PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné V - HPOP3005
Anglický název: Substantive Civil Law V
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0005
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2023 - NEOPAKOVATELNÉ}
Korekvizity : HPOP3004
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP3105
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0205, HSZK3310
Anotace
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Občanské právo hmotné I až IV.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti, a to v rozsahu zvláštní části závazkového práva, resp. závazkového práva deliktního. V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní příklady týkající se jednotlivých civilních deliktů a institutů zvláštní části závazkového práva. Příklady zpracovávají na základě práce s občanským zákoníkem, jehož systematiku čtvrté části si tak prakticky osvojují, přičemž se učí nejen správně orientovat v široké matérii obligačního práva, ale především si prohlubují znalosti souvislostí a vzájemných vazeb probíraných institutů. Studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího samostatně vyhledávat a studovat předepsanou judikaturu k probíraným tématům. Vybrané judikáty studenti blíže analyzují v seminářích, jež jsou dále základem pro kritické uvažování nad jednotlivými problémy. Hlavním cílem seminární výuky předmětu je zejména rozvoj kritického právního myšlení, založeném na potřebné znalostní bázi pravidel závazkového práva.

Absolvováním předmětu (zejména přednáškové a seminární výuky) a jeho kontroly studia studenti získají tyto další znalosti a dovednosti:
- Student zná základní instituty deliktního závazkového práva.
- Student dokáže subsumovat skutkový stav pod konkrétní občanskoprávní pravidla a tato aplikovat.
- Student dokáže analyzovat jednotlivé argumenty a proti-argumenty k zadanému příkladu a co nejkomplexněji je posoudit.
- Student se orientuje v základních předpisech závazkového práva.
- Student je schopen vyhledat relevantní judikaturu deliktního práva v právním informačním systému.
Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Metody výuky

Přednášky budou v LS AR 2022/2023 probíhat prezenčně v učebně. Budou zároveň nahrávány a následně zveřejněny na následujícím odkaze:

https://youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOjrMrgak520lLiCcLqBnqjd
Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Požadavky ke zkoušce

1.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu (samostudium), a to minimálně v rozsahu povinné literatury (příslušené pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících. Seminární výuka není náhradou přednášek ani samostudia, nýbrž představuje doplnění a rozšíření poznatků získaných uvedenými způsoby, a to včetně nácviku jejich praktické aplikace. Předpokladem plnohodnotné účasti studenta na semináři je předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia a připravenost studenta reagovat na otázky k probírané látce a i jinak se zapojovat do diskuse.

2.      Zkouška je ovšem tvořena rozsahem obecné a zvláštní části závazkového práva, závazkového práva deliktního a úpravy závazků z jiných právních důvodů.

 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.07.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Úvod do závazkového práva deliktního (pojem, funkce, zásady, systematické členění)

-        Civilní delikt – pojem, znaky, diferenciace, právo civilních deliktů

-        Principy evropského deliktního práva (PETL) a DCFR

-        Odpovědnost – pojem, funkce a význam pro právo civilních deliktů, komparativní a historické souvislosti, odpovědnost a zavázanost (liability)

-        Prevence škod a újem – zásada prevence, systematika prevenčních norem, generální a speciální prevence, samaritánská klauzule, notifikační povinnost škůdce

-        Vzdání se práva na náhradu újmy a vyloučení povinnosti k náhradě újmy

-        Povinnost k náhradě újmy – předpoklady a vznik, systematika

-        Protiprávnost a okolnosti vylučující protiprávnost v civilním právu

-        Generální deliktní klauzule – porušení zákonné povinnosti, porušení smluvní povinnosti a porušení dobrých mravů

-        Újma/škoda – pojem, druhy, nemajetková újma – vznik a specifika

-        Kauzalita – pojem, druhy, teorie podmínky, adekvátní příčinná souvislost, teorie ochranného účelu norem

-        Zavinění jako subjektivní předpoklad vzniku povinnosti k náhradě újmy – nedbalost prostá a hrubá, úmysl, systém presumovaného zavinění

-        Pluralita škůdců a multikauzální újmy

-        Způsob a rozsah náhrady škody a odčinění nemajetkové újmy

-        Specifika újmy na zdraví a na životě

-        Jednotlivé pojmenované civilní delikty – obecné klauzule a zvláštní případy občanskoprávní odpovědnosti – pojmové znaky skutkových podstat

-        Promlčení práva na náhradu škody/újmy

-        Závazky z bezdůvodného obohacení (pojem, vznik, druhy, skutkové podstaty, rozsah a způsob vydání, promlčení)

-        Závazky z nepřikázaného jednatelství (jednatelství nutné a užitečné, odvracení škody, záchrana cizí věci, jednání k užitku třetí osoby

-        Závazky z nepravého jednatelství – upotřebení cizí věci k prospěchu jiného a další

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. V Praze: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016

2.      ZUKLÍNOVÁ, M. DVOŘÁK, J. ŠVESTKA, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

3.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015

4.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl čtvrtý: Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019

5.     ELIÁŠ, K. et al., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Ostrava 2012

6.     Katedra občanského práva PF UK (sestavila). Povinné předpisy ke studiu: občanské právo     předepsané katedrou občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Praha: Leges, 2023. 640 s. ISBN 978-80-7502-686-6.

Ostatní literatura:

1.      ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

2.      DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínsko-právní spory. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2016. ISBN 978-80-87439-27-2.

4.      ELISCHER, D. a kol. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona. Praha: Leges, 2020, 398 s.

5.      ELISCHER, D.  Protiprávnost – co je jejím zdrojem v soukromém právu? Časopis pro právní vědu a praxi č. 4/2016, s. 501-526

6.      EUROPEAN GROUP ON TORT LAW. Principles of European Tort Law : Text and Commentary.Wien : Springer-Verlag/Wien, 2005. ISBN 978-3-7046-5837-1.

7.      HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník VI. : Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 –3012). 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014.ISBN 978-80-7400-287-8.

8.      PELIKÁNOVÁ, Irena. Obchodní právo. 5, Odpovědnost s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-714-8;

9.      PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2. vydání, 2019;

10.   MELZER, F., TÉGL, P., a kol. Občanský zákoník, Velký komentář, sv. IX. , Praha: Leges 2018.

11.   ŠUSTEK, P.; HOLČAPEK, T. a kol.  Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer,2016. ISBN 978-80-7552-321-1

12.   TICHÝ, Luboš; HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-740-0625-8.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

2.      zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém           

3.      zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

4.      zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK