PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pracovní právo pro neprávníky - HV3811
Anglický název: Labour law for non-lawyers
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (16.01.2018)
Předmět je určen pro posluchače, kteří nejsou studenty právnických fakult, ale mají zájem o oblast pracovního
práva. Posluchači se seznámí se základy pracovněprávní teorie, právní úpravou pracovního poměru a
souvisejících institutů i s aktuálním stavem veřejné diskuse o klíčových otázkách pracovního práva. Předmět se
zaměřuje na praktické instituty jako pracovní poměr a pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr, skončení pracovního poměru, pracovněprávní spory, regulace pracovní doby, dovolené,
přeshraniční aspekty zaměstnávání, odborové organizace a ostatní zástupci zaměstnanců apod. Blíže viz pasáž
"Syllabus". Pro absolvování předmětu není vyžadováno absolvování jiného, právně zaměřeného předmětu.
Předmět není otevřen studentům PF UK (je zakotvena neslučitelnost s předmětem Teorie práva I).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (21.12.2018)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou (testem). Pro úspěšné vykonání zkoušky se očekává nastudování zkoumané problematiky v rozsahu přednášek. Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na minimálně 70% přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Havránková (11.02.2019)

Pracovní právo spolu s právem sociálního zabezpečení tvoří tzv. sociální právo, v němž se ve větší míře projevuje ochranná funkce práva. Pracovní právo se tradičně dělí na individuální pracovní právo (které upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu závislé práce) a kolektivní pracovní právo (které upravuje vztahy mezi zástupci zaměstnanců, např. odborovou organizací, a zaměstnavatem, respektive zástupci zaměstnavatelů).

Absolvent předmětu by měl získat základní povědomí o právních předpisech, které oblast pracovního práva upravují, metodách právní úpravy a zásadách, na nichž daná legislativa spočívá. Stěžejní část výuky bude věnována stávající právní úpravě s důrazem na oblasti, které uchazeč může v budoucnu využít v postavení zaměstnance nebo zástupce zaměstnavatele. Předmět se zaměřuje na praktické instituty jako pracovní poměr a pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, skončení pracovního poměru, pracovněprávní spory, regulace pracovní doby a dovolené, přeshraniční aspekty zaměstnávání, odborové organizace a ostatní zástupci zaměstnanců apod. Pozornost bude věnována i aktuálním trendům, jako je např. prekarizace práce, problematika sdílené ekonomiky, whistleblowingu, používání sociálních médií, zvýšeného důrazu na ochranu soukromí zaměstnance, oblast zákazu diskriminace apod. Výuka je koncipována spíše prakticky a studenti tak při výuce budou mj. i pracovat s právními dokumenty obvyklými pro oblast pracovněprávních vztahů (např. pracovní smlouva, žaloba na určení neplatnosti pracovního poměru) nebo pod vedením vyučujícího řešit případy vycházející z přednesené látky.

Přehled výuky:
1) Úvodní přednáška, postavení pracovního práva v systému práva
2) Pracovněprávní vztahy a základní pracovněprávní instituty
3) Pracovní smlouva
4) Změny pracovního poměru, přechod práv a povinností z pracovního poměru
5) Skončení pracovního poměru
6) Pracovní doba, dovolená
7) Odměňování, BOZP
8) Zákaz diskriminace v pracovním právu
9) Pracovněprávní spory
10) Kolektivní pracovní právo, odborové organizace
11) Flexibilní formy zaměstnávání, kontrolní činnost v pracovním právu
12) Související aspekty práva sociálního zabezpečení

Výuka probíhá každou středu od 18:00 hod. v m. č. 300.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (14.05.2018)

Podíl garanta na výuce činí 70%. Dále se účastní prof. Pichrt 20 %, doc. Štefko 10 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (23.12.2018)

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Tomšej, J.: Zákoník práce v praxi. Komplexní průvodce s řešením problémů. Praha: Nakladatelství Grada, 2018
Bělina M., Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2017
Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 4. akt. vyd., Praha: Wolters Kluwer, 2014
Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK