PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné V - HPOP0005
Anglický název: Substantive Civil Law V
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
JUDr. Nikola Černíková
prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.
JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.
JUDr. Ondřej Mocek
JUDr. PhDr. Jan Petrov, LL.M., Ph.D.
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
JUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Korekvizity : HPOP0004
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0105, HPOP0010
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0300, HSZK0310, HSZK0320
Ve slož. prerekvizitě: HV3030
Anotace
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Občanské právo hmotné I až IV.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti, a to v rozsahu zvláštní části závazkového práva, resp. závazkového práva deliktního. V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní příklady týkající se jednotlivých civilních deliktů a institutů zvláštní části závazkového práva. Příklady zpracovávají na základě práce s občanským zákoníkem, jehož systematiku čtvrté části si tak prakticky osvojují, přičemž se učí nejen správně orientovat v široké matérii obligačního práva, ale především si prohlubují znalosti souvislostí a vzájemných vazeb probíraných institutů. Studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího samostatně vyhledávat a studovat předepsanou judikaturu k probíraným tématům. Vybrané judikáty studenti blíže analyzují v seminářích, jež jsou dále základem pro kritické uvažování nad jednotlivými problémy. Hlavním cílem seminární výuky předmětu je zejména rozvoj kritického právního myšlení, založeném na potřebné znalostní bázi pravidel závazkového práva.

Absolvováním předmětu (zejména přednáškové a seminární výuky) a jeho kontroly studia studenti získají tyto další znalosti a dovednosti:
- Student zná základní instituty deliktního závazkového práva.
- Student dokáže subsumovat skutkový stav pod konkrétní občanskoprávní pravidla a tato aplikovat.
- Student dokáže analyzovat jednotlivé argumenty a proti-argumenty k zadanému příkladu a co nejkomplexněji je posoudit.
- Student se orientuje v základních předpisech závazkového práva.
- Student je schopen vyhledat relevantní judikaturu deliktního práva v právním informačním systému.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Metody výuky

Přednášky v kurzu OPH V budou v letním semestru akademického roku 2023/2024 probíhat distanční formou. Budou předtočeny, popř. živě streamovány, a nejpozději v čase výuky budou umístěny na příslušném fakultním kanále. 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOh7Z_fbn9kK12a2djF0s475
Poslední úprava: Lederer Vít, JUDr., Ph.D. (19.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

1.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu (samostudium), a to minimálně v rozsahu povinné literatury (příslušené pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících. Seminární výuka není náhradou přednášek ani samostudia, nýbrž představuje doplnění a rozšíření poznatků získaných uvedenými způsoby, a to včetně nácviku jejich praktické aplikace. Předpokladem plnohodnotné účasti studenta na semináři je předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia a připravenost studenta reagovat na otázky k probírané látce a i jinak se zapojovat do diskuse.

2.      Zkouška je ovšem tvořena rozsahem obecné a zvláštní části závazkového práva, závazkového práva deliktního a úpravy závazků z jiných právních důvodů.

Seznam zkouškových otázek:

OPH V – Sada A

 

1.     Pojem a funkce závazkového práva

-       Pojem závazkových práv, odlišení od práv věcných

-       Funkce závazkového práva

-       Znaky závazkových práv (relativní povaha, dispozitivnost, horizontalita omezená ochranou slabší strany, majetková povaha)

-       Subsidiární povaha závazkového práva

-       Zásady závazkového práva

-       Druhy závazků (stručně)

-       Pojem závazkového právního poměru

 

2.     Závazkové právo smluvní

-       Pojem závazkového práva smluvního, odlišení od závazkového práva deliktního

-       Pojem smlouvy a její pojmové znaky

-       Zásadní závazkového smluvního práva

-       Druhy smluv (zakládající, zajišťující či měnící závazkové poměry, mající za následek zánik závazkových poměrů; smlouva ve prospěch třetího; smlouva o smlouvě budoucí)

-       Právní následky porušení smlouvy

-       Pojem kvazikontraktu

 

3.     Závazkové právo deliktní

-       Pojem závazkového práva deliktního, odlišení od závazkového práva smluvního

-       Pojem deliktu

-       Deliktní odpovědnost, povinnost k náhradě újmy

-       Porušení zákona a dobrých mravů

-       Zvláštní ustanovení o povinnosti k náhradě škody

-       Pojem kvazideliktu

 

4.     Závazky s pluralitou subjektů

-       Pojem společného závazku: pluralita subjektů (na straně věřitele, dlužníka či na obou stranách)

-       Plnění dělitelné a nedělitelné

-       Druhy společného závazku: závazek dělitelný a nedělitelný; závazek dílčí a solidární

-       Pojem a právní úprava dílčího, nedílného a solidárního závazku

 

5.     Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího a ze smluv o smlouvách budoucích

-       Pojem a strany smlouvy

-       Pojem smlouvy ve prospěch třetího (a stručně pojem smlouvy o plnění třetí osoby)

-       Strany smlouvy ve prospěch třetího, projev souhlasu s předmětem plnění ze strany třetí osoby, neprojevení tohoto souhlasu a vzdání se získaného práva ze strany třetí osoby

-       Asignace

-       Pojem a strany smlouvy o smlouvě budoucí

-       Forma smlouvy o smlouvě budoucí, práva a povinnosti stran, následky nesplnění povinnosti, zánik závazku

 

6.     Předmět závazků

-       Pojem předmětu závazku

-       Vztahy mezi předměty závazku (do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias)

-       Primární a sekundární předmět závazku

-       Druhy předmětu

o    Podle určení: předmět určený individuálně, genericky, alternativně, alternativa facultas

o    Jiná dělení: dělitelný a nedělitelný; jednorázový, opakující se a trvající; peněžitý, nepeněžitý a úrokový

 

7.     Obsah závazků (včetně naturálních závazků)

-       Pojem obsahu závazku

-       Strany závazkového právního poměru

-       Dluh a pohledávka

-       Jednoduchý a složitý závazek

-       Neúměrné zkrácení, lichva

-       Adhezní smlouvy, úroky, záloha, závdavek

 

8.     Druhy závazků (třídění)

-       Podle právního důvodu: závazky z právních jednání (konsenzuální a reálné; onerózní, lukrativna smíšené, formální a neformální), z deliktů a z jiných právních důvodů)

-       Závazky hlavní a vedlejší

-       Závazky jednoduché a společné

-       Závazky pojmenované a inominátní

-       Závazky běžné a spotřebitelské

-       Závazky složité

-       Závazky synallagmatické a asynallagmatické

-       Pojem kauzy závazku (hledisko existence kauzy, vyjádření kauzy a dokazování kauzy)

 

9.     Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady)

-       Odpovědnost za vady jako jeden z druhů občanskoprávní odpovědnosti

-       Zákonná odpovědnost za vady a odpovědnost ze záruky

-       Předpoklady vzniku práv z odpovědnosti za vady

-       Pojem vady, druhy vad (včetně vad právních)

-       Přechod nebezpečí škody na věci

-       Pojem a význam vady zjevné a skryté

-       Vytknutí vady (reklamace) a uplatnění práva

-       Práva kupujícího z vady

-       Záruka za jakost

 

10.  Změna závazku v subjektech závazku (obecně)

-       Pojem závazku a jeho změny

-       Právní důvody změny závazku

-       Změna v osobě věřitele: postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek

-       Změna v osobě dlužníka: převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku

-       Postoupení smlouvy

 

11.  Postoupení pohledávky a postoupení smlouvy

-       Pojem a právní podstata postoupení pohledávky, systematické zařazení ve změnách závazků

-       Právní důvody postoupení, úplatnost a neúplatnost postoupení

-       Postupitelná pohledávka

-       Příslušenství a práva s pohledávkou spojená

-       Zajištěná pohledávka

-       Nepostupitelnost pohledávky (ze zákona, na základě smlouvy, vyplývající z povahy závazku)

-       Ručení za postoupenou pohledávku

-       Globální cese

-       Vícenásobná cese

-       Pojem a právní podstata postoupení smlouvy, systematické zařazení ve změnách závazků

-       Podmínky postoupení smlouvy

-       Účinnost postoupení smlouvy vůči postupiteli a postupníkovi a vůči postupované straně

-       Právní následky postoupení smlouvy

-       Námitky ze smlouvy

-       Povinnosti postupníka

 

12.  Změna v obsahu závazku

-       Pojem změny v obsahu závazku, systematické zařazení ve změnách závazků

-       Novace (kumulativní a privativní)

-       Narovnání

-       Podstatná změna okolností

 

13.  Prodlení dlužníka a prodlení věřitele

-       Pojem a význam prodlení dlužníka, systematické zařazení v občanském zákoníku

-       Právní následky (s rozlišením prodlení s plněním peněžitého a nepeněžitého dluhu)

-       Fixní smlouva

-       Pojem a význam prodlení věřitele, systematické zařazení v občanském zákoníku

-       Právní následky

 

14.  Zajištění a utvrzení závazků (obecně)

-       Pojem, právní podstata a funkce zajištění dluhu

-       Dělení (záruky osobní a věcné; zajištění dlužníkem či osobou odlišnou od dlužníka)

-       Zajišťovací prostředky

-       Pojem, právní podstata a funkce utvrzení dluhu

-       Utvrzovací prostředky

-       Vznik a zánik zajištění a utvrzení dluhu

-       Akcesorická a subsidiární povaha

 

15.  Smluvní pokuta

-       Pojem, právní podstata a funkce smluvní pokuty, systematické zařazení (utvrzovací prostředek)

-       Forma

-       Akcesorická a subsidiární povaha

-       Vznik a zánik, subjekty, plnění

-       výše smluvní pokuty, moderační právo soudu, konzumace nároku na náhradu škody

 

16.  Ručení a finanční záruka

-       Pojem, právní podstata a funkce ručení, systematické zařazení (zajišťovací prostředek)

-       Akcesorická a subsidiární povaha

-       Vznik a zánik, předpoklady, subjekty, plnění, plnění bez vědomí dlužníka, promlčení práv, zákonné ručení za nepeněžitý dluh, zákonná cese

-       Pojem, právní podstata a funkce finanční záruky, systematické zařazení (zajišťovací prostředek)

-       Akcesorická a subsidiární povaha

-       Dělení: finanční záruka platební a neplatební

-       Vznik a zánik, subjekty, bankovní záruka, plnění, záruka vystavená na žádost jiného výstavce

 

17.  Zajištění závazků převodem práva

-       Pojem, právní podstata a funkce zajišťovacího převodu práva, systematické zařazení (zajišťovací prostředek)

-       Akcesorická a subsidiární povaha

-       Vznik a zánik, subjekty, realizace

-       Fiduciární převod

 

18.  Jistota. Uznání dluhu

-       Jistota

o    Pojem, právní podstata a funkce, systematické zařazení (zajišťovací prostředek)

o    Jistota osobní a majetková

o    Akcesorická a subsidiární povaha

o    Povinnost dát jistotu, subjekty, dostatečná jistota a ztráta jistoty na ceně, informační povinnost věřitele, souběh zajišťovacích práv více věřitelů k téže věci

-       Uznání dluhu

o    Pojem, právní podstata a funkce, systematické zařazení (utvrzovací prostředek)

o    Akcesorická a subsidiární povaha

o    Právní následky, účinky vůči osobě, která poskytla zajištění

o    Dlužní úpis

 

19.  Zánik závazků (obecně)

-       Pojem zániku závazku

-       Zánik závazku uspokojením pohledávky

o    Zánik závazku splněním a náhradním splněním

o    Zánik závazku započtením

o    Zánik závazku odstupným

o    Zánik závazku splynutím

o    Zánik závazku dohodou

-       Zánik závazku bez uspokojení pohledávky

o    Zánik závazku prominutím dluhu

o    Zánik závazku následnou nemožností plnění

o    Zánik závazku prekluzí práva

o    Zánik závazku výpovědí

o    Zánik závazku odstoupením od smlouvy

o    Zánik závazku uplynutím doby

o    Zánik závazku smrtí dlužníka nebo věřitele

o    Jiné důvody (ze zákona, konstitutivním rozhodnutím orgánu veřejné moci)

 

20.  Splnění

-       Pojem splnění, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-       Předpoklady zániku závazku splněním

-       Předmět plnění, místo a čas plnění

-       Způsob plnění (včetně zesplatnění dluhu a poukázky)

-       Plnění osobě odlišné od věřitele

-       Plnění osoby odlišné od dlužníka

-       Prodlení (stručně)

-       Vadné plnění, záruka za jakost, práva z vad (stručně)

 

21.  Započtení

-       Pojem započtení, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-       Obecné předpoklady započtení (způsobilost pohledávky)

-       Jednostranné započtení a započtení dohodou: jejich předpoklady a povaha

 

22.  Odstoupení od smlouvy

-       Pojem odstoupení od smlouvy, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-       Důvody pro odstoupení od smlouvy

-       Rozsah odstoupení od smlouvy

-       Právní následky odstoupení od smlouvy

-       Odstupné

 

23.  Smrt dlužníka nebo věřitele. Splynutí

-       Právní povaha smrti dlužníka nebo věřitele, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-       Právní následky smrti dlužníka nebo věřitele

-       Závazky s plněním vázaným na osobu věřitele/dlužníka (intuitu personae)

-       Pojem splynutí, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-       Důvody splynutí (demonstrativně)

-       Splynutí v případě solidárního závazku

-       Splynutí věřitele a toho, kdo dluh zajišťuje

 

24.  Nemožnost plnění

-       Pojem následné nemožnosti plnění, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-       Předpoklady následné nemožnosti plnění

-       Právní následky následné nemožnosti plnění

-       Pojem nemožnosti plnění od počátku, předpoklady, právní následky, odlišení od způsobu zániku závazků

-       Pojem změny okolností, předpoklady, právní následky, odlišení od způsobu zániku závazků

 

25.  Evropský rozměr smluvního a deliktního práva

-       Právo Evropské unie jako pramen občanského práva hmotného

-       Oblasti regulované právem Evropské unie: zejména evropské spotřebitelské právo, dále dle výběru studenta (např. právo autorské, rodinné aj.)

-       Evropské soft law: pojem a význam

-       Principy evropského smluvního práva (PECL)

-       Principy evropského deliktního práva (PETL): obsah s důrazem na řešení sporných otázek deliktního práva, význam

-       DCFR

 

OPH V – sada B

 

1.     Prevence škod v občanském právu

-       Pojem prevence, systematické zařazení, návaznost na právní zásadu neminem laedere

-       Generální prevenční norma a speciální prevenční normy v občanském zákoníku (zakročovací povinnost, upozorňovací povinnost, soudní prevence, zakročovací povinnost na vlastní ochranu)

-       Náhrada preventivních nákladů

 

2.     Druhy odpovědnosti v občanském právu

-       Pojem občanskoprávní odpovědnosti, různá její pojetí a pojetí v občanském zákoníku

-       Systematické postavení občanskoprávní odpovědnosti v systému právní odpovědnosti

-       Druhy občanskoprávní odpovědnosti

o    Odpovědnost za újmu, za vady a za prodlení

o    Odpovědnost za újmu majetkovou a nemajetkovou

o    Odpovědnost subjektivní a objektivní (absolutní a prostá)

o    Odpovědnost kontraktní a deliktní

-       Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady

o    Pojem odpovědnosti za škodu

o    Pojem odpovědnost za vady

 

3.     Funkce občanskoprávní odpovědnosti

-       Funkce odpovědnosti za škodu – naturální restituce a kompenzace

-       Funkce odpovědnosti za nemajetkovou újmu – satisfakce

-       Prevenční funkce

-       Prevenčně-sankční funkce: diskuse o její přípustnosti v kontinentálním právu, diskutované projevy v českém právu včetně judikatury

 

4.     Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu: protiprávní jednání nebo protiprávní stav

-       Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu – praktický význam

-       Protiprávní jednání: porušení zákonné povinnosti, jednání v rozporu s dobrými mravy, obcházení zákona

-       Ochranný účel normy jako korektiv protiprávnosti

-       Okolnosti vylučující protiprávnost

-       Zákonem kvalifikovaná škodní událost

 

5.     Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu: vznik újmy

-       Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu – praktický význam

-       Změna pojetí újmy v platném občanském zákoníku: újma a podřazené pojmy škody a nemajetkové újmy

-       Škoda: skutečná škoda a ušlý zisk

-       Nemajetková újma

 

6.     Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu: kauzální nexus

-       Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu – praktický význam

-       Pojem kauzálního nexu

-       Faktická příčinnost (teorie podmínky neboli test conditio sine qua non)

-       -          Právní příčinnost (podstata, význam a jednotlivé druhy)     -      zejména teorie adekvátní příčinnosti (předvídatelnost škody); gradace příčinné souvislosti; příčinnost konkurující, alternativní, potencionální, neurčitá dílčí

 

7.     Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu: zavinění

-       Pojem zavinění, rozlišení mezi subjektivní a objektivní odpovědností

-       Formy zavinění: úmysl přímý a nepřímý, nedbalost vědomá a nevědomá, hrubá nedbalost

-       Význam forem zavinění, presumpce zavinění

-       Náhoda (casus minor a casus maior)

 

8.     Subjektivní odpovědnost v občanském právu

-       Smysl a účel subjektivní odpovědnosti

-       Postavené subjektivní odpovědnosti v systému deliktního práva

-       Odpovědnost za porušení zákona

-       Odpovědnost za porušení dobrých mravů (včetně kvalifikovaného stupně zavinění)

-       Domněnka nedbalosti, její praktický význam a tendence k objektivizaci zavinění

 

9.     Objektivní odpovědnost v kontextu smluvní a mimosmluvní odpovědnosti

-       Smysl a účel objektivní odpovědnosti

-       Postavení objektivní odpovědnosti v systému deliktního práva

-       Odpovědnost za porušení smlouvy

-       Zvláštní skutkové podstaty objektivní odpovědnosti za porušení zákona

 

10.  Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného

-       Pojem odpovědnosti za škodu (stručně)

-       Fyzické osoba (včetně deliktní způsobilosti, jejích složek a předpokladů, jejího vzniku a zániku)

-       Právnická osoba (včetně deliktní způsobilosti a jejího vzniku a zániku

-       Stát a územní samosprávné celky jako subjekty odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

-       Společná odpovědnost solidární a dílčí (repartice škody)

-       Spoluúčast poškozeného

 

11.  Způsob náhrady škody

-       Způsob náhrady škody

-       Způsob náhrady nemajetkové újmy: přiměřené zadostiučinění peněžité a nepeněžité povahy

-       Určování způsobu náhrady nemajetkové újmy ve zvláštních případech (zejména při zásahu do osobnostních práv a při újmě na zdraví)

 

12.  Rozsah náhrady škody

-       Rozsah náhrady škody

-       Rozsah náhrady nemajetkové újmy

-       Určení rozsahu náhrady škody

-       Určení rozsahu náhrady nemajetkové újmy

-       Moderační právo soudu

-       Újma na přirozených právech člověka (zejména újma na zdraví)

-       Náhrada při usmrcení či zranění zvířete

 

13.  Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

-       Pojem přirozených práv člověka

-       Určení způsobu a výše zadostiučinění

-       Náhrady při ublížení na zdraví a usmrcení (zejména náhrada při ublížení na zdraví a náhrada sekundární újmy)

 

14.  Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání, a škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

-       Zvláštní skutkové podstaty objektivní odpovědnosti: systematický, teleologický a praktický význam

-       Vymezení skutkových podstat a jejich rozdílnosti, vymezení podmínek jejich uplatnění, vymezení škůdce

 

15.  Škoda z provozní činnosti a škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným

-       Zvláštní skutkové podstaty objektivní odpovědnosti: systematický, teleologický a praktický význam

-       Vymezení skutkových podstat a jejich rozdílnosti, vymezení podmínek jejich uplatnění, možnost liberace

 

16.  Škoda z provozu dopravních prostředků

-       Zvláštní skutková podstata objektivní odpovědnosti: systematický, teleologický a praktický význam

-       Vymezení skutkové podstaty, vymezení podmínek jejího uplatnění, vymezení škůdce, možnost liberace

 

17.  Škoda způsobená věcí a škoda způsobená zvířetem

-       Zvláštní skutkové podstaty objektivní odpovědnosti: systematický, teleologický a praktický význam

-       Vymezení skutkových podstat a jejich rozdílnosti, vymezení podmínek jejich uplatnění, vymezení škůdce, možnost liberace

 

18.  Škoda způsobená vadou výrobku

-       Zvláštní skutková podstata objektivní odpovědnosti: systematický, teleologický a praktický význam

-       Definice vady

-       Vymezení skutkové podstaty, vymezení podmínek jejího uplatnění, vymezení škůdce, možnost liberace

 

19.  Škoda na věci převzaté, odložené nebo vnesené

-       Zvláštní skutkové podstaty objektivní odpovědnosti: systematický, teleologický a praktický význam

-       Vymezení skutkových podstat a jejich rozdílnosti, vymezení podmínek jejího uplatnění, vymezení škůdce, možnost liberace

 

20.  Škoda způsobená informací nebo radou

-       Zvláštní skutková podstata objektivní odpovědnosti: systematický, teleologický a praktický význam

-       Vymezení skutkové podstaty, vymezení podmínek jejího uplatnění, vymezení škůdce, možnost liberace

 

21.  Darování

-       Pojem darování, strany, systematické zařazení

-       Náležitosti darování

-       Vznik, předmět a obsah darovací smlouvy

-       Modality darování: odměnné darování, vzájemné darování, darování podpory, darování s příkazem, darování pod podmínkou, termínované darování, darování s účelovým určením; darování pro případ smrti

-       Platnost darování

-       Clausula rebus sic stantibus

-       Odvolání daru pro nouzi, odvolání daru pro nevděk

-       Prodlení dárce, odpovědnost dárce

-       Společenská úsluha

 

22. Koupě a směna

-          Pojem koupě, systematické zařazení

-          Náležitosti kupní smlouvy

-          Koupě v obchodě, zvláštní odpovědnost za vady

-          Vedlejší ujednání při kupní smlouvě (stručně)

-          Přechod nebezpečí škody

-          Pojem směny, systematické zařazení

-          Přechod nebezpečí škody, právo k plodům a užitkům

-          Pojem vedlejších ujednání při kupní smlouvě

-          Jednotlivá vedlejší ujednání: výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě, výhrada zpětného prodeje, předkupní právo, koupě na zkoušku, výhrada lepšího kupce, cenová doložka, jiná vedlejší ujednání


23. Výprosa. Výpůjčka.

-          Pojem a právní podstata výprosy, subjekty, systematické zařazení

-          Práva a povinnosti půjčitele a výprosníka

-          Povinnost výprosníka k náhradě škody

-          Pojem a právní podstata výpůjčky, subjekty, systematické zařazení

-          Práva a povinnosti půjčitele a vypůjčitele

-          Povinnost vypůjčitele k náhradě škody


24. Nájem (obecně)

-          Pojem a právní podstata nájmu, subjekty, systematické zařazení

-          Náležitosti nájemní smlouvy

-          Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

-          Podnájem

-          Změna vlastnictví předmětu nájmu

-          Skončení nájmu

-          Nájem prostoru sloužícího podnikání, podnikatelský pronájem věcí movitých


25. Nájem bytu

-          Pojem a právní podstata nájmu bytu, subjekty, systematické zařazení

-          Náležitosti nájemní smlouvy k bytu

-          Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

-          Jistota, počet osob v bytě, následky smrti nájemce, podnájem

-          Skončení nájmu bytu

-          Nájem služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení


26. Pacht

-          Pojem a právní podstata pachtu, subjekty, systematické zařazení

-          Pojem inventáře

-          Náležitosti pachtovní smlouvy

-          Práva a povinnosti propachtovatele a pachtýře

-          Předmět pachtu, pachtovné

-          Skončení pachtu

-          Zemědělský pacht, pacht závodu

 

27. Zápůjčka; úvěr

-          Pojem a právní podstata zápůjčky, subjekty, systematické zařazení

-          Zápůjčka peněžitá a nepeněžitá

-          Úroky

-          Pojem a právní podstata úvěru, subjekty, systematické zařazení

-          Účel úvěru

-          Uplatnění práva na poskytnutí peněžních prostředků, jejich poskytnutí a vrácení


28. Závazky ze schovacích smluv

-          Pojem a právní podstata schovací smlouvy, subjekty, systematické zařazení

-          Úschova (smlouva o úschově): pojem, subjekty, práva a povinnosti stran, délka úschovy, úplatnost či bezúplatnost úschovy, povinnost schovatele k náhradě škody, úschova cenného papíru

-          Skladování (smlouva o skladování): pojem, subjekty, práva a povinnosti stran, zánik závazku, povinnost skladovatele k náhradě škody, svépomocný prodej

-          Nepravidelná úschova (depositum irregulare)


29. Závazky ze smluv příkazního typu

-          Pojem a právní podstata smluv příkazního typu, systematické zařazení

-          Příkaz

-          Zprostředkování

-          Komise

-          Zasílatelství

-          Obchodní zastoupení


30. Zájezd

-          Pojem a právní podstata zájezdu, systematické zařazení

-          Subjekty, předmět, obsah a náležitosti smlouvy o zájezdu, potvrzení zájezdu

-          Změna závazku: změna ceny zájezdu, změna smlouvy, postoupení smlouvy

-          Odstoupení od smlouvy

-          Vady zájezdu, pomoc v nesnázích

-          Povinnost pořadatele k náhradě škody

-          Zahraniční školní pobyt


31. Závazky ze smluv o přepravě

-          Pojem a právní podstata smluv o přepravě, systematické zařazení

-          Přeprava osoby (smlouva o přepravě osoby): pojem, subjekty, práva a povinnosti stran, povinnost dopravce k náhradě škody

-          Přeprava věci (smlouva o přepravě věci): pojem, subjekty, práva a povinnosti stran, povinnost dopravce k náhradě škody, přerušení přepravy, přepravné, svépomocný prodej

-          Provoz dopravního prostředku


32. Dílo

-          Pojem a právní podstata díla a smlouvy o dílo, subjekty, systematické zařazení

-          Práva a povinnosti stran

-          Způsob provádění díla, věci k provedení díla

-          Cena za dílo, určení ceny podle rozpočtu

-          Vlastnické právo k předmětu díla

-          Provedení díla, svépomocný prodej

-          Vady díla

-          Stavba jako předmět díla

-          Dílo s nehmotným výsledkem


33. Péče o zdraví

-          Pojem a právní podstata péče o zdraví a smlouvy o péči o zdraví, subjekty, systematické zařazení

-          Poučení

-          Práva a povinnosti stran

-          Záznamy o péči o zdraví

 

34. Účet, jednorázový vklad, akreditiv

-          Pojem a právní podstata účtu, subjekty, systematické zařazení

-          Platební účet, jiný než platební účet, vkladová knížka

-          Pojem a právní podstata jednorázového vkladu, rozlišení od účtu, vkladní list

-          Pojem a právní podstata akreditivu, subjekty, systematické zařazení

-          Potvrzený akreditiv, dokumentární akreditiv

-          Pojem a právní podstata inkasa, subjekty, systematické zařazení

-          Dokumentární inkaso


35. Závazky ze zaopatřovacích smluv

-          Pojem a právní podstata účtu, subjekty, systematické zařazení

-          Pojem a právní podstata smlouvy o důchodu, subjekty, předmět, obsah, náležitosti, skončení

-          Pojem a právní podstata smlouvy o výměnku, subjekty, předmět, obsah, náležitosti, skončení


36. Společnost; tichá společnost

-          Pojem a právní podstata společnosti, systematické zařazení

-          Práva a povinnosti společníků navzájem a k třetím osobám, vklad, spoluvlastnický podíl, správa společnosti, zánik členství a společnosti

-          Pojem a právní podstata tiché společnosti, podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě, zánik tiché společnosti


37. Pojištění

-          Pojem a právní podstata pojištění a pojistné smlouvy, subjekty, předmět, obsah a náležitosti, systematické zařazení

-          Pojem odvážné smlouvy

-          Pojem nahodilé události

-          Povinné pojištění

-          Pojistné

-          Typy pojištění: smluvní a zákonné; pojištění osob a pojištění majetku; škodové a obnosové

-          Pojištění osob (životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci)

-          Druhy pojištění majetku (včetně pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti, pojištění úvěru nebo záruky, pojištění finančních ztrát)


38. Sázka, hra, los

-          Systematické zařazení sázky, hry a losu

-          Pojem odvážné smlouvy

-          Pojem a právní podstata sázky, subjekty, práva a povinnosti stran, použitelnost ustanovení o sázce

-          Pojem a právní podstata hry, subjekty, práva a povinnosti stran

-          Pojem a právní podstata losu, subjekty, práva a povinnosti stran

 

39. Závazky z bezdůvodného obohacení

-          pojem a charakteristika závazku z BO

-          pozitivní a negativní vymezení BO

-          subjekty BO

-          jednotlivé skutkové podstaty BO

-          ochrana, kondikce

-          promlčení BO

 

40. Závazky z dalších právních důvodů

-          slib odškodnění

-          nepřikázané jednatelství

o    odvracení škody

o    záchrana cizí věci

o    jednání k užitku jiné osoby

-          upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

 

Poslední úprava: Lederer Vít, JUDr., Ph.D. (19.02.2024)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Úvod do závazkového práva deliktního (pojem, funkce, zásady, systematické členění)

-        Civilní delikt – pojem, znaky, diferenciace, právo civilních deliktů

-        Principy evropského deliktního práva (PETL) a DCFR

-        Odpovědnost – pojem, funkce a význam pro právo civilních deliktů, komparativní a historické souvislosti, odpovědnost a zavázanost (liability)

-        Prevence škod a újem – zásada prevence, systematika prevenčních norem, generální a speciální prevence, samaritánská klauzule, notifikační povinnost škůdce

-        Vzdání se práva na náhradu újmy a vyloučení povinnosti k náhradě újmy

-        Povinnost k náhradě újmy – předpoklady a vznik, systematika

-        Protiprávnost a okolnosti vylučující protiprávnost v civilním právu

-        Generální deliktní klauzule – porušení zákonné povinnosti, porušení smluvní povinnosti a porušení dobrých mravů

-        Újma/škoda – pojem, druhy, nemajetková újma – vznik a specifika

-        Kauzalita – pojem, druhy, teorie podmínky, adekvátní příčinná souvislost, teorie ochranného účelu norem

-        Zavinění jako subjektivní předpoklad vzniku povinnosti k náhradě újmy – nedbalost prostá a hrubá, úmysl, systém presumovaného zavinění

-        Pluralita škůdců a multikauzální újmy

-        Způsob a rozsah náhrady škody a odčinění nemajetkové újmy

-        Specifika újmy na zdraví a na životě

-        Jednotlivé pojmenované civilní delikty – obecné klauzule a zvláštní případy občanskoprávní odpovědnosti – pojmové znaky skutkových podstat

-        Promlčení práva na náhradu škody/újmy

-        Závazky z bezdůvodného obohacení (pojem, vznik, druhy, skutkové podstaty, rozsah a způsob vydání, promlčení)

-        Závazky z nepřikázaného jednatelství (jednatelství nutné a užitečné, odvracení škody, záchrana cizí věci, jednání k užitku třetí osoby

-        Závazky z nepravého jednatelství – upotřebení cizí věci k prospěchu jiného a další

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. V Praze: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016

2.      ZUKLÍNOVÁ, M. DVOŘÁK, J. ŠVESTKA, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

3.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015

4.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl čtvrtý: Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019

5.     ELIÁŠ, K. et al., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Ostrava 2012

6.      Katedra občanského práva PF UK (sestavila). Povinné předpisy ke studiu: občanské právo předepsané katedrou občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Praha: Leges, 2023. 640 s. ISBN 978-80-7502-686-6.

Ostatní literatura:

1.      ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

2.      DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínsko-právní spory. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2016. ISBN 978-80-87439-27-2.

4.      ELISCHER, D. a kol. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona. Praha: Leges, 2020, 398 s.

5.      ELISCHER, D.  Protiprávnost – co je jejím zdrojem v soukromém právu? Časopis pro právní vědu a praxi č. 4/2016, s. 501-526

6.      EUROPEAN GROUP ON TORT LAW. Principles of European Tort Law : Text and Commentary.Wien : Springer-Verlag/Wien, 2005. ISBN 978-3-7046-5837-1.

7.      HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník VI. : Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 –3012). 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014.ISBN 978-80-7400-287-8.

8.      PELIKÁNOVÁ, Irena. Obchodní právo. 5, Odpovědnost s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-714-8;

9.      PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2. vydání, 2019;

10.   MELZER, F., TÉGL, P., a kol. Občanský zákoník, Velký komentář, sv. IX. , Praha: Leges 2018.

11.   ŠUSTEK, P.; HOLČAPEK, T. a kol.  Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer,2016. ISBN 978-80-7552-321-1

12.   TICHÝ, Luboš; HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-740-0625-8.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

2.      zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém           

3.      zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

4.      zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2024)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Úterý20.02.2024Úvod do deliktního práva, základní vymezení včetně pojmosloví; deliktní (mimosmluvní) a smluvní odpovědnost. doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Úterý27.02.2024Vývoj deliktního práva, účel a funkce odpovědnosti; předpoklady odpovědnosti (obecný výklad). doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Úterý05.03.2024Evropský rozměr deliktního práva (PETL, DCFR); zahraniční vlivy na českou úpravu. JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M. 
Úterý12.03.2024Prevenceprof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Úterý19.03.2024Deliktní (mimosmluvní) odpovědnost (generální deliktní klauzule, odpovědnost za úmyslné porušení dobrých mravů, za porušení absolutních práv a za porušení ochranné normy; protiprávnost a zavinění).JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. 
Úterý26.03.2024Škoda; způsob a její rozsah; prostá majetková (ekonomická) škoda.JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. 
Úterý02.04.2024Kauzalita (včetně multikauzálních újem) a přičítání.JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Úterý09.04.2024Zvláštní případy náhrady škody I. doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Úterý16.04.2024Zvláštní případy náhrady škody II.JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Úterý23.04.2024Smluvní odpovědnost.JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Úterý30.04.2024Odpovědnost za třetí osobu, pluralita škůdců, spoluúčast poškozeného; vyloučení povinnosti k náhradě, promlčení.JUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D. 
Úterý07.05.2024Nemajetková újma; způsob a její výše, újma na životě a na zdraví.doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Úterý07.05.2024Bezdůvodné obohacení, nepřikázané jednatelství, nepravé jednatelství JUDr. PhDr. Jan Petrov, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK