PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Soudobé dějiny jihovýchodní Evropy - JMB509
Anglický název: Contemporary history of South-Eastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, JMB502, JMB503, JMB504, JMB505, JMB506
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB513, JMB514, JMB518, JMB516, JMB517, JMB515
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (27.09.2019)
Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů dějin jihovýchodní Evropy (ve druhé polovině 20. století), zejména pak dynamikou změn, vyvolaných druhou světovou válkou a rozvíjejících se za války studené, krizovými jevy ve vývoji balkánských komunistických režimů, vznikem nezávislých aktivit a příčinami zániku těchto režimů v kontextu velmocenské, zejména sovětské politiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (27.09.2019)

1) Seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizací
2) Vysvětlit základní vývojové trendy komunistických režimů v jihovýchodoevropských státech

3) Ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (27.09.2019)

„Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).“

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (29.07.2019)

Povinná literatura:

Vykoukal, J, Litera B., Tejchman, M, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha, Libri 2000, s. 95-103, 191-226, 239-243, 432-463, 607-643, 727-748

Tejchman, M. Balkán ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, s. 209-323.

 

Doporučená literatura:

Glenny, Misha, Balkán: 1804-1999: Nacionalismus, válka a velmoci, Praha, BB art 2003.

Hradečný P., Dějiny Albánie, Praha, LN 2008.

Hradečný, P., Dostálová, R., Hrochová, V., Oliva, P., Vavřínek, V., Dějiny Řecka, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998, s. 392-590
Pelikán J.,et.al.,Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, Praha, Filosofická fakulta KU 2016, 464 s.

Rychlík, J., Dějiny Bulharska, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000.
Šesták, M., Tejchman, M., Havlíková, L., Hladký, L., Pelikán, J., Dějiny jihoslovanských zemí, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998, s. 445-663.
Treptow, K. (ed), Dějiny Rumunska, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000, s. 309-394.
Tejchman M, Litera B., Moskva a socialistické země na Balkáně 1964-1989. Praha 2009.

Tejchman Miroslav, Balkán ve válce a v revoluci 1939-1945, Praha, Karolinum 2008, s. 451-708

 

Hradečný, P. Cesta do beznaděje. Albánie v závěrečných etapách stalinistické diktatury Envera Hoxhy. In: Slovanský přehled, 3, 1992, s. 13.

Hradečný, P. Zdrženlivý nacionalismus. Občanská válka v Řecku. In: Soudobé dějiny, X,1-2, 2003, s. 30.

Hupchick, D.P. The Balkans: from Constantinopole to communisms. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002, s. 369-388, 403-415, 416-443 (čítanka)

Pech, R., Rumunsko let sedmdesátých – od liberalismu k represi. In: Slovanský přehled, 1992, 3, s. 12.

Pelikán, J. Ante bellum aneb co předcházelo. In Pelikán, J.: Jihoslovanská krize, Praha 1996, s. 10.

Pirjevec, J., Tito, Stalinův nepřítel. In Prijevec, J., Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Praha: Argo, 2000, 21 s.

Tejchman M., Specifika vývoje Balkánu ve XX. Století. In: Bilá místa II. Ostrava 1996, 8 s.

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (27.09.2019)

1) Výkladu klíčových problémů formou blokové přednášky
2) Aktivním samostudiu studenta založeném na využití studijní opory
3) Ověření znalostí a pochopení látky předmětu formou testu a písemné práce

4) Individuálních konzultacích

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (27.09.2019)

1. Anotace/recenze vybraného knižního titulu, připadně vetší studie, zadání do 6.12.2019, odevzdat do 10.1.2020. Anotací se rozumí text nepřesahující dvě normostrany, na recenzi si může troufnout ten, kdo se již v tématice orientuje a je schopen daný text posoudit v kontextu dosavadního bádání; bibliografické záznamy vybraných titulů posílejte na email ondrej.zila@fsv.cuni.cz, v případě, že dojde ke dvojímu zadání jednoho titulu, má přednost student, který jej poslal jako první, další v pořadí si musí vybrat jiné tituly. Zadané knihy či studie by neměly být starší deseti let.

2. Seminární práce v rozsahu 15 normostran, minimálně 10 zdrojů (z toho minimálně tři monografie a minimálně polovina zdrojů v cizích jazycích), zadání do 6.12. 2019, odevzdat do 10.1.2020.  

3. Zkouška se skládá z připouštěcího testu a obhajoby seminární práce. Test bude zadán v předtermínu v týdnu před Vánoci, či v týdnu 13.-17.1., bez úspěšně složeného testu nelze jít k další části zkoušky, Termíny budou zadány elektronicky.

4. Hotové anotace a seminární práce zasílejte ve stanovených termínech na emailovou adresu ondrej.zila@fsv.cuni.cz

 

„Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).“

 

Hodnocení kurzu zahrnuje test (40 %), recenzi (10 %) a velkou seminární práci (50 %). Test i seminární práce musí získat hodnocení minimálně E.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (29.07.2019)

Sylabus:

1)    Úvodní informace

2)    Země jihovýchodní Evropy po skončení druhé světové války 

3)    Sovětizace jihovýchodní Evropy, její velmocenské a vnitropolitické předpoklady a období stalinismu (1944-1953)

4)    Poststalinský otřes – destalinizace a reformy (1953-1970)

5)    Vývoj komunistických režimů v jihovýchodní Evropě a jejich vztahy za Brežněvovské stabilizace (1970-1982)

6)    Přestavby, reformy a rozpad sovětského bloku

7)    Transformace zemí jihovýchodní Evropy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK