PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kriminologie II: Kriminologické aspekty vybraných druhů kriminality - HOPV0111
Anglický název: Criminology II: Criminological aspects of selected types of crime
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
PhDr. Miroslav Scheinost
JUDr. Petr Zeman, Ph.D.
Korekvizity : HOPV0110
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0018
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)
Předmět navazuje na předmět Úvod do kriminologie. Zatímco předmět Kriminologie I: Úvod do kriminologie poskytuje obecný přehled o kriminalitě, jejich příčinách, pachatelích, obětech a reakcích na kriminalitu, předmět Kriminologické aspekty vybraných druhů kriminality tyto oblasti rozebírá vzhledem vůči jednotlivým druhům kriminality. Zatímco předmět Úvod do kriminologie se zaměřuje na obecnou část kriminologie, předmět Kriminologické aspekty vybraných druhů kriminality je orientován na zvláštní část kriminologie.

Pozornost je věnována jednotlivým tradičním druhům kriminality (majetková, násilná, mravnostní, organizovaná, kriminalita mládeže aj.), jakož i aktuálním společensky škodlivým jevům jako je extremismus, kybernetická kriminalita, korupce apod. Výuka se věnuje i problematice trestných činů z nenávisti, terorismu, kriminalitě mládeže a kriminalitě páchané na mládeži, trestné činnosti hospodářského významu nebo trestné činnosti v dopravě. Stranou nejsou ponechána ani psychiatrická a sexuologická hlediska zkoumání pachatelů trestných činů. Výuka bohatě čerpá ze zahraniční literatury, seznamuje studenty s výsledky vybraných domácích a zahraničních kriminologických výzkumů, ale současně ukazuje i na slabiny dosavadního kriminologického poznání a provokuje ke kritickému myšlení.

Předmět je vhodný zejména pro ty, kteří zvažují práci jako trestní soudci, státní zástupci, obhájci či policisté, tedy ty, kteří se budou setkávat s pachateli a rozhodovat o nich či kteří budou stanovovat podmínky pro práci s těmito pachateli. Předmět je pak vhodný i pro ty, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti kriminologie, přestože neplánují pracovat v systému trestní justice.
Metody výuky
Poslední úprava: Martina Bárová (13.02.2024)

Přednášky budou konány ve dnech a časech podle rozvrhu za přítomnosti studentů. Přednášky nebudou nahrávané.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

1. Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou přípravu, a to minimálně v rozsahu základní povinné literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících. 

2. Písemná zkouška spočívá ve vypracování eseje na některé z vypsaných témat, které budou studentům zaslány v průběhu semestru. Volba vlastního tématu není možná.  

3. Cílem eseje není správně zodpovědět na určitou otázku, ale kriticky se zamyslet nad konkrétním tématem.  

4. Minimální náležitosti eseje jsou následující: Esej musí obsahovat úvod a závěr, měla by mít 8-10 normostran (ani kratší, ale ani delší) a musí v ní být citovány alespoň i zahraniční odborné zdroje. Esej student zpracuje v návaznosti na studium odborné literatury aodevzdá ve stanoveném termínu. Student kromě hodnocení známkou (výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl) obdrží též podrobné odůvodnění hodnocení jako individuální zpětnou vazbu ke své eseji. 

5. Při vypracování eseje je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Majetková a hospodářská kriminalita 

- Násilná a mravnostní kriminalita 

- Kriminalita mládeže a proti mládeži 

- Organizovaná kriminalita 

- Extremismus a trestné činy z nenávisti 

- Terorismus 

- Trestná činnost v dopravě 

- Kybernetická kriminalita 

- Kriminalita právnických osob 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

Základní literatura: 

Gřivna, T., Zoubková, I., Scheinost a kol. Kriminologie. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2019.  

Ostatní literatura: 

1. Válková, H., Kuchta, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 

2. Liebling, A., Maruna, S., McAra, L. a kol. The Oxford Handbook of Criminology. 7. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

3. Body-Gendrot, S., Hough, M., Kereszi, K., Lévy, R., Snacken, S. a kol. The Routledge Handbook of European Criminology. London: Routledge, 2013. 

4. Weisburd, D., Farrington, D., Gill, C. a kol. What Works in Crime Prevention and Rehabilitation. New York: Springer, 2016. 

5. Polák, P. Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia. Praha: Wolters Kluwer, 2018.  

6. Cejp, M. et al. Variantní scénáře vybraných druhů kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008. 

7. Smejkal, V. Kybernetická kriminalita. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018.  

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí19.02.2024Majetková a hospodářská kriminalitadoc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Pondělí26.02.2024Trestná činnost v dopravěJUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 
Pondělí04.03.2024Organizovaná kriminalitaPhDr. Miroslav Scheinost 
Pondělí11.03.2024Trestná činnost páchaná právnickými osobamidoc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 
Pondělí18.03.2024Kybernetická kriminalita. (JUDr. Mgr. Kateřina Kudrlová, Ph.D.) 
Pondělí25.03.2024Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblastiJUDr. Petr Zeman, Ph.D. 
Pondělí08.04.2024Drogová kriminalita. (Mgr. Hana Fidesová,Ph.D.) 
Pondělí15.04.2024Násilná kriminalitaJUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. 
Pondělí22.04.2024RecidivaJUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. 
Pondělí29.04.2024Trestné činy z nenávisti a extremismusJUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
Pondělí06.05.2024Kriminalita mládeže. (JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.) 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK