PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SVOČ: Finance a podnikání - HDPV0321
Anglický název: Student Research - Finances and Business
Zajišťuje: Katedra ekonomie a empirických právních studií (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0022, HMOD0022
Anotace
Předmět má za cíl uvést studenty do základů vytváření vědeckých textů. Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/. Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku – podrobnosti jsou vyvěšeny na výše uvedených webových stránkách.

Cílem soutěže, a tedy i předmětu je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu. Soutěž je založena na otevřenosti, transparentnosti a respektu k obecně přijímaným zásadám vědecké práce. 
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné: 

1. Zpracovat a v termínustanoveném Radou SVOČ odevzdat soutěžní práci odpovídající z hlediska formy a obsahu pravidlům soutěže SVOČ na PF UK (soutěžní práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem pro potřeby soutěže, příp. lze práci vypracovat ve spoluautorství maximálně dvou soutěžících), 

2. Obhájit soutěžní práci před příslušnou oborovou komisí v rámci studentské vědecké konference konané v letním semestru příslušného akademického roku v časovém rozmezí stanoveném Radou SVOČ. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
Sylabus
Základem předmětu je buď samostatná výzkumná práce studenta, nebo výzkumná práce pod vedením konzultanta. Po sepsání práce následuje ústní obhajoba. V ústním kole práci student obhajuje před komisí složenou z předsedy a dalších odborníků v daném nebo příbuzném oboru. 
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
Studijní opory
Zdroje pro zpracování tématu jsou odvislé od studentem zvoleného tématu práce, příp. je studentovi doporučí konzultant. 
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK