PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo a ekonomie I - HPOP0061
Anglický název: Economics and the Law I
Zajišťuje: Katedra ekonomie a empirických právních studií (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Ing. Jakub Čihák, Ph.D.
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Sven Hoeppner, M.Sc., LL.M., Ph.D.
Ketevani Kapanadze, M.A., Ph.D.
Jakub Kvapilík, M.Sc.
doc. Ing. Josef Montag, Ph.D.
Mgr. Michal Šoltés, M.A., Ph.D.
Mgr. Tomáš Vanča
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0110, HPOP0062
Ve slož. korekvizitě pro: HOPV0213
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)
Právo lze nazírat jako systém institucí sloužící k ovlivnění jednání a interakce jednotlivců. Jeho hlavním cílem je vyváření podmínek pro dobrovolnou kooperaci a prostoru pro usilování o vlastní štěstí, při minimalizaci negativních dopadů na zbytek společnosti. Právo by tedy mělo mít dobré společenské konsekvence. Ekonomie je věda, jež studuje lidské jednání, interakce jednotlivců a skupin a jejich společenské důsledky. Ekonomie je tedy přirozeným nástrojem pro analýzu právních norem a jejich společenských dopadů.

Cílem tohoto předmětu je studium základních ekonomických, a to primárně mikroekonomických, konceptů a teorií. Absolventi předmětu získají znalosti základních principů ekonomie relevantních pro právníky: nabídka a poptávka, trhy a efektivita, hospodářská soutěž, strategické chování a teorie her. Na seminářích studenti řeší konkrétní aplikace těchto konceptů k vysvětlení ekonomických jevů reálného světa a k pochopení dopadů veřejných politik. Absolventi předmětu budou dostatečně vybaveni pro využití těchto principů v navazujícím předmětu Právo a ekonomie II, jehož primární náplní je ekonomická analýza práva.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (30.09.2023)

Klasifikovaný zápočet z PE I – ZS 2023/24

Předmět PE I je ukončen klasifikovaným zápočtem (3 kredity). Klasifikovaný zápočet je udělen za zisk minimálně 60 bodů ze 100 možných, přičemž max. 75 bodů je možné získat za písemný test, max. 5 bodů za docházku na semináře, max. 20 bodů za aktivitu na seminářích. Lze též získat max. 4 bonusové body navíc za docházku na přednášky.

Studentům, kteří si zapíší anglickou verzi seminářů (Sven Hoeppner, Ketevani Kapanadze), budou získané body automaticky navýšeny o 5 % jako bonifikace za zvládnutí látky v cizím jazyce.

Ke každému semináři bude zadána literatura ke čtení, sada několika problémů k řešení, eventuelně krátké video. Očekává se, že studenti si před seminářem zadanou literaturu nastudují, problémy vyřeší a shlédnou video. Na semináři se předpokládá, že studenti byli na přednášce osobně nebo ji shlédli na videu. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi zadané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvízem obvykle o dvou otázkách. Odevzdání kvízu slouží jako doklad o docházce. Za účast na všech seminářích je 5 bodů, za účast na všech seminářích kromě jednoho 4 body, za účast na všech kromě dvou 3 bodů, za nižší účast 0 bodů. Aktivita je hodnocena dle bodů získaných správným řešením kvízů (celkem 20 bodů za všechny semináře, obvykle 4 body za 1 kvíz). Kvíz testuje znalost látky probrané na semináři, znalost zadané literatury, a obsahu příslušné přednášky.

Docházka na přednášky pro získání bonusových bodů bude ověřena na dvou náhodně vybraných přednáškách formou dvou krátkých online testů. Z nich je možno získat max. 4 body celkem.

Závěrečný písemný test je celokatedrový ve zkouškovém období, obsahuje látku za celý semestr. Obsahem písemného testu je sada otázek multiple choice a sada problémů k řešení (obdobné problémům předepisovaným na semináře). Otázky, příklady a problémy testují znalost a zejména porozumění ekonomickým pojmům a principům a schopnost aplikovat je na konkrétní otázky fungování trhů a právní regulace. Z testu lze získat maximálně 75  bodů.

Termíny písemného testu budou vypsány v průběhu semestru. Varianty testu se liší mezi termíny i v rámci termínu. Student má na splnění předmětu max. 3 pokusy.

Hodnocení předmětu:

0-59.9 bodů – nevyhověl

60-67.9 bodů – dobře

68-79.9 bodů – velmi dobře

80-100 bodů – výborně

 

Pro účely srovnatelného hodnocení testů napříč variantami mohou být dosažené body v testu v konkrétní variantě navýšeny koeficientem, který zajistí shodné první momenty rozdělení bodů (po úpravě koeficientem) mezi variantami.

Při třetím pokusu o závěrečný test se do celkového počtu bodů počítají pouze body za docházku na semináře a body ze závěrečného testu, přičemž maximální možný počet bodů v testu je přepočten na 95, aby celkové maximum možných bodů bylo 100.

Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští.

Pokyny k termínům zápočtu, nahlížení do testu a další informace budou vždy zveřejněny v SIS .

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Instituce a společenský blahobyt  

- Co je ekonomie a její hlavní principy 

- Ekonomická metoda 

- Specializace a směna 

- Ekonomické síly: poptávka a nabídka  

- Trhy, efektivita a blahobyt 

- Základy optimalizačního chování  

- Konkurenční trhy versus monopol  

- Trhy práce  

- Strategické chování a teorie her 

- Zdanění a design daňového systému 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (22.09.2023)

Viz přiložený soubor "podminky_zakonceni_PE_2023-24.pdf".

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Základní literatura: 

Mankiw, Gregory N. 1999. Zásady ekonomie. Praha: Grada. (Jakákoli novější anglická edice je taktéž vhodná.) 

Základní literatura zahrnuje též veškeré materiály, které budou průběžně poskytované k jednotlivým seminářům. 

Ostatní literatura: 

1. Frank, R.H, Bernanke, B.S. 2003. Ekonomie. Praha: Grada (Jakákoli novější anglická edice je taktéž vhodná.) 

2. CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org. 

3. Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J.A. 2015. Proč státy selhávají. Kap. 1. 

Základní právní předpisy: 

1. zákon nabídky a poptávky 

2. zákon klesajícího mezního užitku  

3. zákon klesajících mezních výnosů 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK