PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Letní škola mediace - HDPV0167
Anglický název: Summer School of Mediation
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681, HV1599
Je neslučitelnost pro: HV1599
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0029
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
Předmět navazuje na předměty Mediace I a Mediace II a je vyústěním studia mediace a dalších alternativních způsobů řešení sporů. Poté, co student získá dostatečné teoretické znalosti o mediaci a dalších metodách ADR v rámci předmětu Mediace I, a také si procvičí základní mediační techniky, jsou dále znalosti prohloubeny v předmětu Mediace II. V rámci něho již studenti důkladně procvičí užití jednotlivých mediačních technik, a to při jejich správném uchopení a zařazení do jednotlivých fází mediace. Na závěr tohoto předmětu si již studenti vyzkouší modelové mediační jednání.

Letní škola mediace je následně orientována již pouze na nácvik celých mediací u modelových mediačních kauz. Každý ze studentů si minimálně dvakrát vyzkouší být mediátorem a vést mediaci v rámci celého mediačního jednání. Současně bude jeho úkolem též sebehodnocení. Po každém nácviku bude následovat podrobná zpětná vazba.

Po absolvování předmětu budou studenti schopni samostatně vést celé mediační jednání.

Na Letní škole mediace také proběhne závěrečné soustředění studentského týmu připravujícího se na soutěž CDRC v mediaci.

Letní škola mediace probíhá v některém z výcvikových středisek UK po dobu čtyř dnů na přelomu měsíců červen a červenec.

Studenti splněním předmětu rozvíjejí právní dovednosti, zejména pak:

- schopnost komplexně vést v roli mediátora celé mediační jednání.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
1. Pro úspěšné absolvování předmětu se vyžaduje aktivní zapojení se do nácviků v průběhu celé letní školy, absolvování modelových kauz v roli strany i mediátora a úspěšné ukončení letní školy složením závěrečného kolokvia, které proběhne v rámci letní školy.  
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Obsahem předmětu je praktických nácvik mediačních technik a zejména celé mediace. Výsledkem studia je schopnost projít a řídit jako mediátor celý mediační proces.  

Výuka bude zahrnovat zejména modelové mediační případy a nácvik celé mediace. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Základní literatura: 

1. Brzobohatý, R., Poláková, L., Horáček, T.: Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 

2. Horáček, T., Svatoš, M., Olík, M.: Zákon o mediaci. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 

Ostatní literatura: 

1. Fisher, R., Ury, W., Patton, B.: Getting to yes (Dohoda jistá). Praha: Management Press, 1991. 

2. Holá, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2011. 

3. Plamínek, J.: Mediace – nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada Publishing, 2013. 

4. Svatoš, M.: Tajemství mediace aneb Řešení sporů od A do Z, Praha: Art Francesco, 2020. 

Právní předpisy: 

1. zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci  

2. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

3. zákon č. 99/1963 S., občanský soudní řád 

4. vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK