PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Migration and Environment - HOPV0204
Anglický název: Migration and Environment
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0005, HMOD0005
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Cílem předmětu je poskytnout jeho posluchačům vhled do právních aspektů problematiky environmentální migrace v kontextu obecnějšího pojmu migrace. Získaná hluboká znalost tématu umožní studentům pochopit jak samotnou problematiku, tak i společenské debaty, které se kolem ní dějí a jimž právní základ chybí.

Ke každému semináři si student dopředu načítá podklady či se jinak připravuje, obvykle v rozsahu jedné, max. dvou hodin týdně. Předmět je veden formou kombinace interaktivních seminářů a diskuzí nad fiktivními případy. Závěrečné semináře se věnují do hloubky poznání tematiky odlišnými výukovými metodami (simulace jednání mezinárodní organizace a moot court), zásadní roli zde hraje teoretická zpětná vazba, kterou bude ukotveno pochopení látky.

Studium předmětu rozvíjí řadu i právních dovedností, mezi jinými:

- schopnost orientace v mezinárodním právu,

- schopnost vyhledání a analýzy judikatury,

- schopnost analýzy konkrétních právních problémů,

- schopnost argumentace,

- schopnost věcně diskutovat o problematice environmentální migrace v širším kontextu.

Dovednosti budou získávány zejména v průběhu práce na seminářích.
Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (06.02.2022)

V případě nemožnosti konání kontaktní výuky bude výuka probíhat formou online webinářů v čase přednášek, a to prostřednictvím Zoom.

Studentům budou předem zpřístupněny podkladové materiály v Moodle. Tím, že používám techniku převrácené třídy (flipped clasroom), je příprava na seminář nutná, v semináři už látku jen procvičujeme.

Kolokvium bude v případě nemožnosti kontaktního provedení probíhat prostřednitvím Zoom.Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Kolokvium probíhá formou představení a obhajoby závěrečné práce na téma související s obsahem předmětu dohodnuté s garantem předmětu.  

2. Hodnocení celkového výkonu studenta je následující: za předmět lze získat maximálně 100 bodů, z toho 40 bodů aktivitou v hodinách, 50 bodů závěrečnou prací a její obhajobou a 10 bodů v rámci diskuse k závěrečným pracím ostatních studentů. 

3. Ke splnění kolokvia je nutno mít alespoň 70 bodů. 

4. Docházka je nutná v rozsahu alespoň 70 %. 

5. Při zpracovávání závěrečné práce je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Mezinárodní migrace – vymezení, normativní ukotvení, historické souvislosti, definice environmentálního migranta. 

- Mezinárodní uprchlické právo a právní rámec pro osoby bez státní příslušnosti (mezinárodněprávní souvislosti environmentální migrace I, mj. otázky spjaté s „mizejícími ostrovy“ z pohledu mezinárodního práva). 

- Princip non-refoulement, mezinárodní právo lidských práv (mezinárodněprávní souvislosti environmentální migrace II). 

- Regionální ukotvení mezinárodního uprchlického práva, mezinárodního práva lidských práv a právního rámce pro osoby bez státní příslušnosti I. 

- Regionální ukotvení mezinárodního uprchlického práva, mezinárodního práva lidských práv a právního rámce pro osoby bez státní příslušnosti II (důraz na odpovědi na environmentální migraci v rámci regionů Asie, Afrika, Evropa, Amerika a vybraných státech). 

- Mezinárodněprávní odpovědnost v oblasti environmentální migrace. 

- Simulace OSN – vyjednávání úmluvy (příprava + teoretické informace). 

- Simulace OSN – vyjednávání úmluvy (simulace + reflexe).  

- Možnosti de lege ferenda (mj. otázka rozšíření uprchlického rámce, alternativní způsoby ochrany). 

- Vnitřní přesídlení z důvodů environmentální migrace (mj. rozvojové projekty a environmentální migrace). 

- Moot court – případ před MSD či Výborem pro LP (příprava + teoretické informace). 

- Moot court – případ před MSD či Výborem pro LP (simulace + reflexe). 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

McAdam, J. Climate Change, Forced Migration, and International Law, Oxford University Press, 2012.. 

Ostatní literatura: 

1. McAdam, J. Climate change and Displacement. Hart Publishing, 2012.  

2. White, G. Climate Change and Migration: Security and Borders in a Warming World. Oxford University Press, 2011. 

3. Honusková, V., Flídrová, E., Janků, L. Dnes migrantizítra uprchlíci? Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu. PFUK, 2015. 

Základní právní předpisy 

Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, publ. pod č. 208/1993 Sb. 

Ostatní právní předpisy 

1. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, publ. pod č. 209/1992 Sb. 

2. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK