PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné IV - HPOP0004
Anglický název: Substantive Civil Law IV
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, KZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Nikola Černíková
prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ondřej Mocek
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.
JUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Korekvizity : HPOP0003
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0105, HPOP0005
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0300, HSZK0310, HSZK0320
Anotace
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Občanské právo hmotné I až III a V. Předmět má hodinovou dotaci 4+2, tj. přednáška probíhá dvakrát v příslušném týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek. Úterní přednáška se zaměřuje na vybraná témata obecné části závazkového práva, zatímco přednáška ve čtvrtek probírá jednotlivé pojmenované smluvní závazky. Studenti si tak osvojují obecné instituty závazkového práva současně s právní úpravou smluvních typů, což by mělo vést k větší synergii učiva a k posílení jeho praktické složky.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti, a to v rozsahu obecné části závazkového práva, resp. závazkového práva smluvního. V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní příklady týkající se jednotlivých smluvních závazků a institutů obecné části (vznik a forma smlouvy, obsah smluvních ujednání, změna závazků, jejich zajištění a utvrzení, zánik a další). Příklady zpracovávají na základě práce s občanským zákoníkem, jehož systematiku čtvrté části si tak prakticky osvojují, přičemž se učí nejen správně orientovat v široké matérii obligačního práva, ale především si prohlubují znalosti souvislostí a vzájemných vazeb probíraných institutů. Studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího samostatně vyhledávat a studovat předepsanou judikaturu k probíraným tématům. Vybrané judikáty studenti blíže analyzují v seminářích, jež jsou dále základem pro kritické uvažování nad jednotlivými problémy. Hlavním cílem seminární výuky předmětu je zejména rozvoj kritického právního myšlení, založeném ovšem na potřebné znalostní bázi pravidel závazkového práva.

Absolvováním předmětu (zejména přednáškové a seminární výuky) a jeho kontroly studia studenti získají tyto další znalosti a dovednosti:
- Student zná základní instituty smluvního závazkového práva
- Student dokáže subsumovat skutkový stav pod konkrétní občanskoprávní pravidla a tato aplikovat.
- Student dokáže rozlišit pojmové znaky jednotlivých pojmenovaných závazků ex contractu
- Student dokáže analyzovat jednotlivé argumenty a proti-argumenty k zadanému příkladu a co nejkomplexněji je posoudit.
- Student se orientuje v základních předpisech závazkového práva.
- Student je schopen vyhledat relevantní judikaturu smluvního práva v právním informačním systému.


Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
Metody výuky

Odkaz na přednášky uskutečněné v zimním semestru AR 2023/2024:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOhyg0CAUpYFgUQpkeBbLEdj

Poslední úprava: Lederer Vít, JUDr., Ph.D. (29.04.2024)
Požadavky ke zkoušce

1.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu (samostudium), a to minimálně v rozsahu povinné literatury (příslušené pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících. Seminární výuka není náhradou přednášek ani samostudia, nýbrž představuje doplnění a rozšíření poznatků získaných uvedenými způsoby, a to včetně nácviku jejich praktické aplikace. Předpokladem plnohodnotné účasti studenta na semináři je předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia a připravenost studenta reagovat na otázky k probírané látce a i jinak se zapojovat do diskuse.

2.      Klasifikovaný zápočet má podobu písemného testu organizovaného vyučujícími jednotlivých seminárních skupin.

3.      Test obsahuje celkem 20 otázek, které reflektují učivo přednášek, seminářů a povinné studijní literatury. Otázky mohou mít formu uzavřenou (s výběrem možností, kde správná může být jedna, více, všechny či naopak žádná z nich), případně jinou (např. polootevřenou s doplňováním do předem určených polí či otevřenou).

4.      Správně zodpovězená otázka je (jako celek) hodnocena vždy jedním bodem.

5.      Klasifikační stupně jsou stanoveny v návaznosti na počet dosažených bodů takto:

a)     známka výborně (1) = počet bodů 18 – 20

b)     známka velmi dobře (2) = počet bodů 15 – 17

c)     známka dobře (3) = počet bodů 12 – 14

d)     známka neprospěl/a = počet bodů 0 – 11

6.      Časový limit testu je 40 minut.

7.      Při psaní testu se předpokládá použití textu občanského zákoníku (ve formě např. tzv. úzetka, částky ze Sbírky zákonů apod.). Text zákona nesmí být opatřen jakýmikoliv dalšími poznámkami či komentáři, může v něm však být pro lepší orientaci studenta podtrháváno.

8.      Termíny písemného testu se vypíší vždy pouze v rámci semestru s výukou předmětu (tj. v zimním semestru), a to tak, že hlavní termín se koná v průběhu posledního týdne výuky před Vánoci, první náhradní termín se koná v lednu (v zápočtovém týdnu) a druhý náhradní termín se koná v průběhu ledna – února. Ve zkouškovém období, které bezprostředně navazuje na semestr, v němž není předmět vyučován, se termíny zápočtů nevypisují.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Úvod do závazkového práva (pojem, funkce, zásady, druhy, systematické členění)

-        Pojem závazku, konsensus, animus contrahendi, liberality, hlavní a akcesorický závazek

-        Vznik závazku – jednotlivé zavazovací důvody a jejich specifika

-        Subjekty závazku

-        Základy smluvního práva

-        Smlouva – pojem, forma a druhy smluv, proces uzavírání smluv – zásady a odchylky, náležitosti oferty, adhezní kontraktace

-        Předmět závazku a předmět plnění, závazky s alternativním plněním, alternativa facultas, místo a čas plnění

-        Obsah závazku (neúměrné zkrácení, lichva, úroky, záloha a závdavek)

-        Závazky ze smluv o smlouvách budoucích, ze smluv ve prospěch třetí osoby, ze smluv o plnění třetí osoby

-        Změna poměrů a vliv na trvání závazku (rebus sic stantibus), význam a role soudní ingerence do závazků, fixní závazky

-        Společná práva a společné dluhy (závazky s pluralitou subjektů)

-        Spotřebitelské závazky (pojem, zásady, druhy, evropské spotřebitelské právo)

-        Práva z vadného plnění, záruka, zákonný a smluvní režim

-        Porušení smluvní povinnosti a jeho následky, prodlení dlužníka a prodlení věřitele

-        Změny závazků (změny v subjektech a změny v obsahu), subrogace a její účinky

-        Zajištění a utvrzení dluhu

-        Zánik závazků (zánik s uspokojením věřitele a zánik bez uspokojení věřitele)

-       Koupě, darování, směna, zápůjčka, výpůjčka, pacht, nájem, licence, úschova, příkaz, pojištění, a další vybrané pojmenované smluvní závazky ze zvláštní části závazkového práva  

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.  DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. V Praze: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. (příslušné části).

2.  ELIÁŠ, K. et al., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Ostrava 2012

Ostatní literatura:

1.      ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V a VI. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

2.      ČERNÁ, S., PELIKÁNOVÁ, I., ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kol. Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Učebnice. Praha: Wolters Kluwer 2016.3.

3.      ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 240 s.

4.      FRINTA, Ondřej. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 286 s.

5.      ŠUSTEK, Petr a HOLČAPEK Tomáš. Zdravotnické právo. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 850 stran. ISBN 9788075523211

6.      PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2. vydání, Praha 2019

7.      HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník V a VI. : Závazkové právo. (§ 1721–3012). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8.

8.      BÁNYAIOVÁ, Alena. Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo prakticky

9.    KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013

10.    RABAN, P. a kol., Občanské právo hmotné. Závazkové právo, Brno: Klemm 2019

11.    TINTĚRA, T., PODRAZIL, P., PETR, P. Základy závazkového práva. 1 a 2. díl. Leges, 2016.

12.   SEDLÁČEK, J., Obligační právo. Reprint , Praha: Wolters Kluwer 2010

13.   ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., FIALA, J., a kol. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. Praha: Leges 2023.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník          

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

2.      zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

3.      zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

4.      zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

5.      Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění

6.      zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

7.      zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  

8.      zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

9.      zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

10.   zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)          

11.   nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

12.   nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě

13.   vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Úterý03.10.2023Závazek, závazkové právo – pojem, vznik a subjekty.prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Čtvrtek05.10.2023Koupě.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Úterý10.10.2023Smlouva jako typický důvod vzniku závazku, druhy smluv, uzavírání smluv.doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Čtvrtek12.10.2023Darování.prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Úterý17.10.2023Změna okolností. Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva ve prospěch třetí osoby. doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Čtvrtek19.10.2023Výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr, úschova.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Úterý24.10.2023Společné závazky a spotřebitelský závazek.prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Čtvrtek26.10.2023Nájem, pacht.prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Úterý31.10.2023Práva z vadného plnění.prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Čtvrtek02.11.2023Zájezd, závazky ze smluv o přepravě.doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Úterý07.11.2023Druhy závazků a jejich třídění. Předmět a obsah závazku.prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Čtvrtek09.11.2023Licence.JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Úterý14.11.2023Změna závazku I (intercese, novace a narovnání).JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. 
Čtvrtek16.11.2023Závazky ze smluv příkazního typu (příkaz a zprostředkování).doc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Úterý21.11.2023Změna závazku II (cese pohledávky a cese kontraktu).prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Čtvrtek23.11.2023Dílo.JUDr. Tomáš Pohl 
Úterý28.11.2023Zajištění a utvrzení závazku I (jistota, ručení a finanční záruka).JUDr. Vít Lederer, Ph.D. 
Čtvrtek30.11.2023Péče o zdraví.JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Úterý05.12.2023Zajištění a utvrzení závazku II (ostatní způsoby zajištění, utvrzení).JUDr. Vít Lederer, Ph.D. 
Čtvrtek07.12.2023Pojištění.doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Úterý12.12.2023Zánik závazku I - splnění.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Čtvrtek14.12.2023Účet, akreditiv, inkaso.doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Úterý19.12.2023Zánik závazku II – ostatní způsoby zániku.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK