PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Mediation as Disputes Resolution - HDPV0134
Anglický název: Mediation as Disputes Resolution
Zajišťuje: Centrum mimosoudního řešení sporů (22-CMRS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681, HV1622
Je neslučitelnost pro: HV1622
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0029, HMOD0029
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)
Dovednostní povinně volitelný předmět Mediation as Dispute Resolution vyučovaný v angličtině se v krátkosti zabývá právní regulací mediace v českém a evropském kontextu, ale předně jeho těžiště leží v procvičování praktických dovedností a znalostí. V jeho průběhu se studenti aktivně zapojují do interaktivních cvičení a prochází si podrobně nejenom mediační proces, ale také trénují zastupování stran před mediátorem.

Mediace je definovaná jako asistované strukturované vyjednávání sporu a jde o nejčastěji používaný z tzv. konsensuálních ADR procesů (alternativní způsoby řešení sporů). Její obliba roste po celém světě a většina významných právních řádů dnes zahrnuje určitou formu její regulace. Mediace je celosvětově užívána pro hledání smíru v obchodních, občanských, pracovních, rodinných, komunitních a dalších sporech.

V České republice je mediace upravena zákonem o mediaci, který společně s občanským soudním řádem umožňuje soudům, aby v civilních věcech nařizovaly tzv. první setkání se zapsaným mediátorem. Díky tomuto institutu se mediace relativně rychle rozšířila a je hojně využívána jako mimosoudní způsob řešení konfliktů před, nebo i během soudních řízení.

Aktivní účast na hodinách je neoddělitelnou součástí finálního hodnocení studenta.

Pro zápis předmětu Mediation as Dispute Resolution je vhodné, aby měl student absolvován předmět Občanské právo procesní I.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

1.      Předmět je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za úspěšné absolvování předmětu student získá 4 kredity.

3.      Předmět je vystavěn jako interaktivní a vyžaduje aktivní účast studentů a jejich průběžnou přípravu na jednotlivé hodiny. Studenti mají v průběhu semestru možnost podílet se na diskuzi a cvičeních. Během semestru je povolena absence na dvou hodinách.

4.      Pro úspěšné absolvování kontroly studia předmětu se vyžaduje:

-       aktivní příprava na hodiny a účast na cvičeních (max 8 bodů);

-       účast na finální simulované mediaci (max 8 bodů);

-       obhajoba písemné, doma sepsané eseje na předem určené téma. Názory studenta vyjádřené v eseji musí být odůvodněny za použití řádné citace zdrojových dokumentů. Hodnocen je ale také názorový přínos studenta.  (max 8 bodů)

5.      Student musí získat alespoň 16 bodů pro úspěšné absolvování kontroly studia předmětu.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

Předmět Mediation as Dispute Resolution zahrnuje tato témata:

-        Úvod do mediace

-        Základní principy mediace

-        Fáze mediačního procesu

-        Povinnosti mediátora

-        Základní techniky mediátora

-        Oddělená jednání

-        Zastupování stran v mediaci (Mediation Advocacy)

-        Mediační styly

-        Mediace kolektivních pracovních sporů, investičních a mezinárodních konfliktů

-        Hybridní procesy – MED-ARB a ARB-MED

-        Simulované mediační jednání

-        Etika a etické kodexy

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

Základní literatura:

1.      ALEXANDER, N. - WALSH, S. - SVATOŠ, M. EU Mediation Law Handbook, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2017.

2.      FISHER, R. - URY, W.: Getting to YES: Negotiating an agreement without giving in, Random House Business Books: New York 1992 (2. vydání), ISBN 978-0395631249.

3.      RISKIN, L. Decision-Making in Mediation: The New Old Grid and the New New Grid System, in Notre Dame Law Review, Vol. 79, No. 1, 2003.

4.      SVATOŠ, M.: Tajemství mediace aneb Řešení sporů od A do Z, Praha: Art Francesco, 2020.

Ostatní literatura:

1.      ALEXANDER, N.: International and Comparative Mediation: Legal Perspectives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2004.

2.      GOLDBERG, S. B. - SANDER, F. E. A. - ROGERS, N., H. - COLE, S. R.: Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes, Wolters Kluwer, New York 2007, ISBN 978-0-7355-6403-9.

3.      MCILWRATH, M. - SAVAGE, J.: International Arbitration and Mediation: A Practical Guide, Kluwer Law International, 2010, ISBN 9041126104.

4.      SVATOŠ, M.: Independence and impartiality of arbitrators and mediators - The Castor and Pollux of the ADR world?, připravovaný článek pro BĚLOHLÁVEK, A. J. - ČERNÝ, F. - ROZEHNALOVÁ, N. (eds.): Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration - 2014).

Právní předpisy:

1.      Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

2.      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

3.      Evropský kodex chování pro mediátora (zprostředkovatele)

4.      Směrnice č. 52/2008 ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK