PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pracovní právo pro neprávníky - HV3811
Anglický název: Labour law for non-lawyers
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0681
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 210202_Distanční výuka_LS_20-21.pdf doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
stáhnout 220207_Distanční výuka_2021-2022_LS.docx doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (25.01.2023)
Předmět je určen pro posluchače, kteří nejsou studenty právnických fakult, ale mají zájem o oblast pracovního
práva. Posluchači se seznámí s nejdůležitějšími instituty pracovního práva a jejich praktickými souvislostmi a získají odpovědi na nejčastější otázky z teorie i praxe. Předmět se
zaměřuje na důležité instituty jako pracovní poměr a pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr, skončení pracovního poměru, pracovněprávní spory, regulace pracovní doby, dovolené,
přeshraniční aspekty zaměstnávání, odborové organizace a ostatní zástupci zaměstnanců apod. Blíže viz pasáž
"Syllabus". Pro absolvování předmětu není vyžadováno absolvování jiného, právně zaměřeného předmětu.

Předmět není otevřen studentům PF UK (je zakotvena neslučitelnost s předmětem Teorie práva I).

V akademickém roce 2022/2023 probíhá výuka pouze prezenčně.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (25.01.2023)

Studenti mohou předmět zakončit písemným testem, který bude naplánován v rámci zkouškového období (květen - září). Test bude obsahovat otázky "multiple choice", které se budou vztahovat k látce odpřednesené na přednáškách. 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (25.01.2023)

Pracovní právo spolu s právem sociálního zabezpečení tvoří tzv. sociální právo, v němž se ve větší míře projevuje ochranná funkce práva. Pracovní právo se tradičně dělí na individuální pracovní právo (které upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu závislé práce) a kolektivní pracovní právo (které upravuje vztahy mezi zástupci zaměstnanců, např. odborovou organizací, a zaměstnavatem, respektive zástupci zaměstnavatelů).

Absolvent předmětu by měl získat základní povědomí o právních předpisech, které oblast pracovního práva upravují, metodách právní úpravy a zásadách, na nichž daná legislativa spočívá. Stěžejní část výuky bude věnována stávající právní úpravě s důrazem na oblasti, které uchazeč může v budoucnu využít v postavení zaměstnance nebo zástupce zaměstnavatele. Předmět se zaměřuje na praktické instituty jako pracovní poměr a pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, skončení pracovního poměru, pracovněprávní spory, regulace pracovní doby a dovolené, přeshraniční aspekty zaměstnávání, odborové organizace a ostatní zástupci zaměstnanců apod. Pozornost bude věnována i aktuálním trendům, jako je např. prekarizace práce, problematika sdílené ekonomiky, whistleblowingu, používání sociálních médií, zvýšeného důrazu na ochranu soukromí zaměstnance, oblast zákazu diskriminace apod. Výuka je koncipována spíše prakticky a studenti tak při výuce budou mj. i pracovat s právními dokumenty obvyklými pro oblast pracovněprávních vztahů (např. pracovní smlouva, žaloba na určení neplatnosti pracovního poměru) nebo pod vedením vyučujícího řešit případy vycházející z přednesené látky.

Přehled výuky:
1) Úvodní přednáška, postavení pracovního práva v systému práva
2) Pracovněprávní vztahy a základní pracovněprávní instituty
3) Pracovní smlouva
4) Změny pracovního poměru, přechod práv a povinností z pracovního poměru
5) Skončení pracovního poměru
6) Pracovní doba, dovolená
7) Odměňování, BOZP
8) Zákaz diskriminace v pracovním právu
9) Pracovněprávní spory
10) Kolektivní pracovní právo, odborové organizace
11) Flexibilní formy zaměstnávání, kontrolní činnost v pracovním právu
12) Související aspekty práva sociálního zabezpečení

Výuka probíhá každou středu od 18:00 hod. v m. č. 300.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (25.01.2023)

Předmět je zakončen písemným zápočtovým testem. Pro úspěšné vykonání testu se očekává nastudování zkoumané problematiky v rozsahu přednášek. Podmínkou připuštění k testu je účast na minimálně 70% přednášek. 

Výuka se koná prezenčně. 

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (28.01.2022)

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Tomšej, J.: Zákoník práce v praxi. Komplexní průvodce s řešením problémů. Praha: Nakladatelství Grada, 2022 (4. vydání) 

Tomšej, J.: Zákoník práce s výkladem. Praha: Nakladatelství Grada, 2022

Tomšej, J.: Zdraví a nemoc zaměstnance. Praha: Nakladatelství Grada, 2020

Tomšej, J.: Diskriminace na pracovišti. Praha: Nakladatelství Grada, 2020 Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa22.02.2023Pracovní právo a závislá práce.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa01.03.2023Vznik pracovního poměru a postup před ním.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa08.03.2023Pracovní smlouva, DPP, DPČ. Změny pracovního poměru.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa15.03.2023Skončení pracovního poměru.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa22.03.2023Pracovní doba a dovolená.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa29.03.2023Odměňování a překážky v práci.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa05.04.2023Pracovněprávní spory.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Středa12.04.2023Zákaz diskriminace v pracovním právu, zvláštní postavení některých skupin zaměstnanců.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa19.04.2023BOZP a pracovní úrazy.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 
Středa26.04.2023Odbory a další zástupci zaměstnanců.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa03.05.2023Zabezpečení zaměstnanců v případě nezaměstnanosti, nemoci, těhotenství a mateřství.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK