PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné I - HPOP0001
Anglický název: Substantive Civil Law I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, KZ [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Dominika Erbrt
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
JUDr. David Kohout, Ph.D.
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Jakub Sivák, Ph.D.
JUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. David Uhlíř
Mgr. Klára Zikmundová
Neslučitelnost : HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0002, HPOP0105
Ve slož. prerekvizitě: HOPV0213, HPOP0002, HPOP0003, HPOP0004, HPOP0005, HPOP0007, HPOP0008, HPOP0009, HPOP0010, HPOP0011, HPOP0012, HPOP0013, HPOP0016, HPOP0017, HPOP0018, HPOP0019, HPOP0021, HPOP0022, HPOP0023, HPOP0024, HPOP0025, HPOP0026, HPOP0027, HPOP0028, HPOP0029, HPOP0030, HPOP0031, HPOP0032, HPOP0033, HPOP0034, HPOP0042, HPOP0043, HPOP0045, HPOP0046, HPOP0047, HPOP0048, HPOP0061, HPOP0062, HPOP0099
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0300
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Občanské právo hmotné II až V.

Předmět se zaměřuje na obecnou část občanského práva, která představuje úvod do studia soukromého práva. Předmětem výuky jsou obecné instituty občanského práva užívané nejen v právu soukromém, nýbrž v celém právním řádu.

Vyučovány jsou zásady soukromého práva (dobré mravy, veřejný pořádek, dobrá víra, zákaz zneužití práva, aj.), subjekty soukromého práva (osoby fyzické, osoby právnické), ochrana přirozených práv (ochrana osobnosti), právní jednání a jeho vady (smlouva, delikt), zastoupení, čas v občanském právu a instituty založené na jeho plynutí (promlčení, prekluze, vydržení).

Absolvováním předmětu (zejména přednáškové a seminární výuky) a jeho kontroly studia studenti získají zejména tyto znalosti a dovednosti:

- jsou způsobilí aplikovat relevantní právní předpis na zadaný skutkový stav (tj. posoudit, zda je na místě aplikovat občanský zákoník či autorský zákon, zákoník práce anebo zákon o obchodních korporacích)

- jsou způsobilí z textu právní normy rozlišit, zda se jedná o normu kogentní či dispozitivní a dovodit následky z toho vyplývající

- jsou způsobilí sepsat jednoduchou plnou moc

- jsou způsobilí posoudit, zda určité smluvní ujednání je či není v rozporu s dobrými mravy případně s veřejným pořádkem

- jsou způsobilí posoudit jednání smluvní strany jako zneužití práva

- dokáží rozlišit právní jednání platné, neplatné a zdánlivé

- dokáží vyjmenovat znaky věci v právním slova smyslu včetně rozlišení věci na nemovité a movité; jsou způsobilí určit, kdy je a kdy není stavba součástí pozemku

- jsou způsobilí poznat z textu normy, že konkrétní právo se prekluduje

- jsou způsobilí vypočítat, zda věřitelem uplatněné právo se již promlčelo

- jsou způsobilí posoudit, zda určité právní jednání (ne)vyhovuje požadavkům zákona.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (13.02.2023)

Přednášky budou v LS AR 2022/2023 probíhat prezenčně v příslušné učebně na fakultě za přítomnosti studentů. Budou zároveň streamovány a ve dnech a v časech podle rozvrhu zpřístupněny přihlášeným uživatelům skrze následující odkaz:

https://youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOhYoa7WXqk5yLW9JmG_Ncm1
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Účast studentů na seminární výuce se doporučuje v rozsahu alespoň 80%, a to vzhledem k nutnosti průběžné přípravy studentů na celokatederní test.  

2. Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu (samostudium), a to minimálně v rozsahu povinné literatury (příslušené pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících. Seminární výuka není náhradou přednášek ani samostudia, nýbrž představuje doplnění a rozšíření poznatků získaných uvedenými způsoby, a to včetně nácviku jejich praktické aplikace. Předpokladem plnohodnotné účasti studenta na semináři je předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia a připravenost studenta reagovat na otázky k probírané látce a i jinak se zapojovat do diskuse. 

3. Po absolvování seminární výuky (probíhající 1x týdně) lze klasifikovaný zápočet získat absolvováním jednotného celokatederního testu. Předpokládá se 15 testových otázek, které mohou mít podobu otázek uzavřených (s jednou správnou odpovědí) nebo otevřených spovinností zadanou otázku stručně zodpovědět.  

4. Předmětem testu je obecná část občanského práva v rozsahu reflektujícím učivo přednášek, seminářů a povinné studijní literatury (tj. předepsané učebnice, jejíž obsah je aktualizován na přednáškách a seminářích) 

5. Správně zodpovězená otázka je hodnocena vždy jedním bodem.  

6. Klasifikační stupně jsou stanoveny v návaznosti na počet dosažených bodů takto: 

a) známka výborně (1) = počet bodů 1315 

b) známka velmi dobře (2) = počet bodů 1012  

c) známka dobře (3) = počet bodů 79  

d) známka neprospěl/a (4) = počet bodů 0 – 6 

7. Časový limit testu je 30 minut. 

8. Studenti nemohou při testu používat občanský zákoník, jiné právní předpisy ani jiné zdroje. 

9. Termíny písemného testu vypisuje katedra vždy pouze v rámci semestru s výukou předmětu (tj. v letním semestru), a to tak, že hlavní termín se koná v průběhu posledního týdne výuky v květnu, první náhradní termín se koná v červnu a druhý náhradní termín se koná v září. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Právo veřejné a soukromé. Občanské právo jako obecné právo soukromé. Zásady občanského práva 

- Normy občanského práva a jejich výklad  

- Osoby fyzické. Spotřebitel, podnikatel 

- Osoby právnické 

- Ochrana přirozených práv (ochrana osobnosti) 

- Subjektivní práva a povinnosti. Třídění, ochrana a limity 

- Čas v soukromém právu 

- Právní jednání a jeho náležitosti 

- Smlouva. Delikt. 

- Neplatnost právních jednání. Relativní neúčinnost  

- Zastoupení 

- Předmět v občanském právu. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 

Ostatní literatura: 

1. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020 (příslušné části) 

2. ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012 

3. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014 

4. PETROV, J. VÝTISK, M., BERAN, K. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019 

Základní právní předpisy: 

1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

2. ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

3. usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

Ostatní právní předpisy: 

1. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů 

2. zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů 

3. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změněn některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

4. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Vybraná judikatura 

Nálezy Ústavního soudu:  

1. nález sp.zn. II. ÚS 2124 ze dne 26.1.2016 (posouzení neplatnosti smlouvy; bod č.  16 a 17.) 

2. nález sp.zn. II. ÚS 2062/14 ze dne 25.10.2016 (vznesení námitky promlčení státem: rozpor s dobrými mravy bod; č. 21-25) 

3. nález sp. zn. IV.ÚS 3168/16 ze dne 11.7.2017 (formalistický přístup obecných soudů při posuzování platnosti závazku podle určitosti projevu vůle; bod 13, 26,27,33) 

4. nález sp.zn. III ÚS 3033/17 ze dne 28.11.2017 (k povinnosti respektovat při výkladu smluv principy autonomie vůle smluvních stran; bod. 16, 17,18,27,28). 

5. nález sp.zn. II.ÚS 387/18 ze dne 17.8.2018 (k principu předvídatelnosti soudního rozhodování; bod 17,22). 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (zelená sbírka) vydávaná Nejvyšším soudem - civilní rozhodnutí: 

R 95/2019 (8/2019 ročník LXX: k pojmu veřejný pořádek při popírání otcovství). 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa15.02.2023Právo veřejné a soukromé. Občanské právo jako obecně právo soukromé. Kodifikace občanského práva. prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa22.02.2023Zásady občanského práva. Normy občanského práva a jejich výklad. prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa01.03.2023Osoby fyzické. Spotřebitel, podnikatel.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa08.03.2023Osoby právnické.doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Středa15.03.2023Zastoupení.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa22.03.2023Ochrana přirozených práv.doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Středa29.03.2023Subjektivní práva a povinnosti. Třídění, ochrana, limity.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa05.04.2023Právní jednání (pojem, náležitosti, druhy).prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa12.04.2023Smlouva. Delikt.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa19.04.2023Neplatnost právních jednání. Relativní neúčinnost.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa26.04.2023Předmět v občanském právu.doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Středa03.05.2023Čas v občanském právu.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa10.05.2023Rektorský den - výuka neprobíhá. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK