PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo a ekonomie II - HPOP0062
Anglický název: Economics and the Law II
Zajišťuje: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Vyučující: Petr Bartoň, M.A., M.A.
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Ing. Katarína Čellárová, Ph.D.
Ing. Jakub Čihák, Ph.D.
doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Mgr. Michal Šoltés, M.A., Ph.D.
Mgr. Tomáš Vanča
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Korekvizity : HPOP0061
Neslučitelnost : HOPV0213, HPOP3000, HP0681
Záměnnost : HOPV0213
Je korekvizitou pro: HPOP0110
Je neslučitelnost pro: HOPV0213
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0210
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)
Právo lze nazírat jako systém institucí sloužící k ovlivnění jednání a interakce jednotlivců. Jeho hlavním cílem je vyváření podmínek pro dobrovolnou kooperaci a prostoru pro usilování o vlastní štěstí, při minimalizaci negativních dopadů na zbytek společnosti. Právo by tedy mělo mít dobré společenské konsekvence. Ekonomie je věda, jež studuje lidské jednání, interakce jednotlivců a skupin a jejich společenské důsledky. Ekonomie je tedy přirozeným nástrojem pro analýzu právních norem a jejich společenských dopadů. 

Předmět staví na předchozím předmětu Právo a ekonomie I a aplikuje nástroje ekonomie na analýzu právního systému. Právní instituce nastavují omezení a podněty, v jejich rámci probíhá lidská aktivita. Ekonomická analýza bude využita pro osvětlení oblastí práva jako vlastnictví, odpovědnost za škodu, smluvní právo a trestní právo. Ekonomie poskytuje jednotný rámec propojující tyto zdánlivě oddělené právní oblasti a umožní tak lépe porozumět jejich společným aspektům. V předmětu bude kladen důraz na pochopení toho, jak rozdílné právní normy ovlivňují lidské chování a fungování trhů, a zda mají pozitivní nebo negativní vliv na blahobyt společnosti.

Absolvováním předmětu by studenti měli získat: 

- Znalost základních konceptů ekonomické analýzy práva.

- Dovednost rozeznat ekonomické aspekty v právních problémech.

- Dovednost aplikovat základní principy ekonomie pro analýzu právních norem a soudních rozhodnutí.

- Dovednost produkovat smysluplné predikce ohledně dopadů právních norem na lidské jednání a fungování trhů. 

- Dovednost rudimentárně posoudit právní normy z hlediska ekonomické efektivnosti.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (17.12.2023)

Výuka seminářů začne v týdnu 26. 02. – 01. 03. 2024

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (02.02.2024)

Zkouška PE II - LS 2023/24

Předmět PE II je ukončen zkouškou (3 kredity). Podmínky pro rok 2023-24 jsou aktualizovány v moodlu v dokumentu "Podmínky zakončení". Body za účast na seminářích a kvízy jsou průběžně dostupné na internetovém odkazu, který bude studentům oznámen. 

Studentům, kteří si zapíší anglický ekvivalent předmětu (HOPV0213 - Sven Hoeppner), budou získané body automaticky navýšeny o 5 % jako bonifikace za zvládnutí látky v cizím jazyce

Ke každému semináři bude zadána literatura ke čtení, sada několika problémů k řešení, eventuelně krátké video. Očekává se, že studenti si před seminářem zadanou literaturu nastudují, problémy vyřeší a shlédnou video. Na semináři se předpokládá, že studenti byli na přednášce osobně nebo ji shlédli na videu. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvízem o několika otázkách. Odevzdání kvízu slouží jako doklad o docházce. Za účast na všech seminářích, či účast s jednou absencí je 10 bodů, za každou další absenci se odečítá 1 bod, za 5 a více absencí je 0 bodů. Aktivita je hodnocena dle bodů získaných správným řešením kvízů (celkem 24 bodů za všechny semináře). Kvíz testuje znalost látky probrané na semináři, znalost zadané literatury, a obsahu příslušné přednášky.

Závěrečný písemný test je celokatedrový ve zkouškovém období, obsahuje látku za celý semestr a to pouze z předmětu PE II. Obsahem písemného testu je sada otázek multiple choice a sada problémů k řešení (obdobné problémům předepisovaným na semináře). Otázky, příklady a problémy testují znalost a zejména porozumění ekonomickým pojmům a principům a schopnost aplikovat je na konkrétní otázky fungování trhů a dopadů právních norem. Z testu lze získat maximálně 66 bodů.

Termíny písemného testu budou vypsány v průběhu semestru. Varianty testu se liší mezi termíny i v rámci termínu. Student má na splnění předmětu max. 3 pokusy.

Hodnocení předmětu:

0-59.9 bodů – nevyhověl

60-67.9 bodů – dobře

68-79.9 bodů – velmi dobře

80-100 bodů – výborně

 

Pro účely srovnatelného hodnocení testů napříč variantami mohou být dosažené body v testu v konkrétní variantě navýšeny koeficientem, který zajistí shodné první momenty rozdělení bodů (po úpravě koeficientem) mezi variantami.

Při třetím pokusu o závěrečný test se do celkového počtu bodů počítají pouze body za docházku na semináře a body ze závěrečného testu, přičemž maximální možný počet bodů v testu je přepočten na 90, aby celkové maximum možných bodů bylo 100.

Skládání zkoušky na seminářích, individuální termíny ani ústní přezkušování se nepřipouští.

Pokyny k termínům písemného testu, nahlížení do testu a další informace budou vždy zveřejněny v SIS.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Koncepty efektivnosti a jejich aplikace 

- Hodnocení dopadů právních regulací (RIA) 

- Tržní a vládní selhání: externality, veřejné statky a veřejné zdroje 

- Coaseho teorém a transakční náklady 

- Ekonomická teorie vlastnických práv  

- Ekonomická analýzy smluvních vztahů a smluvního práva 

- Ekonomická analýza odpovědnosti za škodu 

- Ekonomie kriminality 

- Ekonomie soudního procesu 

- Asymetrické informace, problém pána a správce 

- Firma a finance 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Základní literatura: 

1. Dušek, L., Alexander,J. a Montag,J. (2020). Poznámky k vybraným tématům předmětu Právo a ekonomie II, on-line skripta. 

2. Mankiw, Gregory N. 1999. Zásady ekonomie. Praha: Grada. (Jakákoli novější anglická edice je taktéž vhodná.) 

3. Dušek, L. a Montag, J. (2016). Ekonomický přístup ke zkoumání práva: přehled metodologie a nástin příležitostí pro výzkum v České republice. Jurisprudence 6:40-42. Dostupné na http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/ekonomicky-pristup-ke-zkoumani-prava-prehled-metodologie-a-nastin-prilezitosti-pro-vyzkum-v-ceske-republice.m-214.html. 

Základní literatura zahrnuje též veškeré materiály, které budou průběžně poskytované k jednotlivým seminářům. 

Ostatní literatura: 

1. Cooter, Robert and Ulen, Thomas, "Law and Economics, 6th edition" (2016). Berkeley Law Books. 2.  Available online at https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2 

2. Fryštenská M: Ekonomická analýza civilního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 311 s. Edice Scientia, č. 518. ISBN 978-80-210-7880-2. Dostupné na  http://science.law.muni.cz/knihy/monografie/frystenska-ekonomicka-analyza.pdf 

3. CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org. 

4. Posner, Richard: Economic Analysis of the Law (5th ed.). New York: Aspen Publishers, 1998 pp. 3-31. 

5. Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J.A. 2015. Proč státy selhávají. Kap. 1. 

6. Montag, J. and Sobek, T. (2018): Proportionality test, forthcoming in Marciano, A. and Ramello G.B. (Eds.). 2019. Encyclopedia of Law and Economics. New York: Springer. 

7. Calabresi, Guido. and Melamed, A. Douglas, 1972. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. Harvard Law Review 85:1089--1128. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK