PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická analýza hospodářské soutěže - HOPV0151
Anglický název: Economic analysis of business competition
Zajišťuje: Katedra ekonomie a empirických právních studií (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D.
Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0021, HMOD0022
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití ekonomické analýzy v českém a evropském soutěžním právu a jejím významem pro danou oblast. Důraz bude kladen na ekonomické ukazatele zohledňované při posuzování zakázaných dohod (včetně kartelů), zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů. Předmět se dotkne rovněž soukromoprávního vymáhání soutěžního práva včetně způsobů kvantifikace škody vzniklé porušením antitrustových pravidel s použitím ekonomického modelování. Stranou nezůstanou ani případy narušení hospodářské soutěže členskými státy EU, včetně oblasti veřejné podpory, a dále případy narušení hospodářské soutěže v ekonomických sektorech podléhajících speciálnímu regulatornímu režimu. Důraz bude kladen na aplikační stránku a na případové studie, které budou prezentovat externí přednášející, kteří jsou odborníci z praxe a dlouhodobě se zabývající jak vymáháním evropských a vnitrostátních soutěžních pravidel z pozice regulátora, tak obhajobou šetřených soutěžitelů z pozice zastupujícího advokáta.

Předmět z hlediska ekonomického rozšiřuje vyučované právní předměty věnující se soutěžnímu právu, především předmět Soutěžní právo.

Při řešení praktických případů porušení soutěžních pravidel rozhodovaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí si studenti osvojí znalost stěžejních ekonomických principů uplatňovaných v soutěžním právu a při posuzování protisoutěžních praktik, včetně příčin jejich vzniku a způsobů řešení. Měli by být schopni právní principy ochrany spotřebitele a hospodářské soutěže zdůvodnit ekonomickými argumenty. Měli by rozumět aplikaci ekonomických nástrojů při určení prvků relevantního trhu a určení cen.

Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Jakub Čihák, Ph.D. (20.09.2021)

Výuka: kontaktní

Komunikační kanál se studenty: SIS/e-mail

Způsob případné bezkontaktní výuky:

  • V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů včase původních seminářů, a to prostřednictvím MS Teams.
  • Přednášky budou nahrávány a zpřístupněny zpětně v MS Teams.
  • Studentům budou zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v SIS a MS Teams.
  • Písemná zkouška v případě nemožnosti jejího konání kontaktně proběhne bezkontaktně v Moodle.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

1.      Zkouška je písemná, spočívá v písemném testu.

2.      Test se skládá z otevřených otázek.

3.      Časová dotace na složení testu je 60 minut.

4.      Maximální počet bodů je 30 (30-25 b.: výborně; 24-20 b.: velmi dobře; 19-15 b.: dobře;).

5.      Bonifikace za docházku (včetně dvou neúčastí) je 5 bodů.

6.      Je možné získat předtermín, a to na základě docházky.

7.      U zkoušky je možné používat tyto nekomentované právní předpisy:

-        „ÚZ hospodářská soutěž“ (- zák. o ochraně hospodářské soutěže; - zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

-        „ÚZ evropské právo“ (SFEU)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Úvod do soutěžní ekonomie a soutěžního práva a jeho historický vývoj, ekonomické teorie a školy soutěžního práva

-        Základní principy a pojmy soutěžního práva → soutěžitel, relevantní trh, narušení hospodářské soutěže, újma, dopad na obchod mezi členskými státy EU, výjimky

-        Zakázané dohody → obecně, druhy – horizontální a vertikální, cílové a účinkové dohody. Zneužití (kolektivního) dominantního postavení → obecně, druhy – vylučovací a vykořisťovací praktiky

-        Horizontální a vertikální dohody → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. kauza tzv. benzínového kartelu; tendrové kartely – bid rigging, exklusivní dohody na on-trade trhu s pivem – kauza Interbrew, Heineken, Pilsner Urquell; problematika restrikcí on-line prodeje atd.)

-        Vylučovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. stlačování marží – kauza Deutsche Telekom; predátorské ceny a diskriminace – kauza Post Danmark; další vylučovací praktiky – kauza Intel, šetření společnosti Google ve věci Android atp.)

-        Vykořisťovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (zejm. problematika posuzování excesivních cen) Spojování soutěžitelů → druhy spojení, kontrola soutěžitelů, substantivní posuzování spojení, EU a národní dimenze spojení, (plně funkční) joint venture, závazky 8

-        Spojování soutěžitelů → druhy spojení, kontrola soutěžitelů, substantivní posuzování spojení, EU a národní dimenze spojení, (plně funkční) joint venture, závazky. Horizontální spojení soutěžitelů→ ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech. Vertikální a konglomerátní spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech

-        Soukromoprávní prosazování soutěžního práva → základní principy, kalkulace škody podle ekonomických modelů

-        Vztah ex ante a ex post regulace v soutěžním právu se zaměřením na ekonomické sektory podléhající speciálnímu soutěžnímu režimu → bankovní a finanční služby, telekomunikace, energetika, doprava (např. kauza MasterCard, Visa International, Visa Europe, Student Agency)

-        Veřejná podpora a jiné způsoby narušení hospodářské soutěže ze strany státu → dotace, státní záruky, daňové úlevy a jiná zvýhodnění (např. podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů – kauza Preussen Elektra a další)

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (11.10.2022)

Základní literatura:

1.      Munková, J., Kindl, J., Svoboda, P. Soutěžní právo. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, ISBN 978-80-7400-806-1 (případně další vydání)

2.      Niels, G., Jenkins, H., Kavanagh, J. Economics for Competition Lawyers. Oxford University Press, 2011, ISBN 978-01-9958-851-0.

Ostatní literatura:

1.      Kindl, J., Pavelka, T., Hubková, P., Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář. Praha: C. H. Beck 2019, ISBN 978-80-7400-728-6

2.      Nejezchleb, K., Hajná, Z., Bejček, J. Ekonomické metody v soutěžním právu. Brno: MUNI, 2014, ISBN 978-80-210-7701-0

3.      Kindl, J., Kartelové a distribuční dohody. Praha: C. H. Beck 2009, ISBN 978-80-7400-136-9

4.      Kindl, J., Munková, J., Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

5.      Bažantová, I. a kol. teoretická východiska ochrany hospodářské soutěže v českých zemích. právně-historický a ekonomický pohled. Praha: Wolters Kluwer 2021, ISBN 978-80-7676-191-9

6.      Bishop, S., Walker, M. The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement. 3.vyd., Sweet & Maxwell, 2010, ISBN 9780421931909

7.      Geradin, D., Layne-Farrar, A., Petit, N. EU Competition Law and Economics. Oxford University Press, 2012, ISBN 9780199566563

8.      O’Donoghue, R., Padilla, J. The Law and Economics of Article 102 TFEU. Hart Publishing, 2013, ISBN 9781849461399

9.      Schwalbe, U., Zimmer, D. Law and Economics in European Merger Control. Oxford University Press, 2009, ISBN 9780199571819

9.      další materiály a odkazy na dokumenty in www.uohs.cz

10.   články v periodicích (např. časopis Antitrust) podle upozornění přednášejícího

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa11.10.2023Info k předmětu. Úvod do soutěžního práva, ekonomické základy (náklady, příjem, zisk, obrat, mezní náklady a ztráta mrtvé váhy), cíle ochrany soutěžního právadoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa18.10.2023Základní principy a pojmy soutěžního práva → soutěžitel, relevantní trh, narušení hospodářské soutěže, újma, dopad na obchod mezi členskými státy EU, výjimky.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa25.10.2023Zakázané dohody → obecně, druhy - horizontální a vertikální, cílové a účinkové dohody. Zneužití (kolektivního) dominantního postavení → obecně, druhy - vylučovací a vykořisťovací praktiky.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa01.11.2023Vylučovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (stlačování marží, predátorské ceny a diskriminace),doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa08.11.2023Vykořisťovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (zejm. problematika posuzování excesivních cen)- přednáší host Mgr. Mikulíkdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa15.11.2023Vertikální dohody → ekonomická témata související s posuzováním vertikálních dohod; ekonomické a jiné obrany; ukázky na praktických příkladech (např. exklusivní dohody na on-trade trhu s pivem - kauza Interbrew, Heineken, Pilsner Urquell; problematika restrikcí on-line prodeje, tzv. doložky o dosahu – kauza Fashion Arena atd.) - přednáší host Mgr. Mikulíkdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa22.11.2023Horizontální dohody → ekonomická témata související s postihem kartelů; ekonomické a jiné obrany; ukázky na praktických příkladech (např. kauza tzv. benzínového kartelu; tendrové kartely - bid rigging, sdílení mobilních sítí atd.) - přednáší host Mgr. Mikulíkdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa29.11.2023Spojování soutěžitelů (I) → druhy spojení, kontrola soutěžitelů, substantivní posuzování spojení, EU a národní dimenze spojení, (plně funkční) joint venture, závazky, problematika gun-jumping.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa06.12.2023Spojování soutěžitelů (II) → Horizontální spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech. Vertikální a konglomerátní spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech - přednáší host JUDr. Kindldoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa13.12.2023Další související právní regulace týkající se hospodářské soutěže, zejm. regulace veřejné podpory a zahraničních subvencí, regulace tržní síly v potravinovém řetězci, tzv. Digital Markets Act – vysvětlení základních pojmů a aplikovaných konceptů - přednáší host JUDr. Kindldoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa20.12.2023Soukromoprávní prosazování soutěžního práva → základní principy, kalkulace škody podle ekonomických modelů.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa03.01.2024Časová rezervadoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK