PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Současné metodologie - JMB520
Anglický název: Current Methodologies
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB001, JMB499
Je neslučitelnost pro: JMB499
Ve slož. prerekvizitě: JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (03.10.2017)
Úkolem kursu je naučit studenty základům metodologie společenských věd a vštípit jim základní metodologické postupy.
Studenti budou seznámeni jednak se základními obecnými vědeckými metodami (hlavně metody logické), především ale s
dílčími metodami společenskovědními. Zde bude kladen důraz především na komparativní metodu, další metody však
nebudou vynechány (behavioralismus, strukturně-funkcionální analýza, teorie her, a dal.). Součástí kursu bude rovněž
otázka vědecké etiky.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (15.10.2018)

Studijní literatura: 
 
B. Guy Peters. Comparative Politics. Theory and Methods. Macmillan Press, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London 1998.

Todd Landman. Issues and Methods in Comparative Politics. An Introduction. Routledge, London-New York 2003.

L. Morlino. Comparison: A Methodological Introduction for the Social Sciences. Barbara Budrich, Opladen, 2018.* Reader (celkem 154 stran):

* 1. Základy metodologie a obecné metody:

* Viktor Knapp. Vědecká propedeutika pro právníky. Eurolex Bohemia, Praha 2003, ISBN 80-86432-54-8, str. 33-38, 65-76, 163-188.

* 2. Kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu v sociálních vědách:

* Miroslav Novák. Úvod do studia politologie. Nepublikovaný strojopis. FSV UK, Praha 1990, str. 12-17.

* 3. Hodnoty a hodnocení v sociálních vědách:

* Miroslav Novák. Úvod do studia politologie. Nepublikovaný strojopis. FSV UK, Praha 1990, str. 9-11.

* 4. Komparatistika a behavioralismus:

* Blanka Říchová. Komparativní politologie. In: Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Eurolex Bohemia, Praha 2004, ISBN 80-86432-63-7, str. 77-105.
* Blanka Říchová. Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000, ISBN 80-7178-461-3, str. 29-44.

* 5. Ostatní dílčí metody společenských věd

* Blanka Říchová. Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000, ISBN 80-7178-461-3, str. 61-82, 95-104, 105-117.


* 6. Základy vědecké a publikační etiky

* Viktor Knapp. Vědecká propedeutika pro právníky. Eurolex Bohemia, Praha 2003, ISBN 80-86432-54-8, str. 215-223.
* Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 85-98.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (21.09.2019)

Kombinovaná forma studia, celková hodinová dotace 24 hodin, z toho 4 hodiny přímá výuka, 20 hodin samostudium, 14 hodin kontrola samostudia a konzultace

Formy kontroly studia předmětu: klasifikovaný zápočet.

a) Studenti se účastní blokové výuky ve stanovených termínech.
b) Studenti jsou povinni v rámci samostudia vypracovat komparativní studii na dohodnuté téma v rozsahu 10-15 normostran včetně vědeckého aparátu
c) Práce bude odevzdána do 5. 1. 2020 24:00 hod. na e-mailovou adresu jmb520@seznam.cz (nedodržení termínu odevzdání práce bez řádné omluvy znamená jeho propadnutí) a oznámkována v souladu s klasifikačním systémem FSV UK. Písemná práce musí být odevzdán v jednom z následujících formátů: doc/docx nebo pdf. Jiné formáty nebudou přijaty.
d) Předmět je ukončen písemným testem.
e) Konečná známka z předmětu je stanovena na základě práce v celém kursu, tj. jako souhrnné hodnocení písemné práce a testu, a to v poměru 1:1.


Studenti jsou klasifikováni z celkového výsledku následovně:

91 a více = A

81–90 % = B

71–80 % = C

61–70 % = D

51–60 % = E

0–50 % = F

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK