PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jaderné právo - HOPV0091
Anglický název: Nuclear law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0015, HMOD0015
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět poskytuje studentům přehled právních problémů, které jsou spojeny s procesem mírového využití jaderné energie a ionizujícího záření v různých oblastech: energetice, nukleární medicíně, vědě a výzkumu, průmyslu atd. Od počátku mírového využívání této energie se státy potýkají se dvěma aspekty, na které musejí svým právním řádem reagovat: na jedné straně stojí zájem na podpoře tohoto odvětví, na druhé zájem na ochraně obyvatelstva před případnými negativními následky využívání jaderné energie. Předmět poskytuje přehled o tom, jakými právními nástroji bylo a je na tyto dvě výzvy reagováno.
Úvodem bude pozornost věnována úsilí mezinárodního společenství zabránit jinému než mírovému využití jaderné energie, stejně jako evropskému integračnímu procesu v této oblasti.

Následně budou předmětem výkladu různé specifické aspekty mírového využití jaderné energie (např. režim včasného oznamování jaderné havárie, pomoc pro případ havárie, režim nakládání s radioaktivními odpady). Předpokladem pro absolvování předmětu jsou znalosti mezinárodní práva veřejného a správního práva.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Písemná zkouška se skládá z 10 otevřených otázek ze základních témat, probíraných na jednotlivých přednáškách, a vyřešení zadání za použití právních předpisů, které budou řešiteli k dispozici.

2.      U zkoušky je možné používat právní předpisy, není však možné používat jiné materiály.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

V rámci výuky je pozornost věnována těmto tématům:

-        Úvod do problematiky, způsoby využití jaderné energie ionizujícího záření, její přínos a rizika, 25 let od Černobylu k Fukušimě,

-        Jaderné právo, jeho prameny, zásady, postavení v rámci systému práva, vztah k mezinárodnímu právu veřejnému a k vnitrostátnímu právu,  

-        Jaderná energie a mezinárodní společenství států, význam mezinárodních organizací a pramenů mezinárodního práva,

-        Jaderná energie jako energie evropského integračního procesu, Evropská agentura pro atomovou energii E.N.E.A., Evropské společenství pro atomovou energii Euratom atd.,

-        Vývoj, současnosti, perspektivy právní úpravy v České republice, prameny právní úpravy, organizace státní správy v České republice,

-        Včasné oznamování a vzájemná pomoc v případě jaderné havárie, právní úprava jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany,

-        Právní problémy při nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, zřízení hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, problematika hlubinného úložiště v České republice,

-        Odpovědnost za škody při události v jaderném zařízení, povinnosti a postavení provozovatele, česká a mezinárodní právní úprava.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

Handrlica, Jakub. Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie. 2014. PF UK. 2014.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.     Vídeňská Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z r. 1963,

2.     Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů z r. 1979

3.     Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody z r. 1986,

4.     Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody z r. 1986,

5.      Společný protokol týkající se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy z r. 1988,

6.     Úmluva o jaderné bezpečnosti z r. 1994,

7.     Společná Úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady z r. 1997.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK