PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné III - HPOP0003
Anglický název: Substantive Civil Law III
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Ondřej Drachovský
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Irena Holcová
JUDr. Vít Lederer, Ph.D.
Mgr. Barbora Ohnoutková
JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
JUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D.
Mgr. Klára Zikmundová, Ph.D.
JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Korekvizity : HPOP0002
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0105, HPOP0004
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0300, HSZK0310, HSZK0320
Anotace
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Občanské právo hmotné I, II, IV a V.
V předmětu tvoří těžiště výkladu problematika věcných práv (práv k nehmotným statkům) a dědického práva.
Výuka dědického práva seznamuje posluchače s postavením dědického práva v rámci systému občanského práva. Pozornost je zaměřena na přechod práv a povinností zůstavitele na jeho právní nástupce. V rámci výkladu jsou vysvětleny předpoklady nabytí dědictví, včetně dědických titulů; zvláštní pozornost je věnována dluhům postihujícím dědice, aj. Předmětem výuky je i právní postavení nepominutelného dědice a jeho ochrana.
Absolvováním předmětu (zejména přednáškové a seminární výuky) a kontroly studia tohoto předmětu studenti získají zejména tyto znalosti a dovednosti:
- student zná základní instituty věcných práv, především VP k věci cizí
- student umí rozlišit mezi jednotlivými instituty VP k věci cizí, takže je schopen vyhledat relevantní právní ustanovení pro určitý skutkový stav
- student se orientuje v problematice zástavního práva, s důrazem na druhy zástavních práv a jejich vznik
- student zná základní pojmy institutu správy cizího majetku a je schopen vyhledat v občanském zákoníku místa, kde je třeba využít právní úpravu tohoto institutu (znalost i dovednost)
- student zná základní pojmy institutu svěřenského fondu a je schopen praktické aplikace tohoto institutu (znalost i dovednost)
- student zná základní pojmy práva duševního vlastnictví, orientuje je se především v autorském právu (znalost)
Poslední úprava: Lederer Vít, JUDr., Ph.D. (18.02.2024)
Metody výuky

Přednášky jsou prezenční v příslušné učebně na fakultě za přítomnosti studentů. Zároveň jsou streamovány a ve dnech a v časech podle rozvrhu zpřístupněny do SISu přihlášeným uživatelům skrze odkaz uvedený v dokumentu, v němž jsou soustředěny všechny odkazy na streamy daného semestru. Záznam streamu je během semestru roku přístupný i zpětně.

https://www.youtu/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTj0AJL3HGKV50ewEJ0iMZA 16.02.2022 04.05.2022 St
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTj0AJL3HGKV50ewEJ0iMZA 16.02.2022 04.05.2022 St
Poslední úprava: Lederer Vít, JUDr., Ph.D. (21.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

1.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu (samostudium), a to minimálně v rozsahu povinné literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících. Seminární výuka není náhradou přednášek ani samostudia, nýbrž představuje doplnění a rozšíření poznatků získaných uvedenými způsoby, a jakož i nácvik praktické aplikace získaných poznatků. Předpokladem plnohodnotné účasti studenta na semináři je předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia a připravenost studenta reagovat na otázky k probírané látce, jakož i schopnost zapojovat se i jinak do diskuse.

2.      Ústní zkouška je tvořena rozsahem předmětů Občanské právo hmotné I až III.

Seznam otázek k ústní postupové zkoušce:

SADA A

 

1.    Základní zásady soukromého práva

-         Definice právních zásad a jejich význam v právním řádu

-         Zásady soukromého práva obecně

-         Systematické zařazení a význam zásad soukromého práva v občanském zákoníku

 

2.    Evropské unijní soukromé právo

-         Pojem evropského soukromého práva v užším a širším smyslu

-         Vývoj evropského soukromého práva

-         Unijní soukromoprávní acquis (sektorový přístup)

-         Stěžejní dokumenty (PECL, PETL, DFCR, Návrh Evropského smluvního kodexu)

 

3.    Prameny občanského práva

-         Pojem a obecná klasifikace pramenů práva

-         Jednotlivé psané prameny občanského práva hmotného: mezinárodní smlouvy, právo Evropské unie, ústavní zákony, zákony a podzákonné právní předpisy

-         Občanský zákoník a jeho systematika

-         Význam soudních rozhodnutí, obyčejů, právních zásad, dobrých mravů a veřejného pořádku, odborné literatury

 

4.    Normy občanského práva (kogentnost a dispozitivnost v soukromém právu)

-         Pojem právní normy

-         Druhy norem občanského práva (kogentní a dispozitivní normy)

-         Kritéria pro rozlišení kogentních a dispozitivních norem (test kogentnosti)

-         Působnost norem (věcná, osobní, prostorová, časová)

-         Realizace a aplikace norem

-         Výklad (interpretace) norem

 

5.    Právní skutečnosti

-         Pojmy právní skutečnosti, právního následku a právního důvodu (s odlišením důvodu ekonomického)

-         Třídění občanskoprávních skutečností (spojené s existencí vůle či nikoliv; složené neboli komplexní právní skutečnosti)

-         Právní jednání

-         Protiprávní jednání

-         Právní události

-         Právní stavy

-         Jiné právní skutečnosti (konstitutivní rozhodnutí orgánu veřejné moci, vytvoření věci)

-         Právní domněnky a fikce

 

6.    Právní jednání (pojem, druhy, obsah)

-         Pojem a definiční znaky právního jednání

-         Způsoby právního jednání (konání, opomenutí; výslovné a konkludentní právní jednání)

-         Druhy právního jednání (podle počtu stran; podle kauzy; podle adresnosti; podle toho, zda je jednáno mezi živými, či pro případ smrti; podle úplatnosti; podle formálnosti; podle toho, zda jde o jednání pojmenované, či nepojmenované;

-         Obsah právního jednání (složky právního jednání podstatné, pravidelné a nahodilé; podmínka, doložení času, příkaz)

 

7.    Právní jednání (náležitosti)

-         Subjekt

-         Vůle

-         Projev vůle

-         Předmět projevu vůle

 

8.    Smlouvy (pojem, vznik)

-         Pojem smlouvy

-         Zásady smluvního práva (a zvláštní institut smluvního přímusu)

-         Kontraktační proces (negociace, oferta, akceptace; oferent a oblát)

-         Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy (dražba, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, veřejná nabídka)

-         Obsah smlouvy

-         Druhy smlouvy (pojmenované a nepojmenované; konsenzuální a reálné; úplatné a bezúplatné; synallagmatické a asynallagmatické; smlouvy na jednorázové, opakující se a trvalé plnění a jiná dělení; zvláštní druhy adhezní smlouvy, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, předběžné či přípravné smlouvy)

 

9.    Spotřebitelské smlouvy; adhezní smlouvy

-         Ochrana spotřebitele v evropském právu

-         Pojem spotřebitele v soukromém právu

-         Pojem podnikatele

-         Pojem spotřebitelské smlouvy

-         Omezení autonomie vůle při uzavírání spotřebitelských smluv, řešení sporů ze spotřebitelských smluv

-         Institucionalizovaní aktéři ochrany spotřebitele

-         Pojem adhezní smlouvy a zvláštní pravidla pro jejich uzavírání

 

10. Výklad právního jednání

-         Interpretační principy

-         Výkladové metody

 

11. Právní následky vadného právního jednání

-         Zdánlivost (včetně důvodů zdánlivosti)

-         Neplatnost (absolutní a relativní; včetně důvodů neplatnosti)

-         Neúčinnost (včetně důvodů neúčinnosti; relativní neúčinnost)

 

12. Právní události; právní domněnky a fikce

-         Pojem právní události

-         Čas jako právní událost

-         Náhoda a vyšší moc

-         Pojem a příklady právní domněnky; domněnka vyvratitelná a nevyvratitelná; rozpoznání právní domněnky v textu právního předpisu

-         Pojem a příklady fikce; rozpoznání fikce v textu právního předpisu

 

13. Subjekty občanského práva

-         Pojem subjektu a jeho různé významy v právu, právní osobnost a způsobilost k právně relevantnímu jednání

-         Fyzická osoba (stručně: vznik právní osobnosti, svéprávnost, deliktní způsobilost, bydliště, zánik právní osobnosti)

-         Právnická osoba (stručně: teorie fikce, reality a kompromisní teorie, jejich vývoj a uplatnění v českém právu, pojmové znaky právnické osoby, druhy, typy a formy právnických osob, identifikace a orgány právnické osoby, jednání právnické osoby, vznik a zánik právní osobnosti, stát jako právnická osoba)

 

14. Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně)

-         Vznik právní osobnosti

-         Pojem plné svéprávnosti

-         Přiznání svéprávnosti nezletilému

 

15. Smrt, domněnka smrti, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého

-         Význam smrti v právu

-         Místo smrti, smrt několika osob

-         Důkaz smrti (včetně následků mylného důkazu smrti)

-         Nezvěstnost (prohlášení nezvěstnosti soudem, nezvěstnost nastalá naplněním zákonných předpokladů)

-         Domněnka smrti a prohlášení za mrtvého (včetně následků mylného prohlášení za mrtvého)

 

16. Částečná a omezená svéprávnost; podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat

-         Pojem částečné svéprávnosti

-         Omezení svéprávnosti (podmínky omezení, dočasnost omezení, opatrovnictví)

-         Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého člověka právně jednat (předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti)

 

17. Ochrana osobnosti člověka

-         Pojmy osoby a osobnosti (rozlišení právní osobnosti a osobnosti v právním smyslu)

-         Pojem ochrany osobnosti

-         Pojem a systematika osobnostních práv

-         Ochrana osobnosti v ústavním pořádku, v občanském zákoníku a v jiných právních předpisech

-         Jednotlivé chráněné hodnoty osobnosti člověka

-         Právní prostředky ochrany osobnosti

 

18. Osoby právnické (pojem, pojmové znaky, klasifikace)

-         Pojem právnické osoby, pojmové znaky

-         Teorie fikce, teorie reality a kompromisní teorie a pojetí právnické osoby v občanském zákoníku

-         Identifikace a orgány právnické osoby

-         Druhy právnických osob: podle povahy právní úpravy (právnické osoby soukromého práva a právnické osoby veřejného práva) a podle povahy útvaru (korporace, fundace a smíšené útvary, např. ústav)

-         Odlišení druhů právnických osob od jejich typů (např. obchodní společnost či obec) a forem (v.o.s., k.s., a.s., s.r.o.)

 

19. Osoby právnické (vznik, zánik, jednání)

-         Dvoufázový vznik právnické osoby

-         Jednání právnické osoby (včetně významu teorie reality)

-         Dvoufázový zánik právnické osoby (včetně rozlišení zrušení právnické osoby s likvidací a bez likvidace), prohlášení právnické osoby za neplatnou

-         Přeměna právnické osoby

 

20. Zastoupení (pojem, účel, druhy)

-         Pojem zastoupení a jeho účel v souvislosti s jednotlivými druhy zastoupení

-         Druhy zastoupení

-         Zastoupení smluvní, zastoupení zákonné opatrovnictví, jiné zastoupení

 

21. Smluvní zastoupení

-         Pojem smluvního zastoupení

-         Subjekty a obsah

-         Vznik a zánik

-         Prokura

-         Exces

 

22. Zákonné zastoupení, opatrovnictví, jiné zastoupení

-         Pojem zákonného zastoupení

-         Druhy zákonného zastoupení a jejich účely

-         Subjekty a obsah zákonného zastoupení, jeho vznik a zánik

-         Pojem opatrovnictví

-         Druhy opatrovnictví (opatrovnictví člověka a opatrovnictví právnické osoby)

-         Subjekty a obsah opatrovnictví, jeho vznik a zánik

-         Pojem a druhy jiného zastoupení (zejména zastoupení členem domácnosti)

 

23. Subjektivní práva (pojem, druhy, výkon) a jejich ochrana (vč. svépomoci)

-         Pojem občanského subjektivního práva a jeho složky, pojem nároku

-         Druhy subjektivních práv

-         Práva absolutní a relativní

-         Práva osobní (statusová a osobnostní), rodinná a majetková (věcná práva, dědické právo, závazková práva)

-         Výkon subjektivního práva: pojem výkonu subjektivního práva a předpoklady jeho dovolenosti včetně zákazu zneužití práva

-         Ochrana subjektivního práva (soudní ochrana (včetně práva na spravedlivý proces a rozlišení řízení sporného a nesporného), svépomoc (její předpoklady a zvláštní druhy); posesorní ochrana

 

24. Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy)

-         Pojem a obsah občanskoprávní povinnosti (dare, facere, omittere, pati), její relativní a absolutní působení

-         Systematické postavení občanskoprávní odpovědnosti v systému právní odpovědnosti

-         Druhy občanskoprávní povinnosti: povinnosti z právních jednání (ze smluv a z jednostranných právních jednání), z protiprávních jednání, z právních událostí, z protiprávních stavů, ze zákona a z jiných právních skutečností (z vytvoření věci a z konstitutivních rozhodnutí orgánů veřejné moci)

-         Pojem občanskoprávní odpovědnosti, diskuse o jejím pojetí a přístup platného občanském zákoníku

-         Předpoklady vzniku občanskoprávní povinnosti: protiprávní jednání či škodní událost, vznik újmy, kauzální nexus, případně také zavinění

-         Funkce občanskoprávní odpovědnosti: reparační (naturální restituce či kompenzace), satisfakční, prevenční a represivní

-         Druhy občanskoprávní odpovědnosti

-         Odpovědnost za újmu, za vady a za prodlení

-         Odpovědnost za újmu majetkovou a nemajetkovou

-         Odpovědnost subjektivní a objektivní (absolutní a prostá)

-         Odpovědnost kontraktní a deliktní

 

25. Předmět v občanském právu (obecně)

-         Pojem předmětu v občanském právu

-         Věc v právním smyslu jako předmět subjektivního práva: obecný výklad

 

26. Věc v právním smyslu (pojem, druhy – obecný přehled)

-         Pojem věci v právním smyslu, pojmové znaky věci, změna pojmu věci v platném občanském zákoníku oproti předchozí právní úpravě (nahrazení úzkého pojetí věci pojetím širokým)

-         Součásti reality reflektované právem, které nejsou věcmi v právním smyslu: hodnoty lidské osobnosti, lidské tělo a jeho části, živé zvíře, podíl

-         Druhy věcí: věci hmotné a nehmotné, věci movité a nemovité, věci individuálně a genericky určené, věci zastupitelné a nezastupitelné, věci zuživatelné a nezuživatelné, věci reálně dělitelné a nedělitelné

-         Veřejný statek, věc hromadná, majetek a jmění, obchodní závod, pobočka a odštěpný závod, cenný papír

-         Plody a užitky věci

-         Hodnota a cena věci

-         Res extra commercium

-         Budoucí věc

 

27. Věci nemovité a věci movité

-         Pojem věci nemovité a movité, výčet věcí nemovitých

-         Superficiální zásada (stručně)

-         Stroje spojené s nemovitou věcí a inženýrské sítě

-         Převod vlastnického práva k věci nemovité a movité (stručně)

-         Zajištění právní jistoty při nakládání s věcmi nemovitými: princip materiální publicity veřejného seznamu

 

28. Věc hlavní a její příslušenství, superficiální zásada; součást věci

-         Pojem věci hlavní a příslušenství s příklady

-         Příslušenství pozemku a příslušenství pohledávky

-         Superficiální zásada: podstata, uplatnění, historický vývoj, přechodná ustanovení občanského zákoníku

-         Pojem součásti věci s příklady

 

29. Role času v soukromém právu, lhůty a doby, počátek, trvání, překážky

-         Obecně k významu času v soukromém právu, čas jako právní událost

-         Rozlišení lhůty a doby s příklady, jejich počátek, trvání a překážky

-         Následky uplynutí času

-         Pravidla počítání času

 

30. Promlčení (právní podstata), promlčecí lhůta

-         Pojem (podstata) promlčení

-         Délka promlčecí lhůty (obecná promlčecí lhůta u věcí movitých a nemovitých, subjektivní a objektivní promlčecí lhůta, zvláštní úprava promlčecí lhůty pro některá práva)

-         Počátek a běh promlčecí lhůty (včetně stavení a přerušení promlčecí lhůty)

 

31. Prekluze na rozdíl od promlčení; vydržení (právní podstata); společný základ promlčení, prekluze a vydržení

-         Pojem (podstata) prekluze a vymezení rozdílu mezi prekluzí a promlčením

-         Pojem (podstata) vydržení, jeho předpoklady, vydržení řádné a mimořádné, zákaz vydržení

-         Společný základ promlčení, prekluze a vydržení: jejich povaha složených právních skutečností, pro které je rozhodný běh času, a jejich následky

 

32. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému

-         Postavení rodinného práva v právu soukromém, vztah k právu veřejnému

-         Povaha norem rodinného práva (kogentnost a dispozitivnost)

-         Systematika rodinného práva a jeho instituty: manželství (osobní i majetková práva a povinnosti), poměry mezi rodiči a dětmi (statusový základ poměru, vzájemná práva a povinnosti), poručenství a jiné formy péče o dítě (přehled), registrované partnerství; veřejnoprávní přesah: jméno a příjmení, matriky, sociálně-právní ochrana dětí, řízení ve věcech péče o nezletilé

-         Prameny rodinného práva (ústavní základ, mezinárodní úmluvy, zákony – OZ, ZRP, ZŘS, zák. o mezin. právu soukromém zák. o matrikách, zák. o sociálně-právní ochraně dětí, podzákonné – vyhl. k zák. o matr.)

 

33. Uzavření manželství, zejména formy

-         Pojem manželství

-         Pojem uzavření manželství (sňatek)

-         Formy uzavření manželství: občanský a církevní sňatek

-         Uzavření manželství v nebezpečí života a uzavření manželství v cizině

-         Náležitosti a předpoklady manželství a sňatku: osobní předpoklady, náležitosti sňatečného prohlášení a formální náležitosti sňatečného obřadu (obecně, stručně)

 

34. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek)

-         Pojem manželství

-         Pojem uzavření manželství (sňatek)

-         Náležitosti sňatečného prohlášení

-         Formální náležitosti sňatečného obřadu (včetně předoddavkového řízení a odlišení formálních náležitostí občanského a církevního sňatku)

-         Právní následky vzniku manželství (statusová problematika, práva a povinnosti manželů, majetkové právo manželské)

 

35. Překážky manželství

-         Pojem překážky manželství

-         Osobní předpoklady manželství

-         Zákonné překážky manželství absolutní, relativní a jejich právní úprava

-         Právní následky uzavření manželství za existence zákonné překážky

 

36. Vady sňatečného projevu

-         Význam a náležitosti sňatečného prohlášení (projevu), prohlášení o příjmení po uzavření manželství

-         Vady sňatečného projevu

-         Právní následky vady sňatečného projevu

 

37. Zdánlivé manželství

-         Pojem (podstata) zdánlivosti manželství

-         Důvody zdánlivosti manželství

-         Právní následky zdánlivosti manželství

 

38. Neplatné manželství

-         Pojem (podstata) neplatnosti manželství

-         Důvody neplatnosti manželstvíPrávní následky zdánlivosti manželství

 

39. Manželské právo majetkové

-         §§ 708 až 770

-         Definice manželského práva majetkového

-         Zákonný a další majetkové režimy, včetně vzniku

-         Správa manželského majetku

 

40. Zrušení společného jmění manželů (v zákonném režimu)

-         Právní důvody zrušení (případy)

-         Zrušení a vypořádání SJM – právní důvody, včetně nevyvratitelné domněnky

 

41. Rozvod manželství

-         Pojem rozvodu manželství

-         Důvod rozvodu

-         Rozvod manželství se zjišťováním příčin rozvratu a rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu

-         Tzv. ztížený rozvod (tvrdostní klauzule)

-         Ostatní důvody zániku manželství: smrt, změna pohlaví

-         Právní následky zániku manželství

 

42. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství

-         Pojem rozvodu manželství

-         Tzv. ztížený rozvod (tvrdostní klauzule ve prospěch nezletilého)

-         Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství: řízení o úpravě poměrů rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu (úprava péče, styku a výživného)

 

43. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti

-         Práva a povinnosti rodičů k dětem obecně (zejména právo a povinnost rodiče pečovat o dítě, právo použít výchovné prostředky, povinnost vzájemné pomoci a podpory mezi rodiči a dětmi; vyloučení vzájemných práv a povinností mezi rodiči a dětmi z právní dispozice)

-         Dělení práv a povinností rodičů vůči dítěti: práva statusová, práva spojená s osobností dítěte, práva osobní povahy, práva a povinnosti tvořící rodičovskou odpovědnost, vyživovací povinnost a právo na výživné

-         Pojem a podstata rodičovské odpovědnosti, jednotlivá práva a povinnosti tvořící její obsah, výkon rodičovské odpovědnosti, zásahy soudu do rodičovské odpovědnosti

 

44. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým

-         Pojem rodičovských a obdobných práv a povinností, pojem rodičovské odpovědnosti

-         Jednotliví nositelé: oba rodiče, jeden rodič, nezletilý rodič, který nenabyl plné svéprávnosti, rodič, jehož svéprávnost byla omezena, poručník, osvojitel, jiné osoby (pěstoun, pečující osoba při svěření dítěte do péče jiné osoby, opatrovník) – předpoklady, rozsah práv a povinností

-         Pojem zákonného zástupce

 

45. Osvojení

-         Pojem osvojení a jeho druhy (úplné, neúplné; pravé a nepravé; zrušitelné a nezrušitelné)

-         Předpoklady a podmínky osvojení: obecné předpoklady, souhlas s osvojením, další předpoklady osvojení (jeho postup: osobní péče budoucího osvojitele, která není péčí před osvojením, pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti a předání dítěte do péče před osvojením, péče před osvojením)

-         Rozhodnutí o osvojení a jeho právní následky

-         Zrušení osvojení, nezrušitelné osvojení

-         Osvojení zletilého

 

46. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení)

-         Pojem a funkce pěstounské péče

-         Druhy pěstounské péče: individuální a kolektivní; příbuzenská a nepříbuzenská

-         Předpoklady svěření dítěte do pěstounské péče, zprostředkování pěstounské péče, řízení o svěření dítěte do pěstounské péče

-         Obsah pěstounské péče (zvláštní povinnosti a práva pěstounů)

-         Zánik pěstounské péče (zejména její zrušení)

 

47. Poručenství a opatrovnictví

-         Pojem a fuknce poručenství a opatrovnictví

-         Poručenství: pojem, důvody pro jmenování poručníka a jeho jmenování, osoba poručníka (včetně veřejného poručníka), práva a povinnosti poručníka, správa jmění dítěte poručníkem, stálý dozor soudu, zánik poručenské funkce a zánik poručenství

-         Opatrovnictví: pojem, důvody pro jmenování opatrovníka a jeho jmenování, osoba opatrovníka, práva a povinnosti opatrovníka, opatrovník pro správu jmění dítěte, zánik opatrovnické funkce a zánik opatrovnictví

-         Kolizní opatrovník

-         Opatrovník pro správu jmění dítěte

 

48. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské odpovědnosti

-         Pojem rodičovské odpovědnosti, její obsah a výkon (stručně)

-         Právní základ pro zásahy státních orgánů (na úrovni mezinárodní, ústavní a zákonné)

-         Zásahy soudu do výkonu rodičovské odpovědnosti (pozastavení, omezení a zbavení rodičovské odpovědnosti; rozhodnutí soudu ve věci, která je pro dítě významná; předběžná úprava poměrů dítěte)

-         Působnost jiných orgánů ochrany nezletilého (orgánu sociálně-právní ochrany dítěte)

 

49. Správa jmění nezletilého

-         Pojem jmění

-         Omezení výkonu majetkových práv a povinností nezletilým (rozsah svéprávnosti)

-         Správa jmění rodiči

-         Správa jmění poručníkem

-         Správa jmění opatrovníkem

-         Správa jmění opatrovníkem pro správu jmění

 

50. Zastoupení nezletilého

-         Rozsah svéprávnosti nezletilého

-         Pojem a pojmové znaky zastoupení, obecně k zastoupení zákonnému a smluvnímu

-         Zákonné zastoupení nezletilého: zastoupení rodiči nebo poručníkem; pojem zákonného zastoupení, jeho vznik, obsah a zánik

-         Zastoupení opatrovníkem, smlouva o zastoupení

 

51. Určování rodičovství (obecně)

-         Pojem rodičovství

-         Určení mateřství, maternitní spor pozitivní a negativní, problematika institutů surogátního mateřství, utajeného a anonymního porodu

-         Určení otcovství, domněnky otcovství, popření otcovství (stručně)

 

52. Určování otcovství

-         Pojem otcovství a jeho vztah k mateřství

-         Domněnky otcovství: jejich povaha, jednotlivé domněnky a jejich uplatnění

-         Popření otcovství: pojem a význam popření otcovství, aktivní legitimace, jednotlivé případy popření otcovství (popření otcovství manžela matky, popření otcovství k dítěti narozenému z umělého oplodnění, popření otcovství založeného souhlasným prohlášením, popření otcovství ex offo), prominutí zmeškání lhůty

 

53. Výživné (obecné otázky)

-         Pojem výživného a jeho subjekty

-         Pojem vyživovací povinnosti a pojem práva na výživné

-         Obecná úprava přiznání výživného, nepromlčitelnost práva na výživné (na rozdíl od jeho jednotlivých dávek), jeho nepřevoditelnost a nepostupitelnost

-         Druhy vyživovací povinnosti: mezi manžely, mezi rozvedenými manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi potomky a předky, výživné na úhradu některých nákladů neprovdané těhotné ženě nebo matce

-         Určení rozsahu výživného

-         Řízení ve věcech výživného a přiznání výživného

-         Plnění výživného

 

54. Výživné pro nezletilé dítě

-         Pojem výživného a jeho subjekty, pojem vyživovací povinnosti a práva na výživné

-         Výživné pro nezletilé dítě a jeho subjekty

-         Vznik a zánik vyživovací povinnosti

-         Určení rozsahu výživného pro nezletilé dítě

-         Řízení ve věcech výživného a přiznání výživného pro nezletilé dítě

-         Plnění výživného pro nezletilé dítě

 

55. Výživné mezi rodiči a dětmi

-         Pojem výživného a jeho subjekty, pojem vyživovací povinnosti a práva na výživné

-         Vyživovací povinnost vůči dětem: vznik a zánik, určení rozsahu výživného, plnění výživného

-         Vyživovací povinnost vůči rodičům: předpoklady, vznik a zánik, určení rozsahu výživného, plnění výživného

-         Řízení ve věcech výživného a přiznání výživného

 

56. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

-         Pojem výživného a jeho subjekty, pojem vyživovací povinnosti a práva na výživné

-         Vyživovací povinnost mezi manžely: vznik a zánik, určení rozsahu výživného, plnění výživného

-         Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely: vznik a zánik, určení rozsahu výživného, plnění výživného, tzv. sankční výživné

-         Řízení ve věcech výživného a přiznání výživného

 

SADA B

 

1.    Věcná práva (pojem, charakteristiky, druhy)

-         Pojem – definice věcných práv; odlišení od práv závazkových + charakteristiky věcných práv (předmětem je věc, mají absolutní povahu, jsou věci inherentní = lpí na věci)

-         Druhy věcných práv (věcná práva k věci vlastní, věcná práva k věci cizí: právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo; zvěcnělá (3) legální předkupní

-         práva)

-         Další rysy věcných práv (numerus clausus, zásadně kogentní normy, princip publicity)

 

2.    Držba (podstata, charakteristiky)

-         Pojem držby – corpus possessionis, animus possidendi

-         Odlišení držby nevlastnické od držby vlastnické;  odlišení držby od detence

-         Předmět držby (zejm. která práva lze držet)

-         Kvalifikovaná (tj. bezvadná) držba – řádná, poctivá (v dobré víře), pravá

-         Práva a povinnosti v případě, že držitel je povinen vydat věc vlastníkovi

-         Ochrana držby

 

3.    Vlastnické právo (pojem, základní charakteristiky)

-         Vlastnictví = vlastnické právo

-         Definice vlastnictví – analytická a syntetická (platná úprava § 1012 o.z.)

-         Charakteristiky vlastnického práva (právo libovolně nakládat s věcí – nejobsáhlejší věcné právo, vlastník má právo bránit se proti neoprávněnému zásahu, perzistence a

-         elasticita, nikoli neomezenost)

 

4.    Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)

-         Právní základ omezení vlastnického práva (čl. 11 odst. 3 Listiny, § 1012 věta první o. z.)

-         Omezení vlastnického práva veřejnoprávními předpisy (stavební z., z. o památkové ochraně, elektrif. z. aj.)

-         Omezení vlastnického práva soukromoprávními předpisy, zejména obč. zákoníkem: omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu – použití cizí věci, vyvlastnění a omezení vlastnického práva; problematika imisí; tzv. legální břemena v § 1014-1023 o. z., sousedské právo – příkladmo)

-         Omezení vlastnického práva z vůle vlastníka – smluvní (smlouvy věcněprávní, obligačně-právní)

-         Omezení vlastnického práva v soukromém zájmu rozhodnutím soudu: nezbytná cesta (podstata, předpoklady povolení, omzení)

-         Pojem „rozhrada“

 

5.    Ochrana vlastnického práva

-         Ústavní základ (čl. 11 a 36 Listiny)

-         Soudní ochrana vlastnického práva (žaloba vindikační, žaloba negatorní; žaloba z domnělého vlastnického práva – podstata a funkce jednotlivých žalob)

-         Svépomoc (zejm. zákonné předpoklady)

 

6.    Nabývání vlastnického práva (způsoby nabytí, nabytí smlouvou a vydržením)

-         Trojí rozlišení způsobů nabytí vlastnického práva (absolutní a relativní nabytí; originární a derivativní nabytí; nabytí inter vivos a mortis causa); auktor a sukcesor, právní nástupnictví

-         Derivativní způsob nabytí vlastnického práva: převod (nabytí smlouvou) – dva principy smluvního nabytí vlastnického práva (konsenzuální a tradiční; výklad nauky o titulu a modu), příklady nabytí podle o.z. – § 1099 n.; přechod práv a povinností spojených s převáděnou věcí (akcesorita)

-         Vydržení jako originární způsob nabytí vlastnického práva (předpoklady vydržení, vč. vydržecí doby; vydržení řádné a mimořádné – zejm. kdy je nutné)

 

7.    Nabytí vlastnického práva - ostatní (a limine z č. 6)

-         Další originár. způsoby nabytí vlastnického práva, tj. kromě vydržení (obsaženo v otázce č. 6): přivlastnění, nález; přírůstek (přirozený; umělý – zpracování, smísení, stavba,

-         přestavek – pojmy, rozlišení, zákl. charakteristiky); nabytí od neoprávněného; nabytí rozhodnutím orgánu veřejné moci

 

8.    Pluralitní modality vlastnictví (druhy, obecné charakteristiky)

-         Pojem spoluvlastnictví (předmět a subjekty spoluvlastnictví)

-         Druhy spoluvlastnictví: podílové spoluvlastnictví – podílnictví a společenství

-         Zrušení spoluvlastnictví a oddělení ze spoluvlastnictví; vypořádání zrušeného spoluvlastnictví

 

9.    Podílové spoluvlastnictví

-         Vymezení podílového spoluvlastnictví oproti společenství

-         Druhy podílového spoluvlastnictví: reálné a ideální podílové spoluvlastnictví

-         Spoluvlastnický podíl (co vyjadřuje; velikost)

-         Práva spoluvlastníků

-         Správa společné věci (rozhodování, hlasování – druhy záležitostí)

 

10. Společenství a další modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 9)

-         Společenství (podstata - §§ 1236 až 1239)

-         Bytové spoluvlastnictví (podstata, definice jednotky, výlučné a společné části nemovitosti v  bytovém spoluvlastnictví, vznik a zánik bytového spoluvlastnictví, společenství vlastníků – zvláštní právnická osoba bez majetku)

-         Přídatné spoluvlastnictví (rozhodná skutková situace, velikost spoluvlastnických podílů na věci v přídatném spoluvlastnictví a jejich převod (akcesorita), užívání společné věci a nakládání s ní,  zánik příd. spoluvl. a oddělení z příd. spoluvl.)

 

11. Věcná práva k věci cizí (pojem, druhy)

-         Pojem věcných práv k věci cizí; charakteristiky

-         Základní předpoklad: věc ve vlastnictví jiné osoby (nikoli věc nikoho, ničí)

-         Druhy věcných práv k věci cizí:

-         Věcná práva k věci cizí věcněprávní povahy: právo stavby, věcná břemena (služebnosti pozemkové a osobní, reálná břemena)

-         Věcná práva k věci cizí obligačněprávní povahy: zástavní právo, zadržovací právo

 

12. Právo stavby

-         Odlišení od služebností

-         Definice práva stavby; subjekty; trvání; úplata

-         Osud stavby v souvislosti s právem stavby (vč. zániku práva stavby)

-         Vznik práva stavby (nauka o titulu a modu)

-         Práva, povinnosti a postavení stavebníka

 

13. Věcná břemena (obecně, druhy)

-         Pojem věcného břemene

-         Druhy věcných břemen:

-         Služebnosti pozemkové a osobní

-         Reálná břemena

-         Rozlišení, charakteristiky

 

14. Služebnosti (pojem, druhy)

-         Pojem služebnosti

-         Druhy služebností, zejm. služebnost ve prospěch věci a ve prospěch osoby; služebnosti pozemkové (s uvedením příkladů) a osobní (výčet v o.z. uvedených osobních služebností)

-         Předmět a obsah služebnosti (v čem spočívá věcné právo k věci cizí)

-         Vznik služebnosti (nauka o titulu a modu); zánik služebnosti

-         Práva a povinnosti ze služebnosti

-         Ochrana služebnosti

 

15. Reálná břemena

-         Pojem reálného břemene a jeho odlišení od služebnosti

-         Trvání a vykupitelnost

-         Předmět, rozsah a obsah reálného břemene (v čem spočívá věcné právo k věci cizí)

-         Vznik reálného břemene (nauka o titulu a modu); zánik reálného břemene

-         Práva a povinnosti z reálného břemene

 

16. Zástavní právo (pojem, účel, předmět)

-         Pojem zástavního práva, souvislost se závazkem

-         Účel (funkce) zástavního práva (zajišťovací a uhrazovací)

-         Charakteristické znaky zástavního práva; v čem je podstata zástavního práva jako věcného práva k věci cizí

-         Předmět zástavního práva

-         Subjekty zástavního práva (rozlišení)

-         Zajištění podmíněných a budoucích pohledávek, zajištění druhových pohledávek a pohledávek z téhož právního důvodu, budoucí zástavní právo

 

17. Vznik a zánik zástavního práva (rozlišení podle povahy zástavy)

-         Základní charakteristika zástavního práva

-         Vznik zástavního práva (nauka o titulu a modu) – příklady vzniku podle druhu předmětu zástavního práva (věci zapsané do veřejného seznamu, nezapsané, různé movité věci atd. - § 1316 n.)

-         Zakázaná ujednání

-         Zástavní práva ze zákona a na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci

-         Zánik zástavního práva v důsledku zániku zajištěné pohledávky a jiné způsoby zániku zástavního práva (obecně)

-         Promlčení zástavního práva

 

18. Výkon zástavního práva – realizace zástavy

-         Funkce realizace zástavního práva (funkce uhrazovací)

-         Způsoby realizace zástavního práva

-         Předpoklad zahájení procesu zpeněžení zástavy

-         Více věřitelů – rozdělení výtěžku

 

19. Zadržovací (retenční) právo

-         Pojem zadržovacího práva, v čem je podstata zadržovacího práva jako věcného práva k věci cizí

-         Pohledávka a zadržení – předmět zajištění

-         Účel (funkce) zadržovacího práva (zajišťovací a uhrazovací)

-         Práva a povinnosti věřitele

-         Vznik (na rozdíl od zástavního práva) a zánik zadržovacího práva; co nelze zadržet

-         Výkon zadržovacího práva – realizace zadržené věci20.

 

20. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)

-         Pojem správy cizího majetku, pojmové znaky

-         Právní úprava (vztah ustanovení v občanském zákoníku, v zákoně o obchodních korporacích a v insolvenčním zákoně)

-         Druhy správy cizího majetku (správa prostá a plná)

-         Obsah správy cizího majetku (práva a povinnosti správce a beneficienta)

-         Vznik a zánik správy cizího majetku

-         Společná správa

 

21. Svěřenský fond - pojem (podstata), subjekty

-         Pojem svěřenského fondu, pojmové znaky

-         Účel svěřenského fondu (veřejně prospěšný či soukromý)

-         Subjekty svěřenství (zakladatel, svěřenský správce, obmyšlený)

-         Právo na plnění ze svěřenského fondu

-         Statut svěřenského fondu

-         Dohled nad správou

-         Vznik a zánik svěřenského fondu

-         Změna a soudní intervence

 

22. Právo autorské (pojem a obsah)

-         Pojem autorského práva

-         Obsah autorského práva

-         Výlučná osobnostní práva: právo na zveřejnění díla, právo na autorství, právo na nedotknutelnost díla

-         Výlučná majetková práva: právo dílo užít a udělit licenci k jeho užití (stručně: pojem licence, výhradní a nevýhradní licence, podlicence, práva a povinnosti stran, právo na odměnu, omezení nabyvatele

-         licence, odstoupení autora od smlouvy pro nečinnost nabyvatele, odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora, zánik licence); trvání majetkových práv

 

23. Autorské dílo (pojem a druhy)

-         Pojem autorského díla, pojmové znaky (tzv. generální klauzule v zákoně o právu autorském)

-         Druhy autorských děl (dílo literární a jiné dílo umělecké či vědecké, t.j. např. dílo hudební, dramatické, fotografické atd.)

-         Zpracování a překlad díla

-         Dílo souborné

-         Spoluautorské dílo

-         Autor

-         Anonym a pseudonym

 

24. Užití autorského díla

-         Systematické zařazení (majetkové právo autora)

-         Právo dílo užít, pojem užití (jednotlivá oprávnění subsumovaná pod právo užít dílo)

-         Právo udělit licenci k užití díla (podrobněji pojem licence, výhradní a nevýhradní licence, podlicence, práva a povinnosti stran, právo na odměnu, omezení nabyvatele licence, odstoupení autora od smlouvy

-         pro nečinnost nabyvatele, odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora, zánik licence); trvání majetkových práv

-         Mimosmluvní užití autorského díla (tzv. tříkrokový test přípustnosti uplatnění institutu mimosmluvního užití autorského díla; instituty mimosmluvního užití autorského díla: volné užití díla, rozmnožování díla pro vlastní potřebu, zákonné licence)

 

25. Ochrana práva autorského

-         Pojem neoprávněného zásahu do práva autorského

-         Prostředky ochrany autorského práva podle zákona o právu autorském: právo autora domáhat se určení autorství, zákazu ohrožení svého práva, sdělení vymezených údajů o neoprávněném užití díla, odstranění následků zásahu, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora

-         Právo autora na informace od celních orgánů a orgánů vykonávajících státní statistickou službu

-         Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení

-         Aktivní a pasivní legitimace

 

26. Práva související s právem autorským

-         Práva výkonného umělce (stručně: podstata)

-         Právo výrobce zvukového záznamu

-         Právo výrobce zvukově obrazového záznamu

-         Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání

-         Právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému volnému dílu

-         Právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu

-         Právo pořizovatele databáze k jím pořízené databázi

 

27. Předpoklady dědění

-         Pojem dědického práva a dědění, subjekty, systematické zařazení

-         Pojmy univerzální sukcese, pozůstalosti, dědictví (s odlišením od odkazu), dědického nápadu

-         Předpoklady dědění

-         Smrt zůstavitele

-         Existence pozůstalosti

-         Způsobilý dědic (pojednání o dědické nezpůsobilosti)

-         Vylučuje nabytí dědictví (zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví)

 

28. Pořízení pro případ smrti (obecně)

-         Pojem pořízení pro případ smrti, systematické zařazení

-         Pořadí přednosti pořízení pro případ smrti

-         Závěť (stručně)

-         Dovětek (stručně)

-         Dědická smlouva

-         Připadnutí pozůstalosti dědicům, uvolněný podíl

-         Pořizovací nezpůsobilost

 

29. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení)

-         Pojem a význam závěti, subjekty, systematické zařazení

-         Pořizovací nezpůsobilost

-         Účinky omylu

-         Dovětek

-         Náhradnictví

-         Formy závěti: závěť pořízena soukromou listinou, závěť pořízená veřejnou listinou, závěť s úlevami

-         Svědkové závěti

-         Zrušení závěti

 

30. Svěřenské nástupnictví

-         Pojem a právní podstata svěřenského nástupnictví (fideikomisární substituce), subjekty, systematické zařazení

-         Omezení vlastnického práva dědice

-         Vznik a zánik svěřenského nástupnictví

 

31. Vedlejší doložky v závěti

-         Pojem a právní podstata závěti a vedlejší doložky v závěti, systematické zařazení

-         Vykonavatel závěti, správce pozůstalosti, podmínky, doložení času, příkaz

-         Nepřípustné vedlejší doložky

 

32. Dědická smlouva

-         Pojem a právní podstata dědické smlouvy, subjekty, obsah, předmět a forma,

-         systematické zařazení (pořízení pro případ smrti)

-         Dědická smlouva uzavřená mezi manžely

 

33. Odkaz

-         Pojem a právní podstata odkazu, subjekty, systematické zařazení

-         Platnost odkazu

-         Zřízení odkazu, obtížení odkazem, pododkaz, náhradnictví

-         Odvolání odkazu

-         Nabytí odkazu (včetně práva odkazovníka na zajištění, uvolněného odkazu a práva dědice vyhradivšího si soupis)

-         Druhy odkazů: odkaz věci určitého druhu, odkaz určité věci, odkaz pohledávky, jiné odkazy

 

34. Zákonná posloupnost

-         Pojem a právní podstata zákonné posloupnosti, systematické zařazení

-         Dědické třídy (právo reprezentace)

-         Odúmrť

 

35. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl

-         Pojem nepominutelného dědice a pojem povinného dílu, systematické zařazení

-         Vydědění (zejména důvody vydědění)

-         Ochrana nepominutelného dědice

-         Výpočet povinného dílu, započtení na povinný díl a na dědický podíl

-         Právo některých osob na zaopatření

 

36. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu

-         Pojem a právní podstata přechodu pozůstalosti na dědice, systematické zařazení

-         Nabytí dědictví (včetně pojmu výhrady soupisu), správa pozůstalosti a její soupis,

-         Potvrzení dědictví, rozdělení pozůstalosti,

-         Dluhy postihující dědice

-         Zcizení dědictví

-         Závěra pozůstalosti, odloučení pozůstalosti, vyhledání dluhů

Poslední úprava: Lederer Vít, JUDr., Ph.D. (18.02.2024)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:
- Věcná práva k věci cizí – úvod; právo stavby
- Věcná břemena
- Zástavní a zadržovací právo (I. část)
- Zástavní a zadržovací právo (II. část)
- Správa cizího majetku. Svěřenský fond
- Právo duševního vlastnictví
- Zásady a funkce dědického práva. Předpoklady nabytí dědictví
- Závěť, Odkaz
- Smlouvy v dědickém právu (zřeknutí se dědictví, dědická smlouva, zcizení dědictví)
- Nepominutelný dědic, povinný díl. Ochrana nepominutelného dědice. Započtení na povinný díl a na dědický podíl
- Zákonná posloupnost. Přechod pozůstalosti na dědice. Potvrzení dědictví. Rozdělení pozůstalosti
- Právní postavení věřitelů v dědickém právu (v pozůstalostním řízení)

Poslední úprava: Lederer Vít, JUDr., Ph.D. (18.02.2024)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

2.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015

3.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl čtvrtý: Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

4.      Katedra občanského práva PF UK (sestavila). Povinné předpisy ke studiu: občanské právo předepsané katedrou občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Praha: Leges, 2023. 640 s. ISBN 978-80-7502-686-6.

Ostatní literatura:

1.      PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

2.      ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014

3. SVOBODA, J., KLIČKA, O. Dědické právo v praxi, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2014.

4. ŠEŠINA, M., MUZIKÁŘ, L., DOBIÁŠ, P. Dědické právo. Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního. Praktická příručka. 2. aktualizované vydání Praha: Leges, 2022,

5. WAWERKA, K., FIALA, J., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář, IV. svazek (dědické právo). 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

6. TILSCH, Emanuel, HORÁK, Ondřej, ed. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR).

7. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2. doplněné a upravené vydání. V Praze: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2015. Právní monografie.

8. SPÁČIL, Jiří a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 2. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2021.

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2.      ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

3.      usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku

4.      zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

7.      zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Ostatní právní předpisy:

1.      zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – zrušený předpis (jen pokud jde o nabývání vlastnického práva)

2.      zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

3.      zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2024)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa21.02.2024Spoluvlastnictví.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Středa28.02.2024Limitovaná věcná práva – obecný výklad. Právo stavby.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Středa06.03.2024Věcná břemena.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Středa13.03.2024Zástavní právo a zadržovací právo.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Středa20.03.2024Správa cizího majetku. Svěřenský fond.JUDr. Vít Lederer, Ph.D. 
Středa27.03.2024Autorské právo.JUDr. Petra Žikovská, Ph.D. 
Středa03.04.2024Dědické právo; pozůstalost; dědictví; předpoklady nabytí dědictví.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa10.04.2024Pořízení pro případ smrti; závěť.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa17.04.2024Dědická smlouva; odkaz.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa24.04.2024Dědění ze zákona; nepominutelný dědic, přechod pozůstalosti na dědice.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa01.05.2024Státní svátek – výuka neprobíhá. 
Středa08.05.2024Státní svátek – výuka neprobíhá. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK