PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Současná střední Evropa - JMB525
Anglický název: Current Central Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 24 / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB520 nebo JMB499}, {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, JMB506, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB531, JMB532, JMB536, JMB534, JMB535, JMB533
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.02.2020)
Kurz se soustřeďuje na hlavní aspekty vývoje regionu střední Evropy po roce 1989, zejména pak na jeho emancipaci od rozpadajícího se Sovětského svazu a komunistického systému, vytváření nové západní orientace a na průvodní problémy politické, ekonomické i sociální transformace, pozornost bude věnována též regionální integraci i vstupu do NATO a Evropské unie a projevů a důsledkům finanční a uprchlické krize.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.02.2020)

Cílem kurzu je:

1. Probrat hlavní problémové okruhy související s vývojem středníEvropy po roce 1989

2. Vysvětlit základní výkladová a interpretační schémata této problematiky

3. Poukázat na obecnější přesahy středoevropské debaty

4. Ověřit stupeň a charakter pochopení probírané látky studenty

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (20.03.2020)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Hodnocení kurzu zahrnuje písemnou práci na základě povinné literatury (40 %), aktualitu (10 %) a seminární práci (50 %); žádná z uvedených položek nesmí být hodnocena jako F.

1. Písemná práce - založena na přečtení povinné literatury. Práce bude zadanáznamné události, osobnosti, pojmy, vysvětlení "proč se něco stalo" apod.). Test proběhne ve třech termínech v dubnu 2020, bez úspěšně složeného testu tedy nelze absolvovat další části zkoušky.

2. Aktualita - krátká písemná práce v rozsahu nejméně 5 normostran (tzn. čistý text bez poznámek a příloh) vyjadřující se k dění ve střední Evropě v letech 2017-2019. Práce bude vycházet minimálně z pěti zdrojů, které budou řádně citovány formou "footnotes". Témata aktualit se neopakují, kdo si téma, zadá jako první,má na něj výlučné právo. Zadání tématu aktuality 17. 4. 2020, formou abstraktu, termín odevzdání 8. 6. 2020. Pozdní bezdůvodné a neomluvené odevzdání práce zakládá snížení hodnocení o jeden stupeň.

3. Seminární práce v rozsahu 20 nostmostran (tj. čistých normostran bez poznámek a příloh), minimálně 15 zdrojů, z toho minimálně 10 cizojazyčných, zákaz (!) používání zdrojů typu seznam.cz apod. Téma nesmí být čistě národní (české, maďarské či polské), zpracování by mělo zahrnout minimálně tři země. Projednání a zadání tématu práce do 17. 4. 2020 formou abstraktu, který bude obsahovat jasně definovanou výzkumnou otázku (jakou otázku/problém práce řeší) a výběr zdrojů, termín odevzdání práce do 8. 6. 2020. Pozdní bezdůvodné a neomluvené odevzdání práce zakládá snížení hodnocení o jeden stupeň.

Práce musí obsahovat:
a) jasnou definici hlavní teze (výzkumná otázka, problém, hypotéza, zakázána jsou slova jako popis)
b) důvody výběru použité literatury a její kritické zhodnocení
c) výklad použité metodologie (komparace, typologie apod.), popřípade použitého teoretického rámce
d) závěr, v němž se autor vyjádří, jestli byla předložená teze doložena, resp.jestli a jak byla vstupní otázka zodpovězena
e) poznámkový aparát formou footnotes

Poznámka: plagiát je postihován předvoláním k disciplinární komisi FSV UK (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-18/2015)

 

Po dobu trvání ochranných opatření je výuka předmětu JMB525organizována v souladu s vyhláškou ředitele IMS FSV UK ze 17.3.2020 následujícím způsobem:

1. Nezměněné zůstávají studijní povinnosti Aktualita a Seminární práce

2. Místo testu bude zadána krátká písemná práce na základě povinné četby, a to tím způsobem, že v daném terminu budou zaslána témata/otázky na email studentů přihlášených do kurzu a ve stanoveném čase bude práce zaslána zpět na adresu vyučujícího.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.02.2020)

Povinná literatura:Povinná literatura:

Holman Robert, Transformace české ekonomiky: v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy. Praha, CEP 2000, 106 s., isbn 80-902795-6-2
Kubát Michal a kol., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha, Eurolex Bohemia 2004, s. 94-119, 217-235, 271-297, 355-384, isbn 80-86432-90-4 (88 s.)
Křen Jan, Čtvrt století střední Evropy: Visegrádské země v globálním příběhu let 1992–2017. Praha 2019, 366 s.
Litera Bohuslav a kol., Energie pro Evropu. Praha, Eurolex Bohemia 2006, s. 50-73, 119-236, isbn 80-86861-70-8 (140 s.)
Myant Martin, Vzestup a pád českého kapitalismu : ekonomický vývoj České republiky od roku 1989. Praha 2013
Ther Philipp, Nový pořádek na starém kontinentě. Příběh neoliberální Evropy. Praha 2016
Vykoukal Jiří a kol., Visegrád. Možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha, Dokořán 2003, 405 stran, isbn 80-86569-34-9


Pro aktuální vývoj:

www.cia.gov/library/
www.foreignaffairs.com/regions/central-europe
www.osw.waw.pl (anglojazyčná verze)
https://world.einnews.com/

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.02.2020)

Kurz je založen na:

1. Výkladu dané problematiky formou přednášky

2. Ověření znalostí formou testování

3. Ověření schopnosti koncepčního zpracování vybarné problematiky formou písemných prací

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.02.2020)

Základní tématické okruhy:

1. Hospodářská transformace a její socio-kulturní kontext
a) modely transformace
b) privatizace a restituce
c) proměny sociálního prostředí
d) hospodářská a finanční krize

2. Politická transformace a nové politické režimy
a) rozchod s komunismem
b) ústavní proměny
c) politické strany a volby
d) nástup autoritářských a populistických tendencí

3. Změny vnějšího prostředí
a) důsledky pádu sovětského bloku, SSSR a sjednocení Německa a rozpadu federací
b) regionální integrace
c) energetická dilemata
d) NATO a EU
e) reakce na velké migrace

4. Vývoj jednotlivých zemí
a) Polsko
b) Cesko(Slovensko)
c) (Česko)Slovensko
d) Maďarsko

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK