PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Evropská unie - vybrané problémy - JMB534
Anglický název: European Union - selected issues
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 36 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Mejstřík
Vyučující: PhDr. Martin Mejstřík
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JMB534 Evropská unie.docx Sylabus 2020 PhDr. Martin Mejstřík
stáhnout JMB534_TS_Rovna_soucasneproblemyevropskei_reader.pdf Reader PhDr. Martin Mejstřík
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (31.10.2019)
Bakalářský předmět Evropská unie - vybrané problémy dává studentům možnost získat přehled o základních výzvách a problémech, kterým Evropská unie a jí předcházející instituce čelily od 50. let do současnosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (31.10.2019)

Cílem předmětu je získat povědomí o základních výzvách a problémech Evropské unie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (31.10.2019)
Pro absolvování předmětu je zapotřebí splnit následující povinnosti: Napsat a odevzdat seminární práci (50 % celkového hodnocení) a úspěšně napsat závěrečný faktografický test (50 % celkového hodnocení).
 
  1. Klasifikace A-F z celkového výsledku dle předchozího odstavce s použitím zaokrouhlení nahoru na celá procenta se stanoví následovně:
  • 91 % a více       =>          A
  • 81-90 %             =>          B
  • 71-80 %             =>          C
  • 61-70 %             =>          D
  • 51-60 %             =>          E
  • 0-50 %                =>          F

Klasificace je dle opatření děkanky 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018)

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (31.10.2019)

Veškerá povinná literatura je nahrána v SISu u tohoto předmětu.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (02.10.2020)

Kurz je založen na on-line blokové přednášce a domácímu studiu povinné literatury.

Link na zoom: https://cesnet.zoom.us/j/97424108385

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (02.10.2020)

JMB534 Evropská unie - vybrané problémy (PhDr. Martin Mejstřík)

Základní informace ke kurzu - ZS 2020

1)      Úvodní bloková přednáška proběhne v pátek 9. 10. 2020 od 13 do 14 a od 15 do 17 hodin. Účast na on-line přednášce je pro studenty povinná (omluvenky - pouze ze závažných důvodů - zasílejte na martin.mejstrik@fsv.cuni.cz).

Link na on-line zoom je zde: https://cesnet.zoom.us/j/97424108385

2)      Pro absolvování předmětu je zapotřebí splnit následující povinnosti: Napsat a odevzdat seminární práci (50 % celkového hodnocení) a úspěšně napsat závěrečný faktografický test (50 % celkového hodnocení). U vybraných seminárních prací může vyučující vyzvat studenta, aby se dostavil k její ústní obhajobě.

3)      Parametry seminárních prací:

Práce musí mít rozsah 8-10 normostran, tedy 14 400-18 000 znaků - počítáno s mezerami, bez poznámkového aparátu, titulního listu a bibliografie.

Povinnou součástí práce je titulní list se jménem autora, předmětem (Evropská unie - vybrané problémy), názvem práce, datem odevzdání a počtem znaků. Pro poznámkový aparát doporučuji držet se normy AUC, práce musí obsahovat bibliografii.

Práce se kromě zpravodajských článků musí opírat o nejméně 10 primárních (dokumenty, statistiky, projevy) a sekundárních zdrojů (odborné publikace, odborné články). Obecně čím rozsáhlejší soubor relevantních zdrojů zpracujete, tím lépe.

Termín pro odevzdání práce je neděle 31. ledna 2021 - opožděné práce budou penalizovány. Práce odevzdávejte elektronicky na e-mailovou adresu martin.mejstrik@fsv.cuni.cz, do předmětu zprávy prosím uveďte kód kurzu JMB534 a Vaše příjmení.

Dodržujte etické zásady psaní seminárních prací (plagiátorství = disciplinární komise) a dbejte na její jazykovou úroveň!

 4)    Témata seminární prací:

Vyberte si relevantní politický, hospodářský či společenský problém, kterému musela Vámi vybraná členská země Evropské unie čelit při svém přistupování (můžete porovnat se současnou situací).

Povinná struktura práce:

V úvodu obhajte svoji volbu, vymezte cíle práce, její strukturu a zhodnoťte použité zdroje.

V první (popisné) části stati charakterizujte podstatu problému a načrtněte stav problému a politickou a akademickou debatu o něm.

V druhé (analytické, může být kratší) části stati se pokuste o srovnání a kritickou diskusi.

V závěru stručně zrekapitulujte hlavní zjištění, můžete naznačit i další problémy, které se při zkoumání tématu otevírají.

5)      Závěrečný test:

Termíny závěrečného testu budou vypsány v SIS během prosince - dva termíny budou v průběhu ledna, jeden pak v první polovině února. Předchozí odevzdání seminární práce není podmínkou účasti na psaní testu.

Test ověří základní znalosti v obecné problematice Evropské unie a zejména pak její integrace. Zároveň se v něm budou vyskytovat otázky vycházející ze specifických znalostí v rozsahu studijních materiálů nahraných v SIS

 6)      Příprava na test

Vycházejte z důkladné četby readeru. Použijte zejména studijní materiály od prof. Lenky Rovné, a to hlavně strany 1-175. Heslo pro přístup do tohoto readeru: 534mb.

Máte možnost přístupu k materiálům, se kterými pracujeme v semináři k Evropské integraci v rámci bakalářského oboru MTS. Můžete se v moodlu v sekci Institut mezinárodních studií zaregistrovat do kurzu Problémy rozšiřování - seminář k Evropské integranci jmb029, klíč k zápisu je rozsireni.

Veškeré dotazy ohledně kurzu a požadavků na jeho úspěšné splnění směřujte na vyučujícího Martina Mejstříka (mejstrik.m@fsv.cuni.cz).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK