Studijní informační systémStudijní informační systém(verze jádra: 2650)
Kontakty
   Přihlásit přes CAS

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK

Univerzita Karlova se snaží podporovat osoby, které mají v důsledku svého zdravotního stavu ztížené podmínky pro studium. Ať už se jedná o dlouhodobé zdravotní znevýhodnění či náhle vzniklé komplikace je možné obrátit se na pověřené pracovníky univerzity, kteří Vám ochotně pomohou zajistit příslušnou podporu či nezbytnou úpravu studijních podmínek (za předpokladu, že posouzením Vašeho zdravotního stavu dojde ke zjištění objektivních příčin, které to vyžadují). Se základními informacemi o podpoře studentů se speciálními potřebami na UK se můžete seznámit níže.

KDO JE STUDENT SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI?

Student se speciálními potřebami je student, jehož zdravotní stav vyžaduje úpravu studijních podmínek, které mu umožní plnohodnotné studium na univerzitě. Dle charakteru postižení lze rozlišit následující kategorie:

 • Student se zrakovým postižením
 • Student se sluchovým postižením
 • Student s tělesným a pohybovým postižením
 • Student se specifickou poruchou učení
 • Student s poruchou autistického spektra
 • Student s jinými obtížemi (psychické onemocnění, chronické somatické onemocnění)

JAKÉ JSOU HLAVNÍ FORMY PODPORY?

 • asistence při studiu
 • zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (elektronické dokumenty, audiodokumenty…)
 • tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby
 • časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia
 • individuální výuka (příležitostná /přechodná /soustavná)
 • speciální informační a poradenské služby

Nárok na jednotlivá opatření se u každého jedince liší s ohledem na charakter jeho zdravotního postižení.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ PODPORY

Hlavní podmínkou pro čerpání podpory je evidence mezi studenty se speciálními potřebami. K ní je nezbytné:

 1. Doručit potvrzení o zdravotním postižení (průkaz osoby se zdravotním postižením, lékařská zpráva,…) – pokud nebylo doručeno již při přijímacím řízení, předkládá se při pohovoru k funkční diagnostice
 2. Absolvovat funkční diagnostiku (pohovor studenta s odborníkem - slouží k zjištění studijních potřeb studenta)
 3. Udělit informovaný souhlas (se zanesením údajů o zdravotním stavu do programu Student)

Se správnou evidencí vám může pomoci kontaktní osoba na vaší fakultě. Seznam kontaktních osob, včetně telefonních čísel a emailových adres, naleznete na webové stránce https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-66.html .

NA CO SI DÁT POZOR

 • Student je ten, kdo musí být aktivní – v případě potřeby je to on, kdo si vyjednává s vybranými vyučujícími modifikace na základě výsledků funkční diagnostiky, úpravy se neuplatňují automaticky.
 • Modifikaci studia je třeba řešit s předstihem, úpravy není možné vyžadovat zpětně.
 • Zaevidování je vhodné splnit do 31. října daného roku, avšak je možné se zaevidovat, popřípadě opakovat funkční diagnostiku, i v průběhu roku.
 • Student se speciálními vzdělávacími potřebami aktivně spolupracuje s kontaktní osobou dané fakulty, se kterou může řešit případné studijní problémy.

KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE?

Bližší informace o dané oblasti naleznete na stránkách Centra Carolina. Obrátit se můžete rovněž na kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK