PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Postsovětský prostor - JMB526
Anglický název: Post Soviet Area
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB520 nebo JMB499}, {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, JMB506, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524
Neslučitelnost : JMB001
Je prerekvizitou pro: JMB531, JMB532, JMB536, JMB534, JMB535, JMB533
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Šír, Ph.D. (23.02.2018)
Kurs seznamuje posluchače se základními problémy a tendencemi politického vývoje nástupnických států bývalého Sovětského svazu po roce 1991. Předmětem zkoumání jsou sociální profil, ústavní a státní zřízení, politické instituce, ekonomika, ideologie, jakož i vnější vztahy jednotlivých postsovětských republik.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Šír, Ph.D. (23.02.2018)

1) Rusko a postsovětský prostor

Povinná literatura:

Souleimanov, Emil (ed.). Rusko a postsovětský prostor. Praha: Eurolex Bohemia, 2007.

Sakwa, Richard. Russian Politics and Society. 4th Edition. London: Routledge, 2008 (možno i předchozí vydání).

 

2) Rusko

Povinná literatura (minimálně jeden knižní titul z následujícího seznamu):

Aslund, Anders, and Andrew Kuchins. The Russia Balanse Sheet. Washington: Peterson Institute for International Economics Center for Strategic and International Studies, 2009.

Baev, Pavel K. Russian Energy Policy and Military Power: Putin's Quest for Greatness. New York: Routledge, 2008.

Dawisha, Karen. Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia? New York: Simon and Schuster, 2015.

Gel'man, Vladimir, and Otar Marganiya. Resource Curse and post-Soviet Eurasia: Oil, Gas and Modernization. Lanham: Lexington Books, 2010.

George, Julie A. The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Herpen, Marcel H. Van. Putin's Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2015.

Lucas, Edward. The New Cold War: How the Kremlin Menaces Both Russia and the West. London: Bloomsbury, 2008.

Remington, Thomas F. Politics in Russia. 5th ed. New York: Pearson/Longman, 2008.

Tsygankov, Andrei. Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Lanham: Rowman and Littlefield, 2010.

White, Stephen (ed). Politics and the Ruling Group in Putin's Russia. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

 

3) Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko

Povinná literatura (minimálně jeden knižní titul z následujícího seznamu):

Aslund, Anders. Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2015.

D'Anieri, Paul J. Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics and Institutional Design. Armonk: M. E. Sharpe, 2007.

D'Anieri, Paul J. (ed.). Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010.

Grant, Thomas D. Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility, and International Law. New York: Palgrave Macmillan, 2015.

Ioffe, Grigory. Understanding Belarus and How Western Foreign Policy Misses the Mark. Lanham: Rowman & Littlefield, 2008.

Schmidtke, Oliver, and Serhy Yekelchyk (eds.). Europe's Last Frontier?: Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Šír, Jan. Denuklearizace Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Praha: Karolinum, 2013.

Yafimava, Katya. Post-Soviet Russian-Belarusian Relationships: The Role of Gas Transit Pipelines. Stuttgart: Ibidem, 2007.

Wilson, Andrew. Belarus. The Last European Dictatorship. New Haven: Yale University Press, 2012.

Wilson, Andrew. Ukraine Crisis: What It Means for the West. New Haven: Yale University Press, 2014.

 

4) Kavkaz

Povinná literatura (minimálně jeden knižní titul z následujícího seznamu):

Asmus, Ronald A. A Little War that Shook the World: Georgia, Russia and the Future of the West. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Cornell, Svante, and Frederick Starr (eds). The Guns of August 2008. New York: M.E. Sharpe, 2009.

Cornell, Svante. Azerbaijan since Independence. New York: M.E. Sharpe, 2011.

Cornell, Svante E. Autonomy & Conflict: Ethnoterritoriality & Separatism in the South Caucasus? Cases in Georgia. Uppsala: Uppsala Universitet, 2002.

Herzig, Edmund. The New Caucasus: Armenia, Azerbaijan, and Georgia. London: Chatham House, 1999.

Matsuzato, Kimitaka (ed.). Istoriograficheskii dialog vokrug nepriznannykh gosudarstv: Pridnestrov'e, Nagornyi Karabakh, Armeniia, Iuzhnaia Osetiia i Gruziia. Sapporo: Slavic Research Center, 2007.

Shaffer, Brenda. Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity. Cambridge: MIT Press, 2002.

Souleimanov, Emil. Understanding Ethnopolitical Conflict. Karabakh, South Ossetia and Abkhazia Wars Reconsidered. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

Suny, Ronald G. The Making of the Georgian Nation. London: I.B. Tauris, 1999.

 

5) Střední Asie

Povinná literatura (minimálně jeden knižní titul z následujícího seznamu):

Anceschi, Luca. Turkmenistan's Foreign Policy: Positive Neutrality and the Consolidation of the Turkmen Regime. London: Routledge, 2008.

Anderson, John. Kyrgyzstan: Central Asia's Island of Democracy? Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1999.

Collins, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Dave, Bhavna. Kazakhstan. Ethnicity, Language and Power. London: Routledge, 2007.

Horák, Slavomír and Jan Šír. Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow. Washington, D.C.: Central Asia-Caucasus Institute SAIS, 2009.

Horák, Slavomír. Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha: Karolinum, 2008.

Horák, Slavomír. Střední Asie mezi východem a západem. Praha: Karolinum, 2005.

Marat, Erica. National Ideology and State Building in Kyrgyzstan and Tajikistan. Washington, D.C.: CACI SAIS, 2008.

Olcott, Martha Brill. Central Asia's Second Chance. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2005.

Olcott, Martha Brill. Kazakhstan. Unfulfilled Promise. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2002.

Overland, Indra, Heidi Kjaernet, and Andrea Kendall-Taylor. Caspian Energy Politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan. London: Routledge, 2010.

Peyrouse, Sebastien. Turkmenistan: Strategies of Power, Dilemmas of Development. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2012.

Pomfret, Richard. The Central Asian Economies Since Independence. New York: Princeton University Press, 2006.

Starr, Frederick S. Clans, Authoritarian Rulers and Parliaments in Central Asia. Washington, D.C.: CACI SAIS, 2006.

Weitz, Richard. Kazakhstan and the New International Politics of Eurasia. Washington, D.C.: CACI SAIS, 2008.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jan Šír, Ph.D. (23.02.2018)

Kombinace přednášek, semináře a intensivního samostudia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jan Šír, Ph.D. (23.02.2018)

Závěrečné hodnocení je výslednicí klasifikace jednotlivých úkolů, sestávajících zejména z recenze na zvolenou knižní publikaci, semestrální seminární práce a ústního přezkoušení. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je úspěšné vykonání testu z reálií postsovětského prostoru.

1. Recenze

Zvolená publikace se musí vztahovat k obsahové náplni kursu (prostor bývalého Sovětského svazu po roce 1991), být aktuální (rok vydání 2012 a později) a akademického zaměření. Titul recenzované publikace podléhá předběžnému schválení ze strany vyučujících. Orientační rozsah recenze: pět normovaných stran (jedna strana odpovídá počtu 1800 úhozů).

Pod pojmem recenze se rozumí svébytný textový žánr zahrnující spíše než detailní popis isolovaných faktů zejména stručné shrnutí recenzovaného titulu, kritické zhodnocení jeho obsahu, podepřené v optimálním případě také vlastními argumenty založenými na solidní orientaci v zkoumané problematice, jakož i celkové posouzení jeho přínosu pro zvolenou čtenářskou obec. Práce pojaté jako prosté převyprávění obsahu knihy budou hodnoceny jako nevyhovující.

2. Seminární práce

Seminární práce musí být svou povahou analytická, být řádně opatřena odkazy na použité zdroje a naplňovat standardy akademického psaní. Téma by se mělo týkat náplně kurzu a mělo by být zcela jasně vymezené teritoriálně i časově (doporučujeme vybírat úzká témata k analýze, široce pojatá témata - například Rusko-ukrajinské vztahy od rozpadu SSSR - nebudou akceptovány). Téma podléhá předběžnému schválení. 

Rozsah seminární práce: 12-14 normostran textu (bez příloh, seznamu literatury apod.), což odpovídá cca 2000-2500 slov. Texty, které tento rozsah výrazně překročí, budou automaticky vyřazeny z hodnocení a vráceny ke zkrácení. Pod seminární prací se pro účely kursu nerozumí nic míň než férová analýza problému minimálně deseti zdrojů (včetně alespoň pěti cizojazyčných) s jasně formulovanou otázkou a tezí, promyšlenou základní stavbou a shrnujícím závěrem. Součástí práce je i abstrakt v angličtině a klíčová slova. U odchylně pojatých příspěvků hrozí, že budou hodnoceny jako nevyhovující. Součástí hodnocení je i celková jazyková úroveň, přesnost a správnost volených výrazových prostředků, jejich přiměřenost, styl výkladu, obecně kultivovanost písemného projevu.

3. Ústní pohovor

Samotný pohovor se bude týkat jednak vlastní četby na základě dodaného seznamu, jednak problematiky vycházející z tématu seminární práce.

Termíny:

Nahlášení navrhovaného recenzovaného titulu a tématu seminářrní práce: 30. dubna 2017.

Dodání požadovaných textů: 31. května 2017.

Uvedené termíny jsou závazné. S ohledem na možné úpravy volby recenzovaného titulu a tématu seminární práce v průběhu schvalování doporučujeme, aby posluchači nenechávali komunikaci s vyučujícími na poslední chvíli.

Kontaktní adresa: jmb526@seznam.cz. 

Speciální upozornění: Pokyn děkana UK FSV č. 5/2006 "Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství". Prohřešky proti integritě akademické práce budou řešeny disciplinární cestou.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jan Šír, Ph.D. (23.02.2018)

1) Rozpad Sovětského svazu a vznik nově nezávislých států

2) Rusko

3) Východní Evropa (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko)

4) Kavkaz (Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán)

5) Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK