PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny německy mluvících zemí - JMB009
Anglický název: Modern history of German speaking countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 95 / 83 (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.
Ing. Lukáš Janura
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Mgr. Mikuláš Zvánovec
Neslučitelnost : JMB247, JMB407
Prerekvizity : JMB001, JMB002, JMB004, JMB006, JMB022, JMB023, JMB024, JMB025, JMB113, JMB119
Je neslučitelnost pro: JMB247, JMB407
Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2017)

JMB009: Dějiny německy mluvících zemí

 

 

Vyučující: Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc., PhDr. Tomáš Nigrin, PhD.

 

Typ předmětu: povinný

 

Forma výuky: přednáška a satelitní seminář

 

Rozsah předmětu: 4/2

 

Studijní požadavky: Účast na přednášce a zvládnutí povinné literatury v rozsahu ca. 580 tiskových stran a pravidelná a aktivní účast na vybraném satelitním semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 240 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu, dále přípravu referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 80 tiskových stran. Kurs je ukončen písemnou soubornou zkouškou. Předpokladem pro postup k souborné zkoušce je absolvování písemné dílčí zkoušky (midterm) v polovině semestru, která prověřuje znalosti z první části kurzu.

 

Celkové kreditní ohodnocení: 8

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

účast na přednášce                                        36

povinná četba                                                77

midterm                                                          1

souborná zkouška                                            3

účast na semináři                                           18

průběžná četba v semináři                               35

ústní a písemná prezentace na semináři            30

celkem                                                         200

 

Anotace:

 

Přednáška, jejíž povinnou součástí jsou satelitní semináře, se zabývá základními problémy politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje německy mluvících zemí od druhé poloviny 19. století do současnosti. Jejím cílem je postihnout příčiny a průběh jejich zpravidla velmi proměnlivého vývoje, který je založen ve specifickém průběhu modernizačního procesu v tomto regionu a jehož důsledkem jsou vyhraněné a zásadní společenské střety a střídání často zásadně protikladných politických a společenských konstelací.

 

Témata a program kurzu:

 

22.2.

Úvod a vymezení základních pojmů; politické dějiny NMZ 1815-1914; modernizační procesy v prostoru NMZ během „dlouhého 19. století“

1.3.

První světová válka 1914-1918 a společenský vývoj NMZ;

8.3.

Výmarská republika 1918-1933: základní problémy jejího vnitropolitického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje; Vznik NSDAP a její vývoj do roku 1933

15.3.

Nástup a konsolidace nacionálně socialistického režimu v Německu: Ideologie nacionálního socialismu; Nástup k moci a upevňování nacionálně socialistického režimu; Období konsolidace režimu do vypuknutí války; Základní charakteristiky nacionálně socialistického režimu a praxe jeho vlády v Německu; Teror a pronásledování do začátku války; zahraniční politika Německa 1933-1939; Hospodářský a sociální vývoj Německa v období vlády nacionálního socialismu;

22.3. a 29.3.

Druhá světová válka a vláda nacionálního socialismu nad Evropou, MIDTERM (22.3.2017)

Nacionálně socialistická expanse v Evropě a ve světě; Rasa a prostor: Okupační politika národně socialistického režimu; Budování německého hospodářského prostoru; odboj proti nacionálnímu socialismu; reflexe nacionálního socialismu v Německu;

5.4.

Okupace a rozdělení Německa 1945-1949; Vnitropolitický vývoj SRN 1949-1961 a základní problémy jejího mezinárodního postavení

12.4.

Od Adenauera ke Kohlovi, od Ulbrichta k Honeckerovi: Základní tendence v politickém vývoji obou německých států 1961-1989 resp. 1949-1989; SRN na cestě k Velké koalici 60. let, Léta šedesátá - čas změn, Sociálně-liberální koalice 70. let, Konzervativní obrat 80. let; NDR na cestě k socialismu a Ulbrichtova éra, Smutný korunní princ Honecker; Oba německé státy v systému mezinárodních vztahů 70. a 80. let.

19.4.

Od hospodářského zázraku ke krizi sociálního státu, Od antifašisticko-demokratické revoluce k budování rozvinuté socialistické společnosti: Hospodářský a společenský vývoj SRN a NDR 1945-1989

26.4.

Politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj Rakouska a Švýcarska od velké hospodářské krize do pádu komunismu

3.5. a 10.5.

Pád komunismu a sjednocení Německa 1990; základní tendence politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje NMZ na přelomu 20. a 21. století

17.5.

Rektorský den

 

Povinná Literatura:

- Křen, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005, 1109 s., kapitoly I až VIII.

- Müller, Helmut - Krieger, Karl Friedrich - Vollrathová, Hanna: Dějiny Německa, Praha 1995.

- Hlavačka, Milan - Vorel, Petr - Polívka, Miloslav - Wihoda, Martin - Měřínský, Martin: Dějiny Rakouska, Praha 2002, kapitoly 4 až 7

- www.geschichte-schweiz.ch

- Wolfrum, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek, Brno 2008

- Weber, Hermann: Dějiny NDR. Lidové noviny, Praha 2003

- Fakta o Německu: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK