PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie práva II - HP0682
Anglický název: Theory of Law II
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 68
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: Mgr. Vilém Anzenbacher
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Jan Chmel
Mgr. Bc. Martin Koloušek
Mgr. Valeria Kraft
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Korekvizity : HP0681
Je korekvizitou pro: HP0701, HP0002, HP0003, HP0761, HP0272, HP0641, HP0281
Je prerekvizitou pro: HP4979, HP2083, HV5070, HV3050, HP0971, HP1582, HP0711, HP1564, HV3603, HP0741, HP3621, HV3701
Soubory Komentář
stáhnout Aktuální otázky zkoušky TP II.doc zkouškové otázky z předmětu Teorie práva II.
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Teorie práva II. si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními vědami, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná seminární výuka, v rámci které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých, povětšinou právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis).
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (10.10.2017)

Povinná:
 • Gerloch, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň. 2017.
 • Boguszak, J. Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva. 2. vyd., Praha: ASPI, 2004.
 • Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 2..
Doporučená:
 • Beran K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012.
 • Beran K. Kdy je norma kogentní a dispozitivní. Právní rozhledy, roč. 17, č. 19, 2009, str. 685 – 692.
 • Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013.
 • Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008.
 • Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň: Aleš Čeněk 2012.
 • Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.
 • Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře.Praha: Karolinum, 2002.
 • Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008.
 • Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges 2012.
 • Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium 2010.
 • Večeřa, M., Gerloch, A., Beran, K., Schlosser, H., Rudenko, S. Teória práva, 5. vyd., Bratislava: Eurokódex, 2013 .
 • Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva, Praha: Auditorium 2013.
 • Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 2006.
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

1. Interpretace  práva - pojem, primární objekt a sekundární objekty interpretace; závaznost a významnost interpretačních závěrů

2. Metody (metodologické direktivy) výkladu práva;  základy právní argumentace

3. Subjektivní práva a právní povinnosti, právní tituly

4. Subjekty práva. Fyzické a právnické osoby.  Orgány  veřejné moci. Druhy právní způsobilosti

5. Aplikace práva; pojem a stadia procesu aplikace práva      

6. Akty aplikace práva

7. Právní odpovědnost - pojem, klasifikace. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost

8. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti

9. Vztah práva a státu, právní stát a vláda práva

10. Demokratický právní stát. Základní práva a svobody v recentním právním státě    

11. Státoprávní záruky a základní strukturní modality recentního právního státu. Ústavnost a zákonnost, právní záruky ústavnosti a zákonnosti 

12. Právo a hodnoty, právní axiologie, spravedlnost a právo, právní jistota. Problematika vztahu legality a legitimity

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý20.02.2018Subjektivní práva a právní povinnosti, právní titulyprof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý27.02.2018Subjekty práva. Fyzické a právnické osoby. Orgány veřejné moci. Druhy právní způsobilosti prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý06.03.2018Aplikace práva; pojem a stadia procesu aplikace práva. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý13.03.2018Akty aplikace práva.prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý20.03.2018Právní odpovědnost – pojem, klasifikace. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost.prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý27.03.2018Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnostiprof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý03.04.2018Vztah práva a státu, právní stát a vláda práva. Demokratický právní stát.doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 
Úterý10.04.2018Státoprávní záruky a základní strukturní modality recentního právního státu. Základní práva a svobody v recentním právním státě. Ústavnost a zákonnost, právní záruky ústavnosti a zákonnosti.prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý24.04.2018Právo a hodnoty, právní axiologie, spravedlnost a právo, právní jistota. Problematika vztahu legality a legitimity. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý15.05.2018Působení práva ve společnosti a otázky jeho efektivnosti prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK