PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hospodářská politika - HOPV0156
Anglický název: Economic Policy
Zajišťuje: Katedra ekonomie a empirických právních studií (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0021
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)
Předmět poskytuje základní informace o hospodářské politice, která je chápana jako záměrná politika státu a veřejnoprávních institucí s cílem ovlivnit hospodářskou realitu. Důraz je kladem na základní klasifikaci jednotlivých typů HP, monetární, fiskální a zahraničněobchodní hospodářskou politiku v kontextu současného ekonomického vývoje v České republice. Předmět rozšiřuje znalosti získané v povinném předmětu Právo a ekonomie I o makroekonomický aplikační rozměr.

Studenti budou schopni rozpoznat jednotlivé fáze hospodářského cyklu podle makroekonomických údajů, určit cíle hospodářské politiky a identifikovat hlavní subjekty a dávat doporučení v kontextu zdůvodnění světových ekonomických škol.
Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Jakub Čihák, Ph.D. (04.02.2022)

Výuka: kontaktní

Komunikační kanál se studenty: SIS/e-mail

Způsob případné bezkontaktní výuky:

  • V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů včase původních seminářů, a to prostřednictvím MS Teams.
  • Přednášky budou nahrávány a zpřístupněny zpětně v MS Teams.
  • Studentům budou zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v SIS a MS Teams.
  • Písemná zkouška v případě nemožnosti jejího konání kontaktně proběhne bezkontaktně v Moodle.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

1. Zkouška je písemná, spočívá v písemném testu. 

2. Test se skládá z otevřených otázek.  

3. Časová dotace na složení testu je 60 minut. 

4. Maximální počet bodů je 30 (30-25 b.: výborně; 24-20 b.: velmi dobře; 19-15 b.: dobře;). 

5. Bonifikace za docházku (včetně dvou neúčastí) je 5 bodů. 

6. Je možné získat předtermín, a to na základě docházky. 

7. U zkoušky není možné používat právní předpisy a jiné zdroje. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Předmět hospodářské politiky (HP), cíle, hierarchie cílů, nástroje a subjekty HP 

- Systémotvorné nástroje HP 

- Znaky centrálně plánovitého řízení ekonomiky 

- Změna ekonomického systému a čs. transformace 

- Typy koordinace ekonomiky. Typy jednotlivých hospodářských politik. Teoretická východiska HP a základní historický exkurz (koncepce protekcionistické, liberální, ordoliberalismus). 

- Monetární politika. Cíle, nástroje. Institucionální zakotvení. 

- Postavení centrální banky v historii a současnosti. Teorie časové nekonzistence. Monetární nástroje a jejich konkrétní používání. Monetární báze. Inflační cílení. 

- Maastrichtská kritéria, ČNB a Evropská centrální banka. 

- Fiskální politika. Keynesova teorie a jiný pohled na úlohu státu v ekonomice 

- Nástroje fiskální politiky a jejich používání v ČR. Veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. Položky příjmové a výdajové strany státního rozpočtu, funkce a možnosti použití. Použití fiskálních nástrojů ve stabilizační politice 

- Hospodářské krize a možnosti jejich řešení pomocí HP. 

- Použití fiskálních nástrojů v prorůstové politice a typy hospodářského růstu. 

- Vnější hospodářská politika, možnosti a meze. Analýza jednotlivých položek platební bilance. Mezinárodní ekonomická integrace a úloha mezinárodních organizací. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

Základní literatura: 

1. Kliková, Ch. - Kotlán, I., Hospodářská a sociální politika. 5. vydání. Ostrava: SOKRATES 2019. 978-80-87291-23-8 

2. Žídek, Libor. Transformace české ekonomiky 1989-2004. Praha: C. H. Beck 2006, (vybrané části). ISBN 80-7179-922-X. 

Ostatní literatura: 

1. Stroukal, D., Ekonomické bubliny. Praha: Grada 2019. 

2. Jurečka, V. a kol., Makroekonomie. Prah: Grada 2017, 3. vydání a další vydání. 

3. Kubišta, V. a kol., Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň: Aleš Čeněk 2009. 

4. Friedman, M., Za vším hledej peníze. Praha: Grada a Liberální institut. 1997. 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí19.02.2024Předmět hospodářské politiky (HP), cíle, hierarchie cílů, nástroje a subjekty HPdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Pondělí26.02.2024Typy ekonomiky. Systémotvorné nástroje HP a teoretická východiska (liberální, keynesiánský, centrálně-dirigistickýdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Pondělí04.03.2024Hospodářské krize, vznik a možnosti jejich řešení pomocí HPdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Pondělí11.03.2024Postavení centrální banky, nezávislost, institucionální a právní zakotvení cílů, další funkce ČNB.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Pondělí18.03.2024Monetární politika. Inflační cílení. Monetární báze a emise peněz.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Pondělí25.03.2024Monetární nástroje a jejich konkrétní používání, časová nekonzistence.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Pondělí08.04.2024ČNB a Evropská centrální banka, euro a Maastrichtská kritéria.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Pondělí15.04.2024Fiskální politika. Nástroje fiskální politiky a jejich používání v ČR. Veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. Položky příjmové a výdajové strany státního rozpočtu, funkce a možnosti použití.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Pondělí22.04.2024Použití fiskálních nástrojů ve stabilizační a prorůstové politice a typy hospodářského růstu.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Pondělí29.04.2024Vnější hospodářská politika, možnosti a meze. Analýza jednotlivých položek platební bilance. Mezinárodní ekonomická integrace a úloha mezinárodních organizací.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Pondělí06.05.2024Časová rezerva.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK