PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo sociálního zabezpečení II - HPOP0030
Anglický název: Social Security Law II
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 2/1, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
JUDr. Štěpán Pastorek
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}, HPOP0029
Korekvizity : HPOP0029
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0112
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0212, HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Anotace
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Právo sociálního zabezpečení I.

Obor práva sociálního zabezpečení lze spolu s některými částmi oboru pracovní právo podřadit pod širší pojem, jímž je tzv. sociální právo.

Předmět všeobecného základu poskytuje studentům podrobné informace o systému sociálního zabezpečení v České republice, jakož i o mezinárodních aspektech sociálního zabezpečení. V rámci výuky předmětu jsou studenti též informováni o právní úpravě zaměstnanosti (primárně z hlediska zajištění pro případ ztráty zaměstnání a realizace práva na zprostředkování zaměstnání). Při výuce je položen kromě jiného důraz na právní vztahy v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení, jakož i řízení ve věcech sociálního zabezpečení.

Předmět seznamuje posluchače se sociálním zabezpečením z hlediska systémového, ale především z hlediska právních vztahů v sociálním zabezpečení. Studenti si při jeho studiu osvojí solidní znalosti o fungování systému sociálního zabezpečení v České republice. Seznámí se i s legislativou Evropské unie v této oblasti a mezinárodními aspekty dané problematiky.
Těžiště studia spočívá v právních vztazích fungujících v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení - zejména v oblasti sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální péče. Pozornost je věnována i právní úpravě vážící se na ztrátu zaměstnání (hmotného zajištění pro případ ztráty zaměstnání, realizace práva na zprostředkování zaměstnání a související aspekty - např. poradenské činnosti atd.). V rámci výuky je pamatováno rovněž na procesněprávní vztahy sociálního zabezpečení a jejich specifika.

Přednášky jsou doplněny semináři, jejichž témata jsou volena tak, aby si studenti v rámci předmětu upevnili znalosti získané na přednáškách prostřednictvím praktické diskuse a řešení příkladů z právě probíraných oblastí práva sociálního zabezpečení.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. V seminářích předmětu řeší za užití právních předpisů a judikatury konkrétní příklady. Věnují se taktéž analýze judikatury.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. U zkoušky není možné používat právní předpisy a ani jiné pomůcky či materiály. 

2. Student si losuje po jedné otázce z každé části.   

3. Obecně k vymezení zkouškových otázek: 

- U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají. 

- Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají. 

- Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky. 

 

4. Zkušební otázky k předmětu: 

Obecná část   

1. Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečení 

- Definice práva sociálního zabezpečení 

- Postavení práva sociálního zabezpečení v systému práva 

- Cíle právní úpravy sociálního zabezpečení 

- Systém sociálního zabezpečení – subsystémy a jejich právní úprava 

2. Pojem a koncepce sociálního zabezpečení 

- Pojem práva sociálního zabezpečení a jeho postavení v systému práva 

- Koncepce sociálního zabezpečení v Evropě 

- Modely sociálního zabezpečení 

3. Hlavní etapy vývoje sociálního zabezpečení 

- Vznik a vývoj chudinské péče a její správy 

- Vznik a vývoj sociálního pojištění a jeho správy 

- Sociální zabezpečení v osvícenství, za první republiky a v době po roce 1948, reforma po roce 1989 

4. Základní zásady sociálního zabezpečení 

- Výčet základních zásad 

- Definice základních zásad 

- Použití základních zásad 

5. Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení 

- Úprava sociálních práv v mezinárodním právu  

- Úprava sociálních práv v českém právu 

- Interpretace sociálních práv 

6. Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich význam v českém SZ 

- Výčet a členění mezinárodních organizací dle oblasti působnosti a systému práva 

- Zmapování dokumentů, jež jednotlivé organizace vydávají, a jejich obsahu 

- Význam mezinárodních smluv pro koncepci a interpretaci sociálních práv v ČR 

7. Činnost Rady Evropy v oblasti sociálního zabezpečení 

- Definice Rady Evropy, její role v ochraně sociálních práv 

- Sociální práva obsažená v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, jejich interpretace 

- Stěžejní dokumenty Rady Evropy upravující sociální práva, jejich aplikace v ČR 

8. Antidiskriminační směrnice EU a jejich vliv na ochranu sociálních práv 

- Základ úpravy zákazu diskriminace v primárním právu EU 

- Antidiskriminační směrnice, do jejichž věcné působnosti patří sociální práva (s důrazem na sociální zabezpečení) 

- Interpretace antidiskriminačních směrnic – posuny v nahlížení na sociální práva, přístup k sociální ochraně 

9. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU 

- Koordinační pravidla 

- Osobní a věcný rozsah koordinace, principy 

- Další dokumenty EU vztahující se ke koordinaci SZ 

10. Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv, judikatura ÚS 

- Zakotvení sociálních práv v ústavním pořádku ČR 

- Interpretace sociálních práv ze strany ÚS, test rozumnosti 

- Základní judikáty ÚS v oblasti sociálních práv 

11. Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení 

- Vymezení právních vztahů SZ, odlišnosti oproti jiným právním vztahům 

- Prvky právních vztahů SZ 

- Druhy právních vztahů SZ 

12. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení 

- Povinné subjekty 

- Oprávněné subjekty 

- Právní osobnost a procesní způsobilost v právu sociálního zabezpečení 

13. Obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení 

- Obsah právních vztahů SZ 

- Obsah základních a odpovědnostních právních vztahů SZ 

- Objekt právních vztahů SZ 

14. Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení 

- Právní skutečnosti v PSZ – vymezení 

- Sociální události – definice, dělení 

- Ošetření sociálních událostí jednotlivými systémy SZ 

15. Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení 

- Úmluvy a pakty OSN – význam a obsah 

- Úmluvy MOP – význam a obsah 

- Úmluvy a další dokumenty rady Evropy – význam a obsah 

16. Financování sociálního zabezpečení  

- Zdroje financování SZ 

- Průběžné a fondové financování 

- Financování jednotlivých systémů SZ v ČR 

17. Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém 

- Nemocenské pojištění – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ 

- Dávky nemocenského pojištění dle sociálních událostí, na které reagují 

- Správa nemocenského pojištění 

18. Pojem důchodového pojištění a dávkový systém 

- Důchodové pojištění – druhy systémů (obecně) 

- Dávkový systém v českém prvním pilíři důchodového pojištění 

- Přímé a nepřímé důchody 

19. Pojem veřejného zdravotního pojištění a jeho základní principy 

- Veřejné zdravotní pojištění od roku 1990, zvláštnosti systému 

- Fungování veřejného zdravotního pojištění v ČR, vč. financování 

- Základní principy veřejného zdravotního pojištění 

20. Pojem státní sociální podpory a dávkový systém 

- Státní sociální podpora – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ 

- Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 

- Dávky poskytované bez závislosti na výši příjmu 

21. Pojem sociální pomoci a dávkový systém 

- Sociální pomoc – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ 

- Subsystémy sociální pomoci 

- Nejvýznamnější změny systému po roce 2006 

22. Státní politika zaměstnanosti 

- Státní politika zaměstnanosti – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ 

- Nástroje státní politiky zaměstnanosti 

- Dávky zaměstnanosti 

23. Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení 

- Právo na dávku či službu SZ vs. Nárok 

- Vznik, změna a zánik nároku na dávky SZ 

24. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení 

- Vymezení odpovědnosti v PSZ 

- Subjektivní a objektivní odpovědnost v PSZ 

- Odpovědnost v jednotlivých systémech SZ 

25. Obligatorní a fakultativní dávky sociálního zabezpečení 

- Obligatorní dávky – vymezení, použití 

- Fakultativní dávky – vymezení, použití, postavení správního orgánu 

- Rozhodování o obou druzích dávek 

 

Zvláštní část  

1. Organizace a řízení v pojistných systémech kromě zdravotního pojištění 

- obecné a zvláštní právní předpisy obsahující procesní normy 

- okruh orgánů sociálního zabezpečení a jejich působnost 

- správní řízení v pojistných systémech, opravné prostředky, soudní ochrana 

2. Organizace a řízení v nepojistných systémech 

- obecné a zvláštní právní předpisy obsahující procesní normy 

- správní orgány v oblasti nepojistných systémů a jejich působnost 

- správní řízení v nepojistných systémech, opravné prostředky, soudní ochrana 

3. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

- právní úprava regulující odvod pojistného 

- poplatníci pojistného a správní orgány působící v oblasti výběru pojistného 

- výše pojistného (vyměřovací základ, sazba, rozhodné období), odvod pojistného, sankce 

4. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

- právní úprava regulující odvod pojistného 

- poplatníci pojistného a instituce zajišťující výběr pojistného 

- výše pojistného (vyměřovací základ, sazba, rozhodné období), odvod pojistného, sankce 

5. Starobní důchod 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na starobní důchod a jeho výplatu, typy starobního důchodu 

- skutečnosti ovlivňující výši starobního důchodu, pravidla výpočtu dávky 

6. Invalidní důchod 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na invalidní důchod, pojem invalidity 

- skutečnosti ovlivňující výši invalidního důchodu, pravidla výpočtu dávky 

7. Pozůstalostní důchody 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod, obnova nároku 

- skutečnosti ovlivňující výši pozůstalostních důchodů, pravidla výpočtu dávek 

8. Doplňkové penzijní spoření 

- právní úprava regulující doplňkové penzijní systémy v ČR, instituce 

- doplňkové penzijní systémy, jejich úloha a principy jejich fungování 

- druhy plnění ze systému doplňkového penzijního spoření, motivace k účasti 

9. Dávky nemocenského pojištění poskytované v nemoci 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na nemocenské, podpůrčí doba, výše dávky 

- podmínky nároku na ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, podpůrčí doba, výše dávek 

10. Dávky nemocenského pojištění v těhotenství a mateřství 

- právní úprava, okruh poskytovaných dávek, instituce 

- podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, podpůrčí doba, výše dávky 

- podmínky nároku na dávku otcovské poporodní péče, podpůrčí doba, výše dávky 

11. Zdravotní služby 

- právní úprava, instituce 

- druhy zdravotní péče a formy jejího poskytování 

- obecně k podmínkám poskytování zdravotních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb 

12. Práva pacientů 

- právní úprava, instituce 

- postavení pacienta v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, povinnosti pacienta 

- informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, souhlas pacienta s poskytováním zdravotních služeb  

13. Práva a povinnosti pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění 

- právní úprava, instituce 

- demonstrativní výčet nejdůležitějších práv pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění 

- demonstrativní výčet nejdůležitějších povinností pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění  

14. Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění 

- právní úprava, instituce 

- okruh pojištěných osob v systému veřejného zdravotního pojištění (podmínky účasti) 

- zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění a podmínky jejího poskytování  

15. Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na přídavek na dítě a porodné, výše dávek 

- podmínky nároku na příspěvek na bydlení, výše dávky  

16. Ostatní dávky státní sociální podpory (poskytované nezávisle na výši příjmu) 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na rodičovský příspěvek, výše dávky a rychlost jejího čerpání 

- podmínky nároku na pohřebné, výše dávky  

17. Dávky pěstounské péče 

- právní úprava, instituce 

- dávky pěstounské péče náležející pěstounovi (podmínky nároku, výše, povaha) 

- dávky pěstounské péče náležející dítěti v pěstounské péči (podmínky nároku, výše, povaha)  

18. Rodičovský příspěvek 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na rodičovský příspěvek, výše dávky a rychlost jejího čerpání 

- vztah rodičovského příspěvku a dávek nemocenského pojištění  

19. Zprostředkování zaměstnání a dávky v nezaměstnanosti 

- právní úprava, instituce 

- pojem zprostředkování zaměstnání, zájemce a uchazeč o zaměstnání, evidence uchazečů 

- podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, výše dávek  

20. Aktivní politika zaměstnanosti 

- právní úprava, instituce 

- obecně ke státní politice zaměstnanosti 

- nejdůležitější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti  

21. Dávky poskytované osobám se zdravotním postižením 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, výše dávky 

- podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku, výše dávky 

22. Pomoc v hmotné nouzi 

- právní úprava, instituce 

- pojem hmotná nouze, podmínky nároku na příspěvek na živobytí, výše dávky 

- podmínky nároku na doplatek na bydlení a na mimořádnou okamžitou pomoc, výše dávek 

23. Sociální služby 

- právní úprava, instituce 

- pojem a druhy sociálních služeb, jejich financování, poskytovatelé sociálních služeb 

- formy poskytování sociálních služeb, příklady typů zařízení sociálních služeb 

24. Příspěvek na péči 

- právní úprava, instituce 

- pojem závislost osoby na péči jiné fyzické osoby, stupně závislosti a proces jejího posuzování  

- podmínky nároku na příspěvek na péči, výše dávky 

25. Posuzování zdravotního stavu v sociálním zabezpečení 

- právní úprava 

- práva a povinnosti ošetřujících lékařů, jejich kompetence v oblasti sociálního zabezpečení  

- organizace lékařské posudkové služby a její kompetence v oblasti sociálního zabezpečení 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Státní sociální podpora.  

- Sociální pomoc, pomoc v hmotné nouzi.  

- Sociální služby a dávky pro osoby se zdravotním postižením.  

- Politika zaměstnanosti, dávky a služby zaměstnanosti.  

- Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení.  

- Organizace a řízení v sociálním zabezpečení.  

- Sociální zabezpečení migrujících osob.  

- Analýza vybraných judikátů ÚS či NSS. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura: 

1. Koldinská,K. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. 2022. 

2. Štangová, V., Lang, R. a kol.. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: Aleš Čeněk. 2021 

3. Bělina, M., Pichrt.J.. Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck. 2017. 

Ostatní literatura: 

1. Koldinská,K.. Sociální právo. Praha: C.H.Beck. 2013. 

2. Koldinská,K., Tomeš,I., Křepelka,F.. Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer. 2017. 

3. Koldinská,K., Štefko,M., Scheu,H.Ch.. Sociální integrace cizinců. Praha: Auditorium . 2016. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

Zdravotní pojištění, zdravotní služby 

1. zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, 

2. zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění 

3. zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění 

4. zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění 

5. zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách 

6. zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 

Nemocenské a důchodové pojištění: 

1. zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění 

2. zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 

3. zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění 

4. zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění 

5. zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění 

6. zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění 

Státní sociální podpora: 

1. Zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 

2. Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě 

Zaměstnanost 

1. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Sociální pomoc a sociální služby: 

1. zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

2. zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

3. zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění 

4. zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění 

5. nař. vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 

6. zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

7. zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK