PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mezinárodní vztahy po roce 1990 - JMB522
Anglický název: International Relations after 1990
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB525, JMB526, JMB530, JMB528, JMB529, JMB527
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (13.02.2020)
Kurz se zabývá proměnami mezinárodního systému od skončení studené války do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována postavení Spojených států resp. Západu v novém mezinárodním řádu, konceptu "střetu civilizací", roli Evropy a Číny a problematice globalizace. Kurz posluchačům zároveň nabídne uvedení do teorie mezinárodních vztahů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (13.02.2020)

Cílem kurzu je poskytnout studentům oboru Teritoriální studia koncepční a faktografický základ pro poučenou reflexi vývoje mezinárodních vztahů od konce studené války do současnosti.

Cílem kurzu je poskytnout studentům oboru Teritoriální studia koncepční a faktografický základ pro poučenou reflexi vývoje mezinárodních vztahů od konce studené války do současnosti.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (13.02.2020)

Studijní literatura

a) povinná četba - reader (celkem 355 stran)

 

Okruh 1 – Nástin vývoje mezinárodních vztahů od konce bipolarity. Klíčové mezníky. Možné scénáře

 

01 Cox M., „From the end of the cold war to a new global era?“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2014 (6. vydání), s. 65-79

 

02 Fukuyama F., „The end of history?“, The National Interest, Summer1989, 27s.

 

03 Barber B., „Jihad vs. McWorld“, The Atlantic Monthly, March 1992, 53-65

 

Okruh 2 – Proměny postavení USA v mezinárodních vztazích po skončení studené války. Mezinárodní bezpečnost

 

04 Brzezinski Z., Volba - globální nadvláda nebo globální vedení, Praha: Mladá fronta 2004, s. 13-57

 

05 Zakaria, F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, s. 15-49

 

06 Zakaria F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, s. 179-213

 

Okruh 3 – „Střet civilizací“?

 

07Huntington S., „The Clash of Civilisations?“ Foreign Affairs 72/3 (Summer 1993)

 

08 Barša P., Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur? Brno: CDK, 2001, s. 52-69

 

09 Barša P., „Konec západní výjimečnosti: střet civilizací a otázka sekularizace“, in Horký-Hlucháň O. a Profant T. (eds.), Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti (Praha: ÚMV, 2015), 156-169

 

Okruh 4 – Vyzyvatelé americké hegemonie? Evropa, Čína, BRICS

 

10 Hoder L., Transatlantické vztahy v době krize. Hegemonie USA a emancipace Evropy, Brno: Masarykova univerzita 2009, s. 73-115

 

11 Zakaria F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, s. 80-111

 

12 Hurrell, A., „Rising powers and the emerging global order“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2014 (6. vydání), s. 80-94

 

Okruh 5 – Za hranicemi státocentrické perspektivy

 

13 Friedman T., Horký, zploštělý a přelidněný. Proč potřebujeme zelenou revoluci, Praha: Academia, 2010, s. 39-65

 

14 McGrew A., „Globalization and global politics“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2014 (6. vydání), s. 15-31

 

 

b) doporučená literatura

 

Barša P. a Císař O., Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, 2008, 551 s., ISBN 978-80-7367-094-8

 

Baylis J., Smith S., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2016 (6. vydání)

 

Drulák P., Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, 2003, 224 s., ISBN 80-7178-725-6

 

Friedman T., Horký, zploštělý a přelidněný. Proč potřebujeme zelenou revoluci, Praha: Academia, 2010, 474 s., ISBN 978-80-200-1881-6

 

Fürst R. (ed.), Vzestup Indie a Číny: přichází asijské století? Praha: UMV 2011, 225 s., ISBN 978-80-86506-84-5

 

Kagan R., Labyrint síly a ráj slabosti: Amerika, Evropa a nový řád světa, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2003, 140 s., ISBN 80-7106-655-9

 

Kissinger H., Uspořádání světa: státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha, Praha: Prostor, 2016, ISBN 978-80-7260-335-0

 

Krejčí, O. Mezinárodní politika, Praha: Ekopress, 2014 (5. vydání), 803 s., ISBN 978-80-87865-07-1, včetně Slovníku základních pojmů

 

Makariusová R., Globální vládnutí a nestátní aktéři, Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, ISBN 978-80-7380-570-8.

 

Nálevka V., Budil, I. et al., Střet civilizací? dominance Západu, anebo dialog světových kultur, Praha: ELK 2002, 186s., ISBN 80-86316-31-9

 

Piknerová L. a Šanc D., Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému, Praha: Dokořán,2014, ISBN 978-80-7363-679-1

 

Zakaria F., Budoucnost svobody: neliberální demokracie v USA i ve světě, Praha: Academia, 2005, 363s., ISBN 80-200-1374-1

 

Zakaria, F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, 249 s., ISBN 978-80-200-1852-6

 

Tematické číslo Journal of European Integration 2018, 40:5 (Trans-Atlantic Relations in Times of Uncertainty: Crises and EU-US Relations) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036337.2018.1488839

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (13.02.2020)

Úvodní bloková přednáška (výklad klíčových pojmů, uvedené do teoretické reflexe MV) + aktivní samostudium. Individuální a skupinové konzultace. Ověření znalostí a pochopení látky formou testu a písemné práce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (12.05.2020)

Aktualizace podmínek zakončení předmětu (změny platné od 12. 5. 2020)

 

1)      Seminární práce: termín odevzdání ani systém hodnocení se nemění. Hodnocení a zpětná vazba k práci budou sděleny distančně: e-mailem, v případě potřeby (závažných nedostatků) prostřednictvím Google Hangouts

2)      Test – open-book distanční test v rozsahu 45 minut (10 otevřených otázek vycházejících z probrané látky a povinné četby), platforma bude upřesněna nejpozději týden před konáním prvního termínu. Bodové prahy se nemění.

*****

Studium je ověřováno formou seminární práce v rozsahu 20 000 znaků na předem dohodnuté téma (zadání práce, formální požadavky a další doporučení upřesňuje samostatný dokument přístupný prostřednictvím platformy Moodle), pohovoru nad touto prací a závěrečného testu.

 

1. Studenti se povinně účastní úvodní blokové přednášky. Účast na tutoriálu v průběhu semestru je doporučená, ale nepovinná.

 

2. Studenti jsou povinni v rámci samostudia průběžně číst zadané texty (reader) a do 31. 5. 2020 (včetně) odevzdat na e-mailovou adresu jan.vaska@fsv.cuni.cz jednu písemnou práci – reflexi jednoho či více textů zařazených do readeru nebo analýzu některého z v těchto textech diskutovaných témat – v rozsahu 20.000 znaků (čistého textu, bez započtení poznámkového aparátu, tolerance +- 10 %).

Opožděné odevzdání bude progresívně penalizováno (3 % za každý započatý týden; práce budou přijímány pouze do 21. 6. 2020; po tomto termínu nebude splnění předmětu možné) (50 % celkové známky, student/ka musí získat nejméně 25 bodů z 50).

 

3. Studenti povinně absolvují ústní (ve výjimečných případech korespondenční) obhajobu písemné práce.

 

4. Předmět je ukončen písemným testem v rozsahu 60 minut, který ověří orientaci posluchačů v základních událostech, pojmech a konceptech studované problematiky v rozsahu textů z readeru a látky probrané na úvodní přednášce (50 % celkové známky, student/ka musí získat nejméně 25 bodů z 50).

 

Bodové hodnocení:

91-100 bodů                výtečně (A)

81-90 bodů                  velmi dobře (B)

71-80 bodů                  dobře (C)

61-70 bodů                  uspokojivě (D)

51-60 bodů                  dostatečně (E)

0-50 bodů                    nedostatečně, neprospěl/a (F)

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (13.02.2020)

Harmonogram předmětu v LS 2020

 

Úvodní bloková přednáška: 21. 2. 2020, 14:00-16:50, místnost J1037.

 

Tutoriál k odkazování a seminárním pracím: 17. 4. 2020, 17:00-18:00, místnost J1037.

 

Konzultace tématu seminární práce: nejpozději do 26. 4. 2020, 20:00.

 

Termín pro odevzdání seminárních prací: 31. 5. 20120, 24:00. 

 

Kurz využívá aplikaci Moodle (http://dl.cuni.cz), název modulu Mezinárodní vztahy po roce 1990 (kombinované), klíč <MV90>.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK