PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SVOČ: Evropské právo - HDPV0303
Anglický název: Student research: European Law
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0001, HMOD0001
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Předmět má za cíl uvést studenty do základů vytváření vědeckých textů. Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/. Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku – podrobnosti jsou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách.

Cílem předmětu je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu. Je založena na otevřenosti, transparentnosti a respektu k obecně přijímaným zásadám vědecké práce.

Tematicky lze v oboru Evropské právo zaměřit práci na široké spektrum problémů právní teorie, historie, aplikace i nejnovějšího vývoje kterékoli z oblastí právní regulace EU a jejích dopadů do právních řádů členských států.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné: 

- zpracovat a odevzdat soutěžní práci (soutěžní práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem pro potřeby soutěže, příp. lze práci vypracovat ve spoluautorství maximálně dvou soutěžících) 

- obhájit výzkumnou práci při ústní obhajobě v rámci studentské vědecké konference konané v letním semestru příslušného akademického roku v časovém rozmezí stanoveném Radou SVOČ. 

2. Další podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech pro příslušný ročník soutěže SVOČ v daném akademickém roce. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Základem předmětu je buď samostatná výzkumná práce studenta, nebo výzkumná práce pod vedením konzultanta. Po sepsání práce následuje ústní obhajoba. V ústním kole práci student obhajuje před komisí složenou z předsedy a dalších odborníků v daném nebo příbuzném oboru.  
Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Zdroje pro zpracování tématu jsou odvislé od studentem zvoleného tématu práce, příp. je studentovi doporučí konzultant. Výchozími prameny jsou zejména akty platného primárního asekundárního práva EU a judikatura Soudního dvora EU.  
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK