PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Soudobé dějiny východní Evropy - JMB508
Anglický název: Contemporary History of Eastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, JMB502, JMB503, JMB504, JMB505, JMB506
Neslučitelnost : JMB001
Je prerekvizitou pro: JMB513, JMB514, JMB518, JMB516, JMB517, JMB515
Anotace
Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů ruských dějin a dějin SSSR. Přihlédne ke vzniku
"studené války" a jejímu vlivu na vývoj SSSR a na jeho politiku v sovětském bloku. Bude se zabývat příčinami zániku
SSSR a jeho důsledky pro současné Rusko. Vymezí hlavní diskusní problémy v literatuře posledního desetiletí.
Poslední úprava: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (09.02.2019)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je s důrazem na ruské dějiny seznámit studenty se základními trendy východoevropského vývoje.

Poslední úprava: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (09.02.2019)
Literatura

Povinná literatura:

HANUŠ, J. – VLČEK, R. (eds.), Interpretace ruské revoluce 1917, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.

VYDRA, Z. a kol., Dějiny Ruska. Praha: NLN, 2016.

ŽIŽEK, S., Požadujme nemožné. Olomouc: Broken Books, 2014, s. 35-46; 63-66.

CHLEVŇUK, O., Stalin: nový životopis. Praha: Paseka, 2016, s. 51-113; 123-279; 291-364.

KOTKIN, S., Stalin. Vol. II, Waiting for Hitler, 1928-1941. Allen Lane, Penguin Books, 2017, s. 9-69; 376-496.

 

William TAUBMAN: Chruščov —člověk a jeho doba. Nakladatelství Jiří Buchal —BB/art, Praha 2005, s. 214-273.

Karel DURMAN: Popely ještě žhavé: velká politika 1938-1991. [Díl I., Světová válka a nukleární mír 1934-1964]. Praha: Karolinum, 2004, s. 366-395.

 

Martin Malia, Sovětská tragédie, Argo, 2004 – str. 353-403.

Archie Brown, The Rise and Fall of Communism, 2009 – 20. kapitola (‘The Era of Stagnation’: The Soviet Union under Brezhnev),  kapitoly 24-28, (str. 481-573). ev. Archie Brown, Vzestup a pád komunismu, Jota, 2011, ISBN: 978-80-721781-29-4. 

DRAHOKOUPIL D., MYANT M., Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. San Francisco, CA: Wiley, 2011

SAKWA R., Russian Politics and Society (libovolné vydání), kapitola Phoney Democracy.

 

 Doporučená literatura:

Pančenko, Aleksandr Michajlovič, Metamorfózy ruské kultury: sborník statí a esejů, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2012, ISBN: 978-80-7465-007-9

Jiří Hanuš, Radomír Vlček (eds.), Interpretace ruské revoluce 1917, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, ISBN: 978-80-7325-150-5

Pečenka, Marek, Dějiny Ruska v datech, Praha, Dokořán, 2011, ISBN: 978-80-86569-14-7

Stephen White (ed.), Politics and the ruling group in Putin's Russia, New York, Palgrave Macmillan, 2008, ISBN: 978-0-230-52483-5

 Reader:

Ronald Grigor Suny, The Structure of Soviet History, Essays and documents, Oxford, Oxford University press, 2002, ISBN-13: 978-0195137040

Gorenburg, Dmitry: Soviet National Policy and Assimilation In Ruble, Blair A., Arel, Dominique: Rebounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Washington, Woodrow Wilson, 2006, s. 273-303.

Two Russias Collide. In Hosking, Geoffrey A.: Rulers and Victims. Harvard, Belknap, 2006, s. 91-141. 

Litera, Bohuslav: Válka a moc v SSSR za druhé světové války. Slovanský přehled, 2002, č.2, s. 209-231.

Ahred, Rudiger, Tompson, William: Fifteen years of economic reform in Russia': What has been achieved? OECD Working paper, 2005, str. 1-38.
Zdroj:<http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/2f17a06ff272d551c1257006002c6e9b/$FILE/JT00184107.PDF>

Poslední úprava: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (21.09.2020)
Metody výuky

Diskuse, četba, samostatná písemná práce.

Odkaz na on-line verzi na Zoom:  
 https://cesnet.zoom.us/j/92018164492

Přednáška bude nahrána a zveřejněna na stream IMS.

Odkaz na podporu ke kurzu na Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3021

Poslední úprava: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (27.09.2021)
Požadavky ke zkoušce

Studenti se účastní blokové výuky ve stanovených termínech. S ohledem na mimořádná opatření proti Covid-19 bude kurz probíhat prostřednictvím platformy Zoom (odkaz bude rozeslán týden před konáním přednášky) a platformy Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3021)

Studenti jsou povinni nastudovat tituly uvedené v seznamu studijní literatury.

Studenti jsou povinni dodat ve stanoveném termínu prostřednictvím Moodle

a) Synopse libovolného titulu z povinné literatury tvoří 10 % známky a je nutné ji odevzdat do 30.11.2020.

b) Anotace/recenze vybraného titulu: cílem úkolu je naučit studenty zpracovat strukturovanou anotaci/recenzi publikace zabývající se problematikou středoevropských dějin v letech 1945-1990.

Recenze tvoří 10 % známky. Do 2.11.2020 je nutné dohodnout s vyučujícím titul, do 31.12.2020 odevzdat.

c) Velká seminární práce v rozsahu 20 normostran čistého textu (bez poznámkového aparátu a příloh). Student diskutuje a vybírá téma v rámci konzultací s vyučujícím předmětu. Doporučuje se soustředit se na komparativně pojatá témata zahrnující minimálně dvě středoevropské země. Doporučená literatura v rozsahu 200 stran, povinné využití cizojazyčné literatury.

Práce musí obsahovat jasnou definici hlavní teze (výzkumná otázka, problém, hypotéza), důvody výběru použité literatury a její kritické zhodnocení (zdroje citovat řádným poznámkovým aparátem formou footnotes), výklad metodologie, závěr, v němž se autor vyjádří, jestli byla předložená teze doložena, resp. jestli a jak byla vstupní otázka zodpovězena.

Cílem úkolu je naučit studenta v rámci tohoto předmětu:
a) výběru vhodného tématu odpovídajícího danému formátu práce
b) zpracovat toto téma v návaznosti na metodicky a metodologicky zaměřené kurzy z prvního ročníku v podobě kvalitní seminární práci
c) připravit a použít komparativní metodu
d) příklady vhodných témat:
Proměny sovětského hospodářství
Proměny sovětské zahraniční politiky
Opozice a disent během existence SSSR

Seminární práce tvoří 50 % známky. Do 30.11.2020 je nutné dojednat téma a strukturu práce s vyučujícím, do 31.1.2021 odevzdat.

 

Předmět je ukončen testem (30% celkového hodnocení, ověřuje základní znalosti, nutno získat nadpoloviční počet bodů)

Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím Moodle, Zoom a mailů svobodak@fsv.cuni.cz a kolenovska@seznam.cz ev. prostřednictvím individuálních konzultací.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Poslední úprava: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (21.09.2020)
Sylabus

Cílem předmětu je s důrazem na ruské dějiny seznámit studenty se základními trendy východoevropského vývoje.

Poslední úprava: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (21.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK