PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Soudobé české dějiny - JMB503
Anglický název: Contemporary Czech History
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB507, JMB508, JMB512, JMB510, JMB511, JMB509
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Kocian-Sylabus-JMB503-ZS 18-19.doc sylabus Markéta Mrzenová
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petr Novák, Ph.D. (04.11.2014)
Kurs se zabývá soudobými českými dějinami let 1945-1989 v kontextu mezinárodních souvislostí. Výklad se zaměří na okruh vybraných základních otázek: na osvětlení předpokladů a podmínek pro zahájení poválečných systémových změn a pro nástup komunistické moci v Československu, na formy, pomocí kterých komunistický režim ovládal, řídil a kontroloval společnost, na pochopení postojů sociálních opor komunistického režimu a dalších skupin obyvatelstva ke komunistické moci včetně specifiky existence a aktivit českého a slovenského politického a kulturního exilu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Novák, Ph.D. (04.11.2014)

Studijní literatura (Reader):  

 

Kaplan, K., Nekrvavá revoluce. Praha, Mladá fronta 1993. ISBN 0-88781-157-4, s. 9-369.

Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha, Argo 2005. ISBN 80-7203-612-2, s. 567-576, s. 656-664, s. 694-698, s. 749-769, s. 865-880, s. 965-999.

Rupnik, J., Dějiny Komunistické strany Československa : Od počátků do převzetí moci. Praha, Academia 2002. ISBN 80-200-0957-4, s. 191-262.

Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., Východ. Vznik, vývoj  a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000. ISBN 80-85983-82-6, s. 123-159, s. 260-264, s. 375-390, s. 571-594, s. 717-727.

 

Další doporučená literatura

 

Balík Stanislav - Hloušek Vít - Holzer Jan - Šedo Jakub, Politický systém českých zemí 1848-1989, Brno 2003.

Blažek Petr (ed.), A nepozdvihne meč. Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989, Academia, Praha 2007..

Cuhra, J., Ellinger, J., Gjuričová, A., Smetana, V., České země v evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Praha - Litomyšl, Paseka 2006. ISBN 80-7185-794-7, s. 155-341.

Čechák Vladimír, Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004), Eupress, Praha 2004.

Dějiny zemí Koruny české I.+ II. (Kolektiv autorů). Praha - Litomyšl, Paseka 2007.

Dějiny českých médií 20. století. Jakub Končelík, Pavel Večeřa, Petr Orság. Portál, Praha 2010.

Durman, Karel, Popely ještě žhavé … I. : Světová válka a nukleární mír 1938-1964, Praha 2004.

Frommer Benjamin, Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, Praha 2010.

Hoppe Jiří, Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha: Prostor 2009.

Jech Karel, Soumrak selského stavu 1945-1989, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2001.

Junek Marek a kol., Svobodně ! Rádio Svobodná Evropa 1951-2011, Praha 2011.

Kalinová Lenka, Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám

v letech 1945-1969, Academia Praha 2007, s. 113-352.

Kalinová Lenka, Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993, Academia, Praha 2012.

Kaplan Karel, Pět kapitol o únoru, Brno 1997.

Kaplan Karel, Proměny české společnosti 1948-1960. Část první. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha 2007.

Kaplan Karel, Kořeny československé reformy 1968. I, II, Doplněk, Brno 2000.

Kaplan Karel, Kořeny československé reformy 1968. III, IV, Doplněk, Brno 2002.

Kaplan Karel, Československo v letech 1945-1948, SPN, Praha 1991.

Kaplan Karel, Československo v letech  1948-1953, SPN, Praha 1991.

Kaplan Karel, Československo v letech 1953-1966. 3. část. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1992;

Kaplan Karel, Československo v letech 1967-1969, SPN, Praha 1993.

Kaplan Karel, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Praha-Brno: ÚSD

- Doplněk 1993.

Kaplan Karel - Paleček Pavel, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2008.

Kaplan Karel, Sociální demokracie po únoru 1948, Doplněk, Brno 2011.

Knapík Jiří - Franc Martin, Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, Academia, Praha 2011.

Kokoška Stanislav, Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání

Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice. Petr Fiala, Jan Holzer, Miroslav Mareš, Pavel Pšeja. Masarykova Universita v Brně Mezinárodní politologický ústav, Brno 1999.

Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtěch Šimíček (eds.), Brno 2009.

Kuklík, Jan: Mýty a realita tzv. Benešových dekretů, Linde, Praha 2002.

Kuklík, Jan: Znárodněné Československo. Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Vydalo nakladatelství Auditorium, Praha 2010.

Kuklík Jan a kol.: Dějiny československého práva 1945-1989. Vydalo nakladatelství Auditorium, Praha 2011.

Marek Pavel a kol.: Přehled politického stranictví na území Československa v letech 1861-1998. Olomouc 2000.

Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Editor Petr Blažek. Ústav českých dějin FF UK - Dokořán, Praha 2005.

Otáhal Milan, Normalizace 1969-1989. Příspěvek ke stavu bádání. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR  č. 36, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002.

Otáhal Milan, Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2011.

Pánek J., Tůma O. a kolektiv, Dějiny českých zemí. Nakladatelství Karolinum,Praha 2008

Pauer Jan, Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí, plánování, provedení. Argo, Praha 2004.

Pernes Jiří, Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2008.

Pithart Petr, Osmašedesátý. Rozmluvy, Praha 1990.

Průcha Václav a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa v letech 1918-1992. 2. díl období 1945-1992. Brno, Doplněk 2009.

Rákosník Jakub, Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960. Praha 2010.

Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Jiří Suk, Tomáš Zahradníček. Vydala Knihovna Václava Havla o.p.s., Praha 2011.

Rychlík Jan, Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992. Ústav pro studium totalitních režimů, Vyšehrad, Praha 2012.

Rychlík Jan, Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace. Česká společnost po roce 1945, Svazek 8, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha 2012.

Staněk Tomáš, Odsun Němců z Československa 1945-1947, Praha 1991.

Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků

Československé akademie věd v emigraci. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (editoři). Academia, Praha 2011.

Suk, Jiří: Labyrintem revoluce: Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Od

listopadu 1989 do června 1990. Praha, Prostor 2003.

Tigrid  Pavel: Politická emigrace v atomovém věku. Praha 1990.

Trapl Miloš: Exil po únoru 1948. Olomouc 1996.

Vančura Jiří, Naděje a zklamání - Pražské jaro 1968, Praha 1990.

Veber Václav, Osudové únorové dny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.

Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Práce z dějin vědy, svazek 23. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2010.

Vilímek Tomáš, Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968.

Vyšehrad, Praha 2010.

Zeman Zbyněk, Edvard Beneš. Politický životopis, Mladá fronta a.s., Praha 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petr Novák, Ph.D. (04.11.2014)

Organizace kurzu:

 

a) studenti se účastní blokové výuky ve stanoveném termínu

b) studenti jsou povinni samostatně nastudovat tituly uvedené v seznamu studijní literatury a určené kapitoly z textů "čítanky" (Reader - vstupní heslo mb503)

c) studenti jsou povinni zpracovat seminární práci (rozsah 15 normostran plus přílohy, tj. povinný poznámkový aparát, seznam literatury, tabulky, grafy atd.) na dohodnuté téma; téma si studenti vyberou a jeho název s předběžným seznamem zdrojů zašlou do 1. 12. 2014 vyučujícímu (viz Seznam tematických okruhů); tyto seminární práce budou odevzdány do 12. 1. 2015 a jednotlivé práce budou průběžně vyhodnoceny k datu konání zkoušky

d) předmět je ukončen písemnou zkouškou v podobě znalostního testu obsahově vymezeného tematickými okruhy kurzu (viz Sylabus)

e) písemnou zkoušku mohou vykonat pouze studenti, kteří odevzdají v určeném termínu seminární práci

f) písemná zkouška se bude konat ve dvou řádných termínech - v pátek 23. 1. 2015

a v pátek 30. 1. 2015 od 15,30 hod. do 16,50 hod. na IMS FSV UK v Praze 5 - Jinonicích;

náhradní termín pro studenty, kteří nesplní písemnou zkoušku v rámci výše vypsaných řádných termínů nebo se na tyto termíny nedostaví z vážných zdravotních či rodinných důvodů, je určen na pátek 13. 2. 2015, od 15,30 hod. do 16,50 hod. na IMS FSV UK v Praze 5 - Jinonicích; číslo učebny pro vykonání zkoušky bude oznámeno

g) konečná známka z předmětu je stanovena na základě výsledku písemného testu  

h) známky z předmětu budou studentům oznámeny po vyhodnocení znalostních testů a průběžně budou zapsány též do SIS

ch) všechny studijní povinnosti musí být uzavřeny včetně zápisu známky do SIS k 27. 2. 2015, kdy končí zkouškové období ZS akademického roku 2014/2015

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Novák, Ph.D. (04.11.2014)

Tématické okruhy pro seminární práci

 

 1. Systémové změny v Československu po roce 1945.

 2. Národní fronta a politické strany 1945-1948

 3. Komunistický režim v Československu a jeho dopady na společnost

 4. Formy politické, ekonomické a sociální perzekuce a represe

 5  Protikomunistický odboj a politický a kulturní exil.

 6. Pokus o československou reformu 1968.

 7. Normalizace a pád komunismu v Československu.

 8. Charta 77 - disent, opozice a společnost v 70.a 80. letech 20. století

 9. Češi a Slováci v období komunismu.

10. Kultura a životní styl 1945-1989

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK