PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Soudobé dějiny střední Evropy - JMB507
Anglický název: Contemporary History of Central Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, JMB502, JMB503, JMB504, JMB505, JMB506
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB513, JMB514, JMB518, JMB516, JMB517, JMB515
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.12.2019)
Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů dějin střední Evropy ve 20. století, zejména pak na dynamikou změn vyvolaných k životu druhou světovou válkou a rozvíjejících se za války studené, krizovými jevy ve vývoji středoevropských komunistických režimů, vznikem nezávislých aktivit a příčinami zániku těchto režimů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.12.2019)

Cílem předmětu je vysvětlit základní problémy poválečného vývpje střední Evropy a ověřit jejich zvládnutí studenty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.12.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

 

Zkouška z předmětu zahrnuje následující části:

1. Seminární práce v rozsahu 20 normostran, minimálně 15 zdrojů, z toho minimálně 10 cizojazyčných, zákaz (!) používání wikipedie, aktualne.cz, ihned.cz a podobnych zdrojů, internerové adresy nejlépe konzultovat s vyučujícím.

Téma nesmí být čistě české (res. jednonárodní), resp. český (národní) moment může být přítomen jako součást komparace (minimálně tři země). Práce musí obsahovat jasnou definici hlavní teze (otázka, problém, hypotéza, zakázána jsou slova jako popis), důvody výběru použité literatury a její kritické zhodnocení, výklad metodologie (komparace, typologie apod.), popřípadě použitého teoretického rámce, závěr, v němž se autor vyjádří, jestli byla předložená teze doložena. Zadání do 30.11.2019 formou abstraktu (co je základním problémem-otázkou) + zakladni seznam literatury), odevzdat do 20.1.2020
2. Recenze práce o dějinách střední Evropy vydané po roce 2017 (včetně), zadání do 30.11.2019 formou abstraktu (co je základním problémem-otázkou), odevzdat do 20.1.2020.
3. Test - současná střední Evropa v letech 1945-1991; bez úspěšně složeného testu nelze absolvovat další části zkoušky (významné události, osobnosti, pojmy, vysvětlení "proč se něco stalo"), proběhne v listopadu/prosinci 2019
4. Aktuality a seminární práce zasílejte ve stanovených termínech na emailovou adresu jmb507@seznam.cz

 

Hodnocení kurzu:

Seminární práce – 50 %, test – 40 %, recenze – 10 %. Každá část zkoušky je známkována separátně, žádná část zkoušky nesmí skončit hodnocením F.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.12.2019)

Studijní literatura:

Povinná:

Křen J., Dvě století střední Evropy. Praha, Argo 2005. isbn 80-7203-612-2, s. 323-1008
Vykoukal J., Litera B., Tejchman M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000, isbn 80-85983-82-6, s. 95-190, 244-293, 355-432, 525-606, 687-747.

Reader

Koncepce (všechny povinně)

1. Arnason Johann P._Introduction_Demarcating East Central Europe_2005
2. Betz Hans Georg_Mitteleuropa and Post Modern European Identity
3. Franzinetti Guido_Mitteleuropa in East-Central Europe_From Helsinki to EU Accession (1975?2004)_2008
4. OkeyRobin_CentralEuropeEasternEurope
5. SinnhuberKarl_CentralEuropeMitteleuropaEuropaCentrale
6. Wandycz Piotr_Cena svobody_uvod


Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.12.2019)

Přednáška a konzultace.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.12.2019)

Program přednášky:

Druhá světová válka a přepoklady sovětizace

Destalinizační a reformní strategie 1953-1968

Brežněvovská stabilizace

Přestavba a rozpad sovětského bloku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK