PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Evropská integrace - JMB029
Anglický název: European Integration
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 70 / 67 (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Hrušková
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Andrés Morales Interiano, BA, M.A.
Mgr. Martin Synkule
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB140, JMB412
Prerekvizity : JMB001, JMB002, JMB004, JMB006, JMB022, JMB023, JMB024, JMB025, JMB113, JMB119
Záměnnost : JMB140
Je neslučitelnost pro: JMB412, JMB252
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.01.2018)

Povinný bakalářský kurz „Evropská integrace“ se zaměřuje na historii a současnost procesu evropské integrace. V první části kurzu jsou rozebírány základní koncepty a historický vývoj evropské integrace, druhá se zaměřuje na základní aspekty a problémy (bezpečnostní, ekonomické, institucionální, politické a právní) tohoto procesu, a to včetně specifických rysů rozšiřování EU po skončení studené války a situování EU jako nového globálního hráče. Zvláštní pozornost je věnována aktuálním problémům EI.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.01.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními koncepcemi a návrhy na sjednocení Evropy v různých historických obdobích a vysvětlit jim, do jaké míry proces evropské integrace, který byl nastartován po 2. světové válce, tyto koncepce reflektoval a navazoval na ně. Dále je cílem ukázat, jakým způsobem byl proces evropské integrace ovlivněn událostmi v ne-evropských částech světa, a definovat specifika evropské integrace vůči integračním uskupením v dalších částech světa. Studenti by také měli být schopni kriticky posoudit, v jakých oblastech a proč evropská integrace postoupila nejdále a ve kterých se naopak hlubší integraci prosadit nedařilo a nedaří. Dále by si studenti měli osvojit schopnost kriticky analyzovat primární a sekundární zdroje a vyhodnocovat jejich závažnost a relevanci pro zkoumané téma.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.01.2018)

Základní literatura

 

Baldwin R. E. a Wyplosz C., Ekonomie evropské integrace (4. vydání Praha: Grada, 2013).

 

Bulmer S. a Lequesne Ch. (eds), The Member States of the European Union (Oxford: OUP 2013)

 

Goněc V., Evropská idea: idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy I. (Do roku 1938) (Brno: Masarykova univerzita, 2007)

 

Goněc V., Evropská idea: idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy II. 1938-1950 (Brno: Masarykova univerzita, 2001)

 

Horčička V., Kovář M., Dějiny evropské integrace II (Praha: Triton 2006)

 

Kovář M., Horčička V., Dějiny evropské integrace I (Praha: Triton 2006)

 

Lacina L., Strejček P. a Blížkovský P., Učebnice evropské integrace, 4. přepracované a aktualizované vydání (Brno: Barrister & Principal, 2016)

 

McCormick J., Understanding the European Union. A Concise Introduction (Houndmills: Palgrave Macmillan, 5. vydání 2011), 1-4,9

 

McCormick J. a Olsen J., The European Union: politics and policies (5. vydání Boulder: Westview Press, 2014)

 

Šlosarčík I., Politický a právní rámec evropské integrace (Praha: Wolters Kluwer, 3. vydání 2010) – kapitoly I, XI a XII

 

+ Texty v readeru (pro studenty zaspané do předmětu ke stažení v IS)

 

 

Doporučená literatura:

 

Beach D., The Dynamics of European Integration: why and when EU institutions matter (Houndmills: Palgrave Macmillan 2005).

 

Cameron F. (ed.), The Future of Europe: integration and enlargement (London: Routledge 2004)

 

Dinan D., Origins and Evolution of the EU (Oxford: OUP 2006)

 

Dědek O., Historie evropské měnové integrace: od národních měn k euru (Praha: C. H. Beck 2008)

 

Fiala P., Pitrová M., Evropská unie (Brno: CDK 2009)

 

Fiala P., Evropský mezičas: nové otázky evropské integrace (Brno: Barrister & Principal, 2. vydání 2010)

 

George S.and Bache I., Politics in the European Union (Oxford: OUP 2001), kapitoly 1–2, 4–11.

 

Gerbet P., Budování Evropy (Praha: Karolinum 2004)

 

Goněc V., Od „malé Evropy“ k „velké Evropě“: dějiny rozšiřování evropských společenství, Evropská unie 1950-2002 (Brno: Masarykova univerzita, 2003)

 

Kratochvíl P., Teorie evropské integrace (Praha: Portál 2008)

 

Luňák P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri 1997)

 

MacGregor Pelikánová R., Selected current aspects and issues of European integration (Ostrava: Key Publishing, 2014)

 

Marek D. a Baun M., Česká republika a Evropská unie (Brno: Barrister & Principal 2010)

 

Nelsen B. a Stubb A., The European Union: readings on the theory and practice of European integration (4th edition Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014)

 

Nugent N., European Union Enlargement (Houndmills: Palgrave Macmillan 2004)

 

Šlosarčík I., Kasáková Z. a kol., Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva (Praha: Grada 2013)

 

Veber V., Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti (Praha: NLN 2004)

 

Wessels W., Maurer A. a Mittag J. (eds.), Fifteen into one? The European Union and its Member States (Manchester: MUP 2003)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.01.2018)

V rámci přednášky bude výuka vedena frontální formou s aplikačními ukázkami. Výklad vyučujícího bude doplněn diskusí se studenty na přednášené téma či jeho dílčí aspekty, které studentům umožní lepší pochopení dané problematiky. V rámci semináře je důraz kladen na práci s textem, který si studenti na každou hodinu prostudují. Důraz bude kladen na schopnost porozumění textu, schopnost definovat hlavní argumenty autora textu, interpretovat je, kriticky zhodnotit a jasně formulovat a prezentovat vlastní názory a postoje. Má se za to, že studenti na seminářích využijí poznatků získaných z přednášek, základní literatury a zadaných textů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.01.2018)

 

K absolvování předmětu „Evropská integrace“ musí student splnit následující požadavky:

 

1) Midterm test (20 % celkové známky) - proběhne v polovině semestru a bude zahrnovat doposud probranou látku. Účast na midtermu je povinná, nárok na náhradní termín vzniká pouze při předem omluvené absenci z důvodu dlouhodobého studijního pobytu v zahraničí či závažných zdravotních důvodů (lékařské potvrzení nutné). Výsledek midtermu není možné opravit, do celkové známky se započítává i výsledek „F“.

 

A         18-20 bodů

B         16-17,5

C         14-15,5

D         12-13,5

E          10-11,5

F          méně než 10 bodů

 

 

2) Souborná zkouška – proběhne na konci semestru, sestává z testu ověřujícího znalost pojmů, osobností a událostí probraných v druhé části semestru (30 % celkové známky) a eseje (50 % celkové známky). K úspěšnému složení zkoušky student musí z každé z obou částí získat známku „E“ či lepší, části hodnocené stupněm „F“ je možné opravit v souladu se studijním řádem FSV UK. Při výsledné známce přesně na pomezí dvou stupňů se zaokrouhluje směrem k lepší známce.

 


Test                                                    Esej

A         28-30 bodů                             A         47-50 bodů

B         26-27,5                                               B         44-46

C         24-25,5                                               C         41-43

D         22-23,5                                               D         38-40

E          20-21,5                                               E          35-37

F          méně než 20 bodů                  F          méně než 35 bodů

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.01.2018)

Program v LS 2018

 

(1) 20. 2. Úvod: informace o organizaci kurzu, základní vymezení problematiky, vysvětlení základních pojmů. Myšlenky evropského sjednocování v historické perspektivě (ZK)

 

(2) 27. 2. Poválečná Evropa a první snahy o její politickou, ekonomickou a bezpečnostní integraci (ZK)

 

(3) 6. 3. Instituce EU (ZK)

 

(4) 13. 3. Evropská ekonomická integrace I: od společného trhu k zavedení eura (JV)

 

(5) 20. 3. Politická integrace do roku 2000. Rozšiřování ES/EU (JV)

 

(6) 27. 3. Midterm test

 

(7) 3. 4. Právní aspekty evropské integrace (ZK)

 

(8) 10. 4. Evropská ekonomická integrace II: krize eurozóny a současný vývoj (JV)

 

(9) 17. 4. Politická integrace po roce 2000. Problém demokratického deficitu EI. Společná zahraniční a

bezpečnostní politika (JV)

 

(10) 24. 4. Bezpečnostní aspekty integrace: Společná bezpečnostní a obranná politika a její limity. Spolupráce v záležitostech vnitřní bezpečnosti. EU a uprchlická krize (JV)

 

(11) 1. 5. Státní svátek – přednáška se nekoná

 

(12) 8. 5. Státní svátek – přednáška se nekoná

 

(13) 15. 5. Brexit a další aktuální problémy evropské integrace – diskuze (ZK + JV)

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK