PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Úvod do společenských věd I - JMB001
Anglický název: Introduction to the social sciences I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 120 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JMB501, JMB502, JMB500, JMM137, JMB537, JMB536, JMB535, JMB534, JMB533, JMB532, JMB531, JMB503, JMB504, JMB505, JMB506, JMB507, JMB508, JMB509, JMB510, JMB511, JMB512, JMB513, JMB514, JMB515, JMB516, JMB517, JMB518, JMB519, JMB520, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524, JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Je prerekvizitou pro: JMB020, JMB017, JMB015, JMB013, JMBZ201, JMB009, JMB029, JMB052, JMBZ200, JMB011
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (22.09.2016)

Úvod do metod a metodologií sociálních věd.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (22.09.2016)

Naučit studenty příslušnou látku a základy vědecké práce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (22.09.2016)

D. Berg-Schlosser, T. Stammen, Úvod do politické vědy. ISE, Praha 2000.
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá, Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.
P. Drulák, Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Portál, Praha 2008.
U. Eco, Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.
J. Hendl, Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2005.
V. Gonda, Jako napísať a úspešně obhájiť diplomovů prácu. Elita, Bratislava 2003.
A., C. Isaak, Scope and Methods of Political Science. The Dorsey Press, Chicago 1984.
V. Knapp, Vědecká propedeutika pro právníky. Eurolex Bohemia, Praha 2003.
D. Marsch, G. Stoker (eds.). Theory and Methods in Political Science. Palgrave/Macmillan Press, London 2002.

F. Ochrana, Metodologie sociálních věd. Karolinum, Praha 2013.
R. Papík, Naučte se číst. Grada, Praha 1992.
B., G. Peters, Comparative Politics. Theory and Methods. Macmillan Press, London 1998.
B. Říchová, Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000.
J. Šanderová, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005.
Z. Šesták, Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.
S. Van Evera, Guide to Methods for Students of Political Science. Cornell UP, Ithaca and London 1997.

R. Zbíral, Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Linde, Praha 2009.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (22.09.2016)

přednášky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (22.09.2016)

1. účast na přednáškách
2. znalost látky


Všechny náležitosti týkající se zkoušky budou vysvětleny na první přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (22.09.2016)

* Témata přednášek

1) Úvod - věda a společenská věda, metodologie a metoda, technika a styl vědecké práce
2) Odborný text - styly a žánry (kompilace, komparace, přehledová stať, odborná esej, recenze, anotace, apod.)
3) Odborný text - struktura (úvod, stať, závěr, apod.)
4) Odborný text - náležitosti (abstrakt, summary, poznámkový aparát, bibliografie, přílohy, tabulky)
5) Zásady ústního projevu (referáty, diskuse, polemiky)
6) Vědecká a publikační etika (všeobecně známá fakta, původnost textu, citace a parafráze)
7) Empiricko-analytický a normativní přístup, hodnoty a hodnocení ve společenských vědách (Weber vs. Strauss)
8) Základní teoretické přístupy I. (institucionalismus a behavioralismus)
9) Základní teoretické přístupy II. (racionální volba a teorie her, strukturně funkcionální a systémová analýza)
10) Základní teoretické přístupy III. (normativní teorie)
11) Metody I. (kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu)
12) Metody II. (komparatistika)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (22.09.2016)

žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK