PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Mediace II - HDPV0163
Anglický název: Mediation II
Zajišťuje: Centrum mimosoudního řešení sporů (22-CMRS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14 Kv [hodiny/semestr]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Korekvizity : HDPV0133
Neslučitelnost : HP0681, HV3905
Je neslučitelnost pro: HV3905
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0029
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)
Dovednostní povinně volitelný předmět Mediace II navazuje na předmět Mediace I, který je vyučován v zimním semestru. V rámci této výuky v zimním semestru získávají studenti základní informace o mediaci a o dalších alternativních metodách řešení sporů (jako konciliaci, medarb atd.). Výklad je věnován relevantním právním otázkám, tedy jak národní právní úpravě, tak i širším mezinárodním souvislostem, a v obecné rovině i mediačním technikám a fázím mediace. Studenti během zimního semestru získávají základní přehled o tom, na jakých základech a obecných zásadách je mediace vystavěna, jak probíhá mediace a jaké techniky jsou v dílčích fázích mediátorem využívány.

Na další rozšíření praktických dovedností je zaměřen předmět Mediace II. V úvodu výkladů jsou zopakovány a prohloubeny znalosti získané výukou v zimním semestru a znovu jsou důkladně procvičeny jednotlivé mediační techniky. Následně jsou tyto dílčí dovednosti již systematicky propojovány v praktických nácvicích nejprve jednotlivých fází mediace, a následně celého mediačního procesu.

Po absolvování předmětu Mediace II budou studenti schopni samostatně projít v roli mediátora celým mediačním procesem.

Předmět má charakter dovednostního předmětu. Po teoretickém základu se výuka orientuje již na praktický nácvik mediačních technik, jednotlivých fází mediace a na závěr celého mediačního procesu.

S ohledem na dovednostní charakter předmětu bude výuka probíhat blokově, tedy po dvě soboty v čase od 9.00 hod. do cca 15.00 hod.

Studenti splněním předmětu rozvíjejí právní dovednosti, zejména pak:
- schopnost aplikace mediačních technik a důsledného pochopení významu jejich užití
- schopnost projít jako mediátor jednotlivé fáze mediace a užít správné mediační techniky
- schopnost realizovat celý mediační proces

Zápis předmětu Mediace II je podmíněn zápisem předmětu Mediace I. Absolvování předmětu Mediace II je podmíněno absolvováním předmětu Mediace I.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

1.      Předmět je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za úspěšné absolvování předmětu student získá 4 kredity.

3.      Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba předvést konkrétní fázi mediace v modelové mediační kauze se schopností sebehodnocení.

4.      U kontroly studia je možné používat právní předpisy.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

Obsahem předmětu Mediace II je praktických nácvik mediačních technik v modelových případech a jejich správné užití v rámci jednotlivých fází mediace tak, aby výsledkem studia byla schopnost projít a řídit jako mediátor celý mediační proces.

Výuka bude zahrnovat zejména tato témata:

-        Fáze mediace ve facilitativní mediaci

-        Mediační techniky a jejich procvičování

-        Propojování jednotlivých fází mediace

-        Modelové mediační případy a nácvik celé mediace

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

Základní literatura:

1.     Brzobohatý, R., Poláková, L., Horáček, T.: Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016.

2.     Horáček, T., Svatoš, M., Olík, M.: Zákon o mediaci. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

Ostatní literatura:

1.     Fisher, R., Ury, W., Patton, B.: Getting to yes (Dohoda jistá). Praha: Management Press, 1991.

2.     Holá, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2011.

3.     Plamínek, J.: Mediace – nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada Publishing, 2013.

4.     Svatoš, M.: Tajemství mediace aneb Řešení sporů od A do Z, Praha: Art Francesco, 2020.

Právní předpisy:

1.      zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

2.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3.      zákon č. 99/1963 S., občanský soudní řád

4.      vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK