PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bezpečnostní problémy současného světa - JMB535
Anglický název: Security Issues Today
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JMB535_TS_Weiss_bezpecnostniproblemysoucasnosti_reader.pdf Monika Nigrinová
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (05.04.2008)
Kurs se zabývá bezpečnostní situací Evropy, Severní Ameriky a post-sovětského prostoru. Důraz bude kladen na nové bezpečnostní hrozby, formy a reformy mezinárodní spolupráce k zajištění bezpečnosti a problémy, které státy po skončení studené války musejí intenzivně řešit.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (05.04.2008)

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s bezpečnostními výzvami současnosti, jejich dopady a reakcemi států.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (05.04.2008)

Základní literatura:

Dančák, B. (ed.), Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu. Brno, Mezinárodní politologický ústav 2006, ISBN 80-210-4003-3, 119 s.

Eichler, J., Mezinárodní bezpečnostní vztahy. Praha, Vysoká škola ekonomická 2004, ISBN 80-245-0790-0, 164 s.

Mareš, M., Terorismus v ČR. Brno, Centrum strategických studií, 2005, ISBN 80-903333-8-9, s. 13-66.

Waisová, Š., Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. Plzeň, Aleš Čeněk 2003, ISBN 80-86473-42-2, 144 s.

Waisová, Š., Bezpečnost: vývoj a proměny konceptu. Plzeň, Aleš Čeněk 2005, ISBN 80-86898-21-0, 159 s.

Další literatura:

1. Nové bezpečnostní hrozby

European Council, A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy. Brussels, 12.12.2003, 14 s.

Heisbourg, F., A New Security Landscape: the End of the Post-Cold War Era, Asia-Pacific Review, vol. 10, no. 1, 2003, s. 52-63.

Van Munster, R., Logics of Security: The Copenhagen School, Risk Management and the War on Terror. Political Science Publications 10/2005, University of Southern Denmark,

2. Mezinárodní právo a organizace

Makinda, S.M., International Law and Security: Exploring a Symbiotic Relationship, Australian Journal of International Affairs, vol. 51, no. 3, 1997, s. 325-338.

Oberleitner, G., Human Security: A Challenge to International Law?, Global Governance, vol. 11, 2005, s. 185-203.

Weiss, T.G., The Illusion of UN Security Council Reform, The Washington Quarterly, vol. 26, no. 4, 2003, s. 147-161.

3. SZBP/EBOP, NATO

Coonen, S.J., The Widening Military Capabilities Gap between the United States and Europe: Does It Matter?, Parameters, vol. 36, Autumn 2006, s. 67-84.

Peterson, J., All in the (Dysfunctional) Family? Transatlantic Relations after Iraq, Current History, vol. 103, no. 676, 2004, s. 355-363.

Sloan, S.R., Borchert, H., Mind the Three Transatlantic Power Gaps: How a New Framework Can Help Reinvent the Transatlantic Relationship, Connections, vol. 2, no. 3, 2003, s. 35-49.

4. Terorismus

Abdullaev, N., Saradzhyan, S., The Trade-offs between Security and Civil Liberties in Russia?s War on Terror: The Regional Dimension, Demokratizatsiya, vol. 14, no. 3, 2006, s. 361-406.

Deflem, M., Europol and the Policing of International Terrorism: Counter-Terrorism in a Global Perspective, Justice Quarterly, vol. 23, no. 3, 2006, s. 336-359.

5. Nefunkční státy

Ehrenreich Brooks, R., Failed States, or the State as Failure?, The University of Chicago Law Review, vol. 72, no. 4, 2005, s. 1159-1196.

Stefanova, B., The European Union as a Security Actor: Security Provision through Enlargement, World Affairs, vol. 168, no. 2, 2005, s. 51-66.

6. Další hrozby a rizika ? energetická bezpečnost, migrace, environmentální bezpečnost

Elhefnawy, N., Toward a Long-Range Energy Security Policy, Parameters, vol. 36, no. 1, 2006, s. 101-114.

Faist, T., ?Extension du domaine de la lutte?: International migration and security before and after September 11, 2001, The International Migration Review, vol. 36, no. 1, 2002, s. 7-14.

Foster, G.D., Environmental Security: The search for strategic legitimacy, Armed Forces and Society, vol. 27, no. 3, 2001, s. 373-395.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (05.04.2008)

Přednáška, samostatná práce

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (30.10.2019)

A) Seminární práce v rozsahu 15 stran textu. Student diskutuje a vybírá téma v rámci konzultací s vyučujícím předmětu. Doporučuje se soustředit se na témata analyzující vybraného aktéra a jeho reakci na vybranou bezpečnostní hrozbu. Zdroje pro práci musejí obsahovat minimálně 10 různých akademických zdrojů, přičemž část z nich musí být cizojazyčná.

Práce musí mít jasnou výzkumnou otázku, která jde nad rámec popisu faktů (v ideálním případě otázka začíná slovem proč), výklad metody hledání odpovědi a závěr, v němž je výzkumná otázka zodpovězena. Práce sleduje následující strukturu:

 

1) Krátký úvod
2) Přehled debaty k tématu (co o tématu víme; v přírodních vědách často nazývané „přehled dosaženého poznání“);
3) Otázka a metodologie, tj. na co práce odpovídá a jak;
4) Popis dat, tj. provedení kroků definovaných v metodologické části;
5) Diskuse;
6) Krátký závěr.

Témata je možno a záhodno konzultovat emailem (weiss@fsv.cuni.cz) nebo osobně během konzultačních hodin.
Struktuře se budeme krátce věnovat i během přednášky.
K odevzdání emailem na adresu weiss.fsvcuni@analysis.urkund.com do 5. ledna. Pozdní odevzdání (do 12. ledna) znamená automaticky sníženou známku. Práce odevzdané po 12. lednu už nebudou hodnoceny. 

B) Písemná zkouška testující přehled o povinné četbě. (Během zkouškového období.)

Hodnocení:

Seminární práce max. 60 bodů; zkouška max. 40 bodů. Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018. Test i seminární práce musejí získat minimálně hodnocení E. 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (05.04.2008)

1. Nové bezpečnostní hrozby

2. Mezinárodní právo a organizace

3. SZBP/EBOP, NATO

4. Terorismus

5. Nefunkční státy

6. Další hrozby a rizika ? energetická bezpečnost, migrace, environmentální bezpečnost

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (05.04.2008)

Absolvování předmětů:

JMB525

JMB526

JMB527

JMB528

JMB529

JMB530

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK