PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Trestní právo I - HPOP0031
Anglický název: Criminal Law I
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.
doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D.
prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.
JUDr. Martin Richter, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0117, HPOP0032
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Prezentace přednášek TP I. - Součinnost a účastenství.pptx Martina Bárová
stáhnout TP I. - program přednášek.doc Martina Bárová
stáhnout TP I. - rozpis seminářů.doc Martina Bárová
Anotace
Obsahem předmětu je první oblast obecné části trestního práva hmotného, tj. problematika viny, která tvoří tzv. základy trestní odpovědnosti. Na začátku se výuka věnuje pojmu, funkcím a základním zásadám trestního práva hmotného, které představují vůdčí právní ideje, na nichž je založena právní úprava podmínek trestní odpovědnosti a následků s jejich porušením spojených. Zevrubná pozornost je věnována pojmu trestného činu, jeho třídění a pojmu skutkové podstaty trestného činu. Podrobně jsou rozebírány všechny znaky (skupiny znaků) trestného činu. Pozornost je věnována též základům trestní odpovědnosti právnických osob, a to jak v rámci výkladu o subjektu (pachateli) trestného činu, tak samostatně. Na uvedené oblasti navazují další klíčová témata základů trestní odpovědnosti, zejména okolnosti vylučující protiprávnost, vývojová stadia trestného činu, problematika účastenství v širším i užším smyslu a mnohosti (souběhu) trestných činů.

Absolvováním předmětu si studenti osvojí základy trestní odpovědnosti fyzických i právnických osob, podmínky vzniku a zániku trestní odpovědnosti a předpoklady pro právní posouzení jednání pachatelů trestných činů, na které bude v další fázi studia navazovat výuka jednotlivých trestných činů zakotvených ve zvláštní části trestního zákoníku.

Předmět je tvořen přednáškami a seminární výukou, která navazuje a rozvíjí poznatky získané v rámci přednášek. Studenti získávají při výuce i dílčí poznatky ze zvláštní části trestního práva hmotného. Studium trestního práva procesního vyžaduje kromě studia předepsaných nebo doporučených studijních pomůcek i studium platných právních předpisů a judikatury.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Metody výuky

Odkaz na stream přednášek:

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOh0LxEoWLPgpO5WoB8QF5BS

   

Poslední úprava: Dvořák Marek, JUDr. Mgr., Ph.D. (11.10.2023)
Požadavky ke zkoušce

1.      Klasifikovaný zápočet je podmíněn absolvováním celokatederního testu.

2.      Výslednou známku tvoří kromě celokatederního testu (60 %) rovněž osobní účast studentů na seminářích (20 %) a aktivita v jejich průběhu (20 %). Zápočet je možné získat i tehdy, není-li podmínka osobní účasti a aktivity splněna, tato okolnost se nicméně promítá do klasifikace (viz dále).

3.      Klasifikační stupnice je stanovena následovně:

Počet bodů

Klasifikace

100 - 85

výborně

84 - 70

velmi dobře

69 - 50

dobře

49 - 0

neprospěl/a

 

Celokatederní test

4.      První termín celokatederního testu se koná v zápočtovém týdnu, zbylé dva termíny celokatederního testu se konají vždy v příslušném semestru ve zkouškovém období.

5.      Při vypracování celokatederního zápočtového testu není dovoleno používat žádné pomocné materiály, například právní předpisy, učebnice, komentáře nebo poznámky z výuky.

6.      Časový limit pro vypracování celokatederního zápočtového testu je 60 minut.

7.      Celokatederní test se skládá z 30 uzavřených otázek. Za každou otázku je možné získat 2 body. Maximální počet bodů je 60.

Osobní účast studentů na seminářích:

8.      Za osobní účast na seminářích mohou studenti získat nejvýše 20 bodů. 20 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 70 % seminářů. 10 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 60 % seminářů a současně méně než 70 %. Při nedosažení alespoň 60 % osobní účasti na seminářích student žádné body za osobní účast na seminářích nezískává.

Aktivita na seminářích:

9.      Za aktivní participaci na výuce mohou studenti získat nejvýše 20 bodů.

10.   Způsob bodování a udělení konkrétního počtu bodů za aktivitu na seminářích je v diskreci jednotlivých seminárních vyučujících.

11.   Aktivní účastí na seminářích se rozumí plnění úkolů zadaných vyučujícím seminární skupiny, které vychází z řešení praktických případů z předepsané sbírky příkladů z trestního práva hmotného a procesního.

12.   Aktivní účast předpokládá předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia. Student by na základě těchto poznatků měl být následně schopen v průběhu seminární výuky plnohodnotně reagovat na případné dotazy a nad teoretickými i praktickými problémy materie kriticky uvažovat.

 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.09.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje následující témata:

-        Pojem trestního práva, jeho funkce a základní zásady

-        Prameny trestního práva hmotného a výklad trestních zákonů

-        Působnost trestních zákonů

-        Pojem trestného činu, druhy trestných činů, třídění trestných činů

-        Skutková podstata trestného činu

-        Objekt trestného činu

-        Objektivní stránka trestného činu

-        Pachatel trestného činu

-        Subjektivní stránka trestného činu

-        Okolnosti vylučující protiprávnost

-        Vývojová stadia trestného činu

-        Účastenství

-        Souběh trestných činů a recidiva

-        Zánik trestní odpovědnosti

-        Trestní odpovědnost právnických osob

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

2.      Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 4. přepracované vydání. Praha: Leges, 2021.

Ostatní literatura:

1.      Solnař, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972.

2.      Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.

Základní právní předpisy:

1.      Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění).

2.      Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), v platném znění.

3.      Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

4.      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.

5.      Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění.

6.      Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.09.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí02.10.2023Pojem trestního práva, jeho funkce a základní zásady prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
Pondělí09.10.2023Pojem trestného činu, tříděn trestných činů prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
Pondělí16.10.2023Skutková podstata trestného činuprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Pondělí23.10.2023Objekt trestného činu, objektivní stránka trestného činu JUDr. Martin Richter, Ph.D. 
Pondělí30.10.2023Pachatel trestného činudoc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Pondělí06.11.2023Subjektivní stránka trestného činuprof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
Pondělí13.11.2023Okolnosti vylučující protiprávnostdoc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Pondělí20.11.2023Vývojová stadia trestného činuprof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
Pondělí27.11.2023Účastenstvíprof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
Pondělí04.12.2023Souběh trestných činů a recidivaJUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 
Pondělí11.12.2023Základy trestní odpovědnosti mladistvých prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 
Pondělí18.12.2023Základy trestní odpovědnosti právnických osob prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK