PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě - HOPV0046
Anglický název: Obligations in international investment construction
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Neslučitelnost : HP0681
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.08.2020)
Obecně povinně volitelný předmět Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě poskytuje studentům podrobný přehled o závazkových vztazích v mezinárodní investiční výstavbě, s důrazem na vzorové mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků z hlediska jejich použití na projektech veřejných a soukromých investorů. Dále poskytuje základní přehled o právní úpravě těchto smluv, přehled o typech projektů v oblasti veřejných i privátních zakázek v mezinárodní investiční výstavbě, včetně rozlišení příslušných typů vzorových smluvních podmínek především z hlediska alokace rizik a určení ceny díla. Zvláštní pozornost je pak věnována Smluvním podmínkám FIDIC, tedy vzorovým smlouvám Mezinárodní federace konzultačních inženýrů, které jsou nejpoužívanějšími vzorovými dokumenty v mezinárodní investiční výstavbě.

Studenti jsou po absolvování předmětu Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě schopni se principiálně orientovat v řešení případů mezinárodní investiční výstavby včetně jejího smluvního zabezpečení, realizace smluvních závazků a řešení případných sporů, když smluvní zajištění je pro každý jednotlivý případ jedinečné. Získají také relevantní praktické znalosti ve vybraných případech. Studenti získají široký přehled zejména v otázkách používání jednotlivých doložek FIDIC, které jsou často používány i v čistě vnitrostátní výstavbě. Osvojí si práci s vybranou unijní judikaturou.

Pro absolvování povinně volitelného předmětu Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě je vhodné, aby student měl absolvován předmět Občanské právo hmotné III a Obchodní právo I a rovněž Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.08.2020)

1.      Obecně povinně volitelný předmět Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě je zakončen ústní zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za úspěšné absolvování kontroly studia předmětu student získá 3 kredity.

3.      Student odpovídá na otázku, vybranou po dohodě se zkoušejícím z níže definovaných okruhů (tak, aby se otázka nepřekrývala s otázkami ostatních simultánně zkoušených studentů).

4.      Formulace odpovědi na otázku se skládá vždy z analýzy stanoveného tématu a komentáře ke stanovenému tématu.

5.      U zkoušky není umožněno používat právní předpisy ani jiné zdroje.

6.      Obecně k vymezení zkouškových otázek:

-        U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají.

-        Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají.

-        Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky

7.      Zkouškové otázky:

1.      Výstavbový projekt

-        pojem, znaky, úlohy a vztahy účastníků, časté problémy a ohniska sporů, typické závazkové vztahy

 2.     Unifikace závazkových vztahů           

-        na úrovni zákona, zásad a vzorových dokumentů, konsorcia stavebních podnikatelů, jejich důvod druhy

3.      Nebezpečí a rizika

-        pojem, identifikace, analýzy rizik, opatření proti riziku, alokace rizik ve smlouvě

4.      Zahraniční podnikání                      

-        důvody, manažerské analýzy, typická nebezpečí a jejich zdroje, formy podnikání v zahraničí              

5.      Typy řízení a organizace výstavbového projektu

-        základní typy, rozdíly, kritéria, další typy

6.      FIDIC

-        pojem, rozlišení druhů smluvních podmínek FIDIC, rozdíly z hlediska alokace rizik

7.      Claimy                            

-        pojem, právní povaha, smysl, claimy zhotovitele, claimy objednatele, zánik claimu

8.      Claim management                     

-        pojem, procedura, aspekty předložení a kvantifikace claimu (na čas/peníze), interkulturní aspekty, úloha právníka v claim managementu

9.      Řešení sporů

-        způsoby řešení/předcházení sporů, výhody a nevýhody alternativního řešení sporů, výhody a nevýhody rozhodčího a soudního řízení

10.   Cena díla

-        způsoby určení ceny díla, ekonomické vlivy cenotvorby, obsah a způsob stanovení celkové ceny díla, rozlišení smluvních podmínek FIDIC z hlediska metody určení ceny díla

11.   Variace

-        změnová ustanovení, důvody změn, typy změn, oceňování změn

12.   Řízení času

-        doba pro dokončení, harmonogram, kritická cesta harmonogramu, zpoždění a přerušení realizace, ztížené podmínky realizace, akcelerace, zpomalení

Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.08.2020)

Předmět Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě zahrnuje tato témata:

-        Úvod do problematiky předmětu

-        Stavebnictví jako sektor průmyslu

-        Unikátnost stavebnictví

-        Prameny objektivního a dispozitivního práva, kontext obchodních zvyklostí

-        Zásady lex constructionis (proaktivita, dobrá víra, přípustnost a nutnost změn)

-        Typické smlouvy a závazky

-        Smysl vzorových dokumentů

-        Výstavbový projekt. Unifikace úpravy závazkových poměrů vznikajících v mezinárodní investiční výstavbě

-        Individuálnost výstavbového projektu

-        Typičtí účastníci (zákazník, projektanti, regulátor, správce zakázky, stavební podnikatelé, uživatelé, 3. banky, pojišťovny, zajišťovny)

-        Fáze výstavbového projektu (příprava, projektování, realizace, provozování)

-        Typické zájmy, úlohy a vztahy mezi účastníky (spolupráce x konflikty)

-        Způsob řízení a organizace

-        Unifikace a standardizace smluvního práva (na úrovni zákona, zásad, vzorových dokumentů)

-        Nejpoužívanější standardizované smluvní podmínky (podmínky FIDIC, NEC, AIA, Orgalime, VOB apod.)

-        Nebezpečí a rizika v mezinárodní investiční výstavbě

-        Pojem rizika vs. nebezpečí

-        Identifikace nebezpečí, typická nebezpečí (antropogenní a přírodní)

-        Analýza rizik (politických, ekonomických, sociálních, technologických, environmentálních a právních faktorů)

-        Opatření proti riziku (strategie 4T), rizikové inženýrství, pojištění

-        Rozdělení odpovědnosti/Alokace rizik ve smlouvě (účelná x neúčelná, vhodná x nevhodná)

-        Zahraniční podnikání v oblasti výstavby

-        Globalizace a integrační procesy (EU)

-        Důvody zahraničního podnikání (strategie růstu x reakce na nedostatek domácích zakázek)

-        Typická nebezpečí a jejich zdroje při vstupu na nový trh (legislativa, politika, vzorové obchodní a technické podmínky, vynutitelnost práva a řešení sporů, míra korupce, konkurence, omezení podnikání, subvence apod.)

-        Forma podnikání (organizační složka a dceřiná společnost)

-        Metody dodávky mezinárodních investičních celků

-        Odpovědnost za projektovou dokumentaci či její jednotlivé stupně (objednatel, zhotovitel), odpovědnost za plnění (subjektivní odborná péče x objektivní za výsledek)

-        Generální dodavatelství / Design-Bid-Build

-        Design – Build

-        Construction Management

-        PPP

-        Další metody (Partnering, Fast track, Alliancing, Včasné zapojení zhotovitele apod.)

-        FIDIC, podmínky FIDIC

-        FIDIC jako nevládní organizace, její role a autorita

-        Vzory smluvních podmínek FIDIC, jejich geneze (edice 1957, 1978, 1987, 1999, 2017), expanze a současné rozšíření

-        Základní součásti smlouvy podle FIDIC (dokument smlouvy o dílo, příloha k nabídce, zvláštní podmínky, obecné podmínky, výkresy, výkaz výměr, specifikace, požadavky objednatele, návrh zhotovitele)

-        Rozlišení smluvních podmínek FIDIC, zejména z hlediska rozdělení odpovědnosti/alokace rizik (Red Book, Yellow Book, Silver Book, Gold Book)

-        Claimy, jejich právní povaha, uplatňování nároků

-        Pojem (specifický smluvní mechanismus, ad hoc povaha dle kontextu, prostředek předcházení sporů), kategorie (ex contract, jiné), druhy (prodloužení doby výstavby a/nebo dodatečná platba)

-        Typické claimy zhotovitele a objednatele (prodlení, chyby v zadání, nepředvídatelné události apod.)

-        Formální požadavky claimu (oznámení, předložení, lhůty)

-        Ustanovení o prekluzi claimu a otázky jejich platnosti v kontextu rozhodného práva

-        Claim management

-        Procesy claim managementu (identifikace, evidence, proaktivita, oznámení, vyčíslení, posouzení, spor)

-        Interkulturní aspekty

-        Obecné metody oceňování a vyčíslení claimu (cost plus, přímé náklady, výrobní a správní režie, fixní a variabilní náklady)

-        Způsoby kvantifikace (prosté doklady, matematické modely a vzorce, metodiky)

-        Praktické zkušenosti

-        Řešení sporů vznikajících v mezinárodní investiční výstavbě

-        Spory ve stavebnictví a jejich příčiny

-        Prostředky předcházení sporů (claimy, expertní posouzení, nezávazná rozhodnutí, doporučení)

-        Efektivita tradičních metod řešení sporů (obecný soud, speciální senát, arbitráž)

-        Efektivita alternativních metod řešení sporů (adjudikace)

-        Zákonná adjudikace (UK, Maďarsko)

-        Smluvní adjudikace (FIDIC)

-        Význam času v mezinárodní investiční výstavbě, cena a změny ceny

-        Čas, jakost a cena jako priorita účastníků výstavby

-        Doba pro dokončení, zpoždění, přerušení, akcelerace, zpomalení

-        Řízení času (výchozí harmonogram a jeho aktualizace, metoda kritické cesty, časová rezerva, souběžné zpoždění, ztížené podmínky realizace)

-        Standardy pro řízení zpoždění a poruch realizace výstavbového projektu

-        Přirozená potřeba změn v průběhu realizace a jejich důvody (externí, technické inovace, zadání dodatečných prací, prodlení objednatele, prodlení zhotovitele)

-        Variation clauses (postupy při provádění změn a jejich oceňování)

Studijní opory
Poslední úprava: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.08.2020)

Základní literatura:

1.      KLEE, Lukáš. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2013. ISBN 978-80-7552-818-6.

Ostatní literatura:

1.      JAEGER, Axel-Volkmar a HÖK, Götz-Sebastian. FIDIC – A Guide for Practitioners. 1. vydání. Berlin: Springer-Verlag berlin and heidelberg GmbH & Co. KG, 2010 ISBN: 978-3-642-02099-5.

2.      KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017. ISBN 978-80-7552-161-3.

3.      KLEE, Lukáš. Stavební smluvní právo. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. ISBN 978-80-7478-804-8.

4.      KLEE, Lukáš. International Construction Contract Law. 2. vydání. Oxford: John Wiley & Sons, Ltd, 2018. ISBN 978-1-119-43038-4.

5.      KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika a RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-550-0.

6.      SCL Delay Protocol (The Society of Construction Law‘s (SCL) Delay and Disruption Protocol). 2nd edition, 2017. ISBN: 978-0-9543831-2-1. Dostupné z: https://www.scl.org.uk/sites/default/files/SCL_Delay_Protocol_2nd_Edition.pdf.

7.      SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC. 1. vydání, 2018. Schváleno Ministerstvem dopravy dne 20. 2. 2018. ISBN 978-80-907177-8-7. Dostupné z: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

8.      SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků. 1. vydání, 2018. ISBN 978-80-907177-5-6. Dostupné z: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

9.      ŠTURMA, Pavel, BALAŠ, Vladimír a ČEPELKA, Čestmír. Právo mezinárodních smluv. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7380-341-4.

10.   ŠTURMA, Pavel a BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 1. vydání. Beroun: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012. Studie z mezinárodního práva č. 3(26). ISBN 978-80-87146-55-2.

11.   ŠTURMA, Pavel a TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana (eds.). Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času. 1. vydání. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo v nakl. Eva Rozkotová, 2014. ISBN 978-80-87488-15-7.

12.   TICHÝ, Milík. Projekty a zakázky ve výstavbě. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-009-6.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2.      zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

3.      zákon č. 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

4.      zákon č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci

5.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy

6.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy

7.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění)

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb., o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

2.      zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

3.      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK