PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kultura a umění ve 20. století - JMB516
Anglický název: Culture and Art in the 20th Century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 24 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB507, JMB508, JMB509, JMB510, JMB511, JMB512
Anotace
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (25.10.2019)
Přednáška pro posluchače kombinovaného studia, poskytující základní informativní přehled o nejdůležitějších etapách kultury 20. století (moderní výtvarné umění, literatura, fotografie a film) v kontextu politických a historických událostí.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (25.10.2019)

Cílem předmětu je naučit studenty uvažovat v souvislostech a aplikovat získané znalosti a metody na konkrétní kulturní jevy.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (25.10.2019)

 Literatura povinná:

Larousse, Dějiny umění IV- Umění nové doby, Odeon, Praha 1971

José Pijoan (ed.): Dějiny umění X. Odeon, Praha 1984

René Huyghe (ed): Umění nové doby. Umění a lidstvo. Larousse IV. Praha 1974

 

Literatura doporučená:

Nikolaj Aaron: Marc Chagall. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2003

Cesáreo Rodríguez Aguilera: Salvador Dalí. Odeon, Praha 1991

Francis Bacon: Rozhovory. Arbor vitae. Praha 1999

Sandro Bocola: Die Kunst der Moderne. Zur Struktur und Dynamik ihrer Entwicklung. Von Goya bis Beuys. Prestel, München / New York 1994

Sandro Bocola: Timelines - L'Art moderne 1870-2000. Taschen,  Köln, London, Madrid, New York, Paris, Tokyo 2001

Georges Braque: Zápisky a rozhovory. Arbor vitae, Praha 1998

Henrico Crispolti: Europäische Avantgarde nach 1945.  Galerie Schuler, München 1974

Antonín Dufek: Alfred Stieglitz. Odeon, Praha 1990

Jacques Dupin: Miró. Fontana Unesco Art Book, b.m. 1967

Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé. Svoboda, Praha 1995

Umberto Eco: Dějiny krásy. Argo, Praha 2005

Umberto Eco: Dějiny ošklivosti, Argo, Praha 2007

Umberto Eco:  Bludiště seznamů, Argo, Praha 2009

Lothar Fischer: Max Ernst. Rowohlt, Reinbeck b. Hamburg 1998

Perre Gimpferer, Eva Petrová: Max Ernst. Odeon,  Praha 1990

Arnold Hauser: Filosofie umění. Odeon, Praha 1975

Josef Hlaváček: Poezie racionality. Neokonstruktivistické tendence v umění 6O. let. Praha 1995

Gustav René Hocke: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře a umění. Triáda, Praha 2001

René Huyghe: Řeč obrazů. Odeon, Praha 1965

Jindřich Chalupecký: Na hranici umění. Prostor, Praha 1990

Jindřich Chalupecký: Úděl umělce. Duchampovské meditace. Torst, Praha 1998

Jindřich Chalupecký a kol.: Jiří Kolář. Odeon, Praha 1993

Jindřich Chalupecký:  Nové umění v Čechách. H+H, Praha 1994

Alberto Giacometti: Moje skutečnost. Arbor vitae, Praha 1998

Louis I. Kahn: Ticho a světlo. Arbor vitae, Praha 1999

Horst Keller: Marc Chagall. Leben und Werk. DuMont, Köln 1988

Heinrich Klotz: Kunst im 20. Jahrhundert. C.H.Beck, München 1994

Francois Le Targat: Marc Chagall. Odeon, Praha 1985

Janis Mink: Duchamp. Taschen, München 1994

Mahulena Nešlehová: Poselství jiného výrazu. Pojetí informelu v českém umění 50.  a první poloviny 60. let. Base / ARTetFACT. Praha 1997

Barnett Newmann: Umělec - kritik. Arbor vitae, Praha 2003

Erwin Panofsky: Smysl a význam ve výtvarném umění. odeon, Praha 1990

Frank Popper: Die kinetische Kunst. Licht und Bewegung. Umweltkunst und Aktion. DuMont, Köln 1975

Horst Richter: Geschichte der Malerei im 20. Jahrhundert. Stile und Künstler. DuMont, Köln 1993

Aldo Rossi: Vědecká autobiografie. Arbor vitae, Praha 2005

Igor Stravinskij: Hudební poetika. Arbor vitae, Praha 2005

Karin Thomas: Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. DuMont, Köln 1999

 

 

Texty:

1. A. Hauser:  Pojem ideologie v dějinách umění

2. A. Hauser: Umění národa, mas a vzdělanců                        -

2. U. Eco  - Kýč a masová kultura,

3. U. Eco: Mechnická reprodukce konzumní a „vzdělané hudby

4. Barnett Newman

5. Louis I. Kahn

6. Jindřich Chalupecký - Duchamp

7. Jindřich Chalupecký - Kolář

8. René Huyghe - Řeč obrazů

9. Giacometti -

10. Francis Bacon

11. Erwin Panofsky

Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (25.10.2019)

Jde o značně komprimovanou přehledovou přednášku, která na zvoleném tématu naučí studenty samostatné práci. Vzhledem k omezeným podmínkám se výběr témat a případné problémy řeší osobní konzultací nebo mailem.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (25.10.2019)

Předpokladem pro složení ústní zkoušky je odevzdání seminární práce o rozsahu 6 NS samostatného textu do konce kalendářního roku. Úvodem ústní zkoušky je diskuse o seminární práci, dále budou položeny studujícímu tři otázky: první vztahující se k textům v elektronické podobě, druha související s předepsanou literaturou a třetí týkající se některého z přednášených témat.

Seminární práce má prokázat schopnost studenta vyhledat si relevantní informace a literaturu ke zvolenému tématu a posoudit toto téma v širších historických a politických souvislostech.

Hodnocení seminární práce se započítává do celkového hodnocení výsledků ústní zkoušky na škále A-F

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (25.10.2019)

Číslo: JMB516
Název: Kultura a umění 20. století
Introduction to 20th Century Art
Jméno přednášejícího: PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
Rozsah výuky: 4/- ZS Zk
Podmínky pro zápis: určeno pouze pro distanční studijní program

Podmínky pro splnění studijních povinností: odevzdání sem. práce do konce kalendářního roku (6NS) + ústní zkouška (3 otázky, z toho jedna z elektronického souboru textů a jedna z literatury)
Stručná charakteristika:
Informativní přehled o kultuře 20. století ? moderní výtvarné umění (+ fotografie a film) v kontextu politických a historických událostí.
Přehled témat:
Přehled témat:
1) Stručný přehled evropských avantgard první poloviny 20. století

2) Rok 1945 - nultá hodina - význam evropské emigrace pro USA

3) Železná opona a dvojí kultura: informel v západních zemích 

4) Železná opona a dvojí kultura: socialistický realismus v zemích východního bloku

5) Revize avantgard: světlo - barva - prostor: ZERO, op-art, kinetismus, luminokinetismus, colour-field-painting, neokonstruktivismus, neodada, fluxus

6) Revize avantgard - nová figurace: návrat figury a příběhu (americký pop-art, evropská figurace)

7) Revize avantgard: neoexpresionismus; wild painting

8) Architektura 20. století, dějiny filmu

9) Revize avantgard: postmoderna / transavantgarda v architektuře a výtvarném umění)

10) Interdisciplinární přesahy - postmoderní synestetismus: malířství / fotografie / film / divadlo / hudba; umění a realita

11) Vývoj evropského filmu: od italského neorealismu k S. Kubrickovi, živé vysílání - Umberto Eco

12) Marcel Duchamp - mezi kontinenty a generacemi

Literatura povinná:
Larousse, Dějiny umění IV- Umění nové doby, Odeon, Praha 1971
José Pijoan (ed.): Dějiny umění X. Odeon, Praha 1984
René Huyghe (ed): Umění nové doby. Umění a lidstvo. Larousse IV. Praha 1974

Pelánová, Anira: Avantgardy 20. století. 1900-1945. Karolinum, Praha 2010Literatura doporučená:
Nikolaj Aaron: Marc Chagall. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2003
Cesáreo Rodríguez Aguilera: Salvador Dalí. Odeon, Praha 1991
Francis Bacon: Rozhovory. Arbor vitae. Praha 1999
Sandro Bocola: Die Kunst der Moderne. Zur Struktur und Dynamik ihrer Entwicklung. Von Goya bis Beuys. Prestel, München / New York 1994
Sandro Bocola: Timelines - L'Art moderne 1870-2000. Taschen, Köln, London, Madrid, New York, Paris, Tokyo 2001
Georges Braque: Zápisky a rozhovory. Arbor vitae, Praha 1998
Henrico Crispolti: Europäische Avantgarde nach 1945. Galerie Schuler, München 1974
Antonín Dufek: Alfred Stieglitz. Odeon, Praha 1990
Jacques Dupin: Miró. Fontana Unesco Art Book, b.m. 1967
Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé. Svoboda, Praha 1995
Umberto Eco: Dějiny krásy. Argo, Praha 2005
Umberto Eco: Dějiny ošklivosti, Argo, Praha 2007
Umberto Eco: Bludiště seznamů, Argo, Praha 2009
Lothar Fischer: Max Ernst. Rowohlt, Reinbeck b. Hamburg 1998
Perre Gimpferer, Eva Petrová: Max Ernst. Odeon, Praha 1990
Arnold Hauser: Filosofie umění. Odeon, Praha 1975
Josef Hlaváček: Poezie racionality. Neokonstruktivistické tendence v umění 6O. let. Praha 1995
Gustav René Hocke: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře a umění. Triáda, Praha 2001
René Huyghe: Řeč obrazů. Odeon, Praha 1965
Jindřich Chalupecký: Na hranici umění. Prostor, Praha 1990
Jindřich Chalupecký: Úděl umělce. Duchampovské meditace. Torst, Praha 1998
Jindřich Chalupecký a kol.: Jiří Kolář. Odeon, Praha 1993
Jindřich Chalupecký: Nové umění v Čechách. H+H, Praha 1994
Alberto Giacometti: Moje skutečnost. Arbor vitae, Praha 1998
Louis I. Kahn: Ticho a světlo. Arbor vitae, Praha 1999
Horst Keller: Marc Chagall. Leben und Werk. DuMont, Köln 1988
Heinrich Klotz: Kunst im 20. Jahrhundert. C.H.Beck, München 1994
Francois Le Targat: Marc Chagall. Odeon, Praha 1985
Janis Mink: Duchamp. Taschen, München 1994
Mahulena Nešlehová: Poselství jiného výrazu. Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let. Base / ARTetFACT. Praha 1997
Barnett Newmann: Umělec - kritik. Arbor vitae, Praha 2003
Erwin Panofsky: Smysl a význam ve výtvarném umění. odeon, Praha 1990
Frank Popper: Die kinetische Kunst. Licht und Bewegung. Umweltkunst und Aktion. DuMont, Köln 1975
Horst Richter: Geschichte der Malerei im 20. Jahrhundert. Stile und Künstler. DuMont, Köln 1993
Aldo Rossi: Vědecká autobiografie. Arbor vitae, Praha 2005
Igor Stravinskij: Hudební poetika. Arbor vitae, Praha 2005
Karin Thomas: Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. DuMont, Köln 1999


Texty:
1. A. Hauser: Pojem ideologie v dějinách umění
2. A. Hauser: Umění národa, mas a vzdělanců -
2. U. Eco - Kýč a masová kultura,
3. U. Eco: Mechnická reprodukce konzumní a ?vzdělané hudby
4. Barnett Newman
5. Louis I. Kahn
6. Jindřich Chalupecký - Duchamp
7. Jindřich Chalupecký - Kolář
8. René Huyghe - Řeč obrazů
9. Giacometti -
10. Francis Bacon
11. Erwin Panofsky

  
Univerzita Karlova | Informační systém UK