PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mediation as Disputes Resolution - HDPV0134
Anglický název: Mediation as Disputes Resolution
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681, HV1622
Je neslučitelnost pro: HV1622
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0029, HMOD0029
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
Předmět se v krátkosti zabývá právní regulací mediace v českém a evropském kontextu, ale předně jeho těžiště leží v procvičování praktických dovedností a znalostí. V jeho průběhu se studenti aktivně zapojují do interaktivních cvičení a prochází si podrobně nejenom mediační proces, ale také trénují zastupování stran před mediátorem.

Mediace je definovaná jako asistované strukturované vyjednávání sporu a jde o nejčastěji používaný z tzv. konsensuálních ADR procesů (alternativní způsoby řešení sporů). Její obliba roste po celém světě a většina významných právních řádů dnes zahrnuje určitou formu její regulace. Mediace je celosvětově užívána pro hledání smíru v obchodních, občanských, pracovních, rodinných, komunitních a dalších sporech.

V České republice je mediace upravena zákonem o mediaci, který společně s občanským soudním řádem umožňuje soudům, aby v civilních věcech nařizovaly tzv. první setkání se zapsaným mediátorem. Díky tomuto institutu se mediace relativně rychle rozšířila a je hojně využívána jako mimosoudní způsob řešení konfliktů před, nebo i během soudních řízení.

Aktivní účast na hodinách je neoddělitelnou součástí finálního hodnocení studenta.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

1. Předmět je vystavěn jako interaktivní a vyžaduje aktivní účast studentů a jejich průběžnou přípravu na jednotlivé hodiny. Studenti mají v průběhu semestru možnost podílet se na diskuzi a cvičeních. Během semestru je povolena absence na dvou hodinách. 

2. Pro úspěšné absolvování kontroly studia předmětu se vyžaduje: 

- aktivní příprava na hodiny a účast na cvičeních (max 8 bodů); 

- účast na finální simulované mediaci (max 8 bodů); 

- obhajoba písemné, doma sepsané eseje na předem určené téma. Názory studenta vyjádřené v eseji musí být odůvodněny za použití řádné citace zdrojových dokumentů. Hodnocen je ale také názorový přínos studenta.  (max 8 bodů) 

3. Student musí získat alespoň 16 bodů pro úspěšné absolvování kontroly studia předmětu. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Předmět Mediation as Dispute Resolution zahrnuje tato témata: 

- Úvod do mediace 

- Základní principy mediace 

- Fáze mediačního procesu 

- Povinnosti mediátora 

- Základní techniky mediátora 

- Oddělená jednání 

- Zastupování stran v mediaci (Mediation Advocacy) 

- Mediační styly 

- Mediace kolektivních pracovních sporů, investičních a mezinárodních konfliktů 

- Hybridní procesy – MED-ARB a ARB-MED 

- Simulované mediační jednání 

- Etika a etické kodexy 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Základní literatura:

1. ALEXANDER, N. - WALSH, S. - SVATOŠ, M. EU Mediation Law Handbook, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2017.  

2. FISHER, R. - URY, W.: Getting to YES: Negotiating an agreement without giving in, Random House Business Books: New York 1992 (2. vydání), ISBN 978-0395631249. 

3. RISKIN, L. Decision-Making in Mediation: The New Old Grid and the New New Grid System, in Notre Dame Law Review, Vol. 79, No. 1, 2003. 

4. SVATOŠ, M.: Tajemství mediace aneb Řešení sporů od A do Z, Praha: Art Francesco, 2020. 

Ostatní literatura: 

1. ALEXANDER, N.: International and Comparative Mediation: Legal Perspectives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2004. 

2. GOLDBERG, S. B. - SANDER, F. E. A. - ROGERS, N., H. - COLE, S. R.: Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes, Wolters Kluwer, New York 2007, ISBN 978-0-7355-6403-9. 

3. MCILWRATH, M. - SAVAGE, J.: International Arbitration and Mediation: A Practical Guide, Kluwer Law International, 2010, ISBN 9041126104. 

4. SVATOŠ, M.: Independence and impartiality of arbitrators and mediators - The Castor and Pollux of the ADR world?, připravovaný článek pro BĚLOHLÁVEK, A. J. - ČERNÝ, F. - ROZEHNALOVÁ, N. (eds.): Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration - 2014). 

Právní předpisy: 

1. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci 

2. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

3. Evropský kodex chování pro mediátora (zprostředkovatele) 

4. Směrnice č. 52/2008 ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK