       Význam Lisabonské smlouvy

3.       Vznik a zánik členství v EU

4.       Pojem a obsah členství v EU, princip loajality a posílená spolupráce

5.       Hodnoty EU, nástroje jejich ochrany a řízení pro jejich porušení

6.       Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy

7.       Výkon pravomocí EU, principy subsidiarity a proporcionality

8.       Pojem, předmět a působnost práva EU

9.       Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vztahy

10.   Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky

11.   Obecné zásady práva EU

12.   Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU

13.   Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky

14.   Směrnice EU a kritéria jejich náležité transpozice

15.   Následky nenáležité transpozice a implementace směrnic EU

16.   Rozhodnutí, doporučení a stanoviska a další akty EU

17.   Postupy pro přijímání změn primárního práva EU

18.   Legislativní proces v EU

19.   Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika

20.   Autonomie práva EU

21.   Princip přímého účinku práva EU

22.   Princip nepřímého účinku práva EU

23.   Princip aplikační přednosti práva EU a jeho zakotvení

24.   Princip přednosti práva EU a výhrady ústavních soudů členských států k němu

25.   Odpovědnost členského státu a EU za škodu způsobenou soukromým subjektům porušením práva EU

26.   Sankce v právu EU

27.   Ochrana základních práv v EU

28.   Geneze, obsah a výklad Listiny základních práv EU

29.   Aplikovatelnost Listiny základních práv EU

30.   Pojetí občanství EU, práva unijních občanů ve vztahu k orgánům a institucím

31.   Přehled institucionální struktury EU

32.   Evropská rada a Rada EU

33.   Evropský parlament a Evropská komise

34.   Soudní dvůr EU – složení, hlavní úlohy a přehled řízení před ním

35.   Řízení o předběžné otázce

36.   Řízení o žalobě na neplatnost

37.   Řízení o žalobě pro porušení Smluv

38.   Vnitřní trh EU a zásada vzájemného uznávání

39.   Volný pohyb zboží v EU – pojem zboží a přehled hlavních zákazů, na nichž je volný pohyb zboží založen

40.   Volný pohyb zboží v EU – pojem ORUKO a výjimky z jejich zákazu

41.   Volný pohyb a pobyt občanů EU

42.   Volný pohyb pracovníků v EU

43.   Svoboda usazování a volný pohyb služeb v EU

44.   Volný pohyb kapitálu a plateb

45.   Hospodářská a měnová unie EU a její instituce

46.   Kartelové dohody v EU

47.   Zneužití dominantního postavení a kontrola fúzí v EU

48.   Veřejné podpory v EU

49.   Vymáhání soutěžního práva EU

50.   Právo vnějších vztahů EU

51.   Právní režim společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

52.   Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Schengenský prostor, migrační a azylová politika EU, justiční spolupráce v občanských věcech

53.   Prostor svobody bezpečnosti a práva – Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

54.   Charakteristika vybrané politiky EU (s výjimkou výše uvedených oblastí)

 

Celkové hodnocení kombinované zkoušky

16.   Celkově bude zkouška z předmětu klasifikována zkoušejícím ústní části zkoušky, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (01.02.2023)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Evropské soudnictví I

-        Evropské soudnictví II

-        Volný pohyb zboží

-        Volný pohyb služeb

-        Volný pohyb kapitálu a plateb a harmonizace daní

-        Hospodářská a měnová unie

-        Volný pohyb osob a unijní občanství

-        Evropské soutěžní právo I

-        Evropské soutěžní právo II

-        Prostor svobody, bezpečnosti a práva

-        Vnější vztahy a společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

-        Společné politiky EU

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (01.02.2023)

Základní literatura:

1.      TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.. Právo Evropské unie. 3. vyd.. Praha : Leges. 2021. 512 s. 978-80-7502-491-6..

2.      SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha : C. H. Beck. 2019.

3.      TOMÁŠEK, Michal a kol. Příklady z evropského práva. 7. vyd. Praha : Ediční středisko PF UK. 2018. 978-80-87975-79-4

Ostatní literatura:

Syllová, J.; Pítrová, L. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck. 2010. 1344 s. 978-80-7400-339-4.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Smlouva o EU

2.      Smlouva o fungování EU

3.      Listina základních práv EU

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Směrnice 2004/38/ES

2.      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011

3.      Směrnice 2006/123/ES

4.      Nařízení Rady č. 1/2003

5.      Nařízení Rady č. 139/2004

6.      Nařízení Komise č. 802/2004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK