PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Správní právo IV - HPOP0024
Anglický název: Administrative Law IV
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KLP [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Korekvizity : HPOP0023
Neslučitelnost : HP0681
Je korekvizitou pro: HSZK0215, HPOP0115
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0400
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)
Výuka předmětu zahrnuje vybrané úseky ze zvláštní části správního práva. Tradičně je pozornost věnována právní úpravě územního plánování a stavebního řádu, přičemž každý semestr je k této oblasti připojen okruh dalších témat z jednoho či více rezortů veřejné správy. Okruh předepsaných právních předpisů může být každý semestr obměněn, aby reflektoval jak aktuální problémy, kterým veřejné právo čelí, tak i nové trendy ve veřejné správě. Důraz je kladen na praktickou práci s právními předpisy, zejména na schopnost vyhledání relevantních právních norem, na jejich správnou interpretaci a schopnost argumentace při prosazování právních závěrů. Studenti jsou vedeni k nalézání řešení konkrétních kauz. Klíčové je vytváření souvislostí s právními normami řazenými do obecné části správního práva. Prohlouben je výklad týkající se zásahů do majetkových práv (různé formy veřejnoprávních omezení vlastnického práva). V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.

Předmět je koncipován jako rozvíjející právní dovednosti při aplikaci vybraných předpisů zvláštní části správního práva. Procvičovány jsou vybrané dovednosti, např. počítání lhůt ve správním řízení a v soudním řízení správním, koncipování podání (např. podnětů, stížností), koncipování odvolání atd.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

1. Klauzurní práci je možné psát ručně, nebo na počítači. V obou případech platí, že student může při psaní používat jenom texty předepsaných právních předpisů  

2.   Číslo místnosti, v níž student klauzurní práci koná, je před konáním práce uveřejněno na nástěnce katedry správního práva a správní vědy. 

3. Studenti se dostaví do určené místnosti k provedení prezence v přiměřené době před zahájením klauzurní práce (prezence začíná zpravidla od 12:00 – 12:10, není-li oznámeno jinak). 

4. Student je povinen se při prezenci prokázat (výkazem o studiu - indexem nebo průkazem studenta) a podepsat se na prezenční listinu. 

5. Zadání klauzurní práce spočívá v popisu určitého případu, jehož součástí mohou být i citace rozhodnutí, podání účastníků apod. Na popsaný případ navazuje sedm otázek, nejvýše udvou otázek může být připojena podotázka. Každá otázka je hodnocena maximálně dvěma body, celkem lze tedy dosáhnout nejvíce 14 bodů.  

6. Pro úspěšné vykonání klauzurní práce je nutné dosáhnout alespoň 8 bodů. 

7. Seznam právních předpisů potřebných k řešení zadaného příkladu je stejný pro všechny termíny klauzurní práce daného akademického roku. Seznam právních předpisů je zveřejněn na nástěnce v SISu. 

8. Každý student pracuje samostatně a může používat pouze texty právních předpisů. Jiné prameny (např. předpis s komentářem) je zakázáno používat. Je zakázáno rovněž půjčovat si právní předpisy v průběhu klauzurní práce od jiných studentů. 

9. Výsledky klauzurní práce a zadání spolu se vzorovým řešením katedra zveřejní nejpozději do čtrnácti dnů od jejího vykonání prostřednictvím studijního informačního systému. Nahlížení do klauzurní práce a konzultace s učitelem, který ji hodnotil, se koná nejpozději do čtrnácti dnů. Student může požádat učitele, který jeho klauzurní práci opravoval, aby s ním v rámci konzultačních hodin probral jeho klauzurní práci a její hodnocení. Učitel, který klauzurní práci hodnotil, může provést změnu jejího hodnocení. 

10. Není-li změněno hodnocení klauzurní práce učitelem, student může do čtrnácti dnů od zpřístupnění výsledků klauzurní práce podat odůvodněné námitky garantovi studijního předmětu Správní právo IV. Garant studijního předmětu Správní právo IV posoudí důvodnost námitek bez zbytečného odkladu; jsou-li námitky důvodné, hodnocení písemné práce změní. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

V průběhu výuky budou na přednáškách a seminářích probrána tato témata: 

- Právní úprava územního plánování a stavebního řádu I. 

- Právní úprava územního plánování a stavebního řádu II. 

- Právní úprava územního plánování a stavebního řádu III. 

- Právní úprava vyvlastňovacího řízení a soudního přezkumu vyvlastnění 

- Právní úprava pozemních komunikací 

- Právní úprava urychlení výstavby vybraných staveb 

- Správní řízení  

- Správní soudnictví  

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Základní literatura: 

1. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

2. Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb. 

3. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s. ) 

4. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

5. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

6. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů 

7. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

8. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

9. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů 

10. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

11. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

12. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

14. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK