PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II - HPOP0019
Anglický název: Private International Law and International Trade Law II
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
Mgr. Ondřej Čech, LL.M.
Mgr. et Mgr. Zuzana Fišerová
Mgr. David Línek
JUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Korekvizity : HPOP0018
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0104
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0204, HSZK0300, HSZK0310, HSZK0320
Anotace
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I.

Předmět je zaměřen na problematiku právní úpravy vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku. Důraz je kladen na rovinu soukromoprávní, problematika mezinárodních organizací významných pro mezinárodní hospodářské styky (tedy oblast mezinárodního veřejného práva) je ponechána stranou. Studenti získají znalosti týkající se systematizace různorodých pramenů právní úpravy, subjektů v mezinárodním obchodním styku, regulace mezinárodního obchodu ze strany státu, podnikání zahraničních osob v České republice, mezinárodního platebního styku, mezinárodního insolvenčního řízení. Dále se studenti seznámí s vybranými smluvními typy v mezinárodním obchodě a jejich právní úpravou (mezinárodní kupní smlouvy, smlouvy uzavírané v mezinárodní přepravě, mezinárodní franšízová smlouva apod.). Pozornost je v rámci předmětu rovněž věnována řešení sporů z mezinárodního obchodního styku, a to jak před soudy, tak mimosoudně. Z alternativních způsobů řešení sporů je důraz kladen na mezinárodní obchodní arbitráž, včetně investiční arbitráže.

Studenti se v rámci předmětu seznámí blíže s obsahem nejvýznamnějších mezinárodních smluv, které jsou stále velmi relevantním pramenem práva mezinárodního obchodu. Vzhledem ke skutečnosti, že právo mezinárodního obchodu je úzce spojeno s mezinárodním právem soukromým, neboť mají stejné způsoby úpravy vztahů s mezinárodním prvkem, prohloubí si studenti během semestru základní znalosti mezinárodního práva soukromého. Studenti jsou po absolvování předmětu schopni určit a vyhledat relevantní prameny právní úpravy mezinárodního obchodu, vyřešit jejich případnou kolizi a relevantní předpis aplikovat na konkrétní případ, ať se jedná o problematiku kolizní nebo oblast mezinárodního civilního procesního práva. Dále jsou studenti schopni pracovat s judikaturou Soudního dvora EU (vyhledat relevantní judikaturu v evropském právním informačním systému).

V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní příklady týkající se mezinárodního obchodu. Příklady studenti zpracovávají na základě práce s právními předpisy, učí se orientovat zejména mezi četnými prameny práva vnitrostátní a mezinárodní povahy, které upravují mezinárodní obchodní styk, včetně pramenů tzv. soft law. Studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího studovat předepsanou literaturu a judikaturu tak, aby byli v rámci seminářů připraveni na vybrané téma diskutovat.


Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (30.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

1.      Předmět je zakončen ústní zkouškou, která je podmíněna absolvováním předmětu Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I. Předpokladem pro konání ústní zkoušky je dále rovněž získání (neklasifikovaného) zápočtu.

2.      Zápočet uděluje vedoucí semináře. Podmínkou získání zápočtu ve všech seminárních skupinách je účast alespoň na 4 seminářích. Studentům s individuálním studijním plánem, dočasně studujícím v zahraničí či v jiných mimořádných případech určí podmínky získání zápočtu individuálně seminární vyučující. 

3.      Během ústní zkoušky student odpovídá na tři otázky (jednu z koše A, jednu z koše B a jednu z koše C), které si vylosuje.

2.      Zkoušející ústní zkoušky stanoví celkovou známku souhrnně na základě odpovědí na všechny tři otázky.

3..     Zkouška je klasifikována známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4).

4..     Předpokládá se znalost základní literatury (studijních opor) a základních právních předpisů uvedených jak u předmětu Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I, tak u předmětu Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II. Dále se předpokládá znalost relevantní judikatury Soudního dvora EU a Nejvyššího soudu ČR minimálně v rozsahu uvedeném ve studijních oporách.

5..     U zkoušky není možné používat právní předpisy, ani jiné zdroje.

6..     Zkouškové otázky jsou tematicky rozděleny do tří košů (koš A, koš B, koš C).

7.      Obecně k vymezení zkouškových otázek:

-        U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají.

-        Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají.

-        Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky.

8.      Podotázky nebudou uvedeny u otázek, které si student vylosuje při ústní zkoušce.

9.      Zkouškové otázky:

Koš A

1.     Pojem a předmět mezinárodního práva soukromého, prameny právní úpravy a jejich vzájemný vztah

-        Vymezení pojmu, postavení mezinárodního práva soukromého v systému práva, specifické znaky mezinárodního práva soukromého, dějiny mezinárodního práva soukromého

-        Mezinárodní prvek

-        Druhy norem mezinárodního práva soukromého

-        Prameny mezinárodního práva soukromého

-        Vzájemný vztah vnitrostátních pramenů, předpisů EU a mezinárodních smluv a řešení jejich kolizí

2.     Kolizní metoda úpravy soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem

-        Pojem a funkce kolizní normy

-        Legislativně technická konstrukce kolizní normy

-        Třídění kolizních norem

-        Pojem a druhy hraničního určovatele

-        Mobilní konflikt

-        Interlokální a interpersonální kolize

-        Volba práva

-        Prameny

3.     Zpětný a další odkaz, předběžné otázky v mezinárodním právu soukromém

-        Pojem a podstata zpětného a dalšího odkazu

-        Řešení zpětného a dalšího odkazu

-        Zpětný a další odkaz v pramenech právní úpravy mezinárodního práva soukromého

-        Samostatné a nesamostatné navázání předběžných otázek

-        Vnitřní a vnější harmonie v rozhodování soudů

4.     Imperativní normy v mezinárodním právu soukromém

-        Vymezení pojmu imperativní norma

-        Povaha imperativních norem

-        Používání imperativních norem soudy a jinými orgány

-        Imperativní normy v pramenech právní úpravy mezinárodního práva soukromého

5.     Výhrada veřejného pořádku

-        Vymezení povahy a obsahu výhrady veřejného pořádku

-        Zásady používání výhrady veřejného pořádku

-        Výhrada veřejného pořádku v kolizním právu

-        Výhrada veřejného pořádku v procesním právu

-        Výhrada veřejného pořádku v pramenech právní úpravy mezinárodního práva soukromého

6.     Volba rozhodného práva

-        Význam pojmu

-        Volba rozhodného práva v pramenech právní úpravy mezinárodního práva soukromého

-        Charakteristika ujednání o volbě práva

-        Omezená a neomezená volba práva

-        Výslovná a konkludentní volba práva

-        Změna volby práva

-        Volba práva a zpětný odkaz

7.    Osobní statut fyzických osob

-        Pojmové vymezení

-        Právní osobnost, svéprávnost a opatrovnictví – určení rozhodného práva

-        Osobnostní práva (právo rozhodné pro jméno a příjmení, právo rozhodné pro práva k hmotným záznamům projevů lidské osobnosti)

8.     Osobní statut právnických osob

-        Pojmové vymezení

-        Kritéria pro určení osobního statutu právnické osoby

-        Pojem „jiná než fyzická osoba“ v mezinárodním právu společností

-        Osobní statut právnické osoby a přeshraniční přemístění jejího sídla

-        Stát v soukromoprávních poměrech s mezinárodním prvkem

9.     Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrech

-        Pojmové vymezení – cizinec a zahraniční osoba

-        Formální a materiální vzájemnost

-        Cizinecké režimy – jak a kde jsou upraveny

-        Procesní postavení cizinců a zahraničních osob

10.  Mimosmluvní závazky v mezinárodním právu soukromém

-        Vymezení hranice mezi smluvními a mimosmluvními závazky (v judikatuře SDEU)

-        Určení rozhodného práva pro jednotlivé druhy mimosmluvních závazků podle nařízení Řím II

-        Právo rozhodné pro nároky z dopravních nehod

-        Příslušnost soudů pro spory z mimosmluvních závazků

11.  Věcná práva v mezinárodním právu soukromém

-        Vymezení věcných práv

-        Věcný statut

-        Vztah věcných práv a právních jednání, při nichž věcná práva vznikají či zanikají z pohledu mezinárodního práva soukromého

-        Mezinárodní příslušnost soudů v řízeních týkajících se věcných práv

-        Právo rozhodné pro zápis věcných práv do veřejných seznamů

12.  Pracovní smlouva v mezinárodním právu soukromém

-        Pojem (individuální) pracovní smlouva

-        Určení rozhodného práva

-        Mezinárodní příslušnost soudů ve věcech individuálních pracovních smluv

-        Zaměstnávání cizinců

-        Vysílání zaměstnanců do zahraničí

13.  Spotřebitelské smlouvy v mezinárodním právu soukromém

-        Spotřebitel a spotřebitelská smlouva v mezinárodním právu soukromém – vymezení pojmů

-        Určení rozhodného práva – zvláštní pravidla pro spotřebitelské smlouvy

-        Mezinárodní příslušnost soudů – zvláštní pravidla pro spory ze spotřebitelských smluv

-        Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách z hlediska mezinárodního práva soukromého

14.  Manželství v mezinárodním právu soukromém

-        Kolizní úprava uzavření manželství

-        Uznávání manželství uzavřených v cizině, kulhající manželství

-        Vyživovací povinnost mezi manželi/rozvedenými manželi – určení rozhodného práva, mezinárodní soudní příslušnost

-        Majetkové poměry manželů – určení rozhodného práva, mezinárodní příslušnost soudů

-        Rozvod manželství – určení rozhodného práva, mezinárodní příslušnost soudů, uznávání cizích rozvodů

15.  Poměry mezi rodiči a dětmi v mezinárodním právu soukromém

-        Rodičovská odpovědnost a výživné – vymezení pojmů

-        Určení rozhodného práva

-        Mezinárodní soudní příslušnost

-        Spolupráce soudů a jiných orgánů (přeshraniční vymáhání výživného, mezinárodní únosy dětí)

16.  Mezinárodní dědické právo

-        Určení rozhodného práva pro dědění, oblast působnosti dědického statutu

-        Pořízení pro případ smrti – určení práva rozhodného pro přípustnost a platnost

-        Mezinárodní příslušnost soudů pro projednání dědictví

-        Uznávání a výkon cizích rozhodnutí o dědictví, Evropské dědické osvědčení

Koš B

1.     Prorogace v mezinárodním právu soukromém

-        Význam pojmu

-        Prorogace v právní úpravě mezinárodního práva soukromého

-        Charakteristika ujednání o volbě soudu

-        Sjednání příslušnosti zahraničního soudu podle ZMPS

-        Volba soudu v právu EU

-        Volba soudu v mezinárodních smlouvách

2.     Právní pomoc ve styku s cizinou

-        Pojmové vymezení

-        Právní pomoc pasivní a aktivní

-        Úprava v rámci EU

-        Úprava v mezinárodních smlouvách

-        Úprava v ZMPS

3.     Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v rozhodčím řízení

-        Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži

-        Arbitrabilita a její kolizní posouzení

-        Lex arbitri

-        Ad hoc a institucionální rozhodčí řízení

-        Požadavky na osobu rozhodce

-        Určení rozhodného práva v rámci mezinárodního rozhodčího řízení

4.     Ochrana a podpora zahraničních investic, řešení mezinárodních investičních sporů

-        Způsoby ochrany zahraničních investic v rámci mezinárodního práva

-        Relevantní prameny právní úpravy a relevantní judikatura SDEU

-        Instituce řešící spory vyplývající z ochrany mezinárodních investic

5.     Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů

-        Vymezení pojmu cizí rozhodčí nález

-        Prameny právní úpravy uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

-        Důvody pro odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu

-        Výkon cizího rozhodčího nálezu v České republice

6.     Pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudů ve věcech občanských a obchodních

-        Pojem pravomoci a mezinárodní (soudní) příslušnosti

-        Přehled pramenů úpravy mezinárodní příslušnosti soudů ve věcech občanských a obchodních, hranice jejich působnosti a jejich vzájemný vztah

-        Určování mezinárodní soudní příslušnosti podle nařízení Brusel I bis

-        Určování mezinárodní soudní příslušnosti ve věcech občanských a obchodních podle ZMPS

7.     Uznání a výkon rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaných soudy nečlenských států EU

-        Vymezení pojmů uznání a výkon cizího rozhodnutí

-        Přehled pramenů úpravy uznání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaných soudy nečlenských států EU, hranice jejich působnosti a jejich vzájemný vztah

-        Úprava v ZMPS

-        Úprava ve vícestranných mezinárodních smlouvách, jimiž je ČR vázána

8.     Uznání a výkon rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaných soudy členských států EU

-        Vymezení pojmů uznání a výkon cizího rozhodnutí

-        Přehled relevantních pramenů práva EU

-        Úprava v nařízení Brusel I bis

9.     Důvody pro odepření uznání rozhodnutí vydaného soudem cizího státu

-        Účel a účinky důvodů pro odepření uznání rozhodnutí vydaného soudem cizího státu

-        Důvody pro odepření uznání cizího rozhodnutí v unijních nařízeních

-        Důvody pro odepření uznání cizího rozhodnutí dle ZMPS

-        Procesní postup při uplatnění těchto důvodů dle příslušných předpisů

10.  Zásady používání zahraničního práva v České republice

-        Zjišťování obsahu zahraničního práva

-        Výklad zahraničního práva

-        Používání zahraničního práva

-        Opravné prostředky v případě nesprávné aplikace zahraničního práva

-        Osvědčení o českém právu

11.  Alternativní způsoby řešení mezinárodních obchodních sporů

-        Pojem alternativní způsob řešení mezinárodních obchodních sporů – ADR

-        Jednotlivé typy ADR

-        Výhody a nevýhody ADR, srovnání se soudním řízení a rozhodčím řízení

-        Kombinace ADR a soudního řízení, kombinace ADR a rozhodčího řízení

Koš C

1.     Pojem a předmět mezinárodního obchodu, prameny právní úpravy a jejich vzájemný

-        Zvláštní právní normy upravující právní poměry v mezinárodním obchodu

-           Povaha práva mezinárodního obchodu, jeho vymezení a předmět 

-           Systém práva mezinárodního obchodu, třídění jeho norem   

-           Způsoby úpravy právních poměrů vznikajících v mezinárodním obchodu  

-           Prameny práva mezinárodního obchodu a jejich vzájemný vztah, včetně tzv. soft law

2.     Nestátní prostředky úpravy mezinárodního obchodu

-        Mezinárodní obchodní zvyklosti

-        Vzorové a formulářové smlouvy

-        Obchodní podmínky

-        INCOTERMS 2020

-        Lex mercatoria

-        PECL

3.     Přímá metoda úpravy soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem

-        Pojem a funkce přímé metody

-        Znaky přímých norem

-        Prameny úpravy přímých norem

-        Vnitřní a vnější meze úpravy přímých norem, subsidiární statut

-        Zvláštnosti výkladu přímých norem

-        Vztah přímých a kolizních norem

4.     Smluvní závazky v mezinárodním právu soukromém

-        Pojmové vymezení

-        Principy určení rozhodného práva

-        Kolizní úprava smluvních závazků v právu EU

-        Smluvní závazky v ZMPS

-        Přímá úprava smluvních závazků

5.     Vztahy v mezinárodní přepravě

-        Pojem mezinárodní přepravy

-        Právní úprava smluv o přepravě v mezinárodním obchodním styku             

-        Smlouvy o přepravě a další základní pojmy práva mezinárodní přepravy

-        Mezinárodně unifikovaná hmotněprávní úprava      

-        Kolizní úprava             

-        Mezinárodní železniční přeprava      

-        Mezinárodní silniční přeprava            

-        Mezinárodní letecká přeprava

-        Nastínění úpravy dalších druhů mezinárodní přepravy

6.     Ingerence státu do mezinárodního obchodu

-        Nástroje společné obchodní politiky EU

-        Obchodní vztahy EU s třetími zeměmi

-        Instituce EU provádějící obchodní politiku

-        Regulace mezinárodními smlouvami

-        Podmínky vydávání úředních povolení k vývozu a dovozu zboží v České republice

7.     Zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku

-        Kolizní úprava věcně právních prostředků zajištění závazků

-        Kolizní úprava závazkově-právních prostředků zajištění závazků

-        Státní záruka

-        EGAP

-        ČEB

8.     Právní podmínky a způsoby podnikání zahraničních osob v České republice

-        Pojem zahraniční osoba

-        Podnikání (usazování) v rámci EU

-        Podmínky podnikání zahraničních osob v České republice

-        Způsoby podnikání zahraničních osob v České republice

-        Ochrana spotřebitelů

9.     Mezinárodní kupní smlouva

-        Prameny právní úpravy mezinárodní kupní smlouvy

-        Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

-        Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží

-        Kolizní úprava mezinárodní kupní smlouvy

10.  Mezinárodní smlouva o obchodním zastoupení

-        Vymezení smlouvy o obchodním zastoupení

-        Důvody uzavírání smlouvy o obchodním zastoupení v mezinárodním obchodním styku

-        Určení rozhodného práva

-        Mezinárodní obchodní zastoupení a relevantní otázky soutěžního práva

-        Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech ze smluv o obchodním zastoupení v mezinárodním obchodním styku

11.  Mezinárodní franšízová smlouva

-        Vymezení franšízové smlouvy

-        Používání franšízové smlouvy v mezinárodním obchodním styku

-        Dokumenty mezinárodního původu upravující franšízovou smlouvu

-        Rozhodné právo pro franšízovou smlouvu

-        Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech z franšízové smlouvy v mezinárodním obchodním styku

12.  Mezinárodní distribuční smlouva

-        Vymezení distribuční smlouvy k souvisejícím smluvním typům

-        Používání distribuční smlouvy v mezinárodním obchodě

-        Rozhodné právo pro distribuční smlouvu

-        Aplikace Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na distribuční smlouvu

-        Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech z mezinárodních distribučních smluv

13.  Mezinárodní insolvenční právo

-        Pojem mezinárodní insolvenční právo

-        Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodním insolvenčním řízení

-        Nařízení EU č. 2015/848 - insolvenční nařízení

-        Právní úprava v ZPMS

14.  Způsoby placení v mezinárodním obchodním styku

-        Definice mezinárodního platebního styku a jeho druhy

-        Právní úprava v České republice

-        Postavení banky

-        Druhy platebních instrumentů, úprava v rámci soft law

15.  Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv a mezinárodní licenční smlouva

-        Povaha průmyslových a autorských práv a její význam pro úpravu v poměrech s mezinárodním prvkem

-        Mezinárodní úprava ochrany průmyslových práv

-        Mezinárodní úprava ochrany autorských práv

-        Dohoda TRIPS

-        Určení práva rozhodného pro licenční smlouvu s mezinárodním prvkem (mezinárodní licenční smlouvu)

-        Určování mezinárodní soudní příslušnosti pro otázky ochrany průmyslových a autorských práv a mezinárodní licenční smlouvy

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.07.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchodu  

-        Vymezení pojmu právo mezinárodního obchodu a způsoby úpravy

-        Prameny právní úpravy

-        Prostředky vytvářené praxí mezinárodního obchodu (lex mercatoria)

-        INCOTERMS

-        Ingerence státu do mezinárodního obchodního styku, podmínky a způsoby podnikání cizinců a zahraničních právnických osob v ČR, ochrana a podpora zahraničních investic, řešení sporů z mezinárodních investic

-        Společná obchodní politika EU

-        Způsoby zásahů států do mezinárodního obchodního styku

-        Podmínky pro podnikání cizinců a zahraničních osob v ČR

-        Živnostenské a jiné způsoby podnikání cizinců a zahraničních osob v ČR

-        Investiční pobídky

-        Ochrana a podpora zahraničních investic v evropském a mezinárodním právu

-        Způsoby řešení mezinárodních investičních sporů

-        Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic

-        Subjekty v mezinárodním obchodním styku

-        Fyzické osoby (osobní statut, jednání fyzické osoby, fyzická osoba jako podnikatel)

-        Právnické osoby (pojem, obchodní společnosti, které nejsou právnickými osobami, osobní statut a principy jeho určování, sídlo, přeshraniční přemístění sídla, způsobilost v procesním právu)

-        Státy a mezinárodní organizace (státy jako subjekty mezinárodního práva veřejného a jako občanskoprávní subjekty, mezinárodní organizace vládní a nevládní)

-        Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

-        Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupě zboží (předmět, působnost, způsob aplikace)

-        Kolizní úprava mezinárodní kupní smlouvy

-        Určení mezinárodní příslušnosti soudů ve sporech z kupní smlouvy (ve světle judikatury SDEU)

-        Placení v mezinárodním obchodním styku a zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku

-        Definice a druhy mezinárodního platebního styku

-        Právní prameny pro oblast mezinárodního platebního styku

-        Vztah volně směnitelné měny a virtuální „měny“

-        Banka jako nedílný článek mezinárodního platebního styku, její organizace a fungování v rámci mezinárodního platebního styku (SEPA, Instant payments, FinTech)

-        Druhy plateb (hotovostní a bezhotovostní) a platební instrumenty (bezzávazkové a závazkové) v mezinárodním platebním styku

-        Právní prameny zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku

-        Kolizní řešení zajištění věcně právní povahy

-        Kolizní řešení zajištění závazkově právní povahy

-        Exportní garanční a zajišťovací společnost a.s., Česká exportní banka, a.s.

-        Vybrané smluvní typy používané v mezinárodním obchodním styku

-        Mezinárodní franšízová smlouva (kolizní a jurisdikční normy)

-        Mezinárodní distribuční smlouva (kolizní a jurisdikční normy)

-        Mezinárodní smlouva o obchodním zastoupení (kolizní a jurisdikční normy)

-        Mezinárodní licenční smlouva (kolizní a jurisdikční normy)

-        Spotřebitelské smlouvy v mezinárodním obchodě (ochrana spotřebitele v kolizních a jurisdikčních normách)

-        Smlouvy v mezinárodní přepravě

-        Význam mezinárodní přepravy a základní pojmy

-        Právní úprava přepravních smluv v mezinárodní přepravě (smlouvy o přepravě – vnitrostátní, mezinárodní a unijní úprava)

-        Přepravní smlouva v jednotlivých dopravních oborech (základní otázky upravené v mezinárodních úmluvách, mezinárodní přeprava železniční, silniční, letecká, vnitrozemská plavba, námořní přeprava, kombinovaná přeprava)

-        Mezinárodní přeprava a Evropská unie (primární a sekundární právo)

-        Specifika mezinárodního e-obchodu

-        Právní povaha internetu

-        Mezinárodní prvek a internet

-        Typické B2B vztahy s mezinárodním prvkem v prostředí internetu

-        Aplikace kolizních a přímých norem v prostředí internetu

-        Aplikace norem mezinárodního práva procesního v prostředí internetu

-        Vybraná judikatura českých soudů, SDEU a zahraničních soudů ohledně otázek mezinárodního e-obchodu

-        Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízení

-        Specifika soudních sporů z mezinárodního obchodu

-        Přehled pramenů právní úpravy

-        Pravidla pro založení mezinárodní příslušnost soudů dle nařízení Brusel Ibis (obecná příslušnost, zvláštní příslušnost, výlučná příslušnost, dohoda o volbě soudu)

-        Překážka litispendence v nařízení Brusel Ibis

-        Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí

-        Relevance problematiky uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v obchodních věcech

-        Prameny právní úpravy

-        Systém uznání a výkonu v nařízení Brusel Ibis

-        Haagské úmluvy – Úmluva o dohodách o volbě soudu, Úmluva o uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

-        Alternativní způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního styku

-        Pojem ADR

-        ADR a řešení sporů v soudním řízení; ADR a rozhodčí řízení

-        Kooperativní ADR metody – vymezení a druhy

-        Negociace

-        Mediace a kolaborativní praxe

-        Konciliace

-        Hybridní metody ADR

-        Expertní posouzení

-        Závěry – výhledy

-        Mezinárodní obchodní arbitráž, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů

-        Vymezení pojmu mezinárodní obchodní arbitráž

-        Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži

-        Arbitrabilita

-        Požadavky na osobu rozhodce

-        Průběh rozhodčího řízení

-        Rozhodčí nález a jeho náležitosti

-        Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů

-        Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

-        Mezinárodní insolvenční právo

-        Pojem mezinárodní insolvenční právo

-        Vzorový zákon UNCITRAL o insolvenčním řízení s mezinárodním prvkem

-        Nařízení (EU) č. 2015/848 – Insolvenční nařízení

-        Úprava otázek mezinárodního insolvenčního práva v ZMPS

-        Vybraná judikatura českých soudů, SDEU a zahraničních soudů ohledně otázek mezinárodního insolvenčního práva

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (30.01.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ, Magdalena PFEIFFER, Květoslav RŮŽIČKA, Petr VYBÍRAL. Mezinárodní právo soukromé. 9. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-889-1.

2.      PFEIFFER, Magdalena, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-764-1.

Ostatní literatura:

1.      PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-504-6.

2.      PAUKNEROVÁ, Monika, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Marta ZAVADILOVÁ a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-368-5.

3.      BŘÍZA, Petr, Tomáš BŘICHÁČEK, Zuzana FIŠEROVÁ, Pavel HORÁK, Luboš PTÁČEK, Jiří SVOBODA. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-528-2.

4.      KUČERA, Zdeněk. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentované vydání s důvodovou zprávou a souvisejícími předpisy. Brno: Doplněk, 2014. ISBN 978-80-7239-317-6.

5.      PAUKNEROVÁ, Monika a Květoslav RŮŽIČKA. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. Scripta iuridica. ISBN 978-80-87146-94.

6.      RŮŽIČKA Květoslav, Dita FRINTOVÁ. Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR A AK ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019.

7.      ROZEHNALOVÁ, Naděžda a kol. Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2021. p. 165-180. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0..

8.      BŘÍZA, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. V Praze: C.H. Beck, 2012. Právní praxe. ISBN 978-80-7179-606-0.

9.      PFEIFFER, Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-87576-84-7.

10.   TICHÝ, Luboš. Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy Řím II: komentář. Praha: C.H. Beck, 2018. Beckovy komentáře. ISBN 9788074007163.

11.   TICHÝ, Luboš. CISG - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 9788074006494.

12.   MIČINSKÝ, Ľudovít a Miloš OLÍK. Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí: komentár = Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů : komentář : (New York, 1958). Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáre (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-474-4.

13.   OLÍK, Miloš. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-736-3.

14.   ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 9788075981233.

15.   ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788075526991.

16.   ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-501-7.

17.   VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-412-4.

18.   ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim, Masarykova univerzita, Brno 2010

19.  ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Tereza KYSELOVSKÁ. Právo mezinárodního obchodu. Včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení. 4. vydání. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2021. ISBN 978-80-7676-046-2.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

2.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění)

3.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy

4.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy

5.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91

6.      Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ("Luganská úmluva") (Lugano, 30. 10. 2007, text dostupný v Úř. věst. EU L 147, 10. 6. 2009, s. 1–43)

7.      Úmluva o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York, 10. 6. 1958 – vyhláška č. 74/1959 Sb.)

8.      Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži (Ženeva, 21. 4. 1961 – vyhláška č. 176/1964 Sb.)

9.      Úmluva o dohodách o volbě soudu (Haag, 30. 6. 2005, text dostupný v Úř. věst. EU L 131, 29. 5. 2009, s. 1–13)

10.   Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeň, 11.4.1980 – sdělení č. 160/1991 Sb.)

11.   Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží (New York, 14.6.1974 – vyhláška č. 123/1988 Sb.)

12.   Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (Bern, 9.5.1984 – vyhláška č. 8/1985 Sb.)

13.   Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Ženeva, 27.11.1974 – vyhláška č. 11/1975 Sb.)

14.   Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (Washington, 12.5.1991 - sdělení č. 420/1992 Sb.)

15.   Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montreal, 25.5.1999 - sdělení č. 123/2003 Sb.m.s.)

16.   Úmluva OSN o námořní přepravě zboží (Hamburk, 31.3.1978 – sdělení č. 193/1996 Sb.)

17.   Úmluva o uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech  (Haag, 2.7.2019), (Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1206 ze dne 12. července 2022 o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech)

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (přepracované znění)      

2.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky

3.      nařízení EP a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu [ve znění nařízení EP a Rady (EU) 2015/2421, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu]

4.      nařízení EP a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích [ve znění nařízení EP a Rady (EU) 2015/2421, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu]

5.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

6.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech

7.      nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech + Prováděcí nařízení komise (EU) 2016/1823 ze dne 10. října 2016, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech

8.      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1911 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012

9.      Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

10.   Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím, 19. 6. 1980, sdělení č. 64/2006 Sb.m.s.)

11.   Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, sdělení č. 45/1999 Sb.)

12.   nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

13.   zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

14.   nařízení EP a Rady (EU) 2015/478 o společných pravidlech dovozu

15.   nařízení EP a Rady (EU) 2015/479 o společných pravidlech vývozu

16.   nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků

17.   Úmluva OSN o užívání prostředků elektronické komunikace v mezinárodních smlouvách (2005)

18.   zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

19.   zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

20.   zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Úterý20.02.2024Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchodu doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý27.02.2024Podmínky a způsoby podnikání cizinců a zahraničních právnických osob v ČR ingerence státu do mezinárodního obchodního styku, ochrana a podpora zahraničních investicJUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 
Úterý05.03.2024Subjekty v mezinárodním obchodním stykuprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý12.03.2024Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízení a uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v obchodních věcech doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý19.03.2024Kupní smlouva v mezinárodním obchodním stykudoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý26.03.2024Smlouvy v mezinárodní přepravě prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý02.04.2024Placení v mezinárodním obchodním styku, zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku JUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D. 
Úterý09.04.2024Vybrané smluvní typy používané v mezinárodním obchodním stykuJUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D. 
Úterý16.04.2024Specifika mezinárodního e-obchodu doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Úterý23.04.2024Mezinárodní obchodní arbitráž, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Úterý30.04.2024Alternativní způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního stykuprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý07.05.2024Řešení sporů z mezinárodních investic, mezinárodní insolvenční právo doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK