PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mediace II - HDPV0163
Anglický název: Mediation II
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Korekvizity : HDPV0133
Neslučitelnost : HP0681, HV3905
Je neslučitelnost pro: HV3905
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0029
Anotace
Poslední úprava: Bc. Tereza Šenoltová (22.02.2023)
Výuka proběhne blokově.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA SE STUDENTY SE BUDE KONAT 2. 3. 2023 OD 18 HOD. V UČEBNĚ Č. 220.

Předmět navazuje na předmět Mediace I, který je vyučován v zimním semestru. V rámci této výuky v zimním semestru získávají studenti základní informace o mediaci a o dalších alternativních metodách řešení sporů (jako konciliaci, medarb atd.). Výklad je věnován relevantním právním otázkám, tedy jak národní právní úpravě, tak i širším mezinárodním souvislostem, a v obecné rovině i mediačním technikám a fázím mediace. Studenti během zimního semestru získávají základní přehled o tom, na jakých základech a obecných zásadách je mediace vystavěna, jak probíhá mediace a jaké techniky jsou v dílčích fázích mediátorem využívány.

Na další rozšíření praktických dovedností je zaměřen tento předmět. V úvodu výkladů jsou zopakovány a prohloubeny znalosti získané výukou v zimním semestru a znovu jsou důkladně procvičeny jednotlivé mediační techniky. Následně jsou tyto dílčí dovednosti již systematicky propojovány v praktických nácvicích nejprve jednotlivých fází mediace, a následně celého mediačního procesu.

Po absolvování předmětu budou studenti schopni samostatně projít v roli mediátora celým mediačním procesem.

Předmět má charakter dovednostního předmětu. Po teoretickém základu se výuka orientuje již na praktický nácvik mediačních technik, jednotlivých fází mediace a na závěr celého mediačního procesu.

S ohledem na dovednostní charakter předmětu bude výuka probíhat blokově, tedy po dvě soboty v čase od 9.00 hod. do cca 15.00 hod.

Studenti splněním předmětu rozvíjejí právní dovednosti, zejména pak:

- schopnost aplikace mediačních technik a důsledného pochopení významu jejich užití

- schopnost projít jako mediátor jednotlivé fáze mediace a užít správné mediační techniky

- schopnost realizovat celý mediační proces
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

1. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba předvést konkrétní fázi mediace v modelové mediační kauze se schopností sebehodnocení.  

2. U kontroly studia je možné používat právní předpisy. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Obsahem předmětu je praktických nácvik mediačních technik v modelových případech a jejich správné užití v rámci jednotlivých fází mediace tak, aby výsledkem studia byla schopnost projít a řídit jako mediátor celý mediační proces. 

Výuka bude zahrnovat zejména tato témata: 

- Fáze mediace ve facilitativní mediaci 

- Mediační techniky a jejich procvičování 

- Propojování jednotlivých fází mediace 

- Modelové mediační případy a nácvik celé mediace 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Základní literatura:

1. Brzobohatý, R., Poláková, L., Horáček, T.: Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 

2. Horáček, T., Svatoš, M., Olík, M.: Zákon o mediaci. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 

Ostatní literatura: 

1. Fisher, R., Ury, W., Patton, B.: Getting to yes (Dohoda jistá). Praha: Management Press, 1991. 

2. Holá, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2011. 

3. Plamínek, J.: Mediace – nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada Publishing, 2013. 

4. Svatoš, M.: Tajemství mediace aneb Řešení sporů od A do Z, Praha: Art Francesco, 2020. 

Právní předpisy: 

1. zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci  

2. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

3. zákon č. 99/1963 S., občanský soudní řád 

4. vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK