PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zdravotnické právo II - HOPV0188
Anglický název: Medical Law II
Zajišťuje: Katedra zdravotnického práva (22-KZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jaromír Gajdáček, MBA, Ph.D.
JUDr. Jakub Král, Ph.D.
Mgr. Michaela Povolná
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
JUDr. Lucie Široká
JUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
Korekvizity : HOPV0187
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0030
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
V předmětu je věnována pozornost specifickým problémům zdravotnictví a zdravotnického práva. Plynule navazuje na koncepci předmětu Zdravotnické právo I. Přes evropské aspekty právní regulace zdravotnictví přecházíme k otázkám zdravotnické politiky a zdravotního pojištění, právní úpravy léčiv a s tím spojené reklamy. V rámci přednášek se posluchači mají možnost seznámit též se závažnými speciálními tématy, zejména euthanasie, konceptuálního pojetí života jako zásahu do osobnostních práv, výzkumu, očkování či transplantací a problematiky dříve vyslovených přání a DNR. Jako zvláštnímu tématu je věnována pozornost i problematice asistované reprodukce, umělého přerušení těhotenství a souvisejícím otázkám. Celková koncepce je navržena se zřetelem na doplnění a rozvinutí znalostí posluchačů získaných v předmětu Zdravotnické právo I a na komplexní uchopení právních aspektů poskytování zdravotních služeb.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

1. Ústní zkouška spočívá v zodpovězení jedné otázky, kterou student losuje z níže uvedeného seznamu. 

2. Při ústní zkoušce je možné používat veškeré právní předpisy, nikoli však jiné materiály (nejsou tedy přípustné např. učebnice, odborné články apod.). 

3. Seznam zkušebních otázek: 

 1. Zákon o specifických zdravotních službách v kontextu vývoje zdravotnického práva  

 1. Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředků  

 1. Euthanasie  

 1. Wrongful life, wrongful birth  

 1. Umělé přerušené těhotenství v historickém a komparativním kontextu  

 1. Trestné činy ve zdravotnictví  

 1. Podnikání ve zdravotnictví  

 1. Transplantace  

 1. Právní problematika lidské reprodukce, náhradní mateřství  

 1. Očkování  

 1. Veřejné zdravotní pojištění  

 1. Dříve vyslovená přání: teorie a praxe  

 1. Medicínský výzkum  

 1. Inovativní léčba. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům: 

- Podnikání ve zdravotnictví 

- Výzkum 

- Transplantace, očkování 

- IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství a související otázky 

- Inovativní léčba, nové metody v medicíně 

- Zákon o specifických zdravotních službách 

- Trestné činy ve zdravotnictví 

- Otázky začátku života pacienta (vč. wrongful life, wrongful birth žalob), otázky konce života (euthanasie, dříve vyslovená přání, DNR) 

- Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředků 

- Veřejné zdravotní pojištění v ČR 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Základní literatura: 

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.  

Ostatní literatura: 

1. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6. 

2. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac 2004. ISBN 80-86199-75-4. 

3. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN 978-80-7357-643-1. 

4. HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. ISBN 978-80-7380-269-1. 

5. KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum 2014. 256 s. ISBN 978-80-905897-0-4. 

6. KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4. 

7. PETERKOVÁ, H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, ediční středisko, 2010. ISBN 978-80-87146-31-6.  

8. SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN 978-80-87212-72.  

9. ŠUSTEK P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) 

2. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) 

3. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb. m. s.); 

4. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. (97/2001 Sb. m. s.); 

5. Evropská úmluva o výkonu práv dětí (č. 54/2001 Sb. m. s.); 

6. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; 

7. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod; 

8. Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství; 

9. Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře; 

10. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; 

11. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; 

12. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách; 

13. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; 

14. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů; 

15. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 

16. Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů; 

17. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; 

18. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů; 

19. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů; 

20. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

21. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; 

22. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; 

23. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě; 

24. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; 

25. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

26. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

27. Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním; 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství; 

2. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem; 

3. Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce; 

4. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků; 

5. Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče; 

6. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci; 

7. Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; 

8. Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče; 

9. Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky; 

10. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče; 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí20.02.2023Zákon o specifických zdravotních službách – Doc. JUDr. Petr Šustek, Ph. D., JUDr. Lucie Široká JUDr. Lucie Široká 
Pondělí27.02.2023Transplantace, očkovánídoc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Pondělí06.03.2023VýzkumJUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D. 
Pondělí13.03.2023Podnikání ve zdravotnictvídoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 
Pondělí20.03.2023IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství a související otázkyMgr. Michaela Povolná 
Pondělí27.03.2023Inovativní léčba, nové metody v medicíně JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. 
Pondělí03.04.2023Otázky začátku života pacienta (vč. wrongful life, wrongful birth žalob), otázky konce života (euthanasie, dříve vyslovená přání, DNR) doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Pondělí17.04.2023Veřejné zdravotní pojištění v ČRIng. Jaromír Gajdáček, MBA, Ph.D. 
Pondělí24.04.2023Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředkůJUDr. Jakub Král, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK