PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Právní ochrana dítěte - HOPV0034
Anglický název: Legal Protection of a Child
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0006
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Předmět vykládá komplexně problematiku právního postavení dítěte. Základem jsou přitom principy Úmluvy o právech dítěte. Výklad je zaměřen především na problematiku soukromoprávní (rodinné právo jako součást práva občanského, jakož i obecné občanské právo, pokud jde o ochranu osobnosti dítěte); pokud jde o veřejnoprávní souvislosti, předmět se zabývá sociálně-právní ochranou dětí a její reflexí v právní a společenské praxi, jakož i procesně-právními souvislostmi rodinně-právní problematiky.

Výchozí a pro další výuku předmětu nezbytný je výklad pojmu „dětské právo“ s důrazem na statusové právo (ustanovení rozhodná pro právní postavení dítěte). Neméně důležité jsou pojmy „dítě“ a „rodina“. Oba pojmy nabývají v současnosti, nejen v českém společenském a právním prostředí, nový rozměr. O obou také platí, že je nelze jednoznačně právně vymezit, což s sebou nese jisté problémy. Mezinárodněprávní ochrana dítěte má velmi zajímavou historii, která je významná i pro dnes závazné lidsko-právní úmluvy (nejen – a ovšem v první řadě – Úmluvu o právech dítěte, ale také Úmluvu o osvojení, nadto v revidovaném znění, Úmluva o styku s dětmi, Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí atd.). I další výklady se týkají statusové stránky práv dítěte, především aspektů výchozích, totiž určení rodičovství, zejména otcovství, a osvojení nezletilého. Tato východiska jsou propojena s problematikou právní ochrany vztahu „rodič – dítě“, když základ právní ochrany práv dítěte a povinností a práv rodiče vůči dítěti představuje ústavní pořádek (čl. 32 Listiny). Výklad této problematiky je druhým úhelným kamenem výuky předmětu. Další část je pak věnována výuce otázek náhradní péče o dítě, jejím jednotlivým aspektům, druhům a jednotlivým institutům v jejich nejen teoretické, ale i praktické rovině. Specifickou problematiku se značným praktickým dosahem představuje problematika výživného pro dítě, s důrazem na přístup justiční praxe k této otázce, zejména na relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR. Výukový cyklus je uzavřen problematikou právní ochrany osobnosti dítěte jako zvláštní kapitolou obecné ochrany osobnosti.

Absolvováním předmětu a kontroly studia tohoto předmětu studenti získají zejména tyto znalosti a dovednosti:

- student zná základní pojmy a instituty dětského práva s důrazem na rovinu lidsko-právní, statusovou a na rovinu specifických ochranných právních instrumentů

- student zná mezinárodní lidsko-právní dokumenty týkající se dítěte a jeho ochrany, zná jednotlivé pojmy a jejich význam, ví o promítnutí rozhodných ustanovení Úmluvy o právech dítěte do českého právního řádu, zejména do občanského zákoníku v části druhé; student se orientuje v českém i např. anglickém znění Úmluvy o právech dítěte

- student se orientuje v právní úpravě základu statusu dítěte ve vztahu k rodičům a v právní úpravě rodičovské odpovědnosti, dalších rodičovských povinností a práv, i jejich jednotlivých aspektů; zná nejen teoretické, ale i praktické aspekty jednotlivých povinností a práv mezi rodiči a dětmi (např. zásahy státu do rodičovské odpovědnosti na straně jedné a výživné pro dítě na straně druhé)

- student zná problematiku náhradní péče o dítě, včetně jednotlivých právních institutů, rozumí rozdílům v jejich funkci, a to i v praktické rovině

- student se orientuje v otázkách spojených s osobností dítěte jako lidské bytosti a s jeho ochranou v různých právních předpisech.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (20.02.2023)

Přednášky č. 2 a 3 (doc. Frinta) budou předtočeny a nejpozději v čase výuky zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube:

https://youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOjJD4tgS4TD-q_7FCs2fRnf

Ostatní přednášky budou probíhat ve dnech a v časech podle rozvrhu v učebně na fakultě za přítomnosti studentů. Budou zároveň streamovány a ve dnech a časech podle rozvrhu zpřístupněny přihlášeným uživatelům na výše uvedeném kanále.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Student losuje jednu otázku. Při zodpovídání otázky lze požádat zkoušejícího, aby zkoušenému umožnil nahlédnout do rozhodného předpisu (úmluvy). 

2. Řádné studium předmětu vyžaduje přípravu v rozsahu povinné literatury s tím, že přítomnost na seminární výuce a znalost tam přednesené látky přispěje k získání vynikajícího hodnocení. Seminární výuka je nejen jedním ze základních zdrojů informací o předmětné problematice, ale také nabídkou praktických poznatků, které se obohacují v diskusi učitele se studenty. Proto předpokladem plnohodnotné účasti studenta na semináři je domácí příprava spočívající ve studiu přinejmenším rozhodných dokumentů (zákonů a úmluv), popř. i literatury, připravenost studenta reagovat na otázky k probírané látce, jakož i schopnost zapojovat se i jinak do diskuse. 

3. Termíny zkoušky jsou vypisovány ve zkouškovém období navazujícím na výuku; opravné, resp. náhradní termíny pak v dalším zkouškovém období. 

4. Při přípravě není možné používat právní předpisy. Při zodpovídání otázky lze požádat zkoušejícího, aby zkoušenému umožnil nahlédnout do rozhodného předpisu (úmluvy). 

 

5. Zkouškové otázky jsou následující: 

01. Koncepce práv dětí a vývoj mezinárodně - právní ochrany dětí v moderní době. 

02. Úmluva o právech dítěte - základní charakteristika, systematika (charakteristické skupiny práv). 

03. Právní status dítěte a jeho ochrana v českém právním řádu. Problematika právní subjektivity dítěte z hlediska ÚPD a jeho (částečné) svéprávnosti. 

04. Rodičovství - jeho určení a právní význam. Problematika rodičovství matrikového (právního) a pokrevního (faktického). 

05. Nesoulad matrikového a pokrevního rodičovství a možnosti jeho odstranění (paternitní spor, včetně speciálních důkazních prostředků; jiné možnosti). 

06. Úloha soudu v popírání otcovství (§ 792, 793 o.z.). 

07. Právo znát svůj genetický původ (ÚPD a náš právní řád). Případy posílení práva a contr. omezení výkonu práva, popř. odnětí práva. 

08. Právní postavení matky dítěte - určení a popření mateřství. Problematika utajeného porodu a baby - boxů; náhradní mateřství. 

09. Povinností a práva rodičů a dětí; rodičovská odpovědnost. 

10. Význam odlišení pojmů "mít"/"nést" povinnosti a práva rodičů a "vykonávat" povinnosti a práva rodičů; zásahy státu do rodičovských práv. 

11. Priorita rodinné výchovy, její zabezpečení právními prostředky. 

12. Péče o právní stránku osoby dítěte (zákonné zastoupení; rodič, poručník, event. opatrovník). 

13. Ochrana osobnosti (osobnostní, resp. přirozená práva) dítěte, zejména jeho tělesné integrity, výchova, použití výchovných prostředků. Problematika trestů. Požadavky ÚPD dítěte v této oblasti a současná právní úprava. 

14. Právní ochrana majetkových práv nezletilého dítěte. 

15. Soudní ochrana nezletilého (OZ, OSŘ, ZZŘS). 

16. Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti, její omezení, omezení jejího výkonu, zbavení rodiče jeho r. o.. 

17. Právní postavení nezletilého dítěte v rozvodovém řízení jeho rodičů a v situaci, kdy rodiče spolu nežijí, problematika výkonu rodičovských práv a povinností k dítěti v těchto případech. 

18. Osvojení - pojem, druhy, vznik a obsah. 

19. Ochrana nezletilého dítěte z hlediska stanovení předpokladů vzniku osvojení. Které zájmy dítěte jsou chráněny? 

20. Základní právní problémy směřující k ochraně nezletilého při mezistátní adopci. Mezinárodní dokumenty k této problematice. 

21. Náhradní péče o dítě - pojem, druhy (rozdíly). 

22. Zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD, v platném znění, základní problematika. 

23. Kdo jsou tzv. ohrožené děti, na něž se orgán OSPOD zaměřují. Co mohou především pro ně udělat (hlavní opatření v oblasti prevence). Základní povinnosti státních orgánů event. dalších osob v oblasti výchovných opatření. 

24. Základní úkoly orgánů SPOD v oblasti osvojení a náhradní péče, jejich práva a povinnosti. 

25. Poskytování SPO pověřenými osobami (předpoklady, vymezení rozsahu činnosti těchto osob). 

26. Pěstounská péče - pojem, vznik, úkoly státních orgánů související s realizací pěstounské péče, formy pěstounské péče; svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče. 

27. Právní postavení dítěte v pěstounské péči, práva a povinnosti pěstouna. Zánik pěstounské péče. 

28. Poručenství - předpoklady, vznik, práva a povinnosti, zánik; srovnání s institutem opatrovnictví. 

29. Vyživovací povinnost k dítěti (rodiče, prarodiče), ochrana materiální existence nezletilého dítěte. Posílení (privilegia) zájmů nezletilého dítěte v právní úpravě práva na výživné. 

30. Problematika rozsahu vyživovací povinnosti rodičů k dětem z hlediska teorie a praxe. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Úvodní výklad k pojmům dětské právo, práva dítěte, dítě, rodina, jakož i obecně k problematice ochrany práv dítěte. Historický vývoj právní ochrany dítěte ve světle vývoje mezinárodních dokumentů (od období po 1. světové válce po dnešek). Zejména též orientace na právní dokumenty této povahy, které byly přijaty OSN, EU, jejich právní význam a závaznost. Úmluva o právech dítěte, její český překlad, základní pojmy a instituty, charakteristika jednotlivých skupin (druhů) dětských práv podle Úmluvy o právech dítěte. Výbor pro ochranu práv dítěte, jeho činnost, a to i ve vztahu k ČR a její rodinněprávní politice a praktickým realizacím.  

- Kdo jsou rodiče dítěte, výklad problematiky mateřství, tj. zákonné úpravy postavení matky dítěte a právní problematika s tím související. Určení otcovství – klasický postup zákonodárce – jeho klady, některé nové sociální jevy související s neuzavíráním manželství (ani v případě, že se z partnerského vztahu narodí dítě). Problematika určení otcovství souhlasným prohlášením (včetně tzv. fingovaného otcovství v souvislosti s cizím státním občanstvím). Uplatnění expertizy DNA při určování otcovství (právní i sociální důsledky). Popření otcovství. 

- Česká úprava asistované reprodukce a otázky s ní související. Právo znát svůj genetický původ jako jedno ze základních lidských práv (potřeba znemožnit apriorní vyloučení). Výklad pojmů "anonymní porod" a "utajený porod". Praxe tzv. baby-boxů. 

- Problematika osvojení. Otázka účasti orgánů soc. právní ochrany (zprostředkování), event. osob pověřených. Pozitiva osvojení, ale též jeho některá negativa a zklamání. Vývoj osvojení v české legislativě a v Evropě (Úmluva o osvojení a její revidovaná podoba). Osvojení se někdy stává příležitostí nezákonných praktik a manipulací s dětmi. Je možný prodej dítěte za účelem osvojení? Získání dítěte do osvojení – příležitost ke korupci. Mezinárodní osvojení. Druhy osvojení. Vznik osvojení, právní následky osvojení, event. zrušení osvojení. 

- Povinnosti a práva rodiče a dětí. Problematika nesení rodičovských povinností a práv a vykonávání rodič. povinností a práv. Povaha povinností a práv rodičů a dětí. Druhy povinností a práv: povinnosti a práva patřící do rámce rodičovské odpovědnosti, povinnosti a práva stojící mimo r.o. Jednotlivé povinnosti a práva patřící do rámce r.o. Jak se projevuje ochrana dítěte v této právní oblasti. Výkon rodičovských práv, pokud rodiče dítěte spolu nežijí. "Well-being of the child". Jaké zde mohou nastávat situace; nesezdaní partneři a rozklad jejich vztahu, rozvod manželství a úprava práv a povinností rodičů pro dobu po rozvodu. Judikatura ÚS v otázkách poměrů dítěte v době po rozvodu jeho rodičů. Clausula rebus sic stantibus – její podstata a význam. Význam rodinné mediace. Intervence státního orgánu do výkonu rodičovských práv a povinností. 

- Přehled teoretické a praktické problematiky vyživovací povinnosti rodičů (a prarodičů) k dětem. Zejména problematika určení výše výživného, vymáhání výživného. Ochrana nezletilého v oblasti plnění vyživovací povinnosti. Judikatura ÚS ČR. 

- Náhradní péče o dítě. Péče o právní věci dítěte, péče o osobu dítěte. Obecný přehled. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – některé důležité instituty (pověřená osoba, zprostředkování, vyhledávání, příprava atp.). Individuální právní ochrana dítěte: poručenství a opatrovnictví. 

- Individuální fyzická péče o dítě. Pěstounská péče a contrario osvojení. Pěstounská péče, dlouhodobá, p. p. na přechodnou dobu.  Povinnosti a práva pěstounů. Vznik a zánik p. p.. Svěření dítěte do péče jiné osoby. 

- Teoretický obraz a praktické problémy společenského a rodinného institutu náhradní péče o dítě. Skutečnost a mýty – realistický pohled. Praktické poznatky o náhradní péči v ČR. Kritika ústavní péče – v čem je odůvodněná a v čem je naopak "účelová", skrývající zcela nereálný pohled. Pravda a šíření nepravdy v oblasti náhradní péče ve světle dlouhodobých výzkumů a poznatků z každodenní praxe. 

- Ochrana osobnosti dítěte. Jednotlivá osobnostní práva. Právní postavení (status) dítěte. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura:

1. Občanský zákoník s důvodovou zprávu - k části II. Rodinné právo; Švestka, Jiří, Dvořák, Jan, Fiala, Josef, Zuklínová, Michaela. Občanský zákoník: komentář. svazek 2. Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014; LAVICKÝ, Petr, HANDRLICA, Jakub. Občanský zákoník II: komentář (Rodinné právo). V Praze: C.H. Beck, 2014; MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář (Rodinné právo). Praha: Leges. 

2. ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 

3. Radvanová, S. - Zuklínová, M.: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. Praha: C. H. Beck, 1999 (příslušné partie) se zřetelem k platnému právu 

4. Radvanová, S. a kol. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání, Praha : C.H.Beck, 2015, 213 s. 

5. Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě, Právník 2/2015, s. 97 - 124 

6. Radvanová, S.: Význam rodinné mediace, Právo a rodina 6/2001, Linde (se zřetelem k platnému právu) 

7. Radvanová, S.: Po deseti letech (Nelehká cesta sociálně-právní ochrany v ČR), Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, Praha: ASPI, 2005 (se zřetelem k platnému právu) 

8. Radvanová, S.: Osvojení v proměnách společnosti, Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. Praha: ASPI 2005 (se zřetelem k platnému právu) 

Ostatní literatura: 

1. Requena, M.: Aktivity Rady Evropy v oblasti rodinného práva, Právní praxe č. 2-3/1999 

2. Jílek, D.: Stručná geneze mezinárodní ochrany dítěte, Právník č. 4/1990 

3. Frank, R.: Právo znát genetický původ, Zeitschrift für d. gesamte Familienrecht, 2/1998 

4. Radvanová, S.: Poznámky k výkonu rodičovských práv a povinností. Ve službách práva. Praha: C.H.Beck, 2003 (se zřetelem k platnému právu) 

5. Winterová, A.: Určení otcovství nad rámec zákonných domněnek, Správní právo 5-6/2003 (se zřetelem k platnému právu) 

6. Hubálková, E.: Anonymní porody z hlediska článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech, Správní právo 5-6/2003 

7. Melicharová, D.: Právo znát svůj genetický původ, Zdravotnictví a právo 2/2004 

8. Hrušáková, M.; Králíčková, Z.: Anonymní a utajené mateřství v České republice - utopie nebo realita? Právní rozhledy č. 2/2005 

9. Zuklínová M.: Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek, Právní rozhledy 7/2005 

10. Frinta O.: Asistovaná reprodukce - nová právní úprava. Právní fórum 4/2007 

11. Schön M.: Vztahy mezi rodiči a dětmi při výkonu rodičovské odpovědnosti. Právní rozhledy 1/2015 

12. Verschraegen,B.: Společná péče rodičů o nezletilé dítě, Právní praxe č. 7-8/1997 

13. Haderka,J.: Několik poznámek k české verzi statě B. Verschraegenové, Právní praxe č. 3/1998  (se zřetelem k platnému právu) 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

2. ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

3. usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

4. zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

5. zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

6. zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 

7. sdělení č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte 

8. sdělení č. 132/2000 Sb. m. s., o přijetí Evropské úmluvy o osvojení dětí 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. sdělení MZV č. 34/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 

2. sdělení MZV č. 43/2000 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o ochranně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení 

3. sdělení MZV č. 54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí 

4. sdělení MZV č. 91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí20.02.2023Právní ochrana dítěte a soukromé právo. Základní právní prameny, zejména Úmluva o právech dítěte (principy, problémy, druhy chráněných práv). doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 
Pondělí27.02.2023Právo znát svůj genetický původ a některé problematiky s tím související (utajený porod, anonymní porod, baby boxy, asistovaná reprodukce, surrogační mateřství).doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Pondělí06.03.2023Rodičovství (mateřství a otcovství, jejich právní založení, zejména určování a popírání otcovství). Osvojení jako rodičovství založené právní cestou. doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Pondělí13.03.2023Rodičovská odpovědnost. (JUDr. Hana Nová, emerit. soudkyně opatrovnických věcí v Praze, dnes asistentka soudce v Praze)  
Pondělí20.03.2023Povinnosti a práva rodičů. Rodiče, kteří spolu nežijí, a dítě. (JUDr. Hana Nová)  
Pondělí27.03.2023Náhradní péče o dítě – obecně, Individuální, ústavní. (JUDr. Hana Nová) 
Pondělí03.04.2023Výživné pro dítě. (JUDr. Hana Nová)  
Pondělí10.04.2023Státní svátek – Velikonoce – výuka zrušena. 
Pondělí17.04.2023Praktické problémy náhradní péče. (PhDr. Lenka Průšová: pedagog Vyšší odborné školy sociálně-právní v Praze, etoped Diagnostického ústavu Dobřichovice, Lektor kurzů CŽV sociálních pracovníků, odborně způsobilá osoba pro oblast sociální péče) 
Pondělí24.04.2023Ochrana osobnosti dítěte.doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Pondělí01.05.2023Státní svátek – výuka zrušena. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK